Landbrug: Høring af udkast til tillæg nr. 1 til § 11 miljøgodkendelse på Pederstrupvej 38, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 21. september 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til § 11 miljøgodkendelse Pederstrupvej 38, 86210 Kjellerup. 

 

Der ønskes en mindre udvidelse af produktionen fra 110 malkekøer, 77 kvier, 58 tyrekalve og 28 småkalve til 110 malkekøer, 60 kvier, 58 tyrekalve og 60 småkalve

I forbindelse med udvidelsen sker der følgende bygningsmæssige ændringer: 
Der opføres en ny dybstrøelsesstald på ca. 200 m2 i eksisterende maskinhus


Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 31 august 2017 til den 21. september 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger og ansøgers konsulent. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 193 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøtilladelsen via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på
landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 21. september 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail
mlp@silkeborg.dk

Download udkast
 Udkast til tillæg nr. 1 til § 11 miljøgodkendelse på Pederstrupvej 38 (pdf)