ARKIV - Kornmods Gård

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Kornmods Gård
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af Kornmod Realskole, der har et ønske om at overtage dele af den offentlige vej Kornmods Gård. Se oversigtskort.

Den selvejende institution Kornmod Realskole ejer den tilstødende matrikel 170aa, Silkeborg Bygrunde og ønsker at inddrage arealet under denne matrikel. Ønsket er begrundet i, at Kornmod Realskole ønsker at udvide skolegården, og at det omtalte areal pt. ikke udnyttes.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af kommunevejen og om arealets fremtidige status.

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og hvis der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det er forvaltningens vurdering, at vejen, der ønskes nedlagt, ikke er vigtig for en ejendom.

Vejarealet foreslås nedlagt og afhændet til Kornmod Realskole, der ejer den tilgrænsende matrikel 170aa, Silkeborg Bygrunde.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til dette, bedes disse fremsendt skriftligt til Silkeborg Kommune inden 8. august 2017, evt. på mail til: msv@silkeborg.dk

 

Lovhjemmel: Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.