Bestyrelser

Her finder du se byrådets udpegninger til bestyrelser.

Bestyrelser

Fold alle ud

AFT 2005 (opløst efter frivillig likvidation)

Har drevet handel, fabrikation, projektering og entreprenørvirksomhed m.v. i Danmark og udlandet.

AFT 2005 er under afvikling, men der kan fortsat blive truffet beslutninger af betydning for udlodningen til de deltagende kommuner, når afviklingen bliver gennemført.

Alle aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen.

Frank Borch-Olsen

Aqua Ferskvandsakvarium, den selvejende institution

 Institutionens formål er:

 • at drive et ferskvandsakvarium og oplevelsescenter, der formidler viden og oplevelser om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark og oplevelsescenter, der formidler viden og oplevelser om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark
 • at tilbyde inspirerende undervisning og formidling, baseret på naturoplevelse og involvering af gæsterne
 • ved med oplysning, forskning og naturbevaring at medvirke til at beskytte og fremme dyre- og planteliv

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der sammensættes sådan:

 • 3 medlemmer vælges af Silkeborg Byråd
 • 1 medlem vælges af Region Midtjylland
 • 1 medlem vælges af Danmarks Miljøundersøgelser
 • 1 medlem vælges af Aqua-foreningen, Silkeborg

De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

Anders Kaysen
Rune Dreier Kristensen
Frank Borch-Olsen

Foreningen VisitSilkeborg

Foreningens formål er at markedsføre og produktudvikle Silkeborg Kommune samt det Midtjyske Søhøjland i bred henseende som turist-, events-, besøgs- og handelsmål.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
De 7 medlemmer udpeges af medlemmerne på generalforsamlingen.
2 medlemmer udpeges af Silkeborg Byråd, hvoraf det ene medlem skal være den til enhver tid siddende borgmester i Silkeborg Kommune og det andet medlem udpeges af byrådet.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 4 medlemmer afgår i lige år. Medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd følger byrådets valgperiode.

Der kan foretages genvalg til samtlige bestyrelsesposter. Bestyrelsen udpeger en formand og en næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har til opgave at forestå den daglige ledelse af foreningen i nært samarbejde med Fonden VisitSilkeborg, med hvem der indgås driftsaftale.

Steen Vindum, født medlem
Hans Okholm

Den Kreative Skole, Silkeborg

Skolen er en kommunal institution som tilbyder undervisning i kreative fag: musik, dans, teater, billedkunst til alle børn og unge op til 25 år i Silkeborg Kommune. Skolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov, tilbyde undervisning i litteratur til børn og unge op til 21 år samt musikundervisning til voksne.

Bestyrelsen skal bestå af minimum 10 medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen sammensættes sådan:

 • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan udpeges blandt personer, som ikke er valgt til kommunalbestyrelsen eller ansat i Silkeborg Kommune. I så fald undergives medlemmet ved udpegningen kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser. Medlemmet vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.
 • 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen i forbindelse med det årlige skolekredsmøde blandt personer med særlig interesse for skolens virke
 • 4 medlemmer vælges af og blandt skolens forældre på det årlige skolekredsmøde, heraf vælges mindst det ene fra musiklinjen
 • 2 medlemmer vælges af og blandt skolens lærere, heraf mindst det ene fra musiklinjen
 • 1 medlem udpeges af og blandt folkeskolernes lederkreds.

Bestyrelsen kan beslutte at supplere bestyrelsen med elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever.

Erling Prang

Det Jones'ske Handels- og Håndværkerlegat

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse af virkelig energiske unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper.

Legatet bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lundings Uddannelsesfond.

Linda Lyngsøe
Naja Kjær Poulsen

Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum

Fonden har til formål at opføre et museum med central placering I Silkeborg. Museet skal indgå som en integreret del af byplanerne for området og skal gennemføres på en måde, der er markant og udtryk for nytænkning for såvel arkitektur som formidling.

Efter opførelsen skal museet stilles til rådighed for eller overdrages til Museum Jorn.

Fonden skal endvidere yde støtte til den selvejende institution Museum Jorn i bestræbelserne på at fastholde og udbygge den nationale og internationale interesse for Asger Jorn og hans kunst.

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Den til enhver tid værende Borgmester for Silkeborg Kommune er født medlem. De øvrige medlemmer udpeges således:

 1. Den Selvejende institution Museum Jorn udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer

 2. Blandt de øvrige stiftere udpeges 1 bestyrelsesmedlem

 3. 3 Bestyrelsesmedlemmer udpeges af de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer, blandt personer der har interesse for og kendskab til dansk og international kunst og som vil kunne bidrage til at opfylde fondens formål

Funktionsperioden for borgmesteren for Silkeborg Kommune følger byrådets funktionsperiode. De øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år. Funktionsperioden for udpegede bestyrelsesmedlemmer udløber umiddelbart efter årsmødet, jf. § 9. Genudpegning kan finde sted.

Silkeborg Kommunes byråd besluttede på møde 27. juni 2011, at Silkeborg Kommune er medstifter af Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum og at Silkeborg Kommunes borgmester er født medlem af bestyrelsen.

Steen Vindum, borgmester

Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond

Fondens formål er at yde støtte til unge fra Silkeborgområdet til efter endt grunduddannelse at gennemføre en videreuddannelse.

Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo samt i øvrigt besidde kvalifikationer til en saglig vurdering af foreliggende ansøgninger.
Bestyrelsens medlemmer skal fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fylder 75 år.

Bestyrelsens 3 medlemmer vælges for så vidt angår de 2 medlemmer af Silkeborg Byråd, medens det tredje medlem vælges af den samlede direktion for Jyske Bank A/S, Silkeborg.

Linda Lyngsøe
Naja Kjær Poulsen

erhvervSilkeborg, bestyrelsen

Bestyrelsen for erhvervSilkeborg består af 7 medlemmer, der udpeges således:

 • 5 medlemmer udpeget af de på generalforsamlingen valgte 14 repræsentantskabsmedlemmer samt de 5 repræsentanter udpeget af erhverv Silkeborgs siddende bestyrelse blandt nøgleaktører/kompetencer, der ikke er valgt/udpeget til repræsentantskabet i første omgang og repræsentanten udpeget af LO Silkeborg - Favrskov
 • Borgmesteren i Silkeborg Kommune
 • Den ordførende direktør for Silkeborg Kommune

Borgmester Steen Vindum, født medlem
Kommunaldirektør Lone Lyrskov

erhvervSilkeborg, fond

erhvervSilkeborg er organiseret som en selvejende fond.

Fondens formål er at virke for en sund udvikling af Silkeborg Kommunes erhvervsliv og gennem fonden at fremme iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt områdets iværksættere og virksomheder.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse i ”Foreningen for erhvervSilkeborg”.

Se "erhvervSilkeborg, bestyrelsen"

Borgmester Steen Vindum, født medlem
Kommunaldirektør Lone Lyrskov

Fabrikant B. Søndergaard og hustrus Mindelegat

Legatets formål er at yde støtte og opmuntring for personer i alderen 15 – 40 år, der er ramt af polio, dissemineret sklerose og tab af synet eller tilsvarende art af invaliditet.

Legatet administreres af en legatbestyrelse på 3 medlemmer:

 • En efterkommer af fabrikant B. Søndergaard
 • Den til enhver tid værende borgmester i Silkeborg Kommune
 • Et medlem af et af Silkeborg Byråd nedsat stående udvalg med ansvar for sundhed, handicappede og/eller sociale opgaver

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Lars Munksø

Ferskvandscentret, den selvejende institution

Institutionens formål er bl.a. at skabe et nationalt center vedrørende miljøforhold og hermed beslægtede forhold, herunder særligt inden for vandmiljøområdet, idet der stræbes efter, at centret også kan gøre sig gældende internationalt.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes sådan:

 • 3 medlemmer vælges af Silkeborg Byråd
 • 1 medlem vælges af Region Midtjylland
 • 1 medlem vælges af Danmarks Miljøundersøgelser
 • 1 medlem vælges af Aqua-foreningen, Silkeborg

De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

Anders Kaysen
Rune Dreier Kristensen
Frank Borch-Olsen

Fonden Musik- og Teaterhus

Musik- og Teaterhus er et "byens hus" - åbent og fleksibelt for alle slags arrangementer. Hensigten er at præsentere Silkeborg og omegn for en bred vifte af dansk og international scenekunst, musik og teater.

Fonden ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes fra 1. april 2010:

 • 2 medlemmer udpeges af Silkeborg Byråd
 • 1 medlem fra Den selvejende Institution ”Silkeborg Teater”
 • 1 medlem fra AOF, Silkeborg
 • 1 medlem fra Silkeborg Udviklingsselskab A/S
 • Der udpeges yderligere 1 medlem, som er uafhængigt af Silkeborg Byråd og stifterne. Dette medlem udpeges af Silkeborg Musikråd og Silkeborg Teatersamråd

Herudover vælger de 6 udpegede bestyrelsesmedlemmer op til 3 bestyrelsesmedlemmer, der har professionel erfaring med drift af kulturhus i bred forstand og/eller erfaring i erhvervs- og markedsføringsmæssige forhold.

Steen Vindum, borgmester
Jørn Würtz

Fonden VisitSilkeborg

Fondens formål er aktivt at medvirke til styrkelse og optimal udnyttelse af
Silkeborg kommunes turismepotentiale. Fonden skal sikre, at turister, turisterhverv og lokalområdet som helhed tilbydes den nødvendige turistservice samt tilrettelægge og gennemføre markedsføring og produktudvikling af områdets turisme i overensstemmelse med områdets turistpolitik.

Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
7 medlemmer af bestyrelsen udgøres af de samme medlemmer, som er valgt til medlemmer af bestyrelsen i Foreningen VisitSilkeborg og således udpeget af medlemmerne i denne forening.

To medlemmer udpeges af Silkeborg Byråd, hvoraf det ene medlem skal være den til enhver tid siddende borgmester i Silkeborg Kommune og det andet medlem udpeges af Silkeborg byråd.

 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og i sammenfald med bestyrelsen for foreningen VisitSilkeborg. Medlemmer udpeget af Silkeborg byråd følger byrådets valgperiode

Fra 2015 har fonden ændret navn fra TurismeSilkeborg til VisitSilkeborg.

Steen Vindum, født medlem
Hans Okholm

Karup Lufthavn a.m.b.a

Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg Kommuner er der indgået kontrakt om oprettelse af et andelsselskab med begrænset ansvar vedrørende drift af en civil lufthavn i Karup.
Selskabets formål er at drive en civil lufthavn i Karup på Flyvestation Karups arealer og etablere de nødvendige bygninger og anlæg til dette formål, at sikre der opretholdes en flyrute mellem Karup og København og at sikre, at den civile lufttrafik til og fra Karup Lufthavn fortsat udvikles.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer:

 • Herning Byråd vælger 3 medlemmer
 • Holstebro og Viborg vælger hver 2 medlemmer
 • Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Stuer byråd hver vælger 1 medlem

Den ene af de medlemmer, Herning, Holstebro og Viborg byråd hver vælger, skal være en repræsentant for
erhvervslivet, der er jævnlig bruger af Karup Lufthavn, og som viser interesse for lufthavnen.
Alle valg sker for byrådenes valgperiode.

Steen Vindum, borgmester.

Købmand Robert Jones og Hustru Adelaida Jones´ Mindelegat

Legatets formål er at yde støtte til værdige, trængende personer, som har boet i Silkeborg købstad i mindst 5 år, primært enlige kvinder.

Legatet ledes af en bestyrelse, der består af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger. Bestyrelsen bliver suppleret af den til enhver tid værende sognepræst for Silkeborg Sogn.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Formand: Elin Sonne
Helga Sandorf Jacobsen
Hans-Jørgen Hørning
Mustafa Kellegöz
Morten Høgh

Kunstcenter Silkeborg Bad

Institutionens formål er skabelse og drift af et internationalt kunstcenter, bl.a. omfattende skiftende udstillinger samt en permanent kunstsamling på ejendommen Silkeborg Bad.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7-9 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes sådan:

 • 2 medlemmer vælges af Silkeborg Byråd
 • 1 medlem vælges af Kreditforeningen Danmark
 • 1 medlem vælges af Turistforeningen for Silkeborg og Gjern
 • 1 medlem vælges af den selvejende institution Silkeborg Teater

De ovennævnte 5 medlemmer vælger tilsammen de sidste 2-4 medlemmer, der skal vælges blandt personer, hvis baggrund skal være driftsøkonomiske kvalifikationer eller faglig tilknytning til institutionens virke.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4-årig periode svarende til byrådsperioden.

Martin Jakobsen
Ivan Greve

Lysbro Uddannelsescenter

Centret består af en undervisningsdel og et botilbud.
Undervisning tilbydes unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder eller med erhvervet hjerneskade samt undervisning til unge med særlige behov.
I botilbuddet tilbydes botræning for unge med nedsat psykisk funktionsevne.

Centret ledes af en bestyrelse, der består af:

 • 2 medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd
 • 1 medlem udpeget af Hjerneskadeforeningen
 • 1 medlem udpeget af Landsforeningen for udviklingshæmmede LEV
 • 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne på centret
 • 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne på centret
 • 1 medlem valgt af og blandt forældre/værger eller pårørende til elever med generelle indlæringsvanskeligheder/unge med særlig behov

Der udpeges samtidig stedfortræder for medlemmerne.

Linda Lyngsøe
Suppleant: Britta Bang

Lene Fruelund
Suppleant: Jørgen Madsen

Museum Jorn, Silkeborg

Museets formål er at skabe, bevare og udvikle en offentlig samling af kunst i Silkeborg, samt at bevare og udstille denne samling og virke for denne gennem indsamling, registrering, bevaring og forskning inden for museets ansvarsområde. Museet skal til stadighed øge viden og ved lige holde interessen for Asger Jorn. Museet skal formidle billedkunstens historie og aktuelle udtryk, dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner i et lokale, nationalt og globalt perspektiv.

Museum Jorn ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer.

Bestyrelsen udpeges således:
2 medlemmer udpeges af Silkeborg Kommune
1 medlem udpeges af Museumsforeningen Jorn i samarbejde med Museum Jorns Bestyrelse
1 medlem udpeges af ErhvervSilkeborg
1 medlem udpeges af bestyrelsen
1 yderligere medlem kan udpeges af bestyrelsen
Medlemmer af museets direktion kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

Teresa Jørgensen
Jørgen Thyde

Museum Silkeborg (Tidligere Silkeborg Kulturhistoriske Museum)

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Samlingerne skal gøre tilgængelige for offentligheden og stilles til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet at såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museet samling.

Museet samarbejder med Silkeborg og Omegns Museumsforening og Blicheregnens Museumsforening.
Museet er organiseret i to afdelinger: Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum i Thorning.

Bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum består af 7 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg
 • Formanden og næstformanden fra Silkeborg og Omegns Museumsforening
 • Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening
 • 1 medlem udpeget af og blandt personalet

Der skal udpeges suppleanter.

Rune Kristensen
Suppleant: Erling Prang

Gitte Willumsen
Suppleant: Peter Nyegaard Jensen

Rødegaards Uddelingsfond

Fonden er en selvejende institution, hvis formål er at yde godgørende, almennyttig støtte til invalide-, folke- og enkepensionister i Resenbro og dennes naturlige opland.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Den første bestyrelse udpeges på ubestemt tid af Den selvejende institution Plejehjemmet Rødegaard.

Ved vakance udpeges nye medlemmer af Silkeborg Byråd. Alle 3 medlemmer udpeges nu af Silkeborg Byråd.

Gitte Willumsen
Bente Rands Mortensen
Rune Dreier Kristensen

Silkeborg Gymnasium

Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmerne med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • 5 udefrakommende medlemmer
 • 1 medlem, der udpeges af Silkeborg Kommunale Skolevæsen
 • 1 medlem, der udpeges af Rektorkollegiet
 • 2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering
 • 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. (Udpeges i praksis af
  beliggenhedskommunen)
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i
  uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Teresa Jørgensen

Silkeborg Business College

Skolens formål er bl.a. at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser, efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer, 12 med stemmeret, 2 uden stemmeret. 10 medlemmer er udefrakommende, heraf 4 arbejdsgiver udpegede, 4 arbejdstager udpeget, 1 kommunalt udpeget, 1 selvsupplerende medlem udpeget af bestyrelsen. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Rune Dreier Kristensen

 

Silkeborg Sportscenter

Institutionen er stiftet af Idrætssamvirket i Silkeborg. Institutionens formål er at administrere driften og forestå udlejning af Silkeborg Sportscenter.
Institutionens ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 6 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • 2 medlemmer udpeges af Idrætssamvirket i Silkeborg – det ene medlem er den til enhver tid værende formand for Idrætssamvirket i Silkeborg
 • 1 medlem udpeges af Silkeborg Byråd blandt byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer vælges som brugerrepræsentanter blandt de foreninger, der er fremlejere

Denne bestyrelse kan beslutte at supplere bestyrelsen med et medlem, der udpeges af grundbestyrelsen.

Peter Nyegaard Jensen

Teknisk Skole Silkeborg

Institutionens formål er bl.a. at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og
undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for det tekniske område samt den gymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Dansk Industri
 • 1 medlem udpeges af Byg og Dansk Smedemesterforening i forening
 • 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv (Horesta)
 • 1 medlem udpeges af Foreningen af Auto- og Industrilakerere
 • 1 medlem udpeges af Dansk Metal
 • 1 medlem udpeges af Forbundet Træ-Industri-Byg, Malernes Fagforening og 3F (byggegruppen) i forening
 • 1 medlem udpeges af 3F (service)
 • 1 medlem udpeges af Malernes Fagforbund
 • 1 medlem udpeges af byrådet i Silkeborg Kommune
 • 1 medlem udpeges ved selvsupplering
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af Elevrådet
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af medarbejderne

Søren Kristensen

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe (LAG)

Foreningen har til formål:

 • At fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram 2007-2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet
 • At deltage aktivt i den samlede landsdistriktsindsats i området
 • At tage selvstændige initiativer til projekter og processer

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 7 medlemmer vælges på generalforsamlingen + 2 suppleanter
 • 1 medlem + 1 suppleant udpeges af Silkeborg Kommune
 • 1 medlem udpeges af Region Midtjylland

Ivan Greve
Suppleant: Erik Markvad Jørgensen

Silkeborg Produktionshøjskole

Skolens formål er at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

Institutionens overordnede anliggende varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer:

 • 2 medlemmer vælges af byrådet i Silkeborg Kommune, heraf 1 repræsentant for Silkeborg Kommunes ungdomsvejledning
 • 2 medlemmer vælges af lokale/regionale arbejdsgiverorganisationer
 • 2 medlemmer vælges af lokale/regionale arbejdstagerorganisationer
 • 1 medlem vælges af og blandt skolens medarbejdere

Bestyrelsesfunktionsperioden er 4 år. Funktionsperioden skal være sammenfaldende med byrådets valgperiode.

Ivan Greve
Marcus Laycock (UU-vejleder)

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes således:

9 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Silkeborg Kommune
 • 1 medlem udpeges af Favrskov Kommune 
 • 1 medlem udpeges af Skanderborg Kommune
 • 1 medlem udpeges af Regionsrådet for Region Midtjylland
 • 1 medlem udpeges af Fag og Arbejde (FOA) fra skolens naturlige optageområde
 • 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv
 • 1 medlem med kommunal og/eller regional ledelseserfaring på forvaltningsniveau. Medlemmet udpeges af de stemmeberettigede medlemmer af den tiltrædende bestyrelse.
 • 1 medlem med erfaring i ledelse, organisation og økonomi vælges ved selvsupplering. Medlemmet vælges af de stemmeberettigede medlemmer af den tiltrædende bestyrelse.
 • 1 medlem med særlig viden om uddannelse og institutionsdrift vælges ved selvsupplering. Medlemmet vælges af de stemmeberettigede medlemmer af den tiltrædende bestyrelse.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet.
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Hans-Jørgen Hørning

Sprogcenter Midt

Sprogcenter Midt har som hovedformål at varetage undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge – herunder undervisning i danske samfunds- og kulturforhold - efter lov om danskuddannelsen (for tiden lov 375). Det er desuden formålet at være en central aktør i forbindelse med den samlede opgave med integration af udlændinge i arbejds-, samfunds- og fritidslivet.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • Byrådene i de 5 kommuner, der har driftsaftale om danskuddannelse med Sprogcenter Midt, anmodes om hver at udpege et bestyrelsesmedlem for byrådsperioden
 • AOF Danmark udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer

1 medlem valgt af og blandt Sprogcentrets medarbejdere og 1 medlem valgt af og blandt Sprogcentrets kursister tilforordnes bestyrelsen, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til formands- og næstformandsposterne.

Jørgen Madsen

Th Langs HF og VUC

Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse,
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Institutionen kan endvidere i
overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen sammensættes således:

6 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem udpeget i forening af kredsen af grundskoleledere i Silkeborg Kommune
 • 1 medlem udpeget i forening af Silkeborg Seminarium og Sygeplejeskolen i Silkeborg
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsrådet for Silkeborg Kommune og Omegn
 • 1 medlem udpeget af Regionsrådet
 • 1 medlem udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering. Den tiltrædende bestyrelse foretager selvsupplering, med henblik på at sikre, at bestyrelsen rummer erfaring fra erhvervsskolesektoren jf. § 5stk. 1. Hvis dette krav i forvejen er opfyldt via de resterende udefrakommende medlemmer, foretager bestyrelsen selvsupplering med en person tilknyttet kulturlivet i Silkeborg Kommune
 • 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i
uddannelse ved institutionen
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere

Svend Erik Milsgaard

Ungdomsskolebestyrelsen

Hver ungdomsskole opretter en ungdomsskolebestyrelse, der består af 7-11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan byrådet beslutte, at oprette en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler.

I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for:

 • byrådet
 • organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
 • medarbejderne ved ungdomsskolen
 • eleverne i ungdomsskolen

Byrådet fastsætter antallet af repræsentanter for de enkelte grupper og kan bestemme at andre medlemmer skal optages i bestyrelsen. Repræsentanterne for byrådet vælges inden eller uden for medlemskredsen.

 

Repræsentanterne for organisationerne vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.

 

Repræsentanterne for medarbejderne og eleverne vælges af og blandt disse.

 

Byrådet kan fastsætte nærmere regler for fremgangsmåden ved valg af medlemmer. Bestemmelser herom optages i vedtægten for ungdomsskolebestyrelsen.

 

Byrådet kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en suppleant.

 

Sammenlægningsudvalget har i møde 11. december 2006 godkendt en styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Ungdomsskole. Den fordeler ungdomsskolebestyrelses 11 repræsentanter sådan:

 • 2 repræsentanter for byrådet
 • 2 repræsentanter for organisationer med særlige interesse for ungdomsskolearbejdet (1 repræsentant fra DA og 1 repræsentant fra LO)
 • 1 medlem valgt af og blandt skolebestyrelsesvalgte medlemmer af Strategiudvalget
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter
 • 1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
 • 1 repræsentant for Ungdomsrådet

Repræsentanterne for byrådet og deres stedfortrædere vælges af byrådet inden for dets medlemmer.

Lovgivning
Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser samt bekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 af lov om ungdomsskoler.

Gitte Willumsen
Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen

Lars Faarup
Suppleant: Johan Brødsgaard

Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg

Senest når valg er udskrevet, skal der vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds.

I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.

Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af byrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer og suppleanter vælges blandt byrådets medlemmer.

Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en kommune, vælges 5 medlemmer.

For hvert medlem udpeges en suppleant. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Senest når dagen for en folkeafstemning er fastsat skal der vælges valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Ved Europa-Parlamentsvalg vælges forud for valget valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Valgbestyrelsen skal vælges senest 4 uger før valgdagen.

Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

Lovgivning
Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 om valg til folketinget § 23 – 27 og § 97.
Lovbekendtgørelse nr. 203 af 25. februar 2013 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.
Lov om valg til Folketinget, Kapitel 5.

Formand: Steen Vindum, borgmester
Suppleant: Teresa Jørgensen

Næstformand: Frank Borch-Olsen
Suppleant: Mia Schmidt

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Erling Prang

Harry E. Madsen
Suppleant: Leif Lund

Søren Kristensen
Suppleant: Ivan Greve

Valgbestyrelse for Kommunale valg

I hver kommune vælges senest tirsdagen 8 uger før valgdagen en valgbestyrelse, der består af mindst 5 og højest 7 medlemmer.

Medlemmer vælges af byrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en suppleant.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen har bl.a. opgaver med at modtage og godkende kandidatlister, tilvejebringe stemmesedler, forestå opgørelse af afstemningen og valget, samt forestå fintællingen.

Et medlem af byrådet, herunder borgmesteren, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Lovgivning
Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 om kommunale og regionale valg § 13 og § 14.

Formand: Steen Vindum, borgmester
Suppleant: Teresa Jørgensen

Næstformand: Frank Borch-Olsen
Suppleant: Mia Schmidt

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Erling Prang

Harry E. Madsen
Suppleant: Leif Lund

Søren Kristensen
Suppleant: Ivan Greve

Sidst opdateret