Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune: Spildevandskloakering af et sommerhusområde på Vesterlundvej i Silkeborg

Tillægget nr. 20 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at kunne fastsætte rammerne for den fremtidige håndtering af spildevand fra sommerhusområdet Vesterlundvej i Silkeborg.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes.

Download dokumenter

Forslag tillæg 20 til Spildevandsplan 2011-2021 Spildevandskloakering af et sommerhusområde på Vesterlundvej

Klagevejledning – miljøvurdering

Kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 2 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

På hjemmesiden www.nmkn.dk finder du ”Klageportalen”. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

nr. 1
Indsendt af: Søren Lundholm Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune: Spildevandskloakering af et sommerhusområde på Vesterlundvej i Silkeborg
Indsigelse ang. den planlagte kloakering

Familien er ejer af sommerhuset, Vesterlundvej 167, 8600 Silkeborg.

Silkeborg Kommune har identificeret sommerhusområdet Vesterlund som en væsentlig kilde til forurening med næringsstoffer. Dette udsagn danner grundlaget for den planlagte kloakering.

Aller er enige om at der igennem de seneste ca. 10 år fra tid til anden (vinter/forår) sker en algeopblomstring.

Men i hvor høj en grad, at sommerhusområdets 126 ejendommes, individuelt meget varierende spildevandsproduktioner kan ansvarliggøres, er der ingen, der faktisk ved noget om!!

Hvorfor er algevæksten først blevet et problem nu? Sommerhusene har været i Vesterlund siden 1917.

Kloakeringsprojektet koster mange. mange penge, der betales, dels af skatteborgerne, dels af sommerhusejerne. Derforuden griber det kommende anlægsarbejde, der strækker sig over 2 år, forstyrrende ind i områdets dagligdag.

Det offentlige insisterer på en lang række andre områder en nøje og tidsrøvende dokumentation for kvaliteten af udført arbejde inden for pleje, omsorg, pædagogik, behandling mv.

Kloakeringsprojektet savner på alle måder saglig dokumentation, og alle risikerer i sidste ende, at de mange millioner og besværligheder er spildte.
Hvor er sikkerheden for projektets biologiske kvalitet?

I indeværende sommermåneder har der kun været klart og indbydende badevand i Thorsø ( og Almind Sø) på trods af højsæson i sommerhusområdet. Hvordan kan det forklares?

Er der lavet registering af algevæksten året igennem, der vil kunne indikere andre betydende årsagsvarianter?

På borgermødet den 11. juni 2017 bekræftede Silkeborg Kommunes repræsentanter, at der aldrig har været gennemført systematiske spildevandsprøver fra markarealerne ved Gjessø. Landmændene holder sig inden for lovens rammer, blev der sagt.

Argumentet har selvsagt ingen praktisk biologisk betydning!!

Ingen ved nok og ingen kan svare på spørgsmålet.

Hvad betydning har det for søens biologi, hvad angår fuglenes tilstedeværelse, herunder ynglesæsonen i forår.

Ingen ved nok, så ingen kan gennemføre en reel sammenligning af div. årsagsforhold.

Alt i alt er der ingen, herunder myndighederne selv, der endnu er i stand verificere sommerhusområdets faktiske influens på algeforekomsten i Thorsø.

Desuagtet bliver der skudt med skarpt for flere millinoner kroner på sommerhusområdet.

At sammenligne de beslutningsprocesserne med Det vilde Vest er nærliggende. Alle kan se et lig. Men hvem er den skyldige? Ingen ved det! Alle gætter og tror!

Jeg foreslår, at der bruges mere tid og flere kræfter på at undersøge og derved fremskaffe et sagligt og et fyldestgørende grundlag for forståelsen af algevæksten i Thorsø, så der kan formuleres en effektiv plan.

Når det slutteligt bevises, at sommerhusområdet er den faktisk synder, betaler, støtter og deltager jeg hjertens gerne, både som skatteborger og som sommerhusejer.

For yderligere tilbyder jeg gerne i et aktivt samarbejde med Silkeborg Kommune.

Med venlig hilsen
Søren Lundholm Jensen