Dit uddannelsesforløb

Som kontorelev får du en unik mulighed for at tage en uddannelse mens du arbejder. Her kan du få et overblik over, hvordan elevuddannelsen er opbygget
kontorelever 2017
Som kontorelev med speciale i offentlig administration får du en god kombination af skoleophold og arbejde.
Din elevtid indeholder 15 ugers skoleophold. Skoleopholdene er fordelt over hele din uddannelse og vil vare fire-fem uger.

I skolen bliver du undervist i
  • Kommunikation
  • Lovgivning
  • Politik og økonomi
  • Organisation og samarbejde

Du får en uddannelsesplan, som du skal følge. Sammen med din uddannelsesansvarlige gennemgår du løbende din uddannelsesplan for at sikre, at du når, det du skal, og det du vil.

Studietur 

Som en del af din uddannelse får du mulighed for at komme på studietur til Bruxelles. Turen betales af kommunen.

Løn

Du vil under din uddannelse som kontorelev få løn – både mens du arbejder, og mens du er på skole

  • 1. års elever: ca. kr. 13.234 pr. måned
  • 2. års elever: ca. kr. 13.929 pr. måned
  • Voksenelever: ca. kr. 19.904 pr. måned

Arbejdstid

Din arbejdsuge er 37 timer. Du har ingen weekendarbejde og har mulighed for flekstid.
Din arbejdsuge er som udgangspunkt

  • Mandag-onsdag fra kl. 8.00-15.00
  • Torsdag fra kl. 8.00-17.30
  • Fredag fra kl. 8.00-14.30

Afdelinger

I Silkeborg Kommune har vi 10 forskellige afdelinger/stabe, hvoraf de 9 har elever, der hver især byder på forskellige opgaver. Når du søger en af vores elevstillinger, får du mulighed for at ønske, hvilke afdelinger du gerne vil arbejde i.

Som elev kommer du som minimum til at arbejde i to af afdelingerne. Det giver dig mulighed for at komme vidt omkring i en stor politisk organisation og få et indblik i de meget forskellige opgaver i afdelingerne.

Tryk på afdelingerne nedenunder og se hvilke opgaver du kommer til at have i de forskellige afdelinger

Kommunens afdelinger

Fold alle ud

Beskæftigelsesafdelingen

I Beskæftigelsesafdelingen har vi elevpladser i Jobcentret og i Ydelsescentret. Har du flair for IT og fingeren på pulsen, så kan du bruge dine kompetencer hos os. Som elev i Beskæftigelsesafdelingen kommer du til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Din hverdag hos os bliver både indholdsrig og afvekslende.
I Jobcenteret er vi ca. 150 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, heraf 28 administrative medarbejdere. Vi har fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område. Dine opgaver som elev kan for eksempel være; Betjening af borgere i receptionen, telefonbetjening af alle henvendelser, indkaldelse af borgere til samtale, afregning af tilskud til virksomheder, kontakt til uddannelsesinst. og A-kasser m.v. Jobcentret er en serviceorganisation som formidler kontakten mellem borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
I Ydelsescentret er vi ca. 40 medarbejdere fordelt på forskellige teams. Dine opgaver som elev kan for eksempel være; Sagsbehandling – bevilling og afslag, kontakt til samarbejdspartnere, betjening af både personlige og telefoniske henvendelser fra borgere. Vi møder en bred borgergruppe - fra borgeren der er syg, til borgeren der har været ude for en ændring i arbejdslivet og har brug for hjælp til forsørgelse.

Børn og Familie (0-18 år)

Som elev i Børn og Familie(0-18 år) vil du få indsigt i vores mange fagområder – primært dagtilbud og familierådgivning samt de forskellige administrative opgaver der er knyttet til dem. Vi har lagt en ramme for din praktik, så du kommer hele vejen rundt og får lov at prøve forskellige typer af opgaver f.eks. borgerbetjening, sagsbehandling, posthåndtering og økonomiopgaver.

Dine opgaver vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, andre vil tage længere tid og give dig mulighed for at bruge din kreativitet. Du kan selv være med at præge dette.
For at give dig mulighed for selv at være med til at tilrettelægge din arbejdsdag, vil du hurtigt få dine egne opgaver. Du vil selvfølgelig blive tilknyttet én medarbejder med et særligt ansvar for din praktik, men som elev er du en del af Administrativ Sektion på lige fod med de øvrige 20 medarbejdere og deltager i møder og temadage og sociale arrangementer sammen med os andre.

Vi kan godt lide grine højt og lægger stor vægt på trivsel i en travl og varieret hverdag.

Ejendomme

Kan du lide udfordringer i hverdagen, forskelligartede opgaver, økonomi og borgerkontakt?

Så er Ejendomme stedet for dig.

Som elev i Ejendomme vil du primært blive en del af den administrative sektions udlejningsteam. Her beskæftiger vi os med udlejning af ældreboliger, husvilde boliger og almindelige udlejningsboliger. Vi laver lejekontrakter, flytteopgørelser og skaffer hjælp, hvis vandhanen løber.

Du vil få mulighed for at deltage aktivt i stabens forskellige opgaver, og du kan, som elev, selv være med til at præge dit uddannelsesforløb – under de opsatte rammer.

Som elev vil du få både telefonisk, personlig og skriftlig kontakt til borgeren, og du vil aldrig vide, hvad en ny dag bringer.

Men en ting er sikkert – du kommer ikke til at kede dig.

Socialafdelingen

I Socialafdelingen yder vi hjælp og vejledning til voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Som elev i Socialafdelingen vil du organisatorisk være tilknyttet Staben, der varetager en lang række administrative opgaver i samarbejde med Voksenhandicap Center og Socialpsykiatrisk Center.
I dit uddannelsesforløb vil du blive introduceret til opgaver indenfor administration, økonomi og it. Der vil være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter. Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende, og at du indgår i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen og centrene.

Kultur og Borgerservice

I Kultur- og Borgerservice har vi elevpladser i Borgerservice. Borgerservice er borgernes primære indgang til kommunen, både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer. I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver blandt andet pas, kørekort, vielse, folkeregister, beboerindskud, personligtillæg og helbredstillæg, brevstemmer ved valg og NemID. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker. Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område. Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du også bruge disse kompetencer hos os. Som elev i Borgerservice kan du komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og få ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Økonomi og IT

Økonomi og IT består af tre centre: It & Digitalisering, Regnskab & Rådgivning og Analyse & Udvikling.

De tre centre servicerer primært kommunens øvrige enheder men også interesseorganisationer, virksomheder og borgere. Da Økonomi og IT servicerer kommunens øvrige enheder vil du få mange berøringsflader både telefonisk og personligt til ansatte i kommunens øvrige enheder.

Som elev vil du have din base i Regnskab & Rådgivning men du vil også komme lidt rundt i de øvrige centre.

Du vil, på sigt, selvstændigt komme til at håndtere lån til betaling af ejendomsskatter, eksterne kasser, prismeøkonomisystem, afstemning af konti/bankkonti, interne kontrolforanstaltninger, indbetalinger til kommunen, kommunale lån og garantier.

Derudover kommer du til at deltage i opgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen, kontoplanvedligeholdelse, moms og indkøb.

I Analyse & Udvikling vil du få indsigt i arbejdet med kommunens budget og opfølgning herpå samt bidrage til løsning af centrets forskellige projektopgaver, mens It & Digitalisering giver dig et indblik i it-understøttelsen af kommunens opgaver.

Organisation og Personale

I Organisation og Personale vil du som elev primært blive en del af de to løn- og personaleteams.

Udover at være placeret i et af de to teams, vil du blive introduceret til resten af Organisation og Personales store arbejdsområder herunder HR, Arbejdsmiljø, Data og Sekretariatet.
I teamet beskæftiger vi os bl.a. med indberetning af løn, sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med ansættelser og afskedigelser af Silkeborg Kommunes ansatte.

Du vil komme til at deltage aktivt i de opgaver, som rører sig i teamet. Du vil igennem dit forløb arbejde selvstændigt og varetage dine egne opgaver, og på den måde kan du som elev selv være med til at præge dit uddannelsesforløb. Du vil igennem din tid i Organisation og Personale få bredt kendskab til diverse overenskomster, personalepolitikker, ferieaftalen, lønforhandlinger og meget mere.

Skole (0-18 år)

Som elev i Skoleafdelingen vil du få arbejdsopgaver inden for både økonomi og administration.

Du vil beskæftige dig med befordring af skoleelever, ajourføring af elevadministrationssystem, udlejning af lejrskoler og borgerbetjening generelt. Endvidere vil du få opgaver i forbindelse med mellemkommunale opkrævninger, betaling af regninger, budgetlægning og brugen af vores elektroniske dokumenthåndtering.

Vi vil bestræbe os på, at din hverdag bliver så indholdsrig og afvekslende som muligt, blandt andet ved at give dig indblik i både PPR og konsulenternes arbejdsopgaver, ligesom du deltager i forskellige møder, og afprøver dagligdagen som medarbejder på en af kommunens skoler.

Teknik og Miljø

I Teknik og Miljø er der 4 sektioner. Vej og Trafik, Plan og Byg, Natur og Miljø samt Informatik. Din dagligdag vil være i Team Register i Informatik, men der vil også være opgaver for de andre sektioner i afdelingen.

Team Register arbejder med mange forskellige opgaver, blandt andet ajourføring af Bygnings- og boligregisteret (BBR), beregning og opkrævning af ejendomsskat samt opgaver vedrørende tildeling af adresser til virksomheder og private. Vi har både personlig, telefonisk og skriftlig kontakt med virksomheder og borgere.

Du kommer til, at deltage aktivt i Team Registers opgaver samt arbejde selvstændigt med dine egne opgaver, som vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, mens andre vil tage længere tid, og kræve kontakt med andre sektioner, afdelinger og eksterne firmaer og borgere. Der vil både være faglig sagsbehandling og opgaver af administrativ karakter.

Et udpluk af dine egne opgaver kunne være: betaling og udsendelse af regninger, lån til betaling af ejendomsskat, beregning og udbetaling af ejendomsskat, afslutning af byggesager i Bygnings- og boligregisteret, tildeling af adresser, udarbejdelse af dagsordner til politiske udvalg samt behandling af parkeringsafgifter.

Sidst opdateret