Ny forældre i dagplejen

Velkommen til dagplejen -
Her kan du få et overblik over, hvad det vil sige at have dit barn i Silkeborg Kommunale Dagpleje
børn vander haven

 
På denne side vil vi gerne fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen er normeret til 1000 børn og modtager fortrinsvis børn i alderen 0-3 år.

I dagplejehjemmet vil der maksimalt være 4 dagplejebørn og eventuelt 1 gæstebarn.

Der er ansat ca. 300 dagplejere.


Ny forældre i dagplejen

Fold alle ud

Hvad er dagpleje, og er det noget for os?

Dagplejen er et lille overskueligt miljø, med tæt følelsesmæssig tilknytning til én voksen. Det er den samme voksne, der varetager barnets behov i løbet af dagen i et hjemligt miljø, hvilket er med til, at give det lille barn en tryg og overskuelig dag i dagplejen.

I dagplejen er børnene med i den praktiske hverdag, og de deltager aktivt i de mange gøremål og oplevelser, der er i et hjem. Der arrangeres frokost, borde dækkes, der tændes lys, der leges, danses, krammes, og børnene inddrages i dagplejerens familieliv.

Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø og karakteriseres ved omsorg.

Dagplejen har det nære, det tætte, det varme og trygge, hvilket giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

English version - New parents in the Day Care

Rygepolitik i dagplejen

I den kommunale dagpleje må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

 

 

Tilsyn i dagplejen

Tilsynet

Tilsynet i dagplejen varetages af en pædagogisk leder. For at understøtte den høje kvalitet vi ønsker i dagplejen, har vi et tilsynskoncept, der bygger på et respektfuldt samarbejde mellem dagplejer og pædagogisk leder.

Vi ønsker med tilsynet at skabe en gensidig forpligtende dialog omkring den pædagogiske kvalitet og udvikling hos den enkelte dagplejer og i legestuerne.

Tilsynet indeholder to opgaver:
- En udviklingsopgave
- En myndighedsopgave

Vil du vide mere, så gå ind under mappen ”Kvalitet i dagplejen”

Åbningstider i dagplejen?

Op til 48 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 – 17.00, fordelt på ugens 5 hverdage.

Mere om møde- og afhentningstidspunkter:
Hvis du bliver nødt til at ændre de daglige møde- og afhentningstidspunkter, kan det aftales med dagplejeren senest dagen i forvejen og inden arbejdstids ophør. Ændringer skal holdes inden for dagplejerens åbningstid.

Ønsker du en fast ændring af mødetiden, kan det ske efter aftale med den pædagogiske leder eller dagplejeren.

Mødetiden begynder når du kommer med barnet og slutter, når du forlader hjemmet. Afleverer du dit barn mere end en halv time efter aftalt tid, kan dagplejeren af hensyn til de andre børn ikke forventes at være hjemme.

Hvis barnet hentes af andre end forældrene, skal dagplejeren have besked.

Feriepasning

Der er ferielukning i dagplejen i nedennævnte perioder:

- 3 dage før påske
- Dagen efter Kristi Himmelfarts
- Mellem jul og nytår
- 3 uger i sommerferien

Vi har tilbud om feriepasning i 4 områder i kommunen (de samme områder som daginstitutionerne, så vidt det er muligt).

Ved behov for pasning til jeres barn/børn, bedes I kontakte os, på mail dagplejen@silkeborg.dk med oplysninger om barnets navn, barnets fødselsdato, navn på fast dagplejer samt hvilke dage og hvilket område I ønsker pasning i.

Bemærk hvis I skriver hele cpr-nr. skal I sende via kommunens ”Send sikker mail via Digital Post”.

Frist for tilmelding til julepasning: Senest fredag den 27. oktober


I får besked i jeres digitale postkasse om hvor jeres barn/børn kan blive passet senest 14 dage før pasningsperioden.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte dagplejekontoret, pædagogiske ledere eller dagplejeleder.

Dagplejerens tavshedspligt!

Dagplejeren har pligt til at tale med den pædagogiske leder om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende barnets trivsel. Dagplejeren samt personale, der arbejder på dagplejekontoret har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnet og dets forældres private forhold. Tavshedspligten gælder også efter barnet er udmeldt af dagplejen, og ligeledes efter at dagplejerens eller den pædagogiske leders arbejdsforhold er ophørt

Legestuer i dagplejen

Formål med heldagslegestue i dagplejen - i Silkeborg Kommune

• At understøtte det pædagogiske arbejde i forhold til vision, mission, værdier - og fælles arbejdsgrundlag. Fokus på den fælles opgave.

• Et forpligtende fagfællesskab. Give hinanden faglig sparring – dele den gode historie og sammen være gode rollemodeller for børnene.

• Den enkelte dagplejer styrkes ind i fælleskabet med inspiration og nye redskaber fra kollegaer i legestuen, som understøtter arbejdet i eget dagplejehjem.

• Udvise ansvarlighed overfor hinanden og give hinanden gensidig omsorg i et kollegafællesskab. Dette styrker arbejdsmiljøet og smitter positivt af på det fælles arbejde med børnene.

• At børnene præsenteres for en bred vifte af aktiviteter og tiltag inden for de 6 læreplanstemaer. Pædagogiske forløb med mål, indhold og evaluering og med fokus på fællesskabet omkring en gruppe af børn.

• At børnene får relationer til og modspil fra en større gruppe børn og dermed styrkes omkring deres sociale relationer. Børnene danner nye venskaber og begår sig i sociale og pædagogiske aktiviteter i anderledes og større rammer.

• At børnene får udbytte af forskellige medarbejderes særlige kompetencer, og opnår tillid og samhørighed til andre og nye voksne.

• Arbejdet i legestuen, tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov -og kompetencer. Børnene deltager i aktiviteter, der er tilpasset gruppen - og den enkeltes niveau.

• At understøtte trivsel og arbejdsglæde med fokus på kerneopgaven, gennem sparring og dialog dagplejerne imellem og med den pædagogiske leder.

• At skabe et rum, hvor den pædagogiske leder kan understøtte dagplejernes fælles opgave, gennem refleksion og facilitering af pædagogiske processer, bl.a. den fælles trivselsvurdering af børnegruppen 2 x årligt

• At understøtte samarbejdet omkring gæsteplejen, ved at der i legestuen etableres et bredt indbyrdes kendskab mellem forældre, børn og dagplejere.

• At for besøg også kan ske i legestuerammerne, hvor nye børn og forældre kan møde den øvrige dagplejegruppe og se omgivelserne

Hvem samarbejder vi med?

Vi vægter højt, at børn med behov for støtte tilbydes denne så hurtigt som muligt. Hvis vi vurderer at et barn vil have gavn af støtte fra andre fagpersoner, vil kontakten altid foregå i samarbejde med forældrene.

Vi samarbejder med:

• Sundhedsplejerskerne

• Daginstitutioner

• Socialrådgiverne

• PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning), hvor der er ansat talepædagoger, psykologer
   og fysioterapeuter

• Pædagogiske konsulenter og vejledningspædagoger

• Børn og handicap afdelingen

• Biblioteker

• Tandplejen

• To-sprogsvejledere
 

Da dagplejen er forankret i lokalmiljøet, vil der være personer og lokaliteter den enkelte dagplejer/legestue samarbejder med.

Vi ønsker at gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave så let som muligt. Vi har derfor et tæt samarbejde med de børnehaver, hvor afstanden gør det muligt.


Kørsel med dagplejebørn

Befordring af dagplejebørn

Hvis dagplejeren ønsker at tage barnet med til skov eller strand i egen bil, må det kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse og når børnene er forsvarligt fastspændt, efter gældende regler i færdselsloven.

Ved brug af offentlige transportmidler kan man ikke forvente at barnet er fastspændt.

Når du skriver dit barn op via. den digitale pladsanvisning, vil du i opskrivningensprocessen skulle tilkendegive om dagplejeren må tage dit barn med på tur i egen bil.

Nedenstående er de spørgsmål som du ville skulle tage stilling til:

- Jeg giver samtykke til at mit barn med pædagogisk formål befordres på cykel/Christiania-cykel under betryggende forhold
- Jeg giver samtykke til at mit barn undtagelsesvis og med pædagogisk formål befordres i privatbil af en fast ansat medarbejder i dagplejen/institutionen eller en anden person, som dagplejen/institutionen finder egnet dertil

Kosten i Dagplejen

Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem.

En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen tager vores del af ansvaret for at børnene får mulighed for at spise sundt.

Silkeborg Kommune har en overordnet ernærings- og kostpolitik for Børne- og Ungeområdet. Med udgangspunkt i denne har en arbejdsgruppe i dagplejen udarbejdet en kostpolitik gældende for dagplejen.

Formålet
Vi skal være med til at gøre sund mad af god kvalitet til en velkendt og naturlig ting for børnene.

Maden skal være aldersvarende og varieret.
Kosten skal sikre, at børnene får den energi og de næringsstoffer som er i overensstemmelse med de aktuelle anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.

Det er vigtigt, at måltiderne foregår i en rolig og hyggelig atomsfære, så barnet får lyst til at spise.

”Vi bestemmer hvilken mad, børnene bestemmer hvor meget”

 

Måltiderne i dagplejen
De små maver kan have svært ved at rumme meget mad ad gangen, derfor tilbyder vi i dagplejen op til 5 måltider i løbet af en dag.

I dagplejen består drikkevarerne hovedsageligt af mælk og vand.
Vi opfordrer forældre og dagplejer til at arbejde tæt sammen om barnets kost- og spisevaner.

Måltidet foregår i en rolig og hyggelig atmosfære, så børnenes lyst til at spise fremmes mest muligt. Ved måltidet er der tid til at snakke med børnene, lytte til dem og nyde maden.

Dagplejeren sidder med ved bordet og spiser sammen med børnene, når børnegruppens sammensætning tillader det. For at stimulere børnenes lyst til at spise og udvikle deres motorik, får de lov til selv at putte mad i munden med fingrene, gaffel eller ske, når de viser interesse for det.

"Hvis barnet møder tidligt eller ikke kunne spise morgenmad derhjemme, tilbydes barnet morgenmad hos dagplejeren"


Mælkedrikke i dagplejen
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet. 

Økologi
I dagplejen er der på nuværende tidspunkt ikke noget krav om indkøb af økologiske madvarer. 

Fødselsdage og fester
Barnets fødselsdag aftales mellem dagplejer og forældre. Fødselsdagen kan fejres i dagplejehjemmet eller forældrene kan invitere børn og dagplejer hjem til fødselsdagsfest.
Fødselsdagsmåltidet kan serveres på en spændende måde. Det er IKKE maden, som er det afgørende. Det er ikke så meget, der skal til for at gøre en dag festlig. Flag, blomster, lys, et par sange og nogle små lege betyder meget. 

Arbejdet med kostpolitikken
Dagplejens forældrebestyrelse tager ca. en gang årligt stilling til, om der skal ske justeringer i kostpolitikken. Ved nyansættelser informeres om dagplejens kostpolitik samt vejledning til denne. Der er udarbejdet en ”kost-håndbog” som giver yderligere informationer og inspiration til dagplejerne.

Diætkost/specialkost
Diætkost er kost, der anvendes som en del af en behandling. eks. kost til børn med sukkersyge.
Specialkost er en kost, hvor enkelte fødemidler er udeladt f.eks. til børn med allergi eller cøliaki (gluten intolerance). Hvis barnet skal have diæt-/specialkost, SKAL der foreligge en
kostplan fra familiens læge eller speciallæge. Skal barnet have en kost, som ikke findes i en almindelig husholdning, betragtes det som værende specialkost, som skal medbringes af forældrene.
- Sutteflasker skal medbringes. 

Børn fra fremmede kulturer
Den kost der serveres i dagplejen tager udgangspunkt i danske kulturtraditioner, men med respekt for kostvaner i andre kulturer.
Fremmede kulturers leveregler og traditioner bliver respekteret, så barnet aldrig får mad der f.eks. strider mod de religiøse og kulturelle forskrifter, barnet opdrages efter i eget hjem. 

Fotografering i dagplejen

Fotografering i Dagplejen

I dagplejen tager vi billeder til mange formål, både til pædagogiske formål og for at vise omverden hvad der sker i dagplejen. Derfor skal du ved opskrivning af dit barn i dagplejen tage stilling til nedenstående spørgsmål:

- Jeg giver samtykke til at fotografering/videooptagelse af mit barn, må bruges til pædagogiske formål (Oplæg/sparring til pædagogisk formål)

- Jeg giver samtykke til at fotografering/videooptagelse af mit barn, må vises til alle forældre og børn i institutionen/dagplejen

- Jeg giver samtykke til at fotografering/videooptagelse af mit barn, må vises på Silkeborg Kommunes offentlige hjemmeside, herunder Dagplejens/ Institutionen hjemmeside


Facebook

Silkeborg Kommune har også en Facebook profil. Vi bruger profilen til, at komme i forbindelse med kommende og eksisterende forældre. Derfor skal du som forældre også tage stilling til dette.

Billederne er harmløse og bruges til at reklamere og fortælle om dagligdagen i den kommunale dagpleje.

Du vil som forældre skulle tage stilling til:

- Der må gerne tages foto af mit barn og vises på Silkeborg Dagplejes facebookside. Billederne skal understøtte legeaktiviteter og pædagogiske temaer i dagplejen (læs yderligere om facebook på dagplejens hjemmeside)

- Der må gerne tage billeder af mit barn, disse billeder må lægges Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Samtykkeerklæringen til Facebook

Consent form regarding Facebook

Følg Silkeborg Kommunes Dagpleje på Facebook


  - Selvom du siger nej til et eller flere af ovenstående spørgsmål, kan Silkeborg Kommune anvende en situationsbestemt optagelse af dit barn, som vi vurderer harmløs. Er din oplevelse noget andet, så kontakt institutionen eller dagplejeren

Hvad skal mit barn medbringe i dagpleje?

Det er meget vigtigt, at barnet er hensigtsmæssigt påklædt efter årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj - der kan jo ske uheld. Det er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko til indendørs brug.

Vi anbefaler velcrolukning. Det giver barnet mulighed for tidligere at blive selvhjulpne og samtidig få oplevelsen af ”jeg kan selv”.

Rummelige flyverdragter giver gode udfoldelsesmuligheder, når barnet klatrer, løber eller sidder på den fugtige jord.

Allerede børn fra 10 mdr. alderen har glæde af at komme ned og bevæge sig og undersøge naturen frem for at sidde passive i barnevognen.

Huskeseddel

 • Bleer
 • Undertøj
 • Hagesmække
 • Sovedyr
 • Sutter
 • Salve/pudder/solcreme
 • Håndklæder
 • Engangsvaskeklude
 • Papirlommetørklæder ved forkølelse
 • Ekstra tøj
 • Støvler/sko til udendørs brug
 • Regntøj/gummistøvler evt. termotøj
 • Flyverdragt, hue, vanter halstørklæde
 • Hjemmesko
 • Plasticposer til snavsetøj
 • Dyne/pude
 • Barnevogn med godkendt sele, insektnet og regnslag

Hent tjekliste (pdf)

Dagplejerne vejleder gerne vedrørende beklædning og fodtøj. Eksperter er de ikke, - men næsten. Af hensyn til barnets sikkerhed skal snore i jakker fjernes eller udskiftes med elastik.
Suttekæder frarådes.

 

Gæstedagplejen

- Hvis din dagplejer bliver syg, hvad så?

Telefonvagten ringer tidligt om morgen til jer for at aftale hvor jeres barn skal i gæstepleje. 

I vores kommunale dagpleje tilbyder vi altid pasning hos en anden dagplejer, hvis din dagplejer holder ferie eller bliver syg. Det er en vigtig del af dagplejen at gøre gæsteplejen til en god oplevelse for barnet og jer forældre.

I nogle områder er der ansat dagplejere med gæstepladser, hvis opgave er at tage imod gæstebørn fra kollegaer.
Barnets faste dagplejer besøger gæsteplejeren, forud for placeringen, i det omfang det er muligt.

Som forældre er I altid velkomme til at besøge gæsteplejeren, inden barnet skal i gæstepleje.

- Gæstedagplejerens vigtigste rolle er at skabe tryghed og en god hverdag, der tager hensyn til det enkelte barns behov.
- Dagplejerne besøger gæsteplejeren.
- Som forældre er I altid velkomme til at besøge gæsteplejeren, inden barnet skal i gæstepleje.

 

Hvis dit barn bliver syg, hvad så?

Hvis dit barn bliver syg:

- Vi må ikke modtage syge børn i dagplejen.

Barnet er sygt, hvis dets almentilstand er påvirket og barnet ikke kan indgå i dagplejens hverdag.

Besked til dagplejeren
Dagplejeren skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor ikke kommer i dagpleje.
 

Klar igen?

Hvornår er barnet igen parat til at komme i dagplejen, vurderes ud fra om:

• Barnet spiser og drikker normalt
• Barnet ikke har temperaturforhøjelse
• Barnet har fået sit normale humør igen
• Barnet interesserer sig igen for leg
• Barnet kan følge den normale hverdag i dagplejen

 

Læs vejledning fra Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune omkring: Sygdom – og smertestillende medicin. 

Illness – and pain-relieving medications

Ved særlige sygdomme skal dagplejen omgående have besked.

Se vejledning på Sundhedsstyrelsen (Åbner i ny fane).  Smitsomme sygdomme hos børn og unge

 

Husdyr i Silkeborg Kommunes Dagpleje

Husdyr i dagplejen

I dagplejen godkender vi dagplejehjem med husdyr.

Der er både sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige forhold som skal være i orden. Det er en opgave for dagplejer og den pædagogiske leder i fællesskab at sikre, at disse forhold efterleves.

Sidst opdateret