Repræsentantskaber

Her kan du se byrådets udpegninger til repræsentantskaber.

Repræsentantskaber

Fold alle ud

erhvervSilkeborg, repræsentantskabet

Foreningens formål er at støtte den selvejende institution erhvervSilkeborgs formålsbestemmelse, som er at virke for en sund udvikling af Silkeborg Kommunes erhvervsliv og gennem fonden at fremme iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt områdets iværksættere og virksomheder.

Foreningen vælger på den årlige generalforsamling et repræsentantskab, der består af 25 medlemmer. På generalforsamlingen vælges de 14 blandt foreningens medlemmer.

De sidste 11 medlemmer sammensættes således:

  • 5 repræsentanter udpeget af erhvervSilkeborgs siddende bestyrelse blandt nøgleaktører/kompetencer, der ikke er valgt/udpeget til repræsentantskabet i første omgang
  • Borgmesteren for Silkeborg Kommune
  • 2 medlemmer af byrådet
  • Ordførende direktør
  • Udviklingschef for Silkeborg Kommune
  • 1 repræsentant udpeget af LO Silkeborg - Favrskov

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Søren Kristensen
Frank Borch-Olsen

GeoDanmark, forening, repræsentantskabet for

GeoDanmarks formål er at drive og udvikle det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og at stille dette til rådighed for medlemmerne, øvrige offentlige myndigheder og offentligheden som frie grunddata. GeoDanmark understøtter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og samarbejdet mellem offentlige myndigheder om brug af geodata til digital forvaltning og til effektivisering af den offentlige sektor. Formålet skal varetages inden for rammerne af disse vedtægter og aftaler mellem regeringen og KL om grunddata.

Hvert medlem af GeoDanmark udpeger en repræsentant til repræsentantskabet samt eventuel en suppleant for denne. 

Jakob Harding Kirkegaard

Hjejlen A/S

Selskabets formål er at drive turistfart m.v.

Byrådet vælger 1 repræsentant til at give møde på generalforsamlingen.

Anders Kaysen

HMN Naturgas I/S

I vedtægterne for HMN Naturgas I/S § 6"Repræsentantskabets sammensætning" skal byrådet udpege 3 repræsentanter og 3 personlige suppleanter til selskabets repræsentantskab.

De udpegede personer skal være byrådsmedlemmer.

Morten Høgh
Suppleant: Frank Borch-Olsen

Mustafa Kellegöz
Suppleant: Ivan Greve

Hans Okholm
Suppleant: Elin Sonne

Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder.

Byrådet skal udpege en stedfortræder for borgmesteren.

Lovgivning
Landsforeningens love § 13.

Steen Vindum, borgmester, født medlem
Suppleant: Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester

Energnist I/S

Selskabets formål er at indsamle og forbrænde forbrændingsegnet affald, at drive affaldsforbrændingsanlæg, at sikre afsætning af overskydende forbrændingsegnet affald og oplagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes.

Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver interessent vælger én repræsentant til det nye repræsentantskab blandt den respektive interessents kommunalbestyrelsesmedlemmer. Interessenterne vælger ligeledes 1 suppleant for deres respektive repræsentant.

Med virkning indtil 31. december 2017 ledes interessentskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de den 1. januar 2015 siddende bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis TAS og L90, samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed i alt af 22 medlemmer.

Leif Bæk
Suppleant: Jarl Gorridsen


Central Danmark - Midtjyllands EU kontor

Sammenlægningsudvalget godkendte i møde 13. november 2006, at Silkeborg Kommune deltager i foreningen ”Midtjyllands EU-kontor”.

Foreningens formål er via et kontor i Bruxelles bl.a. at repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet.

Byrådet vælger en repræsentant til at give møde på generalforsamlingen.

Rune Dreier Kristensen

Midttrafik, repræsentantskabet

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber.
Hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer.

Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. Byrådene i de deltagende kommuner, vælger et repræsentantskab for trafikselskabet. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg.

Lovgivning
Lov nr. 412 af 11. april 2010 om trafikselskaber med senere ændringer.
Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

Frank Borch-Olsen
Suppleant: Hans Okholm

Midttrafik - letbanen Østjylland

Silkeborg Kommunes Teknik- og Forsyningsudvalg vedtog 25. marts 2008, at Silkeborg Kommune gerne vil inddrages i det kommende arbejde om en letbane i Aarhusområdet.

Samarbejdet er organiseret med en politisk følgegruppe med en repræsentant for hver af de deltagende parter: Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder og Silkeborg kommuner samt Region Midtjylland.

Frank Borch-Olsen

Silkeborg Forsyning A/S

Selskabets formål er at koordinere vandforsynings-, spildevands-, varmeforsynings- og affaldsaktiviteterne i
koncernen, ejet af Silkeborg Kommune.

Generalforsamlingen vælger 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand. 

Byrådet har udpeget følgende til at give møde på generalforsamlingen:

Steen Vindum, borgmester
Lone Lyrskov, kommunaldirektør

TV2 Østjylland

Repræsentantskabet har op til 75 medlemmer med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Hver kommune i TV 2 Østjyllands sendeområde er anmodet om at udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Leif Lund
Erling Prang

TV-Midt-Vest

Repræsentantskabet består af 72 medlemmer, hvoraf 13 udpeges med 1 af hver af de 13 kommuner med indbyggere i de tidligere Ringkøbing og Viborg amter.

Harry E. Madsen

Sidst opdateret