Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Silkeborg Kommune senest den 25. oktober 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af et biogasanlæg beliggende ved Allingvej 13, 8632 Lemming.

Høring

Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring. Udkastet er i høring fra den 13. september 2017 til den 25. oktober 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer indenfor en radius af 500 meter fra biogasanlægget, samt ansøger og øvrige parter.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”Indsend svar” herunder eller ved at sende et skriftligt svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på teknisk@silkeborg.dk. 

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 25. oktober 2017.

Beskrivelse af projektet

Der planlægges etableret en plansilo på 4.000 m2, en fortank til rågylle på 1.500 m3, en blandetank på 75 m3, her blandes de faste biomasser med de flydende, og en mixtank på 800 m3. Tanken fungerer som et lager for rådnetankene, således at der altid er biomasse klar til ca. 3 - 4 dage. Desuden etableres der to primærreaktorer på hver 4.090 m3, som er isolerede og beklædte ståltanke samt en sekundærreaktor i beton med et volumen på 6.100 m3. Denne er monteret med gastæt kuppelformet membranoverdækning af PVC. Kuplens volumen er ca. 3.300 m3.

Herudover etableres en efterlagertank i beton, til opbevaring af afgasset biomasse, med en PVC overdækning på 4.500 m3, en råvarelagertank på 100 m3, en maskinhal på 240 m2, to teknikbygninger på henholdsvis ca. 135 m2 og 130 m2, en gasfakkel på ca. 7 meters højde og en kondensatbrønd.

Biogassen opgraderes i et opgraderingsanlæg til naturgaskvalitet og leveres til naturgasnettet. Der installeres en gasfakkel, som skal anvendes til at afbrænde gas, når anlægget eller elementer i anlægget skal udskiftes eller serviceres.

En tegning over anlægget kan ses i udkastet til miljøgodkendelse.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer samlet, at etablering af og driften af biogasanlægget foregår på en sådan måde, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af den omgivende natur og miljø med lugt eller andre forurenende stoffer.

Det fremgår af VVM redegørelsen, at de væsentligste påvirkninger er:
Trafikale gener på de offentlige veje
Visuelle påvirkninger

Disse forhold kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen.


Når fristen for at indsende bemærkninger er udløbet, vil Silkeborg Kommune behandle de indkomne svar. Den endelige miljøgodkendelse vil herefter blive annonceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere, eller har spørgsmål til udkast til miljøgodkendelsen, kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk

Dokumenter

Udkast til miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse

nr. 1
Indsendt af: Bente Sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Allingvej 15 er stadig til salg!
Jeg blev i torsdags, af en nabo, gjort opmærksom på, at min ejendom tilhører Mads Niær Kristensen.
Det fremgår ihvertfald af Udkast til godkendelse af biogasanlæg for Allingvej 13, side 22.
Det er aldeles usandt og jeg kontaktede derfor Peter Fabrin i Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.
Han oplyste mig, at den oplysning indgik i ansøgningsmaterialet helt fra sagens start.
På min anmodning om at få forholdet rettet, afslår han og siger ”det betyder ikke noget”!
Men det må unægteligt være nemmere at træffe beslutning i en sådan sag, når ansøger ”selv ejer naboejendommen”.
For mig personligt betyder det noget!
Det er grænseløst krænkende og udtryk for en uforskammet arrogant holdning.
Jeg er tilhænger af grøn energi men vil ikke bo i skyggen af et biogasanlæg i min baghave!
Der er tilsyneladende ikke nogen, der har kontrolleret de indsendte informationer i ansøgningen og det kan kun give anledning til tvivl om troværdigheden i hele sagen.
nr. 2
Indsendt af: Test
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Test
nr. 3
Indsendt af: Anni Charlotte Lajlev
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Silkeborgs politikere svigter et helt bysamfund!

Silkeborg kommune har valgt sig selv, som Outdoor hovedstad, men de har åbenbart ikke iberegnet, at oplandet skal være med til, at give turister og borgere outdoor oplevelser.
Det får man spoleret ved at placere et meget stort biogasanlæg lige midt i den smukke natur ved Lemming. Vores lokale vejnet vil hurtigt blive ødelagt af de mange tunge lastbiler, som skal fragte gylle og biomasse rundt i området, og alt byrådet har af ”visionære” ideer omkring trafik, er udførsel af vigepladser og intelligent varsling om tung trafik på vej.
En løsning som aldrig kommer til at virke i praksis.
Vores område vil slet ikke blive attraktiv at opleve eller bosætte sig i. Hele dette sindssyge projekt vil ødelægge mere end det vil gavne byen. Både visuelt og økonomisk vil Silkeborgs borgere og kommune komme til at betale dyrt for denne placering, og ikke mindst hele lokalsamfundet.
Kan det virkelig passe at adskillige borgere skal miste deres opsparing/friværdig i deres huse, blive insolvente, for at tilgodese godsejeren fra Grauballe Mads Niær og fylde hans lommer.
Er man virkelig ikke mere visionær og fremsynet i Silkeborg kommune, at man lader hånt om andre alternative placeringer, hvor vejnettet er gearet til tung trafik.
Grøn energi er en smuk tanke, men ikke hvis man i processen nægter, at tage stilling til de trafikale omkostninger. Ved at placere biogasanlægget ved Lemming vælger man at samle al den tunge trafik på meget små veje, hvorimod ved en placering ved kraftvarmeværket samler man netop den tunge trafik på en dertil indrettet stor vej, der er bygget præcis til sådan en belastning. Der vil man også nemt kunne få implementeret husholdningsaffald, som en del af processen. Bare en visionær ide, som byrådet gerne må benytte sig af.
Kan det virkelig være rigtigt at Jysk Bank lytter mere til byens borgere end de folkevalgte politikere.
Jyske Bank skærer halvdelen af etagerne af, i deres højhus byggeri, for netop at tilgodese deres nærområde og by, hvorfor er I politikere altid på bagkant i alle jeres ”visionære” forestillinger, hvorfor placerer I ikke dette biogasanlæg, hvor det er mest fremtidssikret, og hvor I ikke ødelægger de små bysamfund omkring Silkeborg.
nr. 4
Indsendt af: Knud Erik Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Jeg har vedhæftet mit indlæg fra borgermødet/høringsmødet i Lemming Forsamlingshus.
Det med rødt er tilføjet tekst efter mødet.
Det siger noget om proces og kommuneplan.
Det siger noget om lokal trafik og fokus på bløde trafikanter.
Det siger noget om økonomi for kommunen.
Det siger noget om uklarheder og fremtiden.
Det siger noget om andre muligheder for placering.
Det siger noget om hvorfor jeg siger nej tak til biogasanlæg på Allingvej
Det siger noget om hvorfor jeg siger ja til biogasanlæg i industrikvarteret.
nr. 5
Indsendt af: Bent Klinkby
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Det vil fuldstændig uforsvarlig at øge den meget tunge trafik på de små veje i og omkring Lemming-Nisset-Sejling. Kommunen skal afsætte meget store beløb til reperation/vedligehold. Det vil være livsfarlig at færdes på vejene som cyklist. Hvis det skal aftages gylle fra svinefarm i Vester Bording, skal disse store lastbiler formentlig køre igennem Sinding-Skækær-Sejling og Nisset.
nr. 6
Indsendt af: Bente Sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Kære Byrådsmedlem

Hvordan kan du, som byrådsmedlem, tage stilling i en sag, der i sin sagsbehandling ikke har fået verificeret de afgivne oplysninger?

Hvordan kan du, som byrådsmedlem acceptere, at oplysningerne i ansøgningen ikke er blevet verificeret?

Hvordan skal borgerne have tillid til dit arbejde i byrådet, når der er flere åbenlyse og væsentlige fejloplysninger i ansøgningen og VVM rapporten.

Her tænker jeg på ansøgers oplyste ejerskab af min ejendom samt beregninger omkring gyllemængderne, oplysninger om de mængder der allerede findes på adressen samt de mængder der køres ind og ud, rågylle og afgasset gylle. De tal ser ikke ud til at stemme overens i VVM rapporten!

Uanset, hvor ansvaret ligger for de mangelfulde/forkerte oplysninger, er det så ikke af stor vigtighed for dig, at træffe beslutninger på et korrekt og sandfærdigt grundlag?

Hvordan kan du, som byrådsmedlem, overveje at stemme om et biogasanlæg i Lemming og dermed påføre borgerne store udgifter til investering i nye anlæg og ekstra vedligeholdelse af veje, når der i forvejen er industriområder med god infrastruktur?

Spar nu de penge, I vil bruge på kortlægning af trafikken, alle kan regne ud, at trafikbelastningen på de små veje vil blive væsentlig reduceret ved en placering i f.eks. industriområde Nord.
Beboere fra Lemmingområdet, har allerede lavet en beregning, der ganske gratis, kan tilgåes via Facebooksiden, Biogasanlæg i Lemming.

I øvrigt foreligger der en miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen på Ingerslevvej 7, hvor der på side 43 bl.a. står:

" Fremadrettet vil gyllen blive kørt til biogasanlæg på Allingvej 13."

Det kan nemt give læser et indtryk af, at biogasanlægget allerede er godkendt.

Sluttelig vil jeg oplyse, at jeg bor på ejendommen, Allingvej 15 og at biogasanlægget er planlagt placeret mellem Allingvej 13 og Allingvej 15.

Det betyder, at jeg får et op til 26 meter højt biogasanlæg i min baghave.

Det ønsker jeg ikke og det er der heller ikke nogle af jer, der ønsker jer i jeres baghave!

Derfor er der udvalgt industriområder til netop den slags industri.

Så, behandl sagen på ny, med en ændret beliggenhed i industriområdet og giv sagen og Silkeborg Kommunes befolkning en respektfuld behandling.
nr. 7
Indsendt af: Ejler Kristensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Høringsvar vedr. Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming.
Forhold vdr. Støj
Når politikerne beslutter om der skal være et Biogasanlægget Allingvej 13 findes der ikke en duelig VVM vurdering på støjens påvirkning på især de mennesker der bor i de nærmeste 8 ejendomme som er naboer til Allingvej 13.
Normalt nærer jeg dyb respekt for en VVM redegørelse, som et dokument der er er lagt mange timer i og udført med stor akkuratesse.
Nærværende VVM for Allingvej 13 falder helt i den anden grøft. Støjafsnittet er ikke korrekt og ligefrem misvisende. Kigger man på ISO kurverne er centerstøjen for nat og dag ens på 55 dB – mig bekendt er der endnu ingen der har opfundet en fysisk lov der siger at støjen skal sprede sig mindre om natten som om dagen. Desuden passer ISO kurverne ikke indbyrdes idet der skulle kunne ses en afstandsfordobling for hver 6 dB støjen aftager
Efter forespørgsel hos Silkeborg kommune og PlanEnergi d. 2.10.17 indrømmer man, at der overhovedet ingen dokumentation er på ISO støjkurverne i VVM redegørelsen for biogasanlægget på Allingvej 13, at disse støjgrænser er direkte kopieret fra et lignende projekt, der jo så også er forkert. Dvs. at støjgrænserne er valgt med største bekvemmelighed for bygherre og kommune og på ingen måde forholder sig til støjniveauet for dette konkrete projekt. Kan det virkelig passe, at PlanEnergi og Silkeborg kommune slipper så let om ved så komplekse og betydningsfulde støjberegninger? Hvor er kommunen henne – man ser ikke at den varetager borgernes interesser!
Desuden kunne man godt informere om at støjen fra faklen indgår i støjberegningen i VVM redegørelsen. Faklen kan godt starte om natten. Det er derfor vigtigt at den er dimensioneret til at være under 40 dB(A) om natten med en midlingstid på 30 minutter. De 40 dB(A) skal desuden reduceres med 5 dB(A) hvis der er impulsstillæg, så det vil være klogt at gøre det fra planlægningsfasen. Spidsværdien om natten på 55 dB er for en midlingstid på under 1 sekund, så den gælder ikke for faklen.
Og så er det at vi er fremme ved et helt centralt punkt, nemlig at Erhvervsstyrelsen anbefaler en mindste afstand på 500 m til nærmeste naboer fra et biogasanlæg, de har de sikkert en eller anden grund til denne anbefaling, men den kan bygherre og kommunalpolitikere åbenbart ikke kan få øje på. Her handler det om hele 8 ejendomme inden for en radius på 500 m.
Ejendomsværditab
Udover støj, er der lugt og visuelle forhold som tilsammen medfører et ejendomsværditab. For vindmøllenaboer er det veldokumenteret, at der sker ejendomsværditab for naboer i op til 3 km afstand.

nr. 8
Indsendt af: Hanne Jensen og Ejler Kristensen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Høringsvar vedr. Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming.

Miljøpåvirkninger på natur og grundvand

Vi vil gerne høre, hvorfor Silkeborg kommune i deres VVM redegørelse for biogasanlægget på Allingvej 13 ikke forholder sig til den omkringliggende natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og de af EU’s habitatdirektiv beskyttede bilag IV-arter, som findes på de omkringliggende naturbeskyttede områder?

I flg. Erhvervsstyrelsens ” Oversigt over statslige interesser i kommune-planlægningen 2017” står der under 1.7.1: Risikoen for større uheld fra risikovirksomheder skal inddrages i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelse i kommuneplanen , hvis arealet ligger inden for 500 m eller i en længere nærmere fastsat afstand fra risikovirksomhed.

De naturbeskyttede moser ligger i en afstand af omkring 300 meter fra det areal, hvor opførslen af det nye biogasanlæg ønskes. I disse moser findes hele 3 bilag IV-arter som er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Denne beskyttelse betyder et forbud mod at ødelægge og forstyrre arternes yngle og rasteområder.

Fundne bilag IV-arter i området er:
- Odder, fundet af Silkeborg kommune på besigtigelse af en af de nærliggende moser til Allingvej 13 - Thomasholm mose på Hyrdemosevej d. 4/11 2015. I øvrigt er odderen fredet og er Silkeborg kommunes ansvarsart.
- Spidssnudet frø: Fundet af AmphiConsult på paddeeftersyn d. 21/6 2009 på NOVANA besigtigelse i vandhuller på Østerbyvej.
- Stor vandsalamander: Fundet af AmphiConsult på paddeeftersyn d. 21/6 2009 på NOVANA besigtigelse i vandhuller på Østerbyvej.

Fælles for alle tre arter er, at de kan påvirkes af det projekterede biogasanlæg ved den øgede trafik på vejene, hvor flere påkørsler af dyrene kan finde sted. Særligt odderen risikerer flere sammenstød med den øgede tunge trafik, da de veksler meget rundt i området og bevæger sig over store afstande – eksempelvis ned til Lemming bæk, hvor den ligeledes er registreret af Silkeborg kommune d. 1/2-2010.

En anden stor bekymring for den omkringliggende naturs påvirkning må findes i de mange kørsler med lastbiler fulde af gylle på de meget små veje, som ikke lader to lastbiler passere hinanden. Dette skaber en stor risiko for at lastbilerne kommer ud i den bløde rabat og risikerer at vælte med katastrofale følger for naturtilstanden i moserne, hvis uheldet sker tæt derpå.
En anden fare, som Silkeborg kommune ikke har forholdt sig til i VVM-rapporten er de rørledninger som skal pumpe gylle fra Allingvej 16 og Ingerslevvej 7 til Allingvej 13. Disse rørledninger kommer til at passere de §3 beskyttede moser, og der er en risiko for brud og lækager på disse med diffust udslip til de omkringliggende naturområder, som må formodes at forstyrre hele områdets økologiske funktion, da disse moser og vandhuller er tæt forbundet af dræn, grøfter og vandløb.

Silkeborg kommune har på deres besigtigelsesskema fra §3-besigtigelsen af Thomasholm mose på Hyrdemosevej d. 4/11 2015 overfor Allingvej 13 ligeledes skrevet at eutrofieringen af mosen bør nedsættes, og at den udgør en trussel for tilstanden i mosen som ellers har en naturtilstand på 3 og med både smal- og tuekæruld, sphagnummosser, 8 stjernearter, 1 to-stjerneart og 3 indikatorarter.

Kan det virkelig passe at Silkeborg kommune ikke finder nogen form for bekymring for den omkringliggende naturbeskyttede natur og de tre bilag IV-arters påvirkning af det projekterede biogasanlæg?

Placeringen af anlægget på Allingvej 13 ligger desuden inden for en afstand af 300-400 meter til eksisterende indvindingsområde af drikkevand, nitratfølsomt indvindingsområde og område med særlige drikkevandsinteresser.

Burde Silkeborg kommune ikke overveje en bedre placering af et kommende biogasanlæg eventuelt i et industrikvarter, hvor naturen ikke påvirkes?

nr. 9
Indsendt af: Skægkærområdets Lokalråd
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Bemærkning til biogasanlæg i Lemming fra Skægkærområdets lokalråd:
Planerne om biogasanlæg i Lemming har kaldt mange kommentarer og nye forslag frem både fra beboere i Lemming og fra læserbrevskribenter andre steder fra, specielt mange byrådsmedlemmer og kandidater til det kommende byrådsvalg har deltaget i debatten.

Lokalrådet kan ikke præsentere nye forslag, men bemærker:

1) Som de fleste andre går vi ind for at gyllen udnyttes til biogas og restprodukt indgår som et mere lugtfrit gødningsprodukt. Derfor ser vi frem til, at der findes en god løsning.
Det er oplyst, at en række beboere i Lemming, der ikke har deltaget i den offentlige debat ser positivt på projektet.

2) Tung trafik volder altid problemer på små veje og i områder med beboelse tæt på vej, eller med mange lette trafikanter f.eks. cyklister på vej til skole. Med placeringen på Allingvej vil der komme store trafikale problemer.
Selve Lemming by vil dog næppe blive mere påvirket end andre landsbyer mellem gylleproducent og biogasanlæg, f.eks. Sejling og Nisset og måske Serup, hvis der er leverandører i området.
Lokalrådet kender det kun alt for godt belastningen fra trafik gennem Skægkær og trafikken vest for Viborgvej fra losseplads i Tandskov og grusgrav i Sinding. Der er velvilje og forsøg på løsninger, men på trods af forbedringer vil mange problemer fortsat eksistere.

3) Vi ser gerne, at de foreslåede ændringer i projektet undersøges. Det gælder både en betydelig forøget levering gennem rør forbindelser og en ændret placering til et område med bedre veje, der samtidig er mindre påvirket af støjniveau. En kombination af begge dele vil være optimal.
Selv en flytning vil stadig give tung trafik på små veje til og fra produktionssteder for gyllen.
Også et forslag om mindre enheder har været fremme, om det praktisk og økonomisk er en mulighed bør også vurderes.

4) Vi finder, at støjniveauet ifølge VVM undersøgelsen er urimeligt højt for nogle enkelte nærtliggende ejendomme i Lemming.

nr. 10
Indsendt af: Knud Erik Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring af udkast til miljøgodkendelse for et biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
Jeg indsender en kopi at et læserbrev som konkluderer følgende.
Ja til biogas
Ja til placering i Industriområder
Nej til biogasanlæg på Allingvej 13
Ja til fremtidssikret anlæg med udvidelsesmuligheder.
Ja til en fornuftig plan i samarbejde med Silkeborg kommune.
Læserbrevet lyder som følger.
Biogas i Lemming med visioner.
Et super godt projekt som mangler visioner og placeres det mest upraktiske sted og dermed bliver en bekostelig affære for mange, både ejer, naboer og lokalområde og ikke mindst kommunen.
Lad os tage de trafikale problemer først.
Biogasanlægget tænkes placeret ud midt i ingenting, sådan rent vejmæssigt. Infrastrukturen er på stedet nærmest ikke eksisterende, består af små og smalle veje uden den nødvendige bæreevne.
Det vil betyde dels trafikmæssige problemer på den basale daglige trafik og herunder sikkerheden ved og omkring projektet samt de nærmeste landsbyer, Lemming og Nisset samt Serup og Sejling dels store miljømæssige udgifter for naboer, borgere og natur og dertil økonomiske udgifter for fælleskassen/kommunekassen, udgifter som p.t. nok ikke reelt kan vurderes men de bliver store. Alt for store.
Lad os tage visionsdelen.
Når der tænkes placeret et biogasanlæg i Lemming/Silkeborg nord så bør man tænke den ind i den samlede trafikplan men endnu mere tænke den ind i de øvrige kommunale planer for affald og forsyning herunder naturgas og hvad betyder det.
Det betyder samlet: med en placering i industrikvarteret ved Kraftvarmeværket eller i nærheden vil det være muligt at løse mange af de nævnte problemer.
Det vil til dels løse de transportmæssige problemer idet transporten primært kan foregå på veje der er anlagt og beregnet til tung og industriel transport. Det vil være hurtigere, sikkert og visionært.
Det betyder at kommunens brug af biogasanlægget vil være oplagt i forbindelse med f.eks. husholdningsaffald m.m.
Det betyder at tilkoblingen til naturgasnettet, ved Balle Kirkeby vil være nemmere og billigere.
Det betyder at der vil være bedre mulighed for evt. udvidelse af projektet.
Det betyder at lokalområdet, Lemming, Nisset m.v. kun vil blive belastet med den interne transport til og fra produktionsadresserne og det bør vi løse og acceptere.
Jeg ser kun en løsning – det bør placeres i industrielt område med gode tilkørselsforhold og med visioner for udvidelse, altså placering ved Kraftvarmeværket og dermed også skabe et fælles område/brand for et grønt og bæredygtig Silkeborg.

1 2 3  Næste Sidste