Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal

Du skal altid søge om tilladelse ved Silkeborg Kommune, før du etablerer udeservering. Her kan du læse om, hvad en ansøgning skal indeholde.
Udeservering

Ansøgningen skal indeholde en plantegning med mål, der viser, hvor det ønskede areal til udeservering er beliggende, og hvor stort det er. 

Vær opmærksom på, at inventartyper som borde, stole, parasoller, markiser m.m. skal overvejes, inden der ansøges. Desuden skal det overvejes, om der kræves andre tilladelser såsom gravetilladelser, bevillinger m.m.

Tilladelsen gives under forudsætning af, at betingelserne for udeservering overholdes. Overholdes gældende regler ikke, kan kommunen inddrage den givne tilladelse.

Frist for kommentarer til forslaget er d. 10. april 2017
(Indsend svar via den orange knap i bunden af siden) 

Download hele forslaget til retningslinjer for udeservering som PDF

Generelt

 • Tilladelsen til din udeservering gælder fortløbende, men kun for den periode, du ansøger om (maks. 3 år).
 • En etableret café eller restaurant skal ved ejerskifte ansøge på ny.
 • Hvis der ønskes ændret på størrelsen eller perioden for en eksisterende tilladelse, skal der laves en ny ansøgning.
 • Når du har modtaget en skriftlig tilladelse, kan du benytte udeserveringen.
 • Tilladelsen er personlig og ikke kan overdrages til andre. Tilladelsen er kun gældende for den/de valgte perioder, hvorefter alt skal fjernes fra vejarealet.

Hvis din udeservering skal placeres på privat fællesvej/område skal du søge om tilladelse hos grundejer/grundejerforening samt have tilladelse fra Midtjysk Brand & Redning (i forbindelse med sikkerhed), Silkeborg Kommune (i forbindelse med støj) og eventuelt Politiet (alkoholbevilling).

Tilladelse til udeservering indeholder generelt følgende standardvilkår:

Åbningstider

 • Udeservering må foregå alle dage fra kl. 08.00 til kl. 23.00, fredage og lørdage dog til kl. 01.00.

Inventar: Borde, stole og gulvbelægning

 • Inventaret bør være handicapvenligt
 • På asfaltbelægninger skal der anvendes inventar, som ikke synker ned i den bløde asfalt om sommeren. Her skal anvendes inventar med brede ben og/eller fødder.
 • Møbler fjernes helt fra vejarealet i de perioder, hvor der ikke er givet udeserveringstilladelse.
 • Silkeborg Kommune ønsker, at borgerne skal kunne bevæge sig frit gennem byen, og at gaderummet derfor ikke skal fremstå som opdelt i afgrænsede områder.
 • For at bibeholde udsynet af gadebilledet og for at gøre udeserveringerne til en del af gadelivet, er det vigtigt, at møbleringen ikke bliver massiv og lukket.
 • Det er ikke tilladt at opsætte fast tag samt nogen former for permanent gulvbelægning eller løse tæpper/måtter uden dispensation.
 • Det er ikke tilladt at fastgøre møbler, borde, stole og lignende.
 • Der må ikke opsættes vægge og afskærmninger uden dispensationer.
 • Der kan evt. gives tilladelse til andre former for inventar end borde og stole, fx bænke og sofaer.

Inventar: Markisser og parasoller

 • Markiserne skal kunne rulles ind.
 • Der skal ansøges om markiser hos Silkeborg Kommune og bygningsejeren.
 • Parasoller/markiser må ikke rage udenfor udeserveringsområdet.
 • Der må ikke være reklamer på parasollerne eller markiserne. Restaurantens navn eller logo må dog gerne trykkes i parasolkanten.
 • Parasolholdere kan nogle steder fastgøres i belægningen, dvs. i fortovet eller lignende.
 • Parasolholderen skal lukkes med et jerndæksel, når de ikke benyttes. Parasollerne skal fjernes helt fra arealet i perioder uden udeservering.

Renholdelse, lugt og støj

 • Det er restauratørens ansvar at holde rent på det område, hvor der er udeservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra caféen/restauranten. Det samme er gældende for tilstødende arealer for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet.
 • Al inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffitifrit.
 • Udeserveringen må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røg.
 • De fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens Vejledning ”Ekstern støj fra Virksomheder” skal overholdes.
 • Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende, er ikke tilladt. Undtagelse herfra kan være større fælles arrangementer, hvor en ansøgning om dette kan behandles fælles for området.

Tilbagekaldelse af tilladelse

I forbindelse med vejarbejde, trafikale omlægninger og større arrangementer, forbeholder Silkeborg Kommune sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid. Ved akut og andre uopsættelige arbejder kan kommunen disponere over et vejareal, hvor der er givet tilladelse.

Indehaveren skal i disse tilfælde afstå råderetten over de dele af vejarealet, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Ved planlagte arbejder eller begivenheder, skal en midlertidig tilbagekaldelse af en tilladelse varsles med mindst 8 dage. Hvis kommunen har planer om permanent ændret anvendelse af et vejareal, skal dette varsles mindst 3 måneder før ændringen.

Ved midlertidig eller permanent inddragelse af en tilladelse til råden over vejareal eller ændring af tilladelsen, ydes der ikke erstatning. Der vil dog ske tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af evt. forudbetalt afgift for permanent råden over vejareal. Hvis vilkårene ikke overholdes vil tilladelsen blive inddraget.

Særligt for Torvet i Silkeborg, Midtby:

 • Der må kun opstilles parasoller til udeservering i de beslag, der er fastmonteret i belægningen.
 • Parasoller skal være beige.
 • Strøm, vand, netværk skal etableres med tilslutning i sokkel/terræn umiddelbart uden for bygning.

Betalingsmodel

Der laves 2 betalingszoner for udeservering i Silkeborg midtby.

Zone 1: Torvet, Vestergade, Søndergade, Tværgade, Nygade.
Zone 2: Øvrige gader i Silkeborg Midtby (afgrænsning p-forbudszonen – se kort).

Kort over udeservering

Pris for udeservering:

Zone 1: 40 kr./m2/mdr.
Zone 2: 20 kr./m2/mdr.

Priseksempel zone 1: 40 kr. x 25 M2 = 1000 kr./mdr. i den periode tilladelsen er gældende.

Priseksempel zone 2: 20 kr. x 25 M2 = 500 kr./mdr. i den periode tilladelsen er gældende.

 

nr. 1
Indsendt af: Dennis Lange
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale. FDM har ingen bemærkninger.
nr. 2
Indsendt af: Jesper Bengtson
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
HORESTA konstaterer, at Silkeborg Kommune påtænker at indføre udeserveringsafgift på Silkeborg Torv og Silkeborg Midtby.

Indenfor de sidste 5 år har byer som København, Aalborg, Odense, Esbjerg, Fredericia og Svendborg afskaffet udeserveringsafgiften. Indførelse af udeserveringsafgift vil medføre større udgifter for de virksomheder, der ønsker at benytte sig af udeservering, hvilket HORESTA finder meget beklageligt. De erhvervsdrivende i Silkeborg har behov for færre afgifter for at kunne skabe flere arbejdspladser, vækst og tiltrække turister.

HORESTA anbefaler Silkeborg Kommune, at trække forslaget om indførelse af udeserveringsafgift tilbage til gavn for turismen, vækst og beskæftigelse i Silkeborg Kommune.

Venlig hilsen
Jesper Bengtson
Regionschef
nr. 3
Indsendt af: Michael Bay
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
Hej Kommune
1:
Synes at begrænse farven på parasoller til en beige farve synes stik imod Asger Jorns stil som jo er forsøgt sat i det ny torvs design.
Jeg opfordrer til en bredere ”palet” af muligheder, eventuelt udtrukket ved lodtrækning, som bagefter kan byttes indbyrdes mellem serveringsstederne, hvis man er enige om dette.

2:
Synes betalingszoner for udeservering er diskriminerende imod en enkelt branche.

Tøjbutikker og lign. har da lige så stor glæde af at benytte udeområderne til udstilling af varer.

Ved møde på Radisson BLU, forstod jeg det er fordi kommunen nu vil have en betaling for benyttelse af kommunens arealer, dette taler imod tidligere udmeldinger fra kommunen hvor nye afgifter og gebyrer har været uønskede.

Også ønsket om at tiltrække flere turister til området synes modarbejdet med denne betaling, da pengene jo skal hentes et eller andet sted, og priserne derfor givet vil stige.

Mange virksomheder bruger en del af deres overskud til ny udvikling med følgende nye ansættelser, nu må noget af dette overskud så bruges på en afgift til kommunen i stedet.

Måske kommunen hellere vil udbetale afgiften de får ind, som dagpenge til arbejdsløse som kunne være ansat pga. branchens mulighed for udvikling?

Hvis kommunen fattes penge, hvorfor siger i det så ikke bare som det er?
Hvis Kommunen er presset til at lave en afgift så lav en afgift som gælder alle forretninger der bruger kommunens arealer.
Tænker denne afgift vil være væsentligt lavere når den bæres af så mange flere virksomheder, og derfor vil være mere overkommelig for den enkelte.
Pengene kunne så bruges på markedsføring af Silkeborg kommune med følgende meromsætning for alle brancher, og flere skattekroner i kommunekassen.
Afgiften bør desuden indføres med et længere varsel, f.eks. 3 år. Eller indføres stigende over år, efter en trappemodel.
Dette vil give forretningerne lejlighed til at rette driften ind mere blødt.

nr. 4
Indsendt af: Henrik jørgensen
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
Høringssvar på retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal

På vegne af Brasserie Underhuset, Torvet 7, Silkeborg, har vi nogle kommentarer og forslag til Silkeborg Byråds vej- og trafikudvalg, der åbenbart igen vil indføre en erhvervsskat pålagt særligt udvalgte. Kan man risikere at den senere bliver fulgt op med genindførelsen af dækningsafgiften?

Vi har konstateret, at den første begrundelse for at indføre betalingszoner for udeservering i Silkeborg midtby var at pengene skulle bruges til renhold af Torvet og gågader. Men denne begrundelse holder ikke vand., eftersom vi betaler i forvejen – et i øvrigt pænt beløb – over ejendomsskattebilletten til netop renhold – og snerydning.
Vi undrer os over, at det er særligt udvalgte forretninger med udeservering, der skal betale denne nye erhvervsskat. Hvorfor skal den ikke ramme også alle midtbyens detail-forretninger, der bruger fortovs/gadeareal i gågaderne til udstilling af deres produkter?
Må vi godt opfordre til at der hos byrådsudvalg og forvaltning bliver tænkt mere konstruktivt og positivt.
Vi har ikke noget imod at betale til en fællespulje, der vedrører ALLE forretninger i midtbyen. Disse penge skal anvendes til en fælles markedsføring af Silkeborg som handels- og turistby, hvilket forudsætter et tæt samarbejde mellem Handel Silkeborg og Visit Silkeborg om opgaven.
Med al respekt for påtænkte out door-aktiviteter i Silkeborgs skønne natur, så ligger indtjeningen nu engang i detailhandelen, hotelværelses-udlejningen, restaurationslivet og nærturismen i byen.
Det er disse erhvervsgrene, byrådet skal og bør tilgodese med en
fælles markedsføringspulje, som alle bidrager økonomisk til.
Ja, det er et forslag med perspektiver og lever op til byrådets mål om at ”vi også i fremtiden sikrer en levende og attraktiv handelsby på alle fronter”.
Torvehandlerne har byrådsudvalget peget på betaler for deres stadepladser. Vi erkender fuldt torvehandelen som et positivt indslag i handelslivet, men det er vel ikke forbigået politikernes opmærksomhed at en række at disse stadepladser er betjent at udenbys handlende, som ikke betaler i skat i kommunen modsat restauranter, cafeer, andre udskænkningssteder og detailbutikker.

Vi håber at byrådets vej- og trafikudvalg sammen med forvaltningen snarest muligt tager initiativ til indkaldelse af os alle til et møde, hvor konkrete planer kan blive drøftet med aktiv deltagelse af Handel Silkeborg og Visit Silkeborg.
Vi imødeser et sådan møde med forventning og i positiv ånd.

På vegne af Brasserie Underhuset


Henrik Jørgensen Birthe Jørgensen Bent Jørgensen

​​​​

Silkeborg den 8. april 2017
nr. 6
Indsendt af: Andreas Pourkamali
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
DRC ønsker at afgive følgende høringssvar retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal:

Ad. betalingsmodel.
Både borgere og turister fra ind- og udland efterspørger et spirende udeliv, hvorfor restauranter og cafeers udeservering har afgørende betydning for byens mulighedSer, for at tiltrække turister og tilbyde gode oplevelser til både dem og indbyggerne i kommunen. At indføre betaling på udeservering, vil derfor være et skridt i den forkerte retning, i forhold til en positiv udvikling af byen. Det vil samtidig pålægge de erhvervsdrivende ekstra omkostninger både økonomisk og administrativt, som gør det sværere for dem at bidrage til livet i byen, ligesom det vil lægge en kraftig dæmper på forretningers mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst. Det skal også nævnes at der ikke findes betaling i de omkringliggende sammenlignelige byer, og at man ved indførsel af betaling bidrager til betydeligt ringere vilkår for de forretningsdrivende end nabokommunerne ….
DRC vil også gerne påpege, at det må forventes at de forskellige erhverv stilles lige i behandlingen hos kommunen. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at såfremt man indføre betaling for restauranter og cafeers brug af offentligt areal, så bør man indføre betaling for alle erhverv.
DRC vil derfor anbefale at man genovervejer ideen om at indføre betaling på udeservering.

Ad. Inventar
I udkastet ligges der op til at man ved dispensation kan opsætte vægge og afskærmninger. Med ønsket om at undgå smagsdommeri, vil vi foreslå at man i stedet fastsætter nogle retningslinjer for opsætning, som kan sikre transparens og ensartethed for potentielle ansøgere.


Ad. Torvet i Silkeborg
Forslaget om at farven beige skal være den gennemgående, synes en smule snævert. DRC vil derfor foreslå, at man giver aktørerne på torvet et lidt større manøvrerum i forhold til den visuelle profil.


nr. 6
Indsendt af: Andreas Pourkamali
Dato:
Høringsvar vedr. Udkast til retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal
DRC ønsker at afgive følgende høringssvar retningslinjer for udeservering på offentligt vejareal:

Ad. betalingsmodel.
Både borgere og turister fra ind- og udland efterspørger et spirende udeliv, hvorfor restauranter og cafeers udeservering har afgørende betydning for byens mulighedSer, for at tiltrække turister og tilbyde gode oplevelser til både dem og indbyggerne i kommunen. At indføre betaling på udeservering, vil derfor være et skridt i den forkerte retning, i forhold til en positiv udvikling af byen. Det vil samtidig pålægge de erhvervsdrivende ekstra omkostninger både økonomisk og administrativt, som gør det sværere for dem at bidrage til livet i byen, ligesom det vil lægge en kraftig dæmper på forretningers mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst. Det skal også nævnes at der ikke findes betaling i de omkringliggende sammenlignelige byer, og at man ved indførsel af betaling bidrager til betydeligt ringere vilkår for de forretningsdrivende end nabokommunerne ….
DRC vil også gerne påpege, at det må forventes at de forskellige erhverv stilles lige i behandlingen hos kommunen. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at såfremt man indføre betaling for restauranter og cafeers brug af offentligt areal, så bør man indføre betaling for alle erhverv.
DRC vil derfor anbefale at man genovervejer ideen om at indføre betaling på udeservering.

Ad. Inventar
I udkastet ligges der op til at man ved dispensation kan opsætte vægge og afskærmninger. Med ønsket om at undgå smagsdommeri, vil vi foreslå at man i stedet fastsætter nogle retningslinjer for opsætning, som kan sikre transparens og ensartethed for potentielle ansøgere.


Ad. Torvet i Silkeborg
Forslaget om at farven beige skal være den gennemgående, synes en smule snævert. DRC vil derfor foreslå, at man giver aktørerne på torvet et lidt større manøvrerum i forhold til den visuelle profil.