Udvalg

Her kan du se byrådets udpegninger til udvalg.

Udvalg

Fold alle ud

Børn og Unge-udvalget

Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg, der skal træffe afgørelse i sager om børn og unge.

Børn og Unge-udvalget består af:

  • 2 medlemmer, der er valgt blandt byrådets medlemmer
  • 1 byretsdommer i retskredsen. Er der flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen hvem af disse, der skal modtage hvervet
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for den kommunale valgperiode.

Efter samme regler vælges tillige for hvert medlem en suppleant, der indkaldes til at give møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

Lovgivning 
§§ 18 og 19 i bekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 74 i bekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015 af lov om social service § 74.

Erling Prang
Suppleant: Ivan Greve

Harry E. Madsen
Suppleant: Kuno Danielsen

Hegnsynet

Hver kommune nedsætter et hegnsyn, der består af 3 medlemmer.
Det ene medlem beskikkes til formand. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal 1 medlem også være bygningskyndigt.

En kommune kan nedsætte to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Medlemmer og suppleanter for disse beskikkes af byrådet.

Lovgivning
Bekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2014 af lov om hegn § 27-32.

Arne Lund
Suppleant: Erling Prang

Bent Jensen
Suppleant: Jørgen Salhøj Rask

Søren Slott
Suppleant: Poul Dahl

Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd

Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.

Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 - 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden bliver udpeget af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommuner.

Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Forsvarets personeltjeneste har oplyst, at opstillingsperioden gælder for en 4 års periode fra 1. september 2014 til 31. august 2018.

Lovgivning
Lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet § 9, stk. 2.

Poul Dahl

Kontaktudvalg, Region Midtjylland

Regionsrådet har etableret et kontaktudvalg, der består af regionsrådets formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Kontaktudvalget holder møde mindst to gange om året for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

Lovgivning
Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1055 af 30. oktober 2008, § 6

Steen Vindum, borgmester, født medlem

Mark- og Vejfredsudvalget

Byrådet beskikker 3 vurderingsmænd til at vurdere anmeldte skader. Et af medlemmerne beskikkes til formand.

I stedet for at beskikke 3 vurderingsmænd kan byrådet bestemme, at hegnssynets medlemmer skal fungere som vurderingsmænd.

Byrådet har udpeget Hegnsynets medlemmer til Mark- og Vejfredsudvalget.

Lovgivning
Bekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015 af lov om mark- og vejfred.

Arne Lund
Suppleant: Erling Prang

Bent Jensen
Suppleant: Jørgen Rask

Søren Slott
Suppleant: Poul Dahl


Sidst opdateret