VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. For nogle projekter skal miljøpåvirkningerne vurderes før der kan gives tilladelse. VVM-projekter skal anmeldes.
Maskinarbejder der svejser

 

 

For virksomheder omfattet af Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen

Hvis din virksomhed er omfattet af VVM-reglerne og Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal du VVM-anmelde dit projekt gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Brug knappen i den grønne boks øverst til højre.

Se Godkendelsesbekendtgørelsen

Se Lov om Miljøvurdering af planer og af konkrete projekter

 

For andre projekter

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det VVM-anmeldes til Silkeborg Kommune. 

Klik på "VVM-anmeldelse af andre projekter" i den grønne boks øverst til højre.

Læs mere om VVM ved at klikke på boksene herunder.

Fold alle ud

VVM anlæg skal anmeldes

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det VVM-anmeldes. Der er to veje:

1. Er din virksomhed omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed skal du VVM-anmelde dit projekt via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Du finder et link til Byg og Miljø øverst til højre.

2. Andre projektet skal VVM-anmeldes på et anmeldeskema som finder øverst til højre i den grønne boks.

 

VVM-anmeldelsen skal sendes til Silkeborg Kommune. I de fleste tilfælde er det Silkeborg Kommune, der skal behandle sagen. I særlige tilfælde er det Miljøstyrelsen, der skal behandle sagen.

Din anmeldelse skal under alle omstændigheder sendes til Silkeborg Kommune. Vi videresender anmeldelsen til Miljøstyrelsen, hvis de er myndighed. 

Er din virksomhed eller dit anlæg omfattet af VVM-reglerne?

En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg mm.

De virksomheder og anlæg der er omfattet af VVM-reglerne står på bilag 1 og bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Hvis et anlæg står på bilag 1 i loven, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt.


Hvis et anlæg står på bilag 2 i loven skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere, om det påvirker miljøet væsentligt. Hvis screeningen viser, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, er projektet VVM-pligtigt.


Hvis et anlæg er VVM-pligtigt skal der laves en grundig beskrivelse af hvilke miljøpåvirkninger anlægget kan medfører, hvis det etableres. Der er også krav om at offentligheden skal inddrages.


Se Lov om miljøvurdering af planer og konkret projekter 

Læs mere om VVM på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad betyder VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der laves en beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger et anlæg medfører. 

Beskrivelser og vurderinger offentliggøres i en Miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten indgår i beslutningen om at give tilladelse til eller at afslå etablering af anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. 

En Miljøkonsekvensrapport er ikke en tilladelse eller en godkendelse af et projekt, men udelukkende en beskrivelse af projektets miljøpåvirkninger.

Sidst opdateret