Høring om udvidelse af erhvervsområde nord for Thorning By

Har du idéer til planlægningen?
Luftfoto

Vi har tidligere afholdt en for-høring vedr. DK-Foods ønske om at udvide deres aktiviteter mod syd. Vi ønsker nu at lave en supplerende for-høring, idet ansøger ønsker at udvide deres aktiviteter mere end først antaget.

Vi har allerede modtaget flere høringssvar fra Jer, ligesom flere har ønsket yderligere information om virksomhedens fremtidsplaner.

Såfremt den supplerende for-høring giver anledning til yderligere bemærkninger bedes disse fremsendt. Vi har vedlagt virksomhedens partshøring (kommentarer til første for-høring), ligesom vi vedlægger virksomhedens foreløbige udkast til en situationsplan, der er udgangspunktet for den videre drøftelse.

Kommunen er blevet gjort bekendt med, at virksomheden indenfor nærmeste tid ønsker at invitere områdets nærmeste naboer til et møde, hvor de ønsker at redegøre for deres planer. Silkeborg Kommune vil være tilstede.

Du har mulighed for at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning frem til 6. juni 2017. Du skal sende dine ideer til teknisk@silkeborg.dk.

Silkeborg Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget skal give mulighed for, at DK-FOOD kan udvide deres bygningsmasse mod syd, så de kan udvide produktionen.

Der vil samtidig med kommuneplantillægget blive udarbejdet en ny lokalplan, der omfatter den eksisterende ejendom og det nye område.

Der vil blive en offentlig høring af kommuneplantillægget og lokalplanen, når Byrådet har
godkendt at sende dem i offentlig høring.

nr. 1
Indsendt af: Hans Martin Andersen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om udvidelse af erhvervsområde nord for Thorning By
1. Er det muligt at bygge 75 meter i stedet for 50 meter fra skel, og evt. lave beplantningsbæltet 40 meter bredt.
1a. Vi ønsker beplantningsbæltet etableret hurtigst muligt, dog ikke med birketræer, da vi døjer med allergi mod birkepollen
2. Tvungen rute for lastbiler mod nord på Foghsvej, vi ønsker ikke Foghsvej lukket for kørsel med personbiler.
3. Flytte det projekterede lager/tørreafsnit/pakkeri længere mod nord for at få de støjende aktiviteter vendt mod nord og dermed væk fra boligområdet.
4. Hvad er Silkeborg kommunes svar på det tidligere stillede spørgsmål om faldende ejendomspriser pga udvidelsen af erhvervsområdet.
Er det en mulighed at få en sagkyndig til at vurdere det?