Offentlig høring af tillæg 24 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, har udarbejdet forslag til tillæg 24 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune.
Oversigtskort over søtorvet

Tillægget omfatter arealreservationer for nye underjordiske bassiner til regn- og spildevand, pumpestationer, kloakledninger og tilhørende adgangsveje. Derudover fastsætter tillægget rammerne for den fremtidige regnvandshåndtering på Søtorvet, som omfatter etablering af grønne tage, regnbede og vandrender.

Download materiale

Hent 'forslag til tillæg 24 til spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune'

Har du bemærkninger?

Tillægget er i otte ugers offentlig høring frem til 29. maj 2017. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser, kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere spildevandsplanforslaget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1, nr. 3 

Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Denne afgørelse kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 2, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.