Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans

Silkeborg Byråd har den 25. september 2017 godkendt Forslag til Lokalplan 25-007 med henblik på offentlig høring i 4 uger.
Luftfoto visende lokalplanområde 25 007

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen (åbner nyt vindue)


Om lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At udlægge hele lokalplanområdet til centerformål.
  • At optimere infrastrukturen.
  • At sikre et areal for servicering af biler.
  • At understøtte et godt by- og handelsmiljø ved indpasning af ny bebyggelse samt udvikling af den eksisterende.
  • At sikre by- og handelsmiljøet ved regulering af skilte samt anden facadeudsmykning og reklamering.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 11.300 m2 der forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at SuperBrugsen i Ans kan udvide deres aktiviteter, hvilket primært ses i lokalplanforslaget som omlægning af den eksisterende parkeringsplads og tilknyttet infrastruktur.

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden (åbner nyt vindue) eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger eller forslag til ændringer i planforslagene, skal du indsende dem til os enten ved at bruge knappen "Indsend svar" nederst på denne side, eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Du kan også sende en e-mail til teknisk@silkeborg.dk eller et papirbrev til Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. 

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 26. oktober 2017.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 29. oktober 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 29. oktober 2018.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 25. september på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planens redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt

nr. 1
Indsendt af: Marianne Kaufmann
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
I.f.m. fremlæggelse af SuperBrugsens planer i AIKC i tirsdags om bl.a. ændrede frakørselsforhold foreslog jeg, at der i stedet laves en et-spors rundkørsel i krydset mellem Søndermarksgade og Solsortevej/Gråsig, hvorfra der er direkte til-og frakørsel til SuperBrugsens parkeringsplads med rampe parallel med Solsortevej.

I modsætning til SuperBrugsens plan vil denne løsning IKKE medføre gener for beboere på Solsortevej. Desuden er det både faktuelt og psykologisk nemmere for kunder at køre på indkøb i SuperBrugsen med kun en venstre vigepligt (i rundkørslen) frem for to ubetingede vigepligter (ved Solsortevej og Søndermarksgade).

Med en flad rundkørsel kan der yderligere fartdæmpes og trafiksikres for cyklister og det stigende antal skolebørn fra Gråsig/Rugvænget- og Søndermarkstoft-kvartererne. I dag er der desuden lastbiler som vender i krydset og dermed skaber farlige situationer, hvis de da ikke sniger sig gennem Gråsig trods forbud. Dertil kommer at den nuværende røde asfalt er meget hullet da den eksisterende forhøjning ødelægges af lave køretøjer. En rundkørsel kunne kræve inddragelse af Søndermarksgade 21/19 (med respekt for om fru Nielsen ønsker at sælge) og nogle tilstødende veje skal måske "knækkes".

Endelig vil der med en rundkørsel blive mere plads til på længere sigt at udvide med lagerbygninger eller andre detailforretninger hvor Mejsevej 2 og 4 ligger, med fælles parkeringspladser, når rampen stiger mod øst i stedet for SuperBrugsens forslag mod vest.

Jeg ved godt der hermed er flere interessenter og flere ”kasser”, men et større perspektiv giver de bedste løsninger. Indtil rundkørslen prioriteres kan der være direkte ud og indkørsel til Søndermarksgade parallelt med Solsortevej, så der er forberedt til en evt. rundkørsel. Intet behøver altså bremse SuperBrugsens gode initiativ.

Jeg blev opfordret til at skrive dette forslag ind som kommentar til høringen, og delte først forslaget med en meningsmåling på vores Facebook-side Ans By Forum. I skrivende stund har 87+11 personer markeret at de synes en rundkørsel hhv. lysregulering med direkte til-og frakørsel til Søndermarksgade er en god idé hvorimod 12 personer har sympatiseret med SuperBrugsens fremlagte plan.
nr. 3
Indsendt af: Bodil S. Clausen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
Som beboer på Solsortevej i Ans, synes jeg at forslaget med udkørsel fra Super-Brugsen og ud på Solsortevej er en rigtig dårlig ide. Det vil gå ud over de bløde trafikanter. Da jeg selv dagligt cykler på strækningen og ser alle de børn der hver dag cykler ad Solsortevej, for at komme på stisystemet til skole, børnehave og fritidsinteresser, kan det ikke passe at forslaget skal ramme dem. Der i mod ser jeg kun få børn cykle ad Søndermarksgade til skole o. Lign.
Prøv lige at lytte til dem der bor i nærområdet, eller kom ud og foretag konkrete målinger på de bløde trafikanter.
Venlig hilsen Bodil S. Clausen
nr. 3
Indsendt af: Bodil S. Clausen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
Som beboer på Solsortevej i Ans, synes jeg at forslaget med udkørsel fra Super-Brugsen og ud på Solsortevej er en rigtig dårlig ide. Det vil gå ud over de bløde trafikanter. Da jeg selv dagligt cykler på strækningen og ser alle de børn der hver dag cykler ad Solsortevej, for at komme på stisystemet til skole, børnehave og fritidsinteresser, kan det ikke passe at forslaget skal ramme dem. Der i mod ser jeg kun få børn cykle ad Søndermarksgade til skole o. Lign.
Prøv lige at lytte til dem der bor i nærområdet, eller kom ud og foretag konkrete målinger på de bløde trafikanter.
Venlig hilsen Bodil S. Clausen
nr. 4
Indsendt af: Søren Andersen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
Se vedhæftede fil.
Med venlig hilsen
Søren Andersen
Søndermarksgade 9
nr. 5
Indsendt af: Carsten Olesen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
Jeg har kun et par kommentarer til det præsenterede forslag.
Det er, efter min opfattelse, meget svært at forstå at nogen kan komme frem til den konklusion at der skal ledes så stor en mængde trafik op igennem et stille villa kvarter, som oveni købet benyttes flittigt af børn på vej til og fra skole og daginstitution.
Der er foretaget støjmålinger, men jeg vil blot dele den erfaring vi har fået siden adgangen til Brugsen ad Mejsevej blev lukket. Det er ubeskriveligt så meget støj der er forsvundet og med tanke på hvor begrænset denne trafik var i forhold til det som planlægges, kan jeg kun forestille mig at støjbilledet vil ændres dramatisk og skabe en del gener for de nærmeste beboere til den foreslåede nye udkørsel.
Der er allerede kommet flere forslag og om de kan gennemføres ved jeg ikke, men der må kunne findes en bedre løsning som samtidig kan sikre at Brugsen får de ønskede forhold og dermed til gavn for os alle.
nr. 6
Indsendt af: Jan Thorsen Hansen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til lokalplan for centerområde ved "SuperBrugsen" i Ans
Lav ensrettet udkørsel fra Brugsens parkeringsplads til Mejsevej, som der var før Brugsens seneste tilbygning, dog med den ændring at det kun er udkørsel fra parkeringspladsen. Det vil give mere trafik på Mejsevej/Finderupsvej end nu: men formentlig ikke så meget som før Brugsens seneste tilbygning, da der kun bliver tale om udkørsel fra parkeringspladsen til Mejsevej. Finderupsvej er en relativ bred fordelingsvej med bredt fortov i begge sider, og der kan for at dæmpe fart og dermed støj, etableres et par bump på Finderupsvej.
Bevar den eksisterende overkørsel fra parkeringspladsen til Søndermarksgade som både ind- og udkørsel; men lav den bredere og med et mini helleanlæg inde på Brugsens grund lige bag fortovet, så der bliver en adskillelse af ind- og udkørsel, hvilket vil give en smidigere og mere sikker afvikling af trafikken. Pladsen til den bredere indkørsel fås ved, at den nuværende placering af kundeindkøbsvogne lige ud for indgangen til Brugsen bevares; men P-pladserne mellem ind-/udkørsel og kundeindkøbsvogne sløjfes.
Ovennævnte løsningsforslag vil give mulighed for en god fordeling af trafikken fra Brugsens parkeringsplads, og den lidt malplacerede og meget lidt trafiksikre udkørsel gennem baghaven til Mejsevej 2 undgås.
Ganske vist uden for lokalplanområdets afgrænsning, så bør det overvejes at etablere en fodgængerovergang på tværs af Søndermarksgade lige nord for Gråsig og Solsortevejs udmunding i Søndermarksgade. Det vil give en mere sikker krydsning af Søndermarksgade for fodgængere, samt vil formentlig også dæmpe hastigheden på Søndermarksgade forbi Brugsens ind- og udkørsel.