Forslag til ophævelse af Lokalplan 181.02 Offentligt område ved Linå Skole.

Silkeborg Byråd har 24.04.2017godkendt ovennævnte forslag til ophævelse af lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 27.04.17 til og med 22.06.17.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Se beslutningsprotokollen

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er:

  • At ophæve lokalplan 182.02

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 1,3 ha i byzone, som forbliver i byzone ved lokalplanen 182.02´s ophævelse.

Se forslaget til ophævelse af lokalplanforslaget

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget, skal du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 25.06.17.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder jf. planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, opførelse og nedrivning af bebyggelse samt ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil

De midlertidige retsvirkninger gælder fra 27.04.17 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 27.04.18.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Ophævelse af lokalplanen er screenet jf. miljøvurderingslovens §3, stk. 1 nr. 3

Byrådet har 24.05.17 på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planforslagets redegørelse.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.

Klagevejledning – miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 4 kan retlige spørgsmål påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter planlovens § 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

nr. 1
Indsendt af: Marcus Sommerbirk
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til ophævelse af Lokalplan 181.02 Offentligt område ved Linå Skole.
Se venligst vedlagte fil