Arkiv - Vandmiljø: Tilladelse til krydsning af Remstrup Å med spildevandsledning

Silkeborg Kommune har 4. januar 2018 givet tilladelse til, at der kan skydes en ledning til spildevand under Remstrup Å. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger fra tilladelsesdatoen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

I forbindelse med byudviklingsprojekt ved Søtorvet og Papirfabrikken, skal der ske ledningsomlægninger og etablering af nye forsyningslinjer. Opførelsen af ”Papirtårnet” betyder, at der skal etableres en ny spildevandsledning fra Papirtårnet til hovedpumpestationen, og denne ledningen skal krydse Remstrup Å. Se selve afgørelsen herunder.

Download materiale

Tilladelse til at krydse Remstrup Å med en spildevandsledning

Sidst opdateret