Skolestart og skoleskift

Her kan du læse om, hvordan du finder den skole, dit barn hører til, hvordan du indskriver dit barn i skolen, hvordan du søger om skolebuskort med mere.
Velkommen 1. a

Distriktsskolen har altid plads til dit barn

Alle husstande i Silkeborg Kommune er tilknyttet en skole, som betegnes som dit barns distriktsskole. Dit barn kan i hele sin undervisningspligtige alder blive optaget på denne skole og kan ligeledes få betalt buskørsel efter gældende regler til denne.

Find din lokale skole

SKOLEINDSKRIVNING 2018/19 er afsluttet. Kontakt din lokale skole, hvis du vil indskrive dit barn. 

 

Læs mere om:

Fold alle ud

Indskrivning i børnehaveklasse

Forældre til et barn, der er klar til indskrivning, vil modtage et brev fra distriktsskolen i slutningen af november eller starten af december i den digitale postkasse.

Et barn kan starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og starter senest det år, hvor barnet fylder 7 år.

Indskrivning på skoler med forskellige afdelinger

I forbindelse med indskrivningen til 0. klasse har eleven krav på at blive optaget på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Eleven kan efter forældrenes ønske indskrives på en anden afdeling inden for distriktet, hvis der er plads. 

Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter eller kommuner. Dog må der kun optages elever fra andre afdelinger indtil og med elev nr. 26 pr. klasse.

Du skal melde dit barn ind i skolen på nettet

Du kan skrive jeres barn ind fra enhver computer, der har adgang til internettet.

Linket til den digitale indskrivning finder du øverst til højre i den grønne boks. Linket er aktivt i december/januar hvert år. Se periode i indskrivningsbrevet.

Forældre med forældremyndighed kan skrive barnet ind.

Den digitale indskrivning sker via en NemID

Du kan få en gratis NemID via linket nedenfor eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på Søvej 1 i Silkeborg. 

www.nemid.nu 

Hjælp til at indmelde dit barn

Skolesekretæren på den lokale skole vil gerne hjælpe, og du kan få hjælp i Borgerservice på Rådhuset, Søvej 1 i Silkeborg. Du kan også gå på det lokale bibliotek, som har computere, du kan bruge.

Børn, der ikke taler dansk

Tilflyttende børn i kommunen, som ikke taler dansk, bliver sammen med sin familie inviteret til et møde i Kompetencecenter for sproglig, social og kulturel integration. På mødet får familien fortalt om det danske skolesystem, og i fællesskab laves der en plan for, hvor barnet skal starte i skole. Det er kompetencecenteret, der træffer den endelig beslutning om, om barnet skal starte i en modtagelsesklasse eller i en almindelig klasse på distriktsskolen.

Kontakt:
Maria Ellehuus Nielsen
Konsulent for tosprogede børn og unge
Tlf.: 0045 21 35 01 24
MariaEllehuus.Nielsen@silkeborg.dk

Find kompetencecentret

Frit skolevalg - ved skolestart og ved skoleskift

Du har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen til dit barn både ved skolestart og skoleskift undervejs i skoleforløbet, hvis der er plads på den pågældende skole.

I Silkeborg Kommune optager skolerne elever fra et andet skoledistrikt og andre kommuner til og med 24 elever ved ønske om skoleskift straks.

Hvis du søger en anden skole end distriktsskolen til det kommende skoleår kan du først forvente svar på om dit barn er optaget på den ønskede skole i løbet af marts måned.

Skolerne optager efter følgende prioritet:

  • Elever med søskende på skolen. 
  • Nærmestboende ansøgere til skolen.

Du ansøger om en anden folkeskole ved skolestart i 0. klasse via den almindelige digitale indskrivning.

Du vil hurtigst muligt og senest i løbet af marts måned få besked, om dit barn er optaget på den søgte skole.

Ovenstående regler gælder også ved skoleskift undervejs i skoleforløbet

Du ansøger om at skifte skole undervejs i et skoleforløb ved kontakt til den pågældende skoles kontor. Skolens personale kan hjælpe dig i processen og herunder oplyse, om der er plads på skolen.

Ønsker du rådgivning om dit barns skoleskift, kan du kontakte skolelederen på den skole, hvor dit barn allerede går.

Du kan ikke få betalt befordring til privatskole eller anden skole end distriktsskolen

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke betaler for kørsel til andre skoler end distriktsskolen.

Privatskole

Du tilmelder dit barn på den ønskede privatskole.

Husk at give kommunen besked om dit skolevalg!

Du skal imidlertid også give Skoleafdelingen besked om jeres valg af privatskole. Kommunen skal nemlig sikre, at alle børn får den undervisning, som de har krav på.

  • Du kan oplyse om valget af privatskole ved indskrivning til børnehaveklassen gennem den digitale indskrivning.
  • Ved skift undervejs i skoleforløbet giver du dit barns tidligere skole besked, så sender de besked til Skoleafdelingen.  

Befordring til privatskolen betales af forældrene

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.

SFO i uge 31 inden opstart i børnehaveklasse

Børn, der starter i 0. klasse i en kommunal skole kan begynde i skolens fritidsdel den første mandag i uge 31.

Barnet skal meldes til SFO via selvbetjeningsløsningen.

Afslutning i børnehaven bliver derfor senest i uge 27 før de tre lukkeuger i uge 28-29-30.

Børn, der begynder i 0. kl. i privatskole, kan forblive i børnehave indtil skoleårets start.

Skolegang ved flytning

Dit barn har ret til at fortsætte sin skolegang på den skole, hvor det er startet.

Dit barn kan således fortsætte på skolen, selvom det flytter til en anden bopæl udenfor skolens distrikt eller til en anden kommune.

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.

Ansøgning om udsættelse af jeres barns skolestart

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barnet fylder 6 år.

Kommunalbestyrelsen (Skolelederen på barnets distriktsskole) kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes ét år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Se Folkeskolelovens § 34

Det betyder, at Skolelederen på den lokale skole og forældrene skal være enige om, at en skoleudsættelse er det bedste for barnet. Hvis enten skolelederen ikke kan godkende skoleudsættelsen, eller forældrene ikke vil give samtykke til skoleudsættelsen, så skal barnet starte i skolen på det retmæssige tidspunkt.

Ansøgning om skoleudsættelse sker via den digitale indskrivning  

Du ansøger om skoleudsættelse gennem den almindelige digitale indskrivning fra uge 51 til uge 4, hvor du vælger knappen om skoleudsættelse.

Du modtager svar på ansøgningen senest 1. marts fra skolelederen på jeres lokale skole (distriktsskolen).

Tilladelser ved indskrivning til skole og tilbagekaldelse af samtykke

Indhentning af oplysninger fra børnehave

Hvis du har svaret ja til at børnehaven må videregive oplysninger, har du givet samtykke til, at vi i forbindelse med skolestart må indhente følgende oplysninger:
Relevante oplysninger vedrørende dit barns sociale, faglige eller motoriske udvikling, herunder relevante helbredsoplysninger angående dit barn. Det kan f.eks. være oplysninger og rapporter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Oplysninger og rapporter kan være fra tale-hørekonsulent, støttepædagog og psykolog samt sprogscreeninger, trivselsmålinger og eventuelle tiltag i forbindelse hermed.

Samtykket kan trækkes tilbage i indskrivningsperioden ved at logge på systemet igen og ændre på dit valg. Efter indskrivningsperioden kan du henvende dig til skolen.

Der henvises i øvrigt til Persondataloven §§ 6-8 om behandling af personoplysninger.

Hvis du har svaret nej til at børnehaven må videregive oplysninger, vil oplysninger omkring dit barn ikke blive indhentet af skolen. Skolen vil modtage dit barn uden forudgående viden om barnets sociale, faglige og motoriske udvikling.

Fortryder du at have svaret nej til indhentning af oplysninger om dit barn, kan du give samtykke hertil i indskrivningsperioden ved at logge på systemet igen og ændre på dit valg. Efter indskrivningsperioden kan du henvende dig til skolen.

Videregivelse af cpr-nummer til bibliotek

Hvis du har svaret ja til videregivelse af dit barns cpr-nummer til biblioteket, har du givet samtykke til i forbindelse med skolestarten, at dit barn bliver oprettet som bruger på Silkeborg Kommunes biblioteker.

Samtykket kan trækkes tilbage i indskrivningsperioden ved at logge på systemet igen og ændre på dit valg. Efter indskrivningsperioden kan du henvende dig til Silkeborg Kommunes biblioteker.

Hvis du har svaret nej til videregivelse af dit barns cpr-nummer til biblioteket, kan du efterfølgende oprette dit barn som bruger på Silkeborg Kommunes biblioteker ved behov.

Samtykket kan gives i indskrivningsperioden ved at logge på systemet igen og ændre på dit valg. Efter indskrivningsperioden kan du henvende dig til Silkeborg Kommunes biblioteker.

Fototilladelse

Hvis du har svaret ja til fototilladelse, har du givet samtykke til, at skolen må offentliggøre billeder af dit barn på skolens hjemmeside, Skoleintra og evt. digitale medier, som skolen måtte anvende i undervisnings- eller læringsøjemed.

Samtykket kan trækkes tilbage i indskrivningsperioden ved at logge ind på systemet og ændre på dit valg. Efter indskrivningsperioden kan du henvende dig til skolen.

Hvis du har svaret nej til fototilladelse, vil kun situationsbilleder fra skolen, dvs. billeder af et arrangement på skolen, hvor dit barn blandt mange andre børn ses, kunne blive offentliggjort uden dit samtykke jf. persondatalovens § 6. Skolen kan ikke offentliggøre portrætfotos og gruppefotos uden dit samtykke.

Kørsel i skoletiden

I Silkeborg Kommune indhenter vi ikke tilladelser til at køre med eleverne, idet al transport af børnene i skole- og SFO-tid sker under skolelederens generelle tilsyn, og at transporten naturligvis foregår ud fra gældende lov. Forældre informeres på forhånd omkring transportforhold i forbindelse med ture i skoletiden.