Skilte på vejarealer

Der findes mange forskellige skilte på vejarealerne; vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte, almindelig servicevejvisning og særlig servicevejvisning.
Vejskilte i rundkørsel

Skilte på vejarealer

Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen sættes op på og langs vejene.

Private skilte må ikke opsættes på offentlige veje - dog kan skilte, opslag og lignende midlertidig opsættes i henhold til reglerne - læs mere under plakater.

Vejvisning

Redningstjenesten – brand, ambulance, politi – skal hurtigt kunne finde vej.
 

Derfor skal vejnavne og husnummer skilte være synlige og i orden.

Vejvisning til byer og vejnavneskilte sættes op af Silkeborg Kommune. Den enkelte husejer skal sætte et husnummer op enten på huset eller ved vejen.

Rød/hvide skilte

Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstanden hertil. Trafikanterne vejvises ad de større overordnede veje mellem byerne, selvom afstanden er kortere ad mindre veje.

Vejnavneskilte

Vejnavneskilte opsættes og betales af Silkeborg Kommune på både offentlige veje og private fællesveje.

Som grundejer må du acceptere opsætning af et vejnavneskilt på din ejendom, hvis kommunen ønsker det. Hvis et skilt er anbragt på din husmur, hegn eller i skel mod vej har du som grundejer pligt til at sørge for, at det er frit udsyn til skiltet.

Ved reparation eller ombygning har du som grundejer ansvar for at vejnavneskiltet ikke bliver beskadiget eller går tabt. Hvis du fjerner skiltet, skal du sætte det op igen snarest muligt.

Husnummerskilte

Husnummerskilte skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselig ude fra vejen. Som grundejer har du pligt til at sørge for at din ejendom er forsynet med et husnummerskilt. Tallene skal være enkle og mindst 10 cm høje.

Ligger din indgang eller facade mere end 10 m fra vejen skal du anbringe skiltet på en fremskudt plads, så det er synligt fra vejen.

Hvis din ejendom har et bogstav efter husnummer, skal både nummer og bogstav fremgå (ex. 4A).

Henvisningsskilte med husnumre

Henvisningsskilte sætter kommunen op, hvis der findes mere end én selvstændig vurderet ejendom (flere matrikler).

På skiltet vil stå det første og det sidste husnummer på sidevejen. Kun i særlige tilfælde suppleres husnumrene med vejnavn.

Almindelig servicevejvisning

Blå/hvide skilte

Der kan vejvises til byer og servicemål - f.eks. togstationer, turistattraktioner, idrætsanlæg m.v. Disse vejvisningsskilte kaldes almindelig servicevejvisning og er blå/hvide skilte med symbol eller tekst.

Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. Servicevejvisning skal være trafikalt begrundet, og der må ikke tages kommercielle hensyn.

Private og offentlige virksomheder kan søge om at få opsat de blå/hvide skilte. Det er Silkeborg Kommune der, som vejmyndighed, afgør om skiltene kan sættes op.

Ansøgning – almindelig servicevejvisning

- Brug selvbetjeningsboksen i øverste højre hjørne

 

Du kan læse mere om retningslinjerne for almindelig servicevejvisning i Bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning. Retningslinjerne for almindelig servicevejvisning fremgår af kapitel 12, §§ 342-386.

Særlig servicevejvisning

Sort/hvide skilte

Mindre private virksomheder i landzone kan søge om tilladelse til særlig servicevejvisning – se sort/hvide skilte.

Der kan søges om særlig servicevejvisning til

  • Virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område
  • Dagligvarebutikker beliggende i landsbyer med indbyggertal under 1000

Virksomhedens navn og logo må ikke oplyses på skiltet. Teksten på skiltet skal oplyse hvilken type virksomhed, der vejvises til. Det kan f.eks. være gårdbutik, golfbane, galleri – se flere eksempler her.

Hvor kan skiltet sættes op?

De sort/hvide skilte kan kun sættes op på offentlige veje. Skiltet kan sættes op ved nærmeste større vej i forhold til virksomheden. Der må højest være 4 vejvisningsskilte i et kryds - se eksempel på vejvisningsskilte i et kryds.

Der vejvises ikke længere væk end fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang.

Der må kun sættes særlig servicevejvisning op, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere. Silkeborg Kommune vurderer, om det trafiksikkerhedsmæssigt er forsvarligt at sætte særlig servicevejvisning op. Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sætte særlig servicevejvisning op i et kryds.

Hvad koster særlig servicevejvisning?

Prisen for et skilt er 3.900 kr. ekskl. moms i 2017. Denne pris dækker behandling af ansøgning, selve skiltet og opsætning og senere nedtagning af denne. Årligt betales et beløb for vedligeholdelse og renholdelse af skiltet. I 2017 opkræves 390 kr. ekskl. moms pr. skilt.

Hvis du har et sort/hvid skilt

Ophør af virksomhed

Ophører virksomheden eller vejvisningen er blevet overflødig, skal du meddele dette til Silkeborg Kommune, som sørger for at fjerne skiltet. Betalingen for fjernelse er betalt samtidig med opsætningen.

Virksomhed lukket midlertidigt:

Har virksomheden lukket i en periode, skal skiltet nedtages eller dækkes til.

Udskiftning af skilt:

Hvis skiltet bliver beskadiget eller er nedslidt? Virksomheden betaler de omkostninger, der er til reparation eller udskiftning af skiltet.

Tilladelsen er ikke permanent:

Silkeborg Kommune kan fjerne særlig servicevejvisning, hvis der bliver behov for nye almindelige rød/hvid eller blå/hvid vejvisere. Dette gælder også, hvis krydset bygges om, så betingelserne for opsætning af skiltet ikke længere er til stede. Virksomheden får ikke refunderet omkostningerne til særlig servicevejvisning.

Ansøgning - Særlig servicevejvisning

- Brug selvbetjeningsboksen i øverste højre hjørne.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en faktura på skiltet.

Når du har betalt denne, bestiller Silkeborg Kommune skiltet og sørger for, at det bliver sat op.

Du kan læse mere om retningslinjerne for særlig servicevejvisning i Bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning. Retningslinjerne for særlig servicevejvisning fremgår af kapitel 12, § 388 – 407.

Sidst opdateret