Offentlig høring af tillæg 23 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, har udarbejdet forslag til tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune.
Billede af Bryrup Langsø

Tillægget omfatter separatkloakering af fælleskloakeret opland i Bryrup, samt arealreservationer for et nyt regnvandsbassin, pumpestationer, kloakledninger og tilhørende adgangsveje.

Har du bemærkninger?

Tillægget er i otte ugers offentlig høring frem til 21. juni 2017. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser, kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere spildevandsplanforslaget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1, nr. 3 

Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Denne afgørelse kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 2, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Download materiale

Her kan du downloade udkast til tillæg 23 til spildevandsplan 2011-2021

nr. 1
Indsendt af: Iben
Dato:
Høringsvar vedr. Offentlig høring af tillæg 23 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
Testsvar