Råd

Her kan du se byrådets udpegninger til råd.

Råd

Fold alle ud

Brugerråd for Naturstyrelsen Søhøjlandet (Tidligere Silkeborg Statsskovdistrikt)

Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

Brugerrådene bør højst have 14 medlemmer. Hertil kommer distriktets repræsentation og ad-hoc deltagere.

Fast repræsentation:

 • Skovrideren er formand, og distriktet er sekretariat

Desuden skal følgende organisationer og myndigheder tilbydes repræsentation med hvert et medlem:

 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Idræts-Forbund
 • kommuner

Yderligere repræsentation kan være:

 • Udvalgte kommuner
 • andre organisations-, forenings- og myndighedsrepræsentanter
 • andre brugere eller interessenter

Udpegningsperioden fastsættes til mindst 2 år og højst 4 års varighed. Distriktet træffer beslutning om udpegningsperiodens længde på baggrund af en indstilling fra brugerrådet.

Silkeborg Kommune har ”som udvalgt kommune” hidtil udpeget 1 medlem til rådet.

Ole Olesen

Brugerråd for Naturstyrelsen Midtjylland (Tidligere Fjeldborg Statsskovdistrikt)

Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

Brugerrådene bør højst have 14 medlemmer. Hertil kommer distriktets repræsentation og ad-hoc deltagere.

Fast repræsentation:

 • Skovrideren er formand, og distriktet er sekretariat

Desuden skal følgende organisationer og myndigheder tilbydes repræsentation med hvert et medlem:

 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Idræts-Forbund
 • kommuner

Yderligere repræsentation kan være:

 • Udvalgte kommuner
 • andre organisations-, forenings- og myndighedsrepræsentanter
 • andre brugere eller interessenter

Distriktet kan tilbyde udvalgte kommuner at udpege hver ét medlem.

Udpegningsperiodens længde fastsættes efter indstilling fra brugerrådet.

Silkeborg Kommune er ”som udvalgt kommune” anmodet om at udpege 1 medlem til rådet.

Frank Borch-Olsen

Handicaprådet

Byrådet nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af byrådet, heraf et antal af dens medlemmer.

Handicaprådet vælger selv sin formand. Der skal udpeges en suppleant for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Sammenlægningsudvalget har i møde 13. februar 2006 godkendt,

 • at der er 5 medlemmer i Handicaprådet fra handicaporganisationerne
 • at kommunen repræsenteres af 5 medlemmer af Sammenlægningsudvalget, der repræsenterer hvert af udvalgene Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Forsyningsudvalget at det er organisationer inden for DSI, der anmodes om at indstille repræsentanter til Handicaprådet.

Lovgivning 
Bekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015 lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a.

Teresa Jørgensen
Suppleant: Leif Lund

Lene Fruelund
Suppleant: Rune Dreier Kristensen

Mia Schmidt
Suppleant: Frank Borch-Olsen

Integrationsrådet

Byrådet kan oprette et integrationsråd. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Udtalelserne offentliggøres.

Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af byrådet.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Byrådet fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Integrationsrådet består af et antal medlemmer, der udpeges af byrådet og sammensættes således:

 • 2 byrådsmedlemmer
 • 1 medlem udpeget af boligforeningerne
 • 1 medlem udpeget af LO
 • 1 medlem udpeget af skolebestyrelserne
 • 1 medlem udpeget af Idrætssamvirket
 • 1 medlem udpeget af den institution, der driver sprogaktiviteter i Silkeborg Kommune
 • 5 medlemmer udpeget blandt flygtninge og indvandrere fra 3. verdens lande

Der udpeges personlige suppleanter for alle medlemmer.

Lovgivning
I henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014 af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Mia Schmidt
Suppleant: Leif Lund

Jørgen Madsen
Suppleant: Erling Prang

 

Kommunernes Landsforening (KL) - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR)

Kommunekontaktrådene har til formål at arbejde for:

 • at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne
 • gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere
 • at styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen

 
Borgmestrene fra KL’s medlemskommuner i hver region er medlem af et kommunekontaktråd. Når en borgmester har forfald, deltager viceborgmester i mødet i kommunekontaktrådet.

Lovgivning
Landsforeningens love § 15.

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Suppleant: Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

I hver politikreds er der oprettet et kredsråd om politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Politidirektøren udpeger en stedfortræder for sig selv.

Der vælges en suppleant for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer.
Politidirektøren er formand for Kredsrådet. Rådet vælger sin næstformand.

Lovgivning
Bekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014 af lov om rettens pleje, § 111.

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Suppleant: Frank Borch-Olsen

Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)

I henhold til § 44 og § 45 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer nedsætter byrådet et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.

Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg.

Sammenlægningsudvalget her i mødet 30. januar 2006 og senere besluttet at nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd fra 1. april 2006.

Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af byrådet:

 • 1 medlem fra byrådet (formanden for sammenlægningsudvalget, med formanden for sammenlægningsudvalgets arbejdsmarkedsudvalg som suppleant)
 • 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening
 • 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark
 • 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
 • 2 medlemmer efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer
 • 1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet
  praktiserende læger
 • 1 medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat
 • op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening

Samtidig udpeger byrådet på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant.

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Suppleant: Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester

Silkeborg Kommunes Fritidsråd

Silkeborg Kommunes Fritidsråd er et råd, der er nedsat under folkeoplysningsloven.

Fritidsrådets medlemmer er politikere og repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Fritidsrådet er høringspart overfor Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen.

Fritidsrådet består af 10 medlemmer. Medlemmerne har en funktionsperiode på 2 år.

To af medlemmerne i Fritidsrådet er politikere, og de øvrige medlemmer er repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke, som alle omfatter det organiserede foreningsliv.

Gitte Willumsen
Erling Prang

Mads Frandsen - suppleant
Rune Dreier Kristensen - suppleant

Sidst opdateret