Nævn

Her finder du byrådets udpegninger til nævn.

Nævn

Fold alle ud

Beboerklagenævnet

I kommuner med almene boliger skal der nedsættes et eller flere beboerklagenævn. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale beboerklagenævn.

Beboerklagenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.

Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen.

De 2 medlemmer skal være sagkyndige i almene boligforhold. Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig i sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede.

Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. Byrådet har 25. juni 2012 godkendt udpegning af en 2. suppleant for boligorganisationerne begrundet i habilitetsproblemer for medlemmet og 1. suppleanten.

Lovgivning
Lov om leje af almene boliger.

Claus Rohde

Rene Kjær Rasmussen
Suppleant: Herdis Pedersen

Poul Erik Kristensen
Suppleant: Kirsten Sørensen

Ulla Vester (Sociale forhold)    
Maj-Britt Vejby Olesen (Sociale forhold)

Bevillingsnævnet

Byrådet kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter loven er henlagt til byrådet. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af byrådet, kan være medlem af nævnet.

Sammenlægningsudvalget har i møde 13. november 2006 godkendt nedsættelse af et bevillingsnævn, der består af politidirektøren, borgmesteren og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra HORESTA og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F.

Lovgivning
Lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 10, stk. 3.

Steen Vindum, borgmester
HORESTA: Brita Laugesen - indtræder 1. april 2015
3F: Jens Svenningsen - indtræder 1. januar 2016

Fredningsnævnet

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Miljøministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.

Et fredningsnævn består af:
• 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren
• 1 medlem, der udpeges af miljøministeren
• 1 medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvor arealet ligger

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer, udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer.

Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode.

Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalg opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning. Miljøministeren kan i øvrigt tillade, at dette nævn afslutter behandlingen af en verserende sag.

Lovgivning
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse § 35.

Søren Goldmann
Suppleant: Hans Okholm                

Huslejenævnet

Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland efter indstilling fra byrådet og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, vælges af byrådet efter indstilling fra de større grundejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Der vælges 1 suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler.

Lovgivning
Boligreguleringslovens kapitel 6.

Hans Henrik Edlund
Lars Vindfeldt Skals
Mogens Lyngsdal
Suppleant: Lene Fruelund
Suppleant: Flemming Jespersen

Ulla Vester (Sociale forhold)
Maj-Britt Vejby Olesen (Sociale forhold)

Skatteankenævn Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser om fysiske personer og dødsboer.

Byrådene skal indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene.
Alle personer, der er valgbare til byrådet, kan indstilles. Byrådene skal indstille en kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og en kandidat som personlig suppleant for hvert medlem.

Fordelingen af antal pladser vil fremgå af kredsinddelingsbekendtgørelsen, der er under udarbejdelse.

Silkeborg Kommune har fået tildelt 3 pladser til Skatteankenævn Horsens-Silkeborg- Skanderborg-Hedensted. De personer, der indstilles har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, fordi udnævnelsen er borgerligt ombud. Funktionsperioden er 4 år, og den begynder 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

Lovgivning
Skatteforvaltningslovens § 8 og 15.

Leif Bæk
Suppleant: Morten Høgh

Svend Kristensen
Suppleant: Mogens Lyngsdal

Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland

Vurderingsankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

1. Lov om vurdering af landets faste ejendomme
2. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Byrådene skal indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene. Alle personer, der er valgbare til byrådet, kan indstilles.

Byrådene skal indstille én kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og én kandidat som personlig suppleant for hvert medlem. Fordelingen af antal pladser vil fremgå af kredsinddelingsbekendtgørelsen, der er under udarbejdelse.

Silkeborg Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland.

De personer, der indstilles har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

Den ordinære funktionsperiode er 4 år, således at den begynder 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

Erik Ahlman
Suppleant: Lars Nielsen

Sidst opdateret