ARKIV - Jernbanestien i Kjellerup

Nedlæggelse af del af den offentlige sti Jernbanestien i Kjellerup
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Ågade 7, 8620 Kjellerup med et ønske om at overtage en del af den offentlige sti Jernbanestien i Kjellerup. Se oversigtskort.

Arealet ønskes tillagt den tilgrænsende ejendom matr.nr. 12as og 12aq Almtoft By, Hørup.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af den offentlige sti på arealet og om arealets fremtidige status.

Vejen/stien skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen/stien skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det er forvaltningens vurdering, at stien der ønskes nedlagt, ikke er vigtig for en ejendom.

Vejarealet foreslås nedlagt og afhændet til ejeren af den tilgrænsende ejendom.

Da vejen/stien eller dele af denne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen/stien opretholdes.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til Silkeborg Kommune inden d. 11.08.2017 evt. på mail til: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

Lovhjemmel: Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.
nr. 1
Indsendt af: Lars Busk
Dato:
Høringsvar vedr. ARKIV - Jernbanestien i Kjellerup
Som indehaver af matr.nr. 12ao, Almtoft By, Hørup (Enghavevej 12, 8620 Kjellerup) og dermed eneste direkte nabo der vil blive berørt ved et evt. salg (udover sælger af 12 as og 12 aq) vil vi gøre indsigelse mod salget, indtil vi har fået indsigt i bygge projektets fulde omfang - da vi for nuværende ikke kan vurdere hvilke konsekvenser det evt. vil få for vores matrikel.
Er der eksempelvis tale om 1-plan, 2-plan eller 3-plans byggeri - hvor vil byggeriet blive placeret på grunden, vil der kun være indkørsel fra Ågade eller også fra Enghavevej ?