Nedlægning af markvej mellem Prangervej og Bødkersmindevej. Afklaring af rekreativ betydning

Silkeborg Kommune har modtaget en anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a med ønske om at nedlægge en del af en markvej der forbinder Prangervej og Bødkersmindevej i Thorning, matr. nr. 3c Skræ By, Thorning og 11c Thorning by, Thorning
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Baggrunden for ansøgningen er at forbinde markarealerne på begge sider af vejen for at sikre fri bevægelighed for kreaturer mellem de tilstødende marker. Endvidere oplyser ansøger, at vejen ikke bliver brugt.

Hvis markvejen har tjent rekreative formål som forbindelse mellem Prangervej og Bødkersmindevej, kan det medføre at markvejen kun må nedlægges for motorkøretøjer.

Fristen til at komme med bemærkninger til evt. nedlæggelse i forhold til markvejens rekreative betydning er 19. december 2016. Bemærkninger kan rettes til natur@silkeborg.dk eller 51 23 97 66.

Se markvejens beliggenhed på kort

Bemærk desuden, at sagen sideløbende med denne høring, behandles efter lov om private fællesveje i en særskilt høring der løber i 8 uger. 

Se høring efter lov om private fællesveje

nr. 1
Indsendt af: Knud Vogelius
Dato:
Høringsvar vedr. Nedlægning af markvej mellem Prangervej og Bødkersmindevej. Afklaring af rekreativ betydning
Vedrørende nedlæggelse af markvej mellem Prangervej og Bødkersmindevej i Thorning.
På vegne af friluftsrådets kreds Søhøjland har jeg set på områdets stiforbindelser.
Det er et område hvor natur området, har brug for stiforbindelser i det lokale område, således områdets beboere og folk der kommer på ture / vandreture i vore bynære lokalområder kan opleve der "åbne land" - som det fremgår er der ikke meget færdsel på stien, men udviklingen går i retning af større behov for at færdes til fods og på cykel i nær områders stier, jeg forstår at mulighederne kan kombineres med et hegn og natur låge kan opfylde lodsejerens muligheder for at have sine dyr gående på tværs af stien, hvilket kunne være en løsning for at fastholde sti forbindelsen for gående og cyklende i nær-området. Overordnet er det vigtigt at fastholde vort sti system, for nutiden og fremtidens færden i vor natur.
Jeg vil meget gerne medvirke til en drøftelse af muligheder. - Således vi ikke "bare" nedlægger lokale sti systemer - der har været fastlagt i mange år og været et naturligt forbindelses net i vore lokale landområder. - Det er selvfølgeligt vigtigt at fastholde stien for gående og cyklende ( cykling på stien kan selvfølgelig drøftes om der skal være begrænsning.

Knud Vogelius
nr. 2
Indsendt af: Else Marie Lindblom
Dato:
Høringsvar vedr. Nedlægning af markvej mellem Prangervej og Bødkersmindevej. Afklaring af rekreativ betydning
Hermed en støtte til Knud Vogelius. Det er vigtigt at bevare stisystemet, så vi kan færdes i naturen og også komme ud til historiske steder. Det vinder mere og mere frem. I dette tilfælde er det endda tæt ved Hærvejen.