Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune: Byggemodning af Hestehavevej i Silkeborg og etablering af nyt regnvandsbassin

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, har udarbejdet forslag til tillæg 25 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune.
Billede af Gubsø

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at give mulighed byggemodning af to lokalplanområder på Hestehavevej i Balle Nord, samt etablering af et nyt regnvandsbassin med udledning til Gub Sø og Skægkær Bæk.

Download materiale

Hent 'forslag til tillæg 25 til spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune'

Har du bemærkninger?

Tillægget er i otte ugers offentlig høring frem til 27. juni 2017. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser, kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere spildevandsplanforslaget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Planforslaget er screenet jf. miljøvurderingslovens § 3 stk. 1, nr. 3 

Silkeborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Denne afgørelse kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 2, ikke påklages til anden administrativ myndighed.