Privat pasning

På denne side får du et overblik over mulighederne for privat børnepasning i Silkeborg Kommune.
Dagpleje

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning.

Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning. Og kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis I ønsker at benytte et tilbud om privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. 

Private daginstitutioner

Fold alle ud

Tilskud til private daginstitutioner

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.
Der gives tilskud til privat institutionen på baggrund af antal indmeldte. Tilskuddet udbetales direkte til privat institutionen og er svarende til 75 % af en gennemsnitlig bruttotakst på en kommunal plads for aldersgruppen.

For uden tilskud til privatinstitutionen gives der søskendetilskud, og der kan søges om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune. Disse tilskud beregnes ligeså af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen.

Dette kan medføre, at det ikke eksempelvis er 50 % af forældrebetalingstaksten i den konkrete privatinstitution, som gives i tilskud.

Det er privatinstitutionen, som foretager opkrævningen af forældrebetalingen. Søskende- og økonomisk fripladstilskud udbetales til privatinstitutionen, som fratrækker tilskuddet i deres opkrævning.

Vejledning til økonomisk fripladstilskud (PDF)

Oversigt over private daginstitutioner i Silkeborg kommune

 

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming
Send e-mail
30 26 51 56
Se hjemmeside
Dronning Louises Børnehave
Rolighedsvej 20
8600 Silkeborg
Send e-mail
86 82 09 59
Se hjemmeside
Stengaarden hestehaven
Sepstrupvej 27
8653 Them
Send e-mail
86 84 77 72
Se hjemmeside
Yggdrasil, Rudolf Steiner Skolens Børnehave
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Send e-mail
30 23 82 32 / 86 80 03 33
Se hjemmeside
Små-Land - Privat vuggestue og børnehave
Gødvadhøjen 4
8600 Silkeborg
Send e-mail
40 46 01 53
Se hjemmeside
Natur´ligvis Troldbjerg - Privat børnehave  Se hjemmeside

Oprettelse og drift af private daginstitutioner

Private leverandører kan ifølge Dagtilbudsloven oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud. Privatinstitutioner beliggende i Silkeborg Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Godkendelseskriterier - privat institution (PDF)

Tilskud til private institutioner januar 2018 (PDF)

Ansøgningsskema til godkendelse af private daginstitutioner (PDF)

Ansøgningsskemaet indsendes sammen med relevante bilag via Borger.dk

eller

Silkeborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Kontaktperson vedrørende oprettelse af privat daginstitution

Sektionsleder: Lotte Wrisberg

Telefon: 30 46 37 38

Send E-mail 

Privat pasning

Fold alle ud

Tilskud til privat pasning

Reglerne herom findes i dagtilbudslovens § 80. Den private pasningsordning betyder, at Silkeborg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for et kommunalt dagtilbud.

Pasningsordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.
Tilskuddet kan ikke anvendes til forældres pasning af eget barn.

 

Hvem kan passes?

Du kan søge tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger og indtil barnet starter i skole.
P
rivat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud, men en privat pasningsordning hvor kommunen dækker op til 75% af dine udgifter.

 

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om dette tilskud via Borger.dk eller vores selvbetjeningsløsning via nedenstående link. Husk at både ansøger og den private passer skal underskrive ansøgningen digitalt.

 

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, som fremgår af pasningsaftalen – dog med et max. Se de aktuelle takster for året nedenfor. Den måned hvor barnet bliver 3 år, nedsættes tilskuddet. Hvis en familie har flere børn i kommunalt dagtilbud/privatpasning og/eller SFO, ydes der søskendetilskud på den billigste plads for Silkeborg kommune.

 

Hvornår er tilskuddet gældende fra?

Tilskuddet kan tidligst udbetales, når ansøgningen er modtaget af Silkeborg kommune, og pasningsaftalen er godkendt. Et tilskud er gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet.

Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter, sammen med denne måneds tilskud.

Tilskuddet udbetales forud, og indsættes på din Nemkonto omkring den 25. i måneden.

Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasseren skal betale skat af den løn, I har aftalt ifølge pasningsaftalen. Du kan ikke søge økonomisk – eller pædagogisk friplads, når du

modtager tilskud til privat børnepasning, men har du andre børn der er i kommunal pasning gives der søskendetilskud.

 

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis du som forælder eller børnepasseren opsiger eller ophæver en pasningsaftale, og du har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

 

Oplysningspligt

Både du og børnepasseren har pligt til skriftligt at informere Silkeborg kommune, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet.
Opsigelse sker i forhold til det aftalte i pasningsaftalen.
Pasningsaftalen kan ophæves straks, hvis en af parterne misligholder aftalen.

 

Klage

Du kan klage over kommunens afgørelser til Ankestyrelsen. Klagen stiles til Ankestyrelsen, men fremsendes til Silkeborg kommune, Dagtilbud, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Klagen revurderes, og såfremt afgørelsen fastholdes, fremsendes klageskrivelsen med Silkeborg kommunes bemærkninger til styrelsen. Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse kan alene indbringes for kommunen.

 

Du kan søge om dette tilskud via Borger.dk eller vores selvbetjeningsløsning via nedenstående link. 


Ansøgning om tilskud til privat pasning

Borger.dk

Gældende takster og tilskud

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

Fold alle ud

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. Tilskuddet gives til børn indtil skolestart. Tilskuddets størrelse varierer fra år til år, og kan ses på vores takstblad.

Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Et tilskud kan være gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter igen, sammen med denne måneds tilskud.

Du kan få tilskud hvis:

  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år
  • Du ikke har anden indkomst

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Gældende takster og tilskud

Private legestuer

Fold alle ud

Legestuer i Silkeborg kommune

Legestuen ”Puppen”

Sted: Luthersk Mission, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 9.30 – 12.00
For: Børn i alderen 0-3 år ifølge med voksen
Pris: 50 kr. pr. måned for 1 dag om ugen og
100 kr. pr. måned for 2 dage om ugen

Kontaktperson: 
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25763019
Mail: vatnerasmussen@gmail.com  

Øvrige oplysninger: Luthersk Mission er en fri forening
indenfor den danske folkekirke.

Legestuen ”Sommerfuglen”

Sted: Missionshuset, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Onsdag kl. 9.30 – 12.00
For: Børn i alderen 3-6 år uden en voksen
Pris: 110 kr. pr. måned.

Kontaktperson:
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25763019
Mail: vatnerasmussen@gmail.com  

Øvrige oplysninger: Vi lægger vægt på fri leg, hygge og børnesnak m.m.
Der laves kreative ting, leges både inde og ude og hver gang vil der være en lille samling med bibelfortælling og børnesange.
Børnene medbringer en madpakke, og vi sørger for noget at drikke.
Der er tilknyttet en lønnet leder og 1-2 frivillige hjælpere.
Du er altid velkommen til at besøge os.
Luthersk Mission er en fri forening indenfor den danske folkekirke. 

Tilskud til private legestuer

Silkeborg Kommune yder tilskud til legestuer med børn over 1½ år, der ikke modtager tilskud til pasning for eksempel i daginstitutioner, dagpleje eller privat pasning.

Tilskuddet udbetales med kr. 150 pr. barn halvårsvis efter skriftlig ansøgning fra den enkelte legestue. Ansøgningsskema

Hent et Ansøgningsskema (WORD)