Arkiv-Landbrug: Høring af udkast til §12 miljøgodkendelse af kvægbrug på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 28. juli 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelse på Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Det drejer sig om udvidelse fra 204 malkekøer med 8 tyrekalve, 13 kvier (6-25 mdr.) og 9 opdræt (0-6 mdr.) svarende til i alt 292,00 DE til 204 malkekøer med 131 tyrekalve, 109 kvier (6-25 mdr.) og 35 opdræt (0-6 mdr.) svarende til i alt 380,42 DE.
I forbindelse med udvidelsen bygges en ny møddingsplads på ca. 120 m2. Den nye møddingsplads vil blive etableret nord for ejendommen ved gyllebeholderen. Der etableres et nyt staldafsnit til kvier i eksisterende foderlade. Herudover etableres der en vaskeplads syd for ejendommen.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 6 ugers høring fra den 16.06.2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 265,41 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 28. juli 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Rosa Pedersen på tlf. 8970 1513 eller på e-mail RosaMariaHauge.Pedersen@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til § 12 miljøgodkendelse på Charlottenlundvej 24