Butikker og detailhandel

Vi arbejder fokuseret på at bevare handel i midtbyerne, fordi handel i midtbyerne giver liv og aktivitet.
Byliv

Butikker og andre erhverv nyder godt af hinandens naboskab. Når de ligger samlet tiltrækker de flere kunder, end hvis de ligger spredt. 

Silkeborg Kommune har en lang tradition for at sikre, at nye butikker placeres, så de støtter op om handelslivet i bymidterne. Den tradition videreføres, og som eksempel vil det næste store butikscenter - med 42 nye butikker - blive placeret helt centralt i Silkeborg ved torvet, og med parkeringspladser direkte under torvet. De kunder, som et sådant center tiltrækker, bliver også en del af kundegrundlaget for de øvrige butikker i Silkeborg midtby.

Levende bymidter gør, at butiksejere har et bredt lokaleudvalg at etablere sig i tæt på kundestrømmene i midtbyerne. 

Tal og fakta

Butikkerne i Silkeborg Kommune havde i 2007 en omsætning på 4,2 mia. kr. ligeligt fordelt mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

I Silkeborg midtby var handelsbalancen på 222 %. Det betyder, at omsætningen ligger 122 % højere end det beregnede forbrug i området. Det betyder, at mange kunder kommer udefra.

For Alderslyst og Kjellerup var handelsbalancen på 226 % og 198 %.

Der forventes en stigning i forbruget i Silkeborg Kommune med cirka 16 % for dagligvarer og 33 % for udvalgsvarer frem til 2021. Hertil skal lægges en forventet befolkningsstigning på 9 % frem til 2024.

Hvor kan der etableres butik?

Der er tre slags:

  • Dagligvarer
  • Udvalgsvarer
  • Særligt pladskrævende varegrupper
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal som udgangspunkt placeres i kommuneplanens bycentre, bydelscentre eller mindre butiksområder.

Særligt pladskrævende varegrupper skal placeres i erhvervsområder, som er særligt udpeget i kommuneplanen. 

Kommunen har  udlagt tre udvalgsvarebutikker mellem 2.000 m2 og 5.000 m2. En kan placeres i Silkeborg midtby og to i butiksområdet ved Nordre Ringvej.

Så hvornår er det en butik?

En butik er et fast, fysisk forretningssted, hvorfra der sker salg/udlevering til private kunder.

Også forretninger med udlejning af film, udstyr mv. er en butik.

Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger.

Internethandel - postordresalg

Internethandel og postordrer uden salgslokale betragtes ikke som en butik, da det ikke skaber fysiske kundestrømme.

Virksomheder med postordresalg, internetbutikker mv. kan placeres i erhvervsområder med mulighed for engroshandel, under forudsætning af, at de ikke har salgslokaler med direkte salg til private.

Postordresalg og internethandel, hvor kunder kan hente varer betegnes som en butik. 

Hvis en aktivitet skaber kundestrømme, så betragtes det som en butik i planlægningsmæssig forstand, uanset omfanget af kundestrømmen.

Lagersalg, engroshandel mv.

En butik er: Lagersalg outlets, second-hand handel kræmmermarkeder med permanente boder og stadepladser showroom og engroshandel med salg til private Engroshandel opkøber og videresælger produkter til detailhandel, til andre engrosvirksomheder, til fremstillingsvirksomheder og til professionelle brugere som håndværkere, det offentlige mv.

I den forbindelse bliver engroshandel ikke defineret som detailhandel, og kan placeres i erhvervsområder med mulighed for engroshandel. En engrosvirksomhed kan have salg til private uden at være betragtet som detailhandel.

Her er det altafgørende om salget er ubetydeligt og af underordnet betydning for detailhandelsstrukturen i nærheden, trafikken, områdets karakter m.v.

Det er op til kommunen at bedømme om salget er af underordnet betydning.

Denne regel gælder kun for engroshandel.

Salg af egne produkter

Der kan etableres salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, når der er tale om mindre butiksarealer, og det kun er virksomhedens egne produkter, der forhandles.

Butikkens areal må ikke overstige 10 % af virksomhedens etageareal og indtjeningen fra butikken må ikke være mere end 10 % af omsætningen. Produktionslokaler defineres af Miljøministeriet som lokaler, hvor der sker egentlig produktion eller forarbejdning af produkter – altså ikke engros  eller lager. Det er ikke tilstrækkeligt, at der fx sker udpakning og samling af i øvrigt færdige varer.

Salg af egne produkter ved engroshandel og lagervirksomhed er ikke i overensstemmelse med definitionen af salg af egne produkter i planloven. Det kan kun tillades, hvis kommuneplanen eller lokalplanen giver mulighed for mindre butikker med udvalgsvare- eller dagligvarehandel. Dette vil betyde, at området skal defineres som et bydelscenter, eller alternativt et lokalcenter, til områdets daglige forsyning.

Denne regel gælder ikke for lagersalg, engroshandel, postordresalg eller internethandel.

Sidst opdateret