Tilskudsmuligheder

Har I en forening i Silkeborg Kommune er der en hel række tilskud, I har mulighed for at søge om til jeres aktiviteter eller arrangementer.
Fodboldstævne

Tilskudsmuligheder

Fold alle ud

Lokaletilskud

Ønsker din forening at søge om lokaletilskud, kan du her læse mere om, hvordan I kan søge om tilskuddet.

Vejledning

Er du i tvivl om hvilke udgifter, I kan få lokaletilskud til, så klik på nedenstående link for at se eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.

Eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter (pdf)

Tilskud til foreningslokaler

Har din forening egne lokaler, lejer private lokaler eller har lejrpladser til aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, kan I søge om lokaletilskud.

For at kunne søge om lokaletilskud, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis foreningen ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via følgende link:

Godkendelse af foreninger (pdf)

Nærmere oplysninger om lokaletilskud kan du få ved at kontakte:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Jytte Skovbo
E-mail: js@silkeborg.dk 
Tlf.: 89 70 13 61

Retningslinjer for lokaletilskud (pdf)

Medlemstilskud

Silkeborg Kommune kan give medlemstilskud til foreninger, der er godkendt under folkeoplysningsloven. Tilskud giver vi per aktivt medlem under 25 år.

Et aktivt medlem er et medlem, der har betalt kontingent som aktivt medlem på opgørelsesdatoen 1. januar.

Hvis din forening ikke er godkendt under folkeoplysningsloven, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor:

Godkendelse af foreninger 

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. april, og tilskuddet overfører vi til din forening 15. maj.

Ansøgninger, der kommer efter fristen er udløbet, vil ikke komme i betragtning når Kultur- og Borgerserviceafdelingen fordeler tilskuddene.

Du skal sende ansøgningsskemaet til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
 
Retningslinjer for medlemstilskud (pdf)

Uddannelses- og kursustilskud

Silkeborg Kommunes uddannelses- og kursuspulje giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper.

For ansøgende idrætsforeninger gælder det, at man skal være medlem af et landsdækkende idrætsforbund – enten Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller DGI.

For ansøgende spejdergrupper gælder det, at man skal tilhøre et af de følgende korps eller forbund:

 • Det Danske Spejderkorps (DDS)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)
 • KFUM-Spejderne
 • Adventistspejderne
 • De Grønne Pigespejdere

Der ydes tilskud et tilskud på en procentvis andel af kursusafgiften dog maksimalt 1000 kroner per kursus/deltager af udgifterne til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner.

Der ydes ikke tilskud til befordring og ophold.
Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser.

For mere information om uddannelses- og kursuspuljen:

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper (pdf)

Bevæg dig for livet

Fritidsrådet i Silkeborg Kommune har besluttet, at DGI og DIF´s fælles vision ”Bevæg dig for livet” er et tema, som Silkeborg Kommunes udviklingspulje vil støtte i 2016. Der er ingen ansøgningsfrist. Vi behandler ansøgninger løbende.

Alle medlemsforeninger af enten DGI eller DIF, som er hjemmehørende i Silkeborg Kommune, kan søge støtte til at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Udviklingspuljen giver et maksimalt tilskud på 1.000 kroner per forløb.

Det er et krav for at opnå støtte, at ansøgende foreninger har modtaget tilsagn fra enten DIF eller DGI om at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Det er desuden påkrævet, at ansøgende foreninger indsender en evaluering, når udviklingsforløbet er slut.

Du søger via den grønne selvbetjeningsboks øverst til højre i dette skærmbillede.

Tilskud alle kan søge om

Fold alle ud

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen giver tilskud til nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projektet skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i forenings- eller aftenskoleregi.

Særligt fokus i 2018

For 2018 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,

 • der omhandler ”Skole- og foreningssamarbejder”. Fritidsrådet ser gerne ansøgninger i den forbindelse, der har fokus på mulighederne for generationsmøder i arbejdet med de frivillige i initiativerne.
 • der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen.   

Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og folkeoplysningsområdet.

Hvad giver puljen tilskud til?

 • Projektet skal være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere.
 • Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning
 • Det kan være en spændende idé, eller det kan være et projekt med udvikling af f.eks. partnerskaber.

Der kan også søges til andre nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet.

Puljen giver IKKE tilskud til?

 • projekter med kommerciel interesse.
 • kulturelle arrangementer, der kan søge støtte fra Silkeborg Kommunes kulturelle midler.
 • aktiviteter/projekter, der allerede er i gang.

Ansøgningen skal indeholde?

 • beskrivelse af projektet med idé, formål og succeskriterier.
 • oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere.
 • projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed.
 • specificeret budget, herunder indtægter og udgifter, og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere.

Send os din ansøgning via digitalt skema 

Hvem kan søge?
Tilskuddet kan ALLE søge, dvs. foreninger, enkeltpersoner, aftenskoler, selvorganiserede grupper og andre, der hører hjemme i Silkeborg Kommune. 

Ansøgningsfristen er 6. april 2018 

Hvis ikke hele beløbet bliver fordelt i april, kommer der en ny ansøgningsrunde med frist primo oktober 2018.

Retningslinjer for udviklingspuljen (pdf)

Hvor kan jeg få mere at vide?

Yderligere oplysninger samt rådgivning i forhold til puljen og ansøgning fås ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Anders Chr. Larsen på mail:
anderschristian.larsen@silkeborg.dk  
eller på mobil: 20 11 32 58

Vi glæder os til at læse om lige netop din idé til en ny og spændende fritidsaktivitet.

Tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

Fold alle ud

Tilskud til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

For at skabe og øge de kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene i Silkeborg Kommune og styrke det lokale fællesskab i lokalsamfundene, afsætter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget årligt en pulje på 70.000 kroner til dette formål.

Disse kan søge om tilskuddet

 • Forsamlingshuse
 • Foreninger eller fonde med vedtægter

Hvis I gerne vil søge om tilskud fra puljen, kan I gøre det løbende over året. I kan maksimalt få et tilskud på 5.000 kroner per aktivitet.

Ansøgningsskemaet finder I under selvbetjeningsløsningen, og I skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis I vil vide mere om tilskuddet

I er velkomne til at bruge den skrivbare skabelon til at lave et opslag om jeres arrangement. Skabelonen finder I under selvbetjeningsløsningen. 

Tilskud til leje af forsamlingshus

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud til leje af forsamlingshuse til godkendte foreningers arrangementer og fritidsaktiviteter. Tilskuddet dækker 75 % af lejen.

For at kunne søge om tilskuddet, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor.

Godkendelse af foreninger 

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjeningsløsningen, og du skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Kulturelle tilskud

Fold alle ud

Kulturel pulje

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af  støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer efter ansøgning. Vi kalder puljen "de kulturelle frie midler". Har du en forening eller fond med vedtægter, har du mulighed for at søge om støtte til et arrangement. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.

Målet med de kulturelle frie midler er, at så mange borgere i Silkeborg Kommune som muligt får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer.

Du kan søge om støtte til
Du kan søge om kommunal støtte til ikke-kommercielle kunst- og kulturarrangementer for eksempel:

 • Koncerter
 • Musicals
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelse af retningslinjernes formål.

Du kan søge om støtte hvis
Du kan søge om tilskud, hvis du er arrangør af ikke-kommercielle kulturarrangementer i Silkeborg Kommune. Som arrangør skal du som hovedregel være:

 • En forening med vedtægter
 • En fond med vedtægter

Disse udgifter kan du få bevilget støtte til
Det samlede arrangement ifølge budget eller specifikt til:

 • Honorar ved professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter
 • Annoncering
 • Lokaleleje
 • Leje af teknisk udstyr

Vilkår for støtte

 • Arrangementet skal foregå i Silkeborg Kommune
 • Arrangement må ikke være kommercielt
 • Arrangøren skal som hovedregel være organiseret eksempelvis som en forening eller fond med vedtægter
 • Den arrangerende forenings medlemmer af bestyrelsen må som hovedregel ikke selv modtage honorarer fra projektet
 • Arrangementet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentligt kendskab til arrangementet
 • Det skal fremgå af budget og eventuelt regnskab og status for tidligere år, at arrangementet har behov for støtte 
 • På pressematerialet skal der stå, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
 • Bevillinger er altid etårige og følger kalenderåret
 • Som hovedregel giver Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kun kommunal støtte til arrangementet i maksimalt 3 år
 • Som hovedregel skal arrangøren selv finansiere en del af arrangementet enten i form af entrébetaling, tilskud fra fonde eller anden sponsorering 

Ansøgningen skal indeholde

 • En beskrivelse af arrangementet
 • Et budget med udgifter og indtægter
 • En beskrivelse af markedsføringsindsatsen, herunder skal du give oplysninger om hvilke medier, du inddrager i markedsføringen af arrangementet
 • Arrangørens CVR-nummer

For at søge om støtten, skal du sende en ansøgning senest 2 måneder før, du holder arrangementet. Du skal sende ansøgningen per mail til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler løbende ansøgningerne.

Udbetaling af tilskud
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger støtte enten som direkte tilskud eller underskudsgaranti.

Hvis Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender din ansøgning, modtager du et brev fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvor vi oplyser om vilkårene for udbetalingen.

Tilskud udbetaler Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart før arrangementets start. Tilskuddet overfører vi til din forenings eller fonds NemKonto via dit CVR-nummer.

Underskudsgaranti udbetaler vi på baggrund af det regnskab, som du sender til Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart efter arrangementet. Ved underskudsgaranti bliver arrangementets eventuelle underskud dækket til og med det beløb, som dit arrangement har fået bevilget.

Retningslinjer 

Særlige retningslinjer

 • Kommunal honorarstøtte til rytmiske musikforeningers koncerter
 • Ansøgninger om tilskud til bogudgivelser

Oversigt over tilskud der tidligere er givet 

Tilskud til leje af mobil scenevogn

I Silkeborg Kommune har du mulighed for at få tilskud til leje af en scenevogn.

Du kan få tilskud til leje af mobil scenevogn hvis
Du har en musik- eller idrætsforening i Silkeborg Kommune. Din forening kan således få tilskud til leje af mobil scenevogn til musik- og idrætsforeningers kultur- og idrætsarrangementer i Silkeborg Kommune.

Tilskuddets størrelse
Kultur- og Borgerserviceafdelingen giver tilskud på 2.000 kroner per arrangement.

Sådan søger din forening, og sådan bliver tilskuddet udbetalt
Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler tilskuddet på baggrund af kopi af regningen på scenelejen, hvor vi kan se du har betalt lejen. Der skal stå på kopien, hvilket arrangement det drejer sig om.
Kopien sender du til Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvorefter vi overfører tilskuddet til din forenings bankkonto.

Tilskud unge kan søge om

Fold alle ud

Ungepuljen

Du kan søge støtte til kulturaktiviteter for, med og af unge ved kulturSilkeborg.

Information om støtten og kravene til hvem, der kan modtage den

 • Du skal have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • Du må ikke være fyldt 30 år ved udgangen af året 
 • Du kan søge inden for alle former for kultur
 • Der er flere portioner á 5.000 kroner til uddeling

Læs mere om, hvordan du søger på kulturSilkeborgs hjemmeside:

kulturSilkeborgs hjemmeside 

Anlægsstøtte

Fold alle ud

Anlægsstøtte til projekter, som styrker lokalt initiativ og fællesskab

Foreninger m.v. kan søge om op til 50% støtte til et anlægsprojekt inden for de overordnede rammer, der er fastlagt i retningslinjerne, som du kan læse her.

Støtte til anlægsprojekter skal godkendes af Silkeborg Byråd.

Sådan ansøger du 

Læs først 'Retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter', som beskriver de retningslinjer, ansøgningen skal følge. 

Udfyld herefter ansøgningsskabelon og send den til specialkonsulent Isak Vatne Rasmussen, Økonomi- og IT-staben, på ir@silkeborg.dk.

Sidst opdateret