arkiv - Landbrug: Høring af tillæg nr 4 til § 12 miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 7. april 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang.

Der søges om udvidelse af dyreholdet fra 290 årskøer (stor race), 50 årskøer (jersey), 14 kvier fra 24-25 mdr. (stor race), 2 kvier (jersey), 26 småkalve fra 0-2 mdr. (stor race), 5 småkalve fra 0-2 mdr. (jersey), 160 tyrekalve fra 40-60 kg (stor race) og 27 tyrekalve fra 25-45 kg (jersey), svarende til 530,69 DE.

Til:

285 årskøer, (jersey), 265 årskøer (stor race), 8 kvier fra 23-24 mdr. (jersey), 7 kvier fra 24-25 mdr. (stor race), 14 småkalve fra 0-1 mdr. (jersey), 13 småkalve fra 0-1 mdr. (stor race), 114 tyrekalve fra 25-45 kg (jersey), 106 tyrekalve fra 40-60 kg (stor race), svarende til 848,71 DE.


Der skal bygges ny en stald på ca. 1.350 m2 i forlængelse af malkecenteret, nord for eksisterende stald. Herudover etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m3 umiddelbart vest for eksisterende gyllebeholder og en fortank på max 99 m3 placeret syd for den vestlige del af den nye stald.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 17. marts 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 444,09 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 7. april 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang (pdf)