Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug på Tingvejen 18, 8883 Gjern

Inddragelse af offentligheden
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
På ejendommen Tingvejen 18 ønskes produktionen lovliggjort ved ansøgning om Kap. 5 godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens regler. På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 1160 stk. årssøer med smågrise til fravænning ved 7,3 kg, svarende til 262,96 DE. En soproduktion for mere end 750 stipladser skal ifølge lovgivningen have en miljøgodkendelse.
Der foretages ingen ændringer af bygningerne eller dyreholdet i forbindelse med miljøgodkendelsen

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse inden 13. januar 2017 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Bilag

Oversigtskort over ejendommen (pdf)