Forslag til lokalplan 12-020 for et tæt-lav boligområde ved Hestehavevej, Balle

Silkeborg Byråd har 22. maj 2017 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 7. juni til og med 4. august 2017.
Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Beslutning

For indstillingen stemte Venstre (V), Dansk folkeparti (O), Libaral alliance (I), Konservative

Folkeparti (C) og Leif Lund (UP).

Imod stemte Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F),

Enhedslisten (Ø) og Lars Munksø (UP).

Enhedslisten (Ø) ønskede følgende afvigende mening ført til protokol: Enhedslisten stemmer imod at arealet udlægges til boliger, idet de terrænmæssige forhold og det relativt fine og varierede naturindhold, gør det egnet til etablering af et bynært rekreativt område til glæde for de mange nye beboere i området.

Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B) ønskede følgende afvigende mening ført til protokol: Partierne stemmer imod, idet bebyggelsesplanen fordrer omfattende terrænbearbejdning, der ikke harmonerer med de flotte landskabelige værdier. Ny bebyggelsesplan der er mere i harmoni med landskabet, og som fordrer langt mindre terrænbearbejdning ønskes udarbejdet.

Se beslutningsprotokollen

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 4. august 2017.

Lokalplanforslagets formål er:

  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål
  • at sikre etablering af fri- og opholdsarealer
  • at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
  • at beskytte sten- og jorddiger.

Lokalplanen er inddelt i 2 delområder. I delområde I kan der etableres op til 45 rækkehuse. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og 8,5 m i højden. Bebyggelsen skal følge terrænet, og lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at rækkehusene optager terræn.

I delområde II kan der udlægges vejareal i form af kanaliseringsanlæg og vejudvidelse.

Forslag til Kommuneplan 2017-2028

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med indholdet af kommuneplanramme 12-B-12 i forslag til Kommuneplan 2017-2028. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen vil der ske en mindre, administrativ udvidelse af rammeområdets afgrænsning, jf. skitsen i nedenfor. Ændringen mod nord skyldes en administrativ fejl i forbindelse med digitaliseringen at de nye rammer, mens ændringen mod syd skyldes et behov for at udvide Hestehavevej til at håndtere den fremtidige trafik i området.

Lokalplanforslaget kan ses på denne side eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 7. juni 2017 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 7. juni 2018.

Ændring af regulativ for områdeklassificering

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget undtages det nye byzoneområde fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2.

Se oplysninger om områdeklassificering her

Bemærkninger til forslag til ændring af regulativet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest 4. august 2017på teknisk@silkeborg.dk

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har 22. maj 2017 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planens redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklage-nævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Læs beslutningsprotokollen