Arkiv-Landbrug: Høring af § 11 miljøgodkendelsen på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 6. juli 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 11 miljøgodkendelsen på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming.

Der søges om udvidelse af dyreholdet fra 8.000 slagtesvin (36-72 kg) og 1.000 slagtesvin (32-107 kg), svarende til i alt 114,73 DE, til 38.000 smågrise (7,1-32 kg), svarende til i alt 183,43 DE.

Der skal bygges bygge ikke nyt i forbindelse med miljøgodkendelsen, men eksisterende stalde ændre til toklima-stalde med delvist fat gulv.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 15. juni 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 632 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 6. juli 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk
Download udkastet
Udkast til § 11 miljøgodkendelsen på Ingerslevvej 7