Vandråd 2017: Nu genoptages vandrådsarbejdet

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til inden 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Se mere herunder.
Billede af Tange Å

Ifølge aftalen om Fødevare- og landbrugspakken indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsningen og udpegningen af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

På den baggrund og med udgangspunkt i lov om vandplanlægning, der trådte i kraft 28. december 2016, er der udarbejdet en ”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende opgaver:

  1. Vurdere, om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne kan kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre. Dette er dog op til den enkelte kommunalbestyrelse.

Nedsættelse af vandråd

Bekendtgørelsen pålægger kommunerne at nedsætte vandrådene, såfremt de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem af rådet, ønsker det.

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til inden 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlem og gerne suppleant til vandrådet med angivelse af organisation, navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt hvilket hovedvandopland, indstillingen vedrører.

Modtager kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande anmodninger om at oprette vandråd, skal kommunalbestyrelserne efter den udmeldte frist beslutte, at der oprettes et vandråd.

Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af vandrådet.

Når vandrådets medlemmer er udpeget, annonceres det på kommunens hjemmeside med oplysning om rådets medlemmer. 

Vandrådet skal være nedsat senest den 20. april 2017.

Anmodning om oprettelse af vandråd

Silkeborg Kommune har arealer indenfor oplandet til Randers Fjord, Limfjorden, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Aarhus Bugt. Den valgte sekretariatskommune for det enkelte vandråd forestår det praktiske arbejde med udvælgelse af medlemmer, afholdelse af møder og andre aktiviteter samt aflevering af rådets arbejde.

Anmodning om oprettelse af vandråd for

  • Vandopland Randers Fjord kan ske til vandrådets sekretariat i Viborg Kommune på adressen naturogvand@viborg.dk
  • Vandopland Limfjorden kan ske til Limfjordsrådets sekretariat på adressen limfjordsraadet@aalborg.dk
  • Vandopland Ringkøbing Fjord kan ske til vandrådets sekretariat i Ringkøbing-Skjern Kommune på adressen lene.moth@rksk.dk
  • Vandopland Nissum Fjord kan ske til vandrådets sekretariat i Herning Kommune på adressen vandlob@herning.dk
  • Vandopland Aarhus Bugt kan ske til vandrådets sekretariat i Aarhus Kommune på adressen miljoeogenergi@aarhus.dk

Ved tvivl om, hvilket vandopland en lokal forening hører til, rettes henvendelse til Silkeborg Kommune, vand@silkeborg.dk

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Kommunerne skal via sekretariatskommunerne sende en samlet indstilling for hele vandoplandet til Miljøstyrelsen senest den 31. december 2017.

Formål med vandrådsarbejdet

Formålet med vandrådsarbejdet er at få identificeret de vandløb som er flade, smalle og gravede, eller som har et begrænset økologisk potentiale. Miljøstyrelsen (det tidligere SVANA) har i samarbejde med universiteterne opdateret de objektive faglige kriterier for, om vandløb skal indgå i vandområdeplanerne. Kommuner skal med vejledning fra vandråd vurdere, om de vandløb der indgår i vandområdeplanerne lever op til de nye faglige kriterier.