Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på spørgsmål om administrationsgebyr for erhvervsaffald.

Fold alle ud

Hvad er administrationsgebyret?

Silkeborg Kommune opkræver et administrationsgebyr ved alle erhvervsvirksomheder, der er registreret som aktive i CVR, og har en omsætning, der er større end 300.000, og ikke er omfattet af bilag 8 eller 9 i Affaldsbekendtgørelsen.

Administrationsgebyret dækker Silkeborg Kommunes generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

 • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
 • information på affaldsområdet
 • besvarelse af henvendelser om affald
 • Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
 • Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted.
Gebyret dækker ikke virksomhedens adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger.


Læs mere om erhvervsaffaldsgebyret i Affaldsbekendtgørelsens §56

Hvem skal betale?

Alle virksomheder i kommunen, der har et aktivt CVR-nummer og en bruttoomsætning på over 300.000 kr (i 2016) skal betale administrationsgebyret. Gebyret opkræves for hvert P-nummer virksomheden har registreret i CVR-registeret pr. 1. januar 2018. Har en virksomhed  tre P-numre, vil virksomheden modtage tre fakturaer. 

Nogle virksomheder er på forhånd fritaget for gebyret. Det gælder virksomheder, der er registreret med 0 eller 0-1 ansatte, indenfor bestemte brancher og virksomhedsformer. De pågældende brancher og virksomhedsformer fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9.

Endvidere fritages virksomheder med en årlig omsætning under 300.000 kr.

Silkeborg Kommune kan fritage virksomheder fra gebyret, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. Læs mere under "Hvem kan søge fritagelse" og "Jeg har ikke noget affald".

Administrationsgebyr har ikke noget at gøre med gebyr for at bruge genbrugspladsen. Hvis din virksomhed betaler gebyr for brug af genbrugspladsen, eller andre kommunale affaldsordninger, tager vi det dog som udtryk for, at virksomheden producerer affald. Din virksomhed vil derfor ikke kunne få en fritagelse. 

 

Læs mere om fritagelse i Affaldsbekendtgørelsens §60

Jeg har ikke noget affald

Der er ingen regler for, hvor meget affald din virksomhed skal producere for at være en affaldsproducerende virksomhed. Bare du har den mindste smule affald, er din virksomhed affaldsproducerende, og skal betale administrationsgebyr.

Affaldet kan f.eks. være papir (kuverter, breve, fagblade eller forældede dokumenter), emballager, madpapir og madrester, te- og kaffefiltre, lysstofrør, elpærer, computer, kontorstol, computerudstyr eller andet, som på et tidspunkt skal udskiftes eller smides væk. 

Det vil sige, at virksomheder kun kan fritages for administrationsgebyret i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 60, hvis de kan dokumentere, at de ingen aktivitet havde 2 år før opkrævningsåret. I praksis er det derfor yderst sjældent, at en virksomhed fritages med begrundelsen ”ingen aktivitet”.

Læs mere under "Hvem kan søge om fritagelse".

Hvem kan søge om fritagelse?

Silkeborg Kommune fritager de virksomheder, der søger om fritagelse og samtidig opfylder et af nedenstående betingelser:

 • Virksomheder der er registreret som ophørt i CVR på sagsbehandlingstidspunktet
 • Virksomheder der er under tvangsopløsning
 • Enkeltmandsvirksomheder, hvor ejer er langtidssygemeldt
 • Enkeltmandsvirksomheder, der drives fra privaten, OG kun fungerer som rådgiver, revisor eller lignende
 • Vagtlæger der er registreret på privatadresse (fx for at kunne udstede lægeerklæringer), men ikke driver virksomhed fra privatadressen,
 • Sundhedspersoner der er registreret på privatadressen, men arbejder i en klinik
 • Virksomheder der er fraflyttet kommunen og betaler gebyret i en anden kommune

Er din virksomhed startet, efter der er indhentet oplysninger hos Skat, og har du en bruttoomsætning under 300.000, kan det være du fejlagtigt er opkrævet.

Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Silkeborg Kommune undtager virksomheder med omsætning under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra Skat. Mener du, at du på denne baggrund skulle være fritaget, og kan dokumentere dette, kan du søge om fritagelse.

Silkeborg Kommune vurderer, at alle virksomheder, der ikke er omfattet af de nævnte fritagelsesmuligheder, har affald.

Hvordan søger jeg om fritagelse?

Fritagelse søges via vores elektroniske ansøgningssystem.

Fristen for at søge om fritagelse for 2017 er udløbet. 

Efter sommerferien 2018 sender vi informationsbrev ud til de virksomheder, der skal opkræves. Heri vil stå en frist for ansøgning om fritagelse for 2018.

 

Oplysninger i CVR og P-nummer

Gebyret skal betales af virksomheder, som har et P-nummer i Silkeborg Kommune.

Administrationsgebyret bliver som udgangspunkt opkrævet hos alle virksomheder, der ifølge CVR-registret har et P-nummer i kommunen. P-nummer står for produktionsenhedsnummer, og alle virksomheder bliver tildelt et eller flere P-numre sammen med et CVR-nummer. Det er derfor afgørende, at din virksomhed er korrekt registreret i CVR-registeret.

Det er oplysninger om P-nummer pr. 1. januar i opkrævningsåret, der danner grundlag for opkrævningen af gebyret.

Det er virksomhedens eget ansvar at kontrollere, at oplysningerne i CVR-registeret er korrekte. Silkeborg Kommune har ikke adgang til at rette i registret. Du kan kontrollere dine oplysninger på CVR-registerets hjemmeside. Husk at rette, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Se hvilke oplysninger, der står i CVR-registeret om din virksomhed.

Frist for at søge om fritagelse

Fristen for at søge om fritagelse for 2017 er udløbet. 

Efter sommerferien 2018 sender vi informationsbrev ud til de virksomheder, der skal opkræves. Heri vil stå en frist for ansøgning om fritagelse for 2018.

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Når du har indsendt en ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem, modtager du automatisk en kvittering.

Vi behandler ansøgningerne løbende. Ansøgninger om fritagelse færdigbehandles, før vi sender opkrævninger ud.

Hvem opkræver gebyret?

Silkeborg Kommune opkræver gebyret.

Silkeborg Forsyning A/S har tidligere opkrævet gebyret på vegne af Silkeborg Kommune.

Hvad dækker administrationsgebyret?

Administrationsgebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til at planlægge og administrere de kommunale indsamlings- og anvisningsordninger for erhvervsaffald, bl.a.:

 • udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner 
 • udarbejdelse af regulativer for erhvervsaffald
 • information
 • besvarelse af henvendelser om affald
 • Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
 • Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted. 

Virksomhedernes andel af omkostningerne bliver opkrævet som et gennemsnitsgebyr hos alle gebyrpligtige virksomheder i kommunen.

Hvor stort er gebyret?

Størrelsen af administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2018 er endnu ikke fastlagt. 

Gebyret for erhvervsaffald i 2017 var på 355 kr. pr. virksomhed eksklusiv moms. Gebyret skal betales for hvert af virksomhedens P-numre.

Jeg har ikke tidligere betalt gebyret - hvorfor bliver jeg opkrævet nu?

Den 1. januar 2012 vedtog Folketinget en ny Affaldsbekendtgørelse, som fastsætter principperne for, hvilke virksomheder, der skal betale administrationsgebyr. Reglerne er ændret flere gange de seneste år, hvilket kan være årsagen til, at din virksomhed nu skal betale administrationsgebyr.

Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet.

I 2011 blev administrationsgebyret opkrævet sammen med gebyr for genbrugspladser.  Tidligere er administrationsgebyret blevet opkrævet sammen med ejendomsskatten.

I 2014 blev gebyret opkrævet af Silkeborg Forsyning A/S. 

Fra 2015 er gebyret blevet opkrævet af Silkeborg Kommune.

Jeg bruger ikke Silkeborg Kommunes ordninger

Selv om du har lavet aftale med en privat renovatører om bortskaffelse af dit affald, skal du stadig betale det generelle administrationsgebyr. Årsagen er, at administrationsgebyret dækker de generelle omkostninger til administration, som f.eks. udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner. Gebyret dækker således ikke omkostninger til drift, f.eks. afhentning af affald.

Administrationsgebyret skal betales, også selv om du ikke bruger Silkeborg Kommunes ordninger, da du stadig producerer affald, som skal bortskaffes efter de regler, der gælder i Silkeborg Kommune.

Jeg har fået en opkrævning, men mener ikke jeg skal betale

Vi får oplysninger fra CVR-registret hver år den 1. januar. Det er disse oplysninger, samt oplysninger fra SKAT, der ligger til grund for de opkrævninger Silkeborg Forsyning A/S sender ud. 

Er din virksomhed startet, efter der er indhentet oplysninger hos SKAT, og har du en omsætning under 300.000, kan det være du fejlagtigt er opkrævet.

Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Hvis gebyråret er 2018, er det derfor indkomsten for 2016, der ligger til grund for opkrævningen. Silkeborg Kommune undtager virksomheder med en momsomsætning under 300.000 kr.

Mener du, at din virksomhed skulle være fritaget og kan dokumentere dette, kan du søge om fritagelse.

Jeg har betalt genbrugspladsgebyr, hvorfor skal jeg betale et nyt gebyr?

Genbrugspladsgebyret er et andet gebyr, der opkræves ved virksomheder, som ønsker at benytte Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Administrationsgebyret dækker ikke adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger.

I 2011 blev administrationsgebyret opkrævet sammen med gebyr for genbrugspladsen. Disse 2 gebyrer er nu skilt ad.

Sidst opdateret