Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg

Silkeborg Byråd har 18. december 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 21. december 2017 til og med 15. februar 2018.
Luftfoto

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Ved Byrådets behandling af lokalplanforslaget stemte følgende imod forslaget: Socialistisk Folkeparti (F), Peter Nyegaard Jensen (V), Enhedslisten (Ø), Teresa Jørgensen (UP), Mustafa Kellegöz (Å), Leif Lund (UP), Liberal Alliance (I) og Lars Munksø (UP).

Se beslutningsprotokollen.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du søger lokalplanen frem under ”Forslag” på http://lokalplaner.silkeborg.dk og anvender ”Din kommentar” øverst på siden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 15. februar 2018.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 21. december 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højest indtil 21. december 2018.

Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2028

Der er sideløbende med lokalplanforslagene udarbejdet forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem planerne. Kommuneplantillægget kan ses på http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/12686

VVM-redegørelse

Vejprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10e (infrastrukturprojekter). Projektet er VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en VVM-redegørelse, som også indeholder en miljøvurdering.

VVM-redegørelsen foreligger i en selvstændig rapport, som er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Når planforslagenes høringsperiode er afsluttet, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan.

VVM-redegørelse kan ses på følgende link: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/16047

Følgende berørte myndigheder er hørt i foroffentlighedsfasen: Trafikstyrelsen, Skanderborg Kommune, Ikast-Brande Kommune, Favrskov Kommune, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Klagevejledning - miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.


Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen offentlig bekendtgjort.


På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.


Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

 

Se alle høringssvar

nr. 1
Indsendt af: Michael Riis Johansen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Jeg kan simpelthen ikke forstå at Silkeborg kommune ikke tænker større end blot at få biler til/fra midtbyen hurtigst muligt.
Hvor er Lysbro henne i jeres overvejelser? Lysbro kan blive det mest fantastiske område, men det kræver at politikerne træder I karakter og genovervejer de nuværende planer!

Efter motorvejen endelig ankom er der masser af kapacitet tilbage på ringevejen. Hvorfor I alverden skal gennemgående trafik igennem Lysbro? Få nu de biler tilbage på ringvejen og lad os få det børnevenlige område I Lysbro som det har potentiale til.
nr. 2
Indsendt af: Michael Riis Johansen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Der bør etableres en cykelsti under "hanken" således at man kan cykle fra drewsensvej ud til Lysbro/Funder uden at krydse de store trafikerede veje.

Der bør også tænkes over borgerne i Lysbro. Der bør etableres forgængerovergange flere steder i byen, da mange børn dagligt skal krydse Herningvej. Kommunen bør også få lavet tiltag til at få farten ned på Herningvej (alt for mange kører meget stærkt) - dette kunne også få billister til at benytte ringvejen I stedet.
nr. 3
Indsendt af: Pia illemann
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Syntes Drewsensvej skal syd om banen. Vil gerne have trafikstøg langt væk. Der skal ikke rives privatboligs ned.
nr. 4
Indsendt af: Birthe og Vagn Kragelund
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Vi kan fuldt ud tilslutte os Lysbro borgernes ”bemærkning til lokalplanforslag til forlængelse af Drewsensvej mod vest”.
Vi vil protestere mod enhver plan, der giver mere trafik gennem Lysbro.
Efter at de nye boliger på teglværksarealerne er kommet til, er der en konstant strøm af biler, og tit må vi vente flere minutter på at komme ud på Herningvej – selvom vi er nogenlunde rask til bens eller i bil.
Dertil kommer trafikusikkerhed, støj og stress. Vi har været rigtig glade for at bo i Lysbro og bruger naturen meget rundt om os. Med stien vest om Ørnsø har vi nu også fået hele Silkeborgs sydlige naturområde tættere på. Men den stigende trafik sætter skår i glæden, og vi er bange for at den særlige glæde ved at bo her vil blive ødelagt. Kan ikke lade vær’ at tænke på, hvad nybyggernes forventninger har været.
Vi er ikke modstandere af fremskridt og fornyelse, men dette er helt uforståeligt og unødvendigt.
Venlig hilsen Birthe og Vagn Kragelund.

nr. 5
Indsendt af: Stephan Pedersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Kære politikere,
Det er med stor bekymring, at jeg som borger i Lysbro, kan fornemme at byrådet ønsker at planlægge for en Drewsensvej Vest = smutvej gennem Lysbro.

Lysbros beliggenhed er enorm attraktiv. Vi er tæt på både Ørnsø og Silkeborg Langsø og vi er omgivet af Lysbro Skov, Funderholme Enge og faunapassagen ved Funder Bakke, og desuden har vi glæde af Lyså og Møllebækken. Derudover kan vi cykle til midtbyen på få minutter.

Lysbro har de seneste par år oplevet en stor tilvækst af nye tæt lav boliger, som er placeret meget tæt på Herningvej. Derfor er det svært at forstå, at Silkeborg Kommune ønsker at gøre det nemmere at komme fra vest via Herningvej indtil bymidten.

Efter motorvejen er anlagt og åbnet er der stor kapacitet på ringvejen. Ringvejen er stort set facadeløs og anlagt, så den kan tage store trafikmængder og også tung trafik. Lysbro derimod er midt i en positiv udvikling, hvor der kommer rigtig mange tilflyttere i form af børnefamilier. Hvorfor skal gennemgående trafik ledes igennem Lysbro? Vi oplever stigende trafikmængder, mange lastbiler og biler der kører alt for stærkt!

Hvorfor ikke lade bilerne blive på ringvejen, så det børnevenlige Lysbro fortsat kan have sin attraktion ved at være nær natur og midtby uden unødig trafik?

Jeg deltog i borgermødet og tak fordi I brugte ressourcer på det. Men jeg håbede også, at jeg ville blive klogere på denne plan. Det gjorde jeg desværre ikke. Når der blev spurgt ind til relevante emner som støjgener, cykelstiens forløb, højder og placering af støjskærme, lukning af vej under jernbanebro og lign., blev vi mødt med usikre svar. Vi fik tilmed at vide, at detaljerne ikke er projekteret. Men det er netop disse løsninger der er væsentlige for os der bor i området, for at kunne blive trygge – eller det modsatte. Og for at kunne tage stilling til sådan en plan.

Til borgermødet blev det nævnt at linjeføringen skal fastlægges bl.a. pga. planlægningen for de enkelte erhvervsgrunde der er tilbage i sydbyen (Gasværksgrunden?). Skal det forstås således, at det er vigtigere end hensyntagen til alle de hundrede vis af boliger, som bliver negativt berørt?
God planlægning behøver ikke blive forklaret. Men denne plan er der desværre ingen der med held har kunnet forklare meningen med.
Er det belyst hvordan sydbyens trafikale sammenhæng med midtbyen fremadrettet bliver?
Er der i en byplanmæssig sammenhæng taget stilling til hvordan banegården endnu mere bliver afskåret fra midtbyen, hvis forslaget godkendes?
Er der taget stilling til hvor mange boliger der bliver ramt at øget trafikstøj hvis planen gennemføres?
Det ser ikke ud til at cykelstier er tænkt med i planen som en god helhedsløsning, men mere som en hovsaløsning, hvor der nok ikke er plads i traceet. Er det korrekt? Det er bekymrende, at de bløde trafikanter og cykelstierne ikke er sat i centrum for den gode løsning, når det er lige op ad Vestre Skole. Her kommer skolebørn både fra Lysbro og midtbyen. Hvor er den sikre skolevej? Har det ikke være en del af forundersøgelsen?

Kære politikere, jeg håber, at I fortsat vil være med til at sikre Lysbro, som et attraktivt boligområde med dens beliggenhed og samhørighed med naturen, og at den gennemkørende trafik fastholdes på de dertil indrettede ringveje.

Det er ikke for sent at lave god planlægning.

Mit ønske er at I dropper begge forslag. Men hvis I ønsker at fastholde planen, så er det det alternative forslag I skal vælge og IKKE hovedforslaget.

Venlig hilsen Stephan Pedersen, Herningvej 14, Lysbro.

nr. 6
Indsendt af: Bodil Deen Petersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Hermed indsigelse fra 296 borgere fra Lysbro mod kommunens forslag om at forlænge Drewsensvej mod vest. Vi protesterer mod forslaget, da det vil gøre Herningvej til den vigtigste indfaldsvej til byen fra vest.

Vi finder det dybt problematisk at planlægge at fordoble trafikken igennem et boligområde, som er i så stærk og positiv udvikling som Lysbro, når man allerede har en Ringvej, der kan og skal bruges til den gennemkørende og tunge trafik. Vi opfordrer derfor kommunen til at droppe hovedforslaget til forlængelse af Drewsensvej mod vest og i stedet dæmpe trafikken og trafikstøjen på Herningvej, så trafikken kommer ud på Ringvejen.

Se vedlagte indsigelse med underskrifter.
nr. 7
Indsendt af: Nina Bardram
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Vi tilslutter os tilfulde det høringssvar der er indsendt af Bodil Deen fra 296 Lysbro borgere.
Vi er bekymrede for sikkerheden hvis Herningvej bliver en vigtig indfaldsvej til byen.
Det er i dag svært at komme ud fra de små veje der støder op til Herningvej og med en fordobling af trafikken vil det ikke blive nemmere.
Det er bekymrende hvis ikke der tages hensyn til at rigtig mange nye tilflyttere med mange skolebørn skal have sikre skoleveje.
Venlig hilsen
Anette Mouritsen, John Mikkelsen, Lysåvej 27
Lone Petersen, Leif Stausholm, Nina Bardram, Lysåvej 25
nr. 8
Indsendt af: Søren Skau
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Jeg vil på det kraftigste anbefale, at man følger forslaget om den alternative linjeføring. Det er både uforsvarligt og uanstændigt, at ville forøge trafikmængden med 90%, som prognosen viser, hvis man følger hovedforslaget.
Hvis Drewsensvej kobles direkte sammen med Herningvej, vil de næste tiltag blive, at der skal laves tunneller for at krydse vejen og lyskryds for at komme ud fra sidevejene.
Med alle de nye boliger – og flere på vej – er der al mulig grund til at få så meget trafik som muligt flyttet ud/tilbage på Ringvejen. Lysbro er et boligkvarter og Herningvej skal ikke være en gennemkørselsvej eller indfaldsvej til centrum.
Hvis man skal se fremad, mener jeg, at man skal lave tiltag, der formindsker den nuværende trafik på Herningvej. Jeg er klar over, at dette ikke er det, der bliver spurgt om i høringen, men så kan det bruges til den fremtidige planlægning.
• Den tunge gennemkørende trafik skal fjernes i begge retninger. Det være sig både lastbiler og X-busser.

• Flere/smallere chikaner, så hastigheden kommer ned. I december 2016 blev der blitzet over 175 biler på få timer.

• På længere sigt bør Herningvej lukkes ved Funder bakke og Lysbrogade laves til sivegade, så det kun er de lokale, der vælger at køre den vej. (Det kan godt være, at dette ønske er utopi – men det er ikke desto mindre et fromt ønske…)

Søren Skau
Herningvej 16
nr. 9
Indsendt af: Morten Jakobsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 19 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 10-026 for forlængelse af Drewsensvej mod vest, Silkeborg
Først vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke mener en forlængelse af Drewsensvej mod vest, er en god ide. Den vil tilføre midtbyen mere trafik, og vil sammen med Nordskovvejen lede trafikken igennem byen i stedet for udenom. Udbyg i stedet den eksisterende ringvej, og hold trafikken ude af byen.
Men det er ikke et spørgsmål om det er en god ide eller ej.

Hvis kommunen vælger at gennemføre projektet Drewsensvej vest, så bør løsningen være hovedforslaget, med Drewsensvej nord for banen og ”hanken” til Vestergade.

Det er den eneste rigtige løsning, hvis formålet er at afvikle trafik. Trafikken vil her, kunne afvikles med lange svingbaner og lange baner til sammenfletning, der vil sikre en glidende trafik. Trafikken kan her uhindret sendes mod vest - Funder/Herning og mod nord - Viborg. Trafikken mod syd må forventes primært, at benytte Frederiksberggade uanset løsningsforslag.

Vælger kommunen i stedet det alternative forslag, parallel forskydes de nuværende problemer på Dalgasgade og Vestergade til Drewsensvej vest.

Med et lysreguleret T-kryds ved Sønder Ringvej, hvorfra trafikken primært skal til Vestergade, vil trafikken gå i stå morgen og aften med to lysregulerede kryds med mindre end 100 meters mellemrum. Denne løsning vil ikke skabe en glidende trafik.

Vi mener også, det ikke er politisk ansvarligt, at vælge en markant dyrere løsning i form af det alternative forslag. Udover det trafikalt set ikke er den bedste løsning, er det vores fælles skattekroner der skal finansiere det - ikke kun de fås, der står bag det alternative forslag.

Jeg tror de fleste vil kunne finde en bedre anvendelse af de ekstra udgifter ved dette forslag, f.eks vores børneinstitutioner, skoler, ældrepleje m.m.

Det alternative forslag vil ifølge de foreløbige undersøgelser, også have de største miljømæssige påvirkninger.

Det alternative forslag er derudover hvis man gennemgår det, en plan for beskyttelse af egne interesser, og absolut ikke det bedste for silkeborg, selvom det er blevet forsøgt solgt således.


Med venlig hilsen
Marietta Petersen
Morten Jakobsen