Forslag til Lokalplan 13-016 for et boligområde ved Eriksborg, Gødvad

Silkeborg Byråd har 23. januar 2017 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 3. februar til og med 2. april 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er

  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål
  • at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
  • at sikre en ny bebyggelse mod støj
  • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området
  • at sikre etablering af fri- og opholdsarealer
  • at sikre bevaring af beplantning
  • at sikre bevaring af landskabstræk
  • at sikre faunapassage.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 19,7 ha i landzone, som overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 165 boliger. 

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplansiden, eller hos Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028. 

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg. Eller du søger lokalplanen frem under ”Forslag” på http://lokalplaner.silkeborg.dk og anvender ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget hos Silkeborg Kommune senest 2. april 2017.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. februar 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil dato 3. februar 2018.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I lokalplanforslaget inddrages det nye område i byzone. Silkeborg Kommune forventer, at det nye område skal undtages områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a stk. 2. Dette sker ved, at kortbilaget til Silkeborg Kommunes regulativ for områdeklassificering ændres, så det fremgår af kortbilaget, at området er undtaget områdeklassificeringen. 

En del af Karlskronavej 52 er kortlag på V1, undtagelse af områdeklassificering har ikke betydning for kortlægningen.

Se oplysninger om områdeklassificering her 

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 2. april 2017 på teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2. 

Byrådet har 23. januar 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planforslagets redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.