Kommissioner

Her kan du se byrådets udpegninger til kommissioner.

Kommissioner

Fold alle ud

Midtjysk Brand & Redning - Den fælles beredskabskommission

Silkeborg og Viborg kommuner samordner deres redningsberedskab, og skal derfor nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som byrådene henlægger hertil.

Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse efter beredskabslovens bestemmelser, herunder myndighedsopgaver, opgaver efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen måtte give mulighed herfor.

Midtjysk Brand & Redning kan udføre serviceopgaver som drift af autoværksted, vagtcentral, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner. Midtjysk Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre kommuner eller offentlige myndigheder med lignende opgaver.

Den fælles beredskabskommission består af 7 medlemmer:

  • Borgmesteren i Silkeborg Kommune
  • Borgmesteren i Viborg Kommune
  • Politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi
  • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af byrådet i Silkeborg Kommune
  • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af byrådet i Viborg Kommune

Derudover har en repræsentant for de frivillige en plads i kommissionens møder som observatør.

Valg til Den fælles beredskabskommission følger den kommunale valgperiode.

Lovgivning
Beredskabslovens § 10, stk. 2 og §§ 34 – 37 .

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Lars Faarup
Poul Dahl

Se referater fra møder i beredskabskommissionen på Midtjysk Brand & Rednings hjemmeside

Ekspropriationskommissionen for Jylland

Transportministeren nedsætter ekspropriationskommissioner. Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i loven nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer.

Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager om et konkret anlæg. 2 medlemmer skal være fra en liste, der er udfærdiget af transportministeren og 2 medlemmer skal være fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet for byrådets funktionsperiode 1 person til den kommunale liste.

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans.

Lovgivning
Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, med senere ændringer om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Bent Braüner

Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro

Transportministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand og 2 faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Lovgivning
Lov om offentlige veje §§ 106 og 108.

Ole Kyed


Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland

Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner.

Hver taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af majestæten for en 6-årig periode.

Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer. 2 af medlemmerne skal være fra en udfærdiget liste af transportministeren og 2 medlemmer skal være fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen.

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans.

Lovgivning 
§ 7 i lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Søren Goldmann

Taksationskommissionen for Randers

Transportministeren nedsætter taksationskommissioner.
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen.

Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger byrådet 2 personer, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Lovgivningen
Lov om offentlige veje §§ 105 og 108.

Søren Slott
Kjeld Aagaard Kjærulff

Sidst opdateret