Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Fårebæk

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.
Billeder af Fårebæk

Find udkast til regulativ for Fårebæk her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22038

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.

Der har ikke tidligere eksisteret regulativ for Grøft ved Valdemarsvig, men vandløbet har været vedligeholdt af Silkeborg Kommune, siden vandløbet blev omklassificeret til offentligt vandløb i 2003. Silkeborg Kommune fastsætter i dette regulativ de specifikke bestemmelser, der fremadrettet skal gælde for vandløbet. Bestemmelserne er reelt set blot en beskrivelse af den vedligeholdelsespraksis, der har været siden 2003. Da det nuværende vedligeholdelsesniveau videreføres i udkast til regulativ vil det ikke få konsekvenser for afvanding eller miljø.

Indsend dit høringssvar
Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til regulativet via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på vand@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 8. november 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Når udkast til regulativ har været i 8 ugers høring vil de indkomne bemærkninger blive indarbejdet i regulativet i det omfang det er muligt. Efter godkendelse i Silkeborg Kommune vil regulativet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klage, træder regulativet først i kraft, når klage er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontaktoplysninger
Hvis der er spørgsmål til regulativet, kan vandløbsteamet kontaktes på vand@silkeborg.dk eller tlf. 89 70 14 48 eller 89 70 20 87