Arkiv - Landbrug: Høring af udkast til §12 miljøgodkendelse af kvægbrug på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 1. august 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelse på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup. Det drejer sig om udvidelse af husdyrproduktionen fra 204 malkekøer, 8 opdræt (6-27 måneder), 16 kviekalve (0-6 mdr.), 113 tyrekalve (40-80 kg) svarende til 297,91 DE til en produktion på 250 malkekøer, 45 opdræt (21-25 måneder), 35 kviekalve (0-3 mdr.), 139 tyrekalve (40-100 kg) svarende til 403,59 DE.
Ændringen/udvidelsen medfører justering af sengebøjler i eksisterende kostald (Indretning til malkende køer) og opførelsen af ny velfærdsstald til nykælvere, kælvekvier, goldkøer og kælvningsafdeling på ca. 750 m2. Desuden søges om ny gyllebeholder på ca. 4000 m3.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 6 ugers høring fra den 20.06.2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 324,69 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 1. august 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til §12 miljøgodkendelse på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup