Arkiv: Landbrug: Høring af Miljøtilladelse af Gothenborgvej 3, 8653 Them

Kommentarer og høringssvar skal indsendes senest d. 16. februar 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Lars Hedegaard har søgt om at udvide dyreholdet på Gothenborgvej 3, 8653 Them. Sammensætningen af dyreholdet i nudrift og ansøgt drift ses herunder.

Dyrehold

 

Ansøgt drift

Nudrift

Årsdyr

Dyreenheder

Årsdyr

Dyreenheder

Slagtekyllinger

81 dage

10.200

7,91

2500

1,94

Kalkuner, hunner

112 dage

1500

5,64

500

1,59

Kalkuner, hanner

147 dage

200

2,89

500

2,89

Gæs

91 dage

1000

5,64

500

1,88

Ænder

52 dage

10.000

12,20

7000

8,54

Slagtesvin

32-107 kg

2

0,05

0

0

Heste

300-500 kg

0

0

2

0,69

I alt

31,71

17,52

Silkeborg Kommune har vurderet, at ændringen af dyreholdet ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet med forurenende stoffer eller andre forhold.

Udkastet til § 10 miljøtilladelse sendes hermed i 3 ugers høring fra den 26. januar 2017.

Kommentarer, forslag og bemærkninger til udkastet bedes skriftligt meddelt til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg på e-mail landbrug@silkeborg.dk eller via knappen "indsend svar" herunder. Kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 16. februar 2017.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar.

Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen

Miljøtilladelse Gothenborgvej 3 (pdf)

Ansøgning (pdf)

nr. 1
Indsendt af: Henrik Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv: Landbrug: Høring af Miljøtilladelse af Gothenborgvej 3, 8653 Them
Det er som naboer til ejendommen, Gothenborgvej 3,Them at vi herved indgiver en klage ifbm. Høring af miljøtilldelse af Gothenborgvej 3, 8653 søgt af Lars Hedegaard ( LH).

Vi ligger som nabo til ejendommen mod øst, dvs at vi i højgrad er generet af lugt når vinden er i vestligretning. Og da terrænet er flad og ubeplantet, med undtagelse af et mindre læhegn på vores ejendom. Er vi også højgrad generet af støj især fra gæssene.

Det er derfor at vi ikke ønsker at LH, får lov til at lovliggøre eller ligefrem øge, sidste års produktionsmængde.