Støtte til frivilligt socialt arbejde

Silkeborg Kommune yder støtte til det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens §18. Her kan du læse mere om kriterierne for støtte, hvem der kan søge, hvordan man søger støtte.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Silkeborg kommune yder hvert år støtte det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens §18. Her kan du læse mere om kriterierne for støtte, hvem der kan søge og hvordan man søger støtte. I 2017 modtog 62 foreninger støtte.

Der kan søges fra 14. august og indtil 2.okt. 2017, kl. 12.00. Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt d.14.8.2017.

Kriterier for støtte

Støtte til frivilligt socialt arbejde vil især blive prioriteret til ansøgninger, der opfylder hovedkriteriet:

De frivillige sociale foreninger og organisationers indsats skal komme borgere i Silkeborg Kommune til gavn samt ét eller flere af følgende kriterier:

• Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
• Aktiviteter, der medinddrager brugerne i bredt omfang
• Aktiviteter, der bidrager til at styrke det sociale netværk
• Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning eller anden aktivitet sigter mod at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større indhold i tilværelsen.

Hvem kan få støtte

• Frivillige foreninger og organisationer
• Borgerinitiativer af en mindre formel karakter – f.eks. forskellige former for ”græsrodsorganiseringer”
• Frivillig social indsats udenfor en frivillig forening eller organisation - f.eks. aktiviteter, der foregår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger eller virksomheder

Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner.

Hvem kan ikke få støtte

Bruger- og Pårørenderåd, pensionistforeninger og klubber, Ældreråd samt øvrige, der udfører frivil¬ligt arbejde i direkte tilknytning til beboere på plejehjem og plejecentre. For disse områder henvises til Ældre- og handicapudvalget. Desuden foreninger, der får støtte fra Fritids- og Kulturudvalget.

Hvem uddeler støtte

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget uddeler støtte til frivilligt socialt arbejde til det efterfølgende års aktiviteter.

Regnskab

Alle der har modtaget støtte efter § 18 skal det efterfølgende år inden 1. marts fremsende regnskab for det projekt/aktivitet, som tilskuddet er ansøgt og anvendt til. Regnskabet skal være underskrevet af den eller de personer, som er regnskabsansvarlig(e) for støttebeløbet. Endvidere skal alle foreninger der modtager mere end 20.000 kr. også fremsende en kort beskrivelse af, hvad midlerne er brugt til. Såfremt regnskab og beskrivelse ikke indsendes, kan kommunen kræve at få de tildelte støttemidler tilbage. Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling.

Tidsplan

14 august: ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt via link
2 oktober kl.12.00: ansøgningsfristen udløber
14 november: Sundheds- og forebyggelsesudvalget beslutter fordelingen af §18 midler for 2018.
Jan 2018: midlerne udbetales.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, kan du kontakte Carsten Andersen 2168 2919 eller mail:

frivilligmidler@silkeborg.dk 

 

Sidst opdateret