Miljøgodkendelse af virksomheder

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes af kommunen ved etablering og ændringer.

Læs mere om miljøgodkendelse

Fold alle ud

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

Ønsker du at etablere en virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal du have en miljøgodkendelse, før du kan starte driften.

Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, lugt, opbevaring af olie og kemikalier mm.
De virksomhedstyper, som er omfattet af regler om miljøgodkendelse, fremgår af listen på bilag 1 og bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. De kaldes derfor ”listevirksomheder”.
På Retsinformations hjemmeside kan du se Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.


Hvordan søges der om miljøgodkendelse?

Listen over de virksomheder der skal godkendes før etablering, ses i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.

Fra 1. januar 2016 skal virksomhederne søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. www.bygogmiljoe.dk

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige listepunkt fra starten, da dit valg af listepunkt afgør, hvilke oplysninger du skal give i ansøgningen. Du kan også slå op i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, hvor det er beskrevet, hvilke oplysninger din ansøgning skal indeholde.

Er du i tvivl om hvad du skal gøre - eller vil du gerne have en dialog med os inden du går i gang, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Skal du samtidig søge om spildevandstilladelse og VVM-anmelde din virksomhed, skal du også gøre dette i Byg og Miljø.

Læs mere om spildevand fra virksomheder

Læs mere om VVM-anmeldelse

Hvordan foregår det, når der skal udarbejdes en miljøgodkendelse?

Når din virksomhed ansøger om miljøgodkendelse, kan du forvente at sagsforløbet forløber således:

1. Ansøgning om miljøgodkendelse indsendes til Silkeborg Kommune
2. (Offentlig annoncering af ansøgning)*
3. Behandling af ansøgning om miljøgodkendelse
4. (Afgørelse om der skal udarbejdes en basistilstandsrapport)*
5. Udkast sendes til udtalelse hos virksomheden og eventuelt naboer
6. Miljøgodkendelse meddeles
7. Offentlig annoncering (samtidig som miljøgodkendelsen meddeles)
8. Klageperiode på 4 uger

Hvis det anmeldte skal behandles efter VVM-reglerne, vil denne sagsbehandling køre sideløbende med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse. Der kan ikke meddeles miljøgodkendelse før end VVM behandlingen og resultat er offentlig annonceret.

* Gælder kun for virksomheder på bilag 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder

Hvem skal lave en basistilstandsrapport?

Som noget nyt skal IE-virksomheder (virksomheder på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen), der håndterer visse stoffer, gennemføre en basistilstandsrapport enten i forbindelse med opstart af en ny virksomhed, eller når en eksisterende virksomhed får revurderet sin miljøgodkendelse.

En basistilstandsrapport skal indeholde oplysninger om nuværende og tidligere brug af virksomhedens areal – samt gennemførelse af jord- og grundvandsmålinger. Det er ikke forudsat at en eventuel forurening skal endelig afgrænses i forbindelse med, at der laves basistilstandsrapport.

I Godkendelsesbekendtgørelsen er det beskrevet i bilag 6, hvilke oplysninger en basistilstandsrapport skal indeholde.

Basistilstandsrapporten skal udarbejdes i forbindelse med godkendelse, og der må ikke gives miljøgodkendelse før Silkeborg Kommune har godkendt basistilstandsrapporten.

Planmæssige forhold skal overholdes af virksomheden

Virksomheders placering skal ske i overensstemmelse med gældende planer. For en aktuel placering er der vedtaget en kommuneplan med rammebestemmelser og i nogle tilfælde lokalplaner og byplanvedtægter, som har betydning for hvor og hvordan en virksomhed skal indrettes.

Vi har særlige servicemål for miljøgodkendelser

I Silkeborg Kommunes erhvervspolitik er der opstillet et klart mål om, at det skal være nemt og attraktivt at drive og etablere virksomhed i Silkeborg Kommune.
På den baggrund, har vi opstillet præcise servicemål for tre vigtige områder for erhvervslivet, blandt andet miljøgodkendelser. Vores mål er, at vi lever op til vores servicemål i mindst 95 % af tilfældene.

Silkeborg Kommune har følgende servicemål for miljøgodkendelser:

• Vi tilbyder et indledende møde i løbet af 5 arbejdsdage efter din første henvendelse.
• Vi sender tilladelsen/godkendelsen efter miljølovgivningen senest 4 måneder efter at sagen er fuldt oplyst.
   Hvis der skal udarbejdes VVM-redegørelse aftales særskilt forløb.
 

Har du spørgsmål i forbindelse med din miljøgodkendelse, er du velkommen til at kontakte os i Team Virksomheder og Jord, se kontaktinformationer øverst i højre side.

Se Silkeborg Kommunes øvrige servicemål

Sidst opdateret