Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse af Søtorvet i Silkeborg og skal nu i gang med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for området. Vi beder derfor dig om at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning.
Søtorvet

Baggrund

Silkeborg Kommune gennemførte i 2010 en arkitektkonkurrence for Søtorvet. Vinderforslagets principper blev efterfølgende indarbejdet i kommuneplanens rammer.

CF Møller har på vegne af AP Pension, som ejer Kvickly-grunden, fremsendt projektmappe med en ny bebyggelsesplan for Søtorvet. AP Pension ønsker at omdanne Søtorvet og indgå mageskifte med Silkeborg Kommune for at AP Pension kan bygge boliger, caféer og dagligvarebutik og kommunen kan flytte og anlægge Chr. 8.s Vej. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 31. oktober godkendt igangsætningen af planlægningen for Søtorvet.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde onsdag 16. november kl. 19-21 i kantinen på rådhuset, Søvej 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg

Der skal udarbejdes ny lokalplan. Bebyggelsesplanen er desuden ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der sideløbende med lokalplanen skal udarbejdes tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for følgende i forhold til nuværende ramme 10-C-22:

  • Dagligvarebutik kan etableres på terræn i stedet for helt eller delvist under terræn.
  • Parkering kan etableres i konstruktion i stedet for fortrinsvis under terræn.
  • Der kan etableres bebyggelse på maks. 8 etager (7 etager ovenpå en plint indeholdende én etage i 4- 6,5 meters højde) i stedet for 3 -5 etager.
  • Der kan også etableres vejadgang til området ved nyt kryds mellem forlagt Søvej og Chr. 8.s vej.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for følgende i forhold til nuværende ramme 10-R-03:

  • Der kan opføres nødvendige tekniske anlæg på det grønne område (Eksisterende pumpestation i området skal flyttes til dette område for at Chr. 8.s Vej kan forlægges).

Høring i 4 uger


Ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der skal igangsættes en forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning jf. planlovens § 23c.

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016.

Skriv til kommunen på teknisk@silkeborg.dk eller brug kommunens postadresse Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Se offentlighedens bemærkninger sendt direkte til Teknik- og miljøafdelingen

Se bemærkninger sendt direkte via mail

Fortsat planlægning og høring

Silkeborg Kommune vil senere udsende endnu en offentlig høring. Denne gang vil du se et forslag til en lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg. I lokalplanforslaget kan du se hvilke bestemmelser, Silkeborg Kommune foreslår, skal gælde for fremtidigt byggeri på grundene. Du vil få mindst 8 uger til at kommentere på planforslagene.

Beskrivelse af projektet

Søtorvet er beliggende mellem Remstrup Å og Chr. 8. vej og har en central placering mellem bymidten og Papirfabrikken. Projektet indeholder en omdannelse af området til et centerområde med boliger, dagligvarebutik, caféer og liberalt erhverv.

Se yderligere billeder og tegninger

Eksisterende dagligvarebutik flyttes til en ny central placering ved stibroen mod Papirfabrikken. Herved gøres det muligt at Chr. 8.s Vej kan forlægges mod øst og Papirfabrikkens tilslutning til Chr. 8.s Vej flyttes mod nord.

På terræn etableres der en base som indeholder dagligvarebutik, caféer og parkering til boliger og butikker i projektområdet. Basen har varierende højde – mellem 4 og 6,5 meter over terræn, hvor den laveste ende er ved Østergade og Stryget.

Oven på basen placeres 8 punkthuse med 286 boliger. Der er vejadgang til parkering i konstruktion fra nord (Papirfabrikken) og vejadgang til sydlig parkering i konstruktion samt vareindlevering til dagligvarebutikkens overdækkede varegård via nyt forlagt kryds (Søvej/ Chr. 8.s Vej).

Byrum

Oven på basen etableres et grønt plateau med private opholdsarealer og en offentlig tilgængelig bypark. Byparken bliver derved hævet op fra terræn og bliver bedre afskærmet fra vejstøj. I byparken bliver der visuelle forbindelser til den omgivende by og landskab. Byparken forbindes med den omgivende by via fire store amfi trapper og en grøn rampe ned mod krydset ved Østergade/Chr. 8.s vej. Amfitrapperne vil også kunne bruges som opholds- og samlingssteder.

Langs Remstrup Å er der en offentlig promenade med gang/cykelsti som munder ud i en ny byplads ved Stryget. Bredden på promenaden varierer mellem ca. 9 og 14 meter og hvor stibroen fra Papirfabrikken lander, er der et bredere stykke på op til ca. 18 m. Projektet indeholder træ-opholdsdæk, der er placeret i åen.

Materialer

De enkelte bygningsenheder opføres med rumlig variation og nuancer i materialer og farver for at skabe et mangfoldigt bykvarter med et varieret bygningsmæssigt udtryk. Punkthusene opføres i tegl i varierende nuancer. De horisontale forkanter på projektets base udføres i lys, indfarvet beton. Værn langs byparken og på balkoner udføres som glasværn.

Landskabsbearbejdning

Langs basens kanter etableres begrønning. I byparken udføres begrønning med jordlag mens træer plantes i kummer med tilstrækkeligt volumen, så der kan dannes rodnet.

Ved promenaden langs åen bibeholdes en række eksisterende træer for at skabe en grøn karakter ud mod åen, mens der andre steder åbnes op ud mod åen.

Parkering

Det er nødvendigt at nedlægge 163 kommunale offentlige parkeringspladser for at realisere projektet. Parkering til boliger, dagligvarebutik og caféer etableres på terræn under basen.

Miljøvurdering

Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der skal udarbejdes miljøvurdering i forhold til visuel påvirkning og skyggepåvirkning, sø- og åbeskyttelseslinje, beskyttede naturtyper, bilag 4-arter, rødlistearter, spredningskorridorer fortidsmindebeskyttelseslinje samt trafikstøj.

nr. 1
Indsendt af: Hans Kurt Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
HUSK at der d.d. mangler P-pladser i området i specielt turistsæsonen ( og Kommunen endvidere mange søndage udlejer til bagagerumsmarked), så turister ikke kan komme til bl.a. Hjejlen og Musikhuset
Så sørg for flere P-pladser og gerne flere end i dag der er offentlig tilgængelig for byen -Hjejlen og Musikhuset.
nr. 2
Indsendt af: Jørgen Skov
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Jeg mener ikke, at bygningerne bør bygges på en plint- og samtidig hæves med flere etager i forhold til den nuværende kommuneplansramme- og lokalplan.

Den hævede plint (Parkering og Kvickly) vil afskærme for "kig" ud igennem de planlagte punkthuse fra Gudenåen, men også modsat fra Silkeborg Langsø til de rekreative områder på Papirfabrikken.
Punkthusene bør hellere placeres på terræn, og parkeringen bør komme ned under terræn som i den øvrige del af Silkeborg midtby.
Til- og frakørsel fra Papirfabrikken til ny forlagt Chr. 8.s Vej er problematisk, da den er sammenlagt med ind/ udkørslen til den fremtidige parkeringskælder, ny bebyggelse og dagligvarebutik. Trafikbelastningen vil blive alt for stor og give store gener for til- og frakørsel fra den øvrige del af Papirfabrikken.
De offentlige parkeringspladser i området bliver i dette forslag også væsentligt indskrænket, det vil betyde større belastning af de eksisterende parkeringspladser på Papirfabrikken.
nr. 3
Indsendt af: Lars Work Kristensen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Har vi virkelig brug for flere højhuse i strid med kommunens højhusplan? 7 etager oven på en "plint i 2 etagers højde = 9 etager!!
En langsgående "plint" på to etagers højde (6 meter) er da heller ikke just noget, der "binder by og landskab endnu bedre sammen, som pensionsselskabet skriver. Tværtimod: Det bliver en massiv vold, der totalt lukker af mellem å og sø.
nr. 4
Indsendt af: henrik hauberg larsen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
På baggrund af efterspørgslen på borgermødet omkring åbne pladser til aktivitet omkring det nye Søtorv byggeri fremsendes dette forslag. Det går ud på, at der etableres en flot overdækning af Chr. 8 Vej - kaldet SøDækket - som bliver et aktivitetstorv for alle borgere med Danmarks bedste bynære udsigt ud over Langsøen - se skitserne her
nr. 5
Indsendt af: Kirsten Winterberg
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Forslag 1
Etablering af lysreguleret fodgængerovergang Århusvej ved Slusen/Åhavevej til stien langs Stryget.

Forslag 2
At 25 pct. af boligerne som f..eks i Kbh. udlægges til prisbillige boliger/almene boliger.

Forslag 3
Etablering af grønne opholdsarealer med legeplads evt. flere for at skabe rum og liv for familierne og de ældre
nr. 6
Indsendt af: Jørn Pagh
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Se vedhæftede
nr. 7
Indsendt af: Jan Meyhoff Christensen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Vedhæftet dokument
nr. 8
Indsendt af: Morten Beck Nielsen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Der bør indtænkes fiskeplatforme og fiskemuligheder, i stykket fra biograf broen og ned til viborg broen. Det vil passe i takt med kommunens kommende frilufts stratigi. Det bør beskrives, så det også er handicap og børnevenligt, da det er nemt tilgænligt grundet den centrale placering midt i byen. Stykket har været et attraktivt område at fiske på i mange år tilbage, og forsat er.
På vegne af Silkeborg fiskeriforening
nr. 9
Indsendt af: Bodil Lauritzen
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Bygger man ikke for meget i byens centrum - for kompakt - for højt - for tæt.- for grimt -? Har man tænkt på, at i alle disse huse er der folk, der har en bil der skal sluses ud i trafikken og her skabe endnu større trafikpropper. Hvad med et grønt område som om skoven "kravler" ind i byen. - På Rådhuspladsen i Kbh. er der planer om en lund af træer. Flytter man Jorn museet til området - så bliver det helt håbløst med trafikken. Håber man trods alt finder en god løsning på det fine område..
nr. 10
Indsendt af: Lars Damgaard
Dato:
Høringsvar vedr. Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg
Projektet for Søtorvet er et spændende og flot projekt. Det er godt at se, hvordan man har bevæget sig lidt væk fra Labyrint-projektet, hvor bebyggelsen var tæt og kompakt. Med de otte punkthuse skabes luft mellem bygningerne og flere sikres udsigten til Silkeborg Langsø.

Dog vender projektet forkert. Det bør vendes således, at den højeste af de otte punkthuse er tættest på midtbyen/Circle K og det laveste ligger længst væk fra midtbyen/Circle K. Herved sikres en mere naturlig overgang fra søen/Slotsholmen ind til midtbyen, hvor der i forvejen er den højeste og tætteste bebyggelse. Denne ”vending” af projektet er ligeledes mere i tråd med højhusstrategien, hvor der på den nordligste del af byggefeltet er angivet max 3 etager og på det sydligste byggefelt er tilladt 5 etager. Jeg formoder derfor, at der tidligere er tænkt tanker om, hvordan bebyggelsen mod søen skal være. Det bør fastholdes.

Slutteligt ser jeg frem til, at der skabes endnu mere caféliv langs Remstrup Å. Det er et godt aktiv for Silkeborg.
1 2  Næste Sidste