Forslag til kommuneplantillæg 53 - Reduktion af boligramme 12-B-89 og ændret bebyggelsesprocent, Møllebækken, Lysbro.

Silkeborg Byråd har 28. november 2016 godkendt forslaget til kommuneplantillæg med henblik på offentlig høring i 8 uger. Det sker i perioden 14. december 2016 til 8. februar 2017.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Formålet med tillæg 53 til Kommuneplan 2013-2025 er at reducere kommuneplanens boligramme 12-B-89 idet der ikke er planlægningsmæssig begrundelse for at opretholde udlægget til boliger på dette sted.

Det sker sideløbende med at der er fremlagt forslag til Lokalplan 12-019 om lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen.

Kommuneplantillægget kan i løbet af 14. december 2016 ses på http://kommuneplan.silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering
Planforslagene er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 28. november 2016 vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet fordi der med kommuneplantillægget ikke længere vil kunne etableres by på arealet. Kommuneplantillægget er derfor ikke omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Klagevejledning
Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
nr. 1
Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til kommuneplantillæg 53 - Reduktion af boligramme 12-B-89 og ændret bebyggelsesprocent, Møllebækken, Lysbro.
Idet jeg henviser til vores høringssvar til lokalplan 12-019, vil foreslå at hele det berørte område føres til landzone.
nr. 2
Indsendt af: Jørgen Madsen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til kommuneplantillæg 53 - Reduktion af boligramme 12-B-89 og ændret bebyggelsesprocent, Møllebækken, Lysbro.
Idet jeg henviser til vores høringssvar til lokalplan 12-019, vil foreslå at hele det berørte område føres til landzone.