Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 1. februar 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg.

Vester Bordinggaard, Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg søger om tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen fra år 2010. Der søges om udvidelse af husdyrholdet til en årsproduktion på 1.600 årssøer og 48.000 smågrise, svarende til ca. 585 DE.

Da udvidelsen af dyreholdet er større end oprindelige projekt, sendes udkastet til miljøgodkendelse hermed i 3 ugers høring fra den 10. januar 2017.

Du kan komme med kommentarer, forslag og bemærkninger til udkastet til tillæg nr. 4. Kommentarer, forslag og bemærkninger bedes skriftligt meddelt til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-post på landbrug@silkeborg.dk, eller via knappen "indsend svar" herunder. Kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 1. februar 2017.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger. 
                                                                                                                             Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk 
                                                                                                                                            Udkast til afgørelsen
Udkast til afgørelsen 
Ansøgningsskema

nr. 1
Indsendt af: jes jacobsen og gitte sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
vi kan på nørhedevej 45 ikke give tilladelse til denne udvidelse vi har tidligere på mail skrevet at den seneste udvidelse har medført en kraftig påvirkning af de sener vi oplever pga. udvidelsen på vesterbording vej 1. Vi har som det er nu 3 gange så mange fluer og oplever at der selv om vinteren lugter af grise lort og pis . dette kan man jo godt prøve et pakke ind i tal og jura og søjlediagrammer men et faktum er at senerne er forværret som det er en en ekstra udvidelse vil ikke gøre dette bedre derudover vil der kunne forventes en forøgelse at tung trafik til og fra gården denne skal køre på skole vej og forbi vores hus hvilket også er være en nu .. vi har ikke nogen tiltro til at gården vil overholde og passe den gylle køler der skal montere faktum er at gården er flere år bagud med at overdækning af gylletanke en løsning der ikke kræver nogen pasning efter montage en gylle køler kan jo stoppes og eller gå i stykker . der står at man flytter noget produktion til en anden gård dette medføre vil en høringsrunde til den gård .det virker lidt u belyst hvor den ekstra gylle skal forsvinde hen forlægger der nogen beregning på den totale gødningsmængde fra begge gårde og det samlede udledning på den jord som gården disponere over . det virker som om man flytter tal mellem gårdend for at få godkendt udvidelsen . det er et nej tak herfra ingen grisse fabrik her tak
nr. 2
Indsendt af: tove dan
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
Vi er klar over, at der er indgivet en anmeldelse til natur- og miljøklagenævnet vedr. tidligere godkendelser, som vi ikke har været hørt om.
Vi kan ikke udtale os i høringen, før afgørelse er truffet i den nævnte klage, som vi også har fået oplyst, har opsættende virkning.

Vi vil derfor gerne bede om at se ansøgning af 26. november 2015 som denne høring drejer sig om. Vi kan kun se forslag til udkast vedr. denne høring.

Vi har tidligere spurgt Peter Fabrin, se nedenstående, men har ikke modtaget fyldestgørende svar:
"I forbindelse med snak mellem naboer til gården Vesterbordingvej 1, om de gener der er fra gården, ulovligt byggeri, manglende partshøring m.v., samt forundring over de meget store mængder af gødning, (slam, gylle) der køres ud på jordene, oplyste jeg om et møde jeg havde været til ca. i 2007.
På dette møde blev der oplyst om hvad Silkeborg kommune ville gøre for at beskytte grundvandet i ovennævnte område. Bl.a. blev der omtalt aftaler mellem staten og kommunen omkring skovrejsning - også på nævnte område. Jeg lovede at finde oplysningerne frem, så jeg kunne informere de interesserede.
Stor er derfor min forundring, da jeg ser, at netop jorden til Vesterbordinggård, er undtaget fra aftalerne.
Kan jeg får oplyst om hvorfor?
Har denne undtagelse noget at gøre med, at vi som naboer ikke bliver hørt i forbindelse med den store udvidelsen af grisebestanden på gården? Med dertil hørende stort byggeri, og vel sagtens med endnu mere gødningsudkørsel."

-----

Vi kan frygte at vi får store gener mht lugt og fluer, uanset hvad der er beregnet. De sidste to år har vi været plaget af rotter. Vi har fanget hhv 90 forrige år, og 65 sidste år. Vi har set en rotte i ny og næ de foregående år, og meldt dette til kommunen. Men de mængder vi konstaterer nu, har gjort, at vi konstant har rottefælder sat op, for at undgå at få lagt store giftmængder ud, da vi tit ser rovfugle. Vi ønsker ikke rovfugle skal tage forgiftede rotter.

Endvidere føles det mærkeligt at se et udkast til en høring, som alt andet lige godkender tillægget, uanset hvad nabohøring og klage til natur- og miljøklagenævnet måtte fremkomme med.

Vi er meget imod udvidelse af den eksisterende drift på gården, når man betænker at gården spreder gylle og slam ud på jorder der er Danmarks grundvandsreserve. De beregninger som er foretaget mht. mængder tager jo heller ikke højde for den øgede regnmængde, på grund af klimaforandringerne, som udvasker endnu flere stoffer til grundvandet.

Det ville klæde Silkeborg Kommune at pleje sit grønne image, og ikke tillade udvidelser af landbrugsdriften, når det netop er påvist, at landbruget ikke overholder de spilleregler som er indgået med diverse landbrugsministre.

Tove Dan og Villy Pedersen
Øster Bordingvej 60
8600 Silkeborg
nr. 3
Indsendt af: Annette og David Sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
Høringssvar nr. 2

Da Silkeborg Kommunes tekniske forvaltning, ikke vil give os et relevant svar på en mail vi har sendt ang. en overtrædelse af et påbud givet ud fra en miljøgodkendelse, som er givet til Knud Thomsen i 2014, vedr overdækning af gyllebeholdere, sender vi det nu som et høringssvar, i håb om at få et relevant svar.
(Vi har fået et svar tilbage, hvor der henvises til et brev vi har modtaget fra Silkeborg Kommune den 24. november 2016, hvor gyllebeholderene ikke er nævnt med èt ord).

Med venlig hilsen
Annette og David Sørensen

Da det ikke er muligt at hæfte brevet ved, sender vi i stedet en kopi herunder.


Vester Bording den 20. januar 2017

Til
Teknisk forvaltning
Silkeborg Kommune
Att. Mariann Pinkalski

Vi har ved gennemgang af de papirer vi har fået i forbindelse med høringen til miljøtillæg nr. 4 til miljøgodkendelse fra 2010 til Vester Bordingvej 1, fundet en overtrædelse af en indskærpelse.

Ifølge indkaldelse til høringen har Silkeborg Kommune den 26. november 2015 modtaget en ansøgning fra Knud Thomsen om godkendelse af miljøtillæg 4 til miljøgodkendelse fra 2010.
I en mail vi har modtaget fra Peter Fabrin den 26. august 2016 står
Citat
1) Kopi af ref.
Internt notat 18. august 2016
Ved telefonsamtale med Knud Thomsen, vester Bordingvej 1 dags dato er følgende aftalt.
På grund af mundtlige indsigelser fra Vester Bordingvej 5 i forbindelse med partshøring omkring ansøgning om dispensation fra afstandskravet på 30m til naboskel har Knud Thomsen besluttet at ændre projektet.
Ansøgningen er sendt retur og Silkeborg Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen, før vi har modtaget et revideret/nyt projekt.
Citat slut

Ovenstående mail fra Peter Fabrin må betyde, at der den 15. september 2016 ikke er nogen ansøgninger fra Vester Bordingvej 1.
Der er altså ingen senere godkendelser end tillæg nr. 3 fra 6. august 2014 og byggetilladelsen til gyllebeholderne fra 17. september 2015.
Der har den 17. juli 2016 været miljøtilsyn på Vester Bordingvej 1, heri står
Citat
Gyllebeholder
Overdækning på gyllebeholdere
Det blev på tilsynet konstateret at der ikke var overdækning på gyllebeholderne. Du fortale at du
havde bestilt overdækning og forventede at det blev monteret i slutningen af august til starten af
september. Det blev samtidig konstateret at der var etableret flydelag i gyllebeholderen, som
erstatning for den manglende overdækning.
Du bedes derfor hurtigst muligt, dog senest d. 1. september, indsende dokumentation på at
overdækningen er bestilt. Og efterfølgende senest d. 15. september have monteret
overdækningen på gyllebeholderne.
Citat slut

Gyllebeholderne er endnu ikke overdækket.

Vi kan af papirer vi er i besiddelse se, at Silkeborg Kommune den 30. november 2016 har modtaget en revideret ansøgning fra Knud Thomsen.
I perioden fra ultimo august og til ultimo november er tillæg nr. 3 og byggetilladelsen fra 2015 altså gældende. Der er med andre ord en overtrædelse af et påbud der er givet på et miljøtilsyn den 17. juli 2016.

Silkeborg Kommune kan vel ikke mene, at man på en formodning om, at man på et senere tidspunkt vil modtage en ny ansøgning, lade være med at håndhæve et påbud.
Vi synes det ser lidt underligt ud, at der står overdækningen er bestilt, og den så ikke er monteret på gyllebeholderne. Men det er måske ikke sandt, at den er bestilt. Har kommunen set beviser på den er bestilt senest 1. september 2016 som påbudt i miljørapporten fra 17. juli 2016.

Det er derfor vores klare opfattelse, at der må ske en anmeldelse, for ikke at overholde miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen
Annette og David Sørensen
nr. 4
Indsendt af: Vita Andersen og Thomas Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
Svar på høring om godkendelse af miljløtillæg nr. 4.

Først skal vi bemærke, at vi finder det bemærkelsesværdigt, at Silkeborg Kommune i deres udkast til høringssvar, side 48 under konklusion, skriver at såfremt afstandskrav overholdes, har Silkeborg Kommune ikke lovhjelm til at give afslag på ansøgningen. Hvis dette er korrekt, hvad er så formålet med denne høring?

I forhold til den anførte høring, ønsker vi at gøre indsigelser, idet vi ikke ønsker at ansøgningen imødekommes. Vi har nedenstående punkter til bemærkning og afsluttende opsummerede bemærkninger:

a) I ansøgningen anføres, at der i det tillæg nr. 3, der ophæves, er de to største gyllebeholdere af en størrelse på 3500 m3. Men i tillæg nr. 4, hvor det er vurderingen, at bedriften Vester Bordingvej 1 har en kapacitet, der kan bære den ansøgte udvidelse, er det forudsat at de samme to gyllebeholdere er af en størrelse på 4300 m3.

Idet der ikke ansøges om at der skal tilbygges yderligere, kan det ikke være korrekt, når det anføres at bedriften på Vester Bordingvej 1 er i stand til at bære den ansøgte udvidelse, med mindre de opførte gyllebeholdere ikke overholder den kapacitet, der oprindeligt blev ansøgt om at bygge, og derfor er ulovlige.

b) Vedr. opførelse af beplantning. I ansøgningen om tillæg nr. 4 bemærkes i afsnit 3, at tidligere krav fastholdes. I tidligere krav, står anført at der var krav om 5 rækker. Dette kan vi konstatere ikke er overholdt.

c) Afsnit om affald.
Punkt 4.7.1 indgår for så vidt vi kan se, ikke i opstillet tabel 1.7.1. Henset til typen af drift, anses dette for et væsentligt punkt, idet de miljømæssige påvirkninger i lokalområdet er omfattende, såfremt dette punkt ikke vurderes væsentligt. Hvor er den anførte plads til tankning af diesel?

d) I tidligere ansøgninger, har det været vurderet, at det er nødvendigt at både anvende teltoverdækning, gyllekøling, samt en bestemt fodersammensætning. Nu vurderes det tilstrækkeligt med gyllekøling, som ikke omfatter den totale drift, men alene 3 ud af 10 bygninger.

Vi har betænkeligheder i forhold til at anvendelse af gyllekølingsanlæg kræver at det er i drift og at det vedligeholdes. Hvis ikke gyllekølingsanlægget er i drift, vil lugtgener for omkringboende være væsentligt mere omfattende end anført.

Nedkølingen af gyllen skal omsættes til varme, men på en varm sommerdag, vil der ikke være behov for varme, og derfor er Vester Bordingvej 1s interesse i nedkøling af gylle minimal, og det er netop i den tænkte situation at generne for omkringboende vil være størst.

e) Det står anført på side 28, at der jævnligt foretages eltjek, senest i 2014. Eftersom vi skriver 2017, er det ikke vores vurdering, at der jævnligt foretages kontrol, men alene at der gennemføres en kontrol med minimum 3 års interval.

Punkterne under beskrivelse af ventilation på side 28, beskriver klart og tydeligt, at om vinteren vil ventilatorerne køre med nedsat hastighed, mens om sommeren vil de køre på fuld hastighed, for at nedbringe temperaturen i stalden. Dette vil give de omkringboende de værst tænkelige lugtgener om sommeren (sommeraften).

Samtidig anføres i punkt 4, at ”ventilationsanlægget vil blive rengjort jævnligt, ca. Hver 8. uge, mindst en gang årligt.” Det kan næppe betegnes jævnligt, at det vil blive gjort en gang årligt, og springet fra hver 8. uge, til årligt, virker tåbeligt.

f) I afsnit 4.2 på side 25, står anført at der ikke bliver ført logbog. Dette var vi af den opfattelse, at det var et krav.

g) På side 31, punkt 4.4.2. står en henvisning til nye bygninger. Hvilke bygninger? Der burde ikke være tale om nye bygninger, ud fra de beskrivelser der er i ansøgning.

h) På side 46, afsnit 2, skriver I ”der lægges op til...”. Burde der ikke være tale om et krav? Samtidig anfører I i afsnit 4, at der skal etableres påfyldningsplads ved ”begge gyllebeholdere” – bør der ikke være tale om alle 4 eksisterende gyllebeholdere?

i) I anfører at den forøgede trafik ikke vil genere naboerne. Dog er det vores vurdering, at den eksisterende grusvej ikke vil kunne bære den forøgede brug af store maskiner. Det har tidligere været et problem, at vejen kommer i en så dårlig stand, at den ikke kan bruges. Silkeborg Renovation har skrevet rundt, at vejens beskaffenhed har gjort at der ikke vil kunne afhentes affald, såfremt vejen ikke blev restaureret.
Afsluttende opsummerende bemærkninger

De udvidelser der til nu er gennemført, har endnu ikke været omfattet af den 8 års revurdering, der er stillet krav om. Det burde være almindelig sund fornuft, at lave en vurdering af de til dato foretagne udvidelser, inden der i blinde gives yderligere tilladelser, uden at man laver en opsamling på hvad der er foretaget til dato og resultaterne heraf, ligesom om tidligere stillede krav bliver overholdt.

Silkeborg Kommune er vidende om at adskillige af de krav der blev stillet for at de oprindelige miljøgodkendelser blev givet, (herunder f.eks. overdækning af gyllebeholdere) ikke er opfyldt pr. dags dato.

I stedet for at udvide bedriften, burde Vester Bordingvej 1 få opfyldt de oprindelige krav, og derved vise at driften er i stand til at bære de tidligere stillede krav, for opnåelse af til dato givne godkendelser.

Der er i 2016 indgivet en klage over de tidligere givne miljøgodkendelser, idet disse jf. Klager, ikke opfylder dansk lovgivning. Afgørelse af denne klage burde foreligge, inden der gives yderligere tilladelser.

Opsummeret er det vores opfattelse, at den foreliggende ansøgning alene er et forsøg på at nedbringe de krav der oprindeligt blev stillet for de udvidelser det allerede er lavet, idet kravene på trods af at udvidelserne er foretaget, stadig ikke er opfyldt, her tænkes bl.a. på beplantning, overdækning af gyllebeholdere, fluebekæmpelse, rottebekæmpelse og etablering af dieselplads.
nr. 5
Indsendt af: Tove Dan og Villy Pedersen
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
Vi har nu læst alle indsendte høringssvar. Der er intet i de indsendte svar vi ikke kan tilslutte os, og vi tillader os at betragte de afgivne høringssvar som dele af vores høringssvar. Der er altså betydelig og særdeles relevant modstand mod den planlagte udvidelse af drift og bygninger, især når det igen og igen påpeges, at dele af godkendelserne enten er volapyk eller ulovlige.
Tove Dan og Villy Pedersen
nr. 6
Indsendt af: Annette og David Sørensen
Dato:
Høringsvar vedr. Landbrug - Høring af udkast til tillæg nr 4 til §12 miljøgodkendelsen på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg
Vester Bording den 27. januar 2017

Til Teknisk forvaltning
Att. Peter Fabrin

Hermed vores høringssvar til nabo-og partshøring vedr. miljøtillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af 5. februar 2010 på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg.
Vi er meget uforstående overfor, at Silkeborg Kommune behandler endnu en ansøgning om en miljøgodkendelse på Vester Bordingvej 1, når de øvrige godkendelser påviseligt ikke er overholdt. Det må vel være et krav fra den udstedende myndighed, at tidligere godkendelser er overholdt, før der gives nye godkendelser.

I høringsindkaldelsen står
Citat
Silkeborg Kommune har den 26. november 2015 modtaget ansøgning om tillæg nr. 4 til
miljøgodkendelsen af 5. februar 2010 af svinebruget Vester Bordinggaard, Vester
Bordingvej 1, 8600 Silkeborg.
Citat slut

Vi er i besiddelse af en mail fra Silkeborg Kommune fra august 2016, hvor der står ansøgningen er trukket tilbage.
Hvordan kan man indkalde til høring om en ansøgning, der er trukket tilbage?
Er dette ikke ulovligt?
Ansøgningen fra november 2015, er på ingen måde identisk med det, der lægges op til i miljøgodkendelsen.
Skal ansøgning og godkendelse ikke passe sammen, eller kan man søge om ét og så få en godkendelse på noget helt andet?

Vi er uforstående overfor, at der kan laves endnu et tillæg til miljøgodkendelsen af 5. februar 2010, når det efter vores mening fremgår, at den er gældende i 5 år. Det vil sige. at den udløb den 5. februar 2015. Dette er Knud Thomsens miljøkonsulent Kjartan Einarson enig i, idet han til Natur- og miljøklagenævnet skriver
Citat
”Der blev givet en udnyttelsesfrist på 5 år pga. projektets faseopdeling.”
Citat slut
Miljøgodkendelsen fra 2010 er derfor ikke længere gældende og der kan derfor heller ikke laves flere tillæg til den, idet vi henviser til, hvad der står i miljøgodkendelsen fra 2010. Der er desuden præciseret en 3-årsregel, som allerede ved byggeriet i 2015 er overskredet og byggeriet derfor ulovligt opført. Der står i godkendelsen fra 2010:Citat
2.3 GYLDIGHED
Godkendelsen skal være fuldt udnyttet inden 5 år fra dato for meddelelse af miljø-godkendelse jf. § 33 stk. 1 i husdyrloven. Med udnyttet menes, at ansøgt byggeri er opført og taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til ansøgt produktion.
Der er i denne miljøgodkendelse givet tilladelse til forlængelse af projektet i faser udover de 2 år. Tilladelsen er givet ud fra den fremsendte tidsplan, samt ansøgers ønske om, at opdele projektet i faser.
Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder ifølge § 33 stk. 2 den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Denne regel må vurderes i forhold til tidsplanen ved de kommende tilsyn på husdyrbruget.
Citat slut
Så der er altså på nuværende tidspunkt ikke en miljøgodkendelse, der kan laves tillæg til.
Vi har gennemlæst både ansøgningen fra Knud Thomsen (afsendt fra LMO af Kjartan Einarson) og Silkeborg Kommunes foreløbige miljøgodkendelse.
Ansøgningen indeholder nogle faktuelle fejl og en temmelig kreativ omgang med tal. Silkeborg Kommune fører tilsyneladende de faktuelle fejl og den kreative omgang med tal over i den foreløbige miljøgodkendelse uden at tjekke rigtigheden af de oplysninger, der er i ansøgningen. Fejl og tal er identiske i ansøgningen og i den foreløbige godkendelse.

I henhold til ovenstående, mener vi, at der ikke på det foreliggende grundlag kan gives endnu en miljøgodkendelse.

Vi vil dog alligevel komme med vores kommentarer og bemærkninger til ansøgningen og den foreløbige godkendelse.

GYLLEBEHOLDERE

Silkeborg Kommune har den 17. september 2015 givet byggetilladelse til at bygge en
Citat
Gylletank med overdækning 3640 m3
Citat slut
Hvordan kan man så i ansøgningen om tillæg nr. 4 skrive, at der kan være 4300 m3 i dem.
For os at se er der 2 muligheder.
1. enten er der bygget større gyllebeholdere end der er givet byggetilladelse til, eller
2. man angiver i ansøgningen et større indhold end der kan være, for at dokumentere at der er plads til den gylle de ekstra dyr producerer.
En af ovenstående 2 muligheder må jo være den rigtige, så enten lyver Vester Bordingvej 1 ApS i deres ansøgning eller også er der bygget større gyllebeholdere end der er givet tilladelse til.
Hvis der er bygget større gyllebeholdere end der er givet byggetilladelse til er det jo direkte ulovligt.
Hvis påstanden om at der kan være 4300 m3 i gyllebeholderne er ukorrekt, hvordan kan Silkeborg Kommune så bare godtage dette og lave en miljøgodkendelse ud fra direkte usande forudsætninger.

Vedr. overdækning af gyllebeholdere:
Det fremgår af byggetilladelsen til gyllebeholderne, at der skal være teltoverdækning på dem.
Ifølge en miljørapport fra et miljøtilsyn den 17. juli 2016 fremgår det, vedr. de 2 gyllebeholdere bygget i 2015, at
Citat
Gyllebeholder
Overdækning på gyllebeholdere
Det blev på tilsynet konstateret at der ikke var overdækning på gyllebeholderne. Du fortale at du
havde bestilt overdækning og forventede at det blev monteret i slutningen af august til starten af
september. Det blev samtidig konstateret at der var etableret flydelag i gyllebeholderen, som
erstatning for den manglende overdækning.
Du bedes derfor hurtigst muligt, dog senest d. 1. september, indsende dokumentation på at
overdækningen er bestilt. Og efterfølgende senest d. 15. september have monteret
overdækningen på gyllebeholderne.
Citat slut

Der er stadig ikke monteret en teltoverdækning (som krævet i tillæg nr. 3 punkt 8.2.3), selv om det er blevet påbudt på miljøtilsynet den 17. juli 2016.
Hvordan kan ansøger så skrive i sin ansøgning til tillæg nr. 4 side 15 under detaljer om flydende lager

Gylletank 4300 m3 – nudrift – fast overdækning (betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende)

når dette er direkte usandt (både at den er på 4300 m3 og at den er overdækket).
Vi har tidligere bedt om, at Silkeborg Kommune sørgede for, at byggetilladelsen blev overholdt vedr. teltoverdækning, uden der er sket noget. Hvordan kan Silkeborg Kommune lade sådanne lovovertrædelser passere uden der træffes foranstaltninger til, at ansøger opfylder de påbud der er givet af kommunen.
Hvordan kan Silkeborg Kommune lave et udkast til miljøgodkendelse ud fra direkte usande forudsætninger?

I tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen fra 2010 står
Citat
”Vurdering af opbevaring/behandling af husdyrgødning
Flydende husdyrgødning
For gylletankene gælder, at der er tale om stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.
Der er en samlet opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder.
- lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt
- der er ingen spjæld i tankene og alt husdyrgødning overpumpes via neddykket rør
- gyllen omrøres kun umiddelbart før tømning, hvilket sker i perioden fra 1. marts – 1. maj.
- beholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen.

Kommunen vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor opbevaring/behandling ved anvendelse af ovenstående.”
Citat slut
Det er direkte usandt at der kun køres gylle ud i perioden 1. marts til 1. maj, der køres også gylle ud i maj og august, hvor der også røres i gyllebeholderne.
Der er desuden i de senere år løbende hele året rundt blevet flyttet gylle fra Vester Bordingvej 1 til gyllebeholdere andre steder. Så der er bestemt ikke flydelag på gyllebeholderne hele året, snarere kun max det halve af tiden.

Vedr. yderligere krav til gyllebeholderne

Af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af 2010 fremgår det, at der skal etableres et nyt læhegn rundt om de nye tanke. Dette er ikke etableret, selv om det fremgår af den overordnede godkendelse fra 2010, at det skal etableres inden for et år efter færdiggørelsen af byggeriet.
Der er desuden heller ikke etableret en jordvold omkring gyllebeholderne (som krævet i tillæg nr. 3 punkt 8.2.4), så i tilfælde af, at gyllebeholderne revner eller på anden måde går i stykker, vil al gyllen løbe ud over markerne med en massiv forurening til følge. Vi har jo lige haft et eksempel på dette!
Er det lovligt at tage gyllebeholderne i brug før de krævede sikkerhedsforanstaltninger til at undgå forurening er truffet?

PÅFYLDNINGSPLADS VED GYLLEBEHOLDERE

Der er ikke etableret påfyldningsplads ved gyllebeholderne med afløb til gyllebeholderne som krævet af Miljøstyrelsen, så evt. spild vil løbe ud i naturen.
Vi kan se, at Silkeborg Kommune har stillet et vilkår om etablering af påfyldningsplads i tillæg 4.
Vil det sige, at der siden gyllebeholderne blev bygget i 2015 er sket en lovovertrædelse?

MÆNGDEN AF GYLLE

Der står i den foreløbige miljøgodkendelse tillæg nr. 4 side 46:
Citat
Ud fra bedriftens størrelse og placering, hvor der årligt håndteres mere end 20.000 m3 gylle.
Citat slut

Hvordan passer dette sammen med, at der ifølge tillæg nr. 3 side 27 kun kan opbevares 10360 m3 gylle (hvis gyllebeholderne er bygget korrekt efter byggetilladelsen) og ikke de 12000 som oplyst på side 43 i tillæg nr. 4:
Citat
Opbevaringskapacitet
Opbevaringskapaciteten på Vester Bordingvej 1 er: Samlet opbevaringskapacitet Opbevaringsanlæg Volumen, m3 Fordeling, %
Eksisterende gylletank 1950 16
Eksisterende gylletank 1450 12
Eksisterende gylletank 4300 36
Eksisterende gylletank 4300 36
Gyllekanaler
I alt 12000 100
Citat slut.

Så påstanden om, at der kan opbevares gylle nok til udvidelsen af dyreholdet er direkte usand.
Der er desuden i beregningen heller ikke taget højde for de regnmængder der vil være i gyllebeholdere, der ikke har teltoverdækning.
Vi kan ikke se, at der i beregningerne er medtaget forbruget af vand til rengøring af maskiner og grisevogne til transport af smågrise mm.
Er der i det hele taget plads til opbevaring af gyllen fra de grise, der allerede er givet tilladelse til på ejendommen? Vi tænker her på regnmængderne i de gyllebeholdere, der stadig ikke har fået teltoverdækning.
Vi kan af papirerne se, at gylle fra Vester Bordingvej 1 skal udbringes på arealer omkring Tøndborgvej 54.
Hvor skal gyllen fra bedriften på Tøndborg 54 (hvor der er 189 DE) så udbringes?
Vi er uforstående overfor, hvordan der kan være plads til gyllen fra yderligere svin på Vester Bordingvej 1, når der det meste af dagen den 19. januar 2017 er blevet flyttet gylle fra beholderne på Vester Bordingvej 1 til andre gyllebeholdere. Er de gyllebeholdere, hvor gyllen køres til og opbevares tjekket af Silkeborg Kommune, så man ved de lever op til de nye skrappe krav til godkendelse af gyllebeholdere?

GYLLEKØLING

Der er i forbindelse med byggetilladelsen til gyllebeholderne givet tilladelse til at bygge 2 gyllebeholdere på hver 3640 m3 med teltoverdækning.
I miljøgodkendelsen står, at der både skal være gyllekøling og teltoverdækning på gyllebeholderne.
Der er stadig ikke teltoverdækning på gyllebeholderne, selvom der er givet et påbud om, at det skulle der være senest 15. september 2016.
Der er kun lavet gyllekøling i klimastalden, hvor der max må være 34500 grise pr. år.
Miljøkonsulent Kjartan Einarson har beregnet, at gyllekøling har en effekt der er lig 10,8 % af ammoniakfordampningen for de 34500 grise. Dette er forudsat, at gyllekølingen kører min. 3443 timer om året. Har Silkeborg Kommune ved et miljøtilsyn tjekket om gyllekølingen har kørt mindst dette antal timer.
Når der nu i stedet skal være 51000 grise pr. år, så er der også mere gylle, og da vi går ud fra man køler max muligt for at undgå lugt (ud fra princippet om den bedste tilgængelige teknik), så må gyllen fra de yderligere 16500 gris pr. år jo ikke blive kølet, eller hvad.
For os at se, vil der komme endnu mere gylle der lugter ud i gyllebeholderne fra klimastalden, hvilket gør teltoverdækning endnu mere nødvendigt.
VANDFORBRUG

Hvordan kan man i ansøgt drift skrive, at der vil være et maksimalt forbrug af vand på ca. 15700 m3, når man samtidig skriver, at det estimerede forbrug er på 20000 m3, idet vi går ud fra at det estimerede forbrug er beregnet ud fra de tidligere års forbrug af vand!

VASKEPLADS

Vi er uforstående overfor, at vi ikke i vores aktindsigt kan finde en byggetilladelse til en vaskeplads, da det af en mail fra Silkeborg Kommune fremgår, at der kræves en byggetilladelse til en vaskeplads.
Det er vel ikke tilladt ved så stor en bedrift, hvor der mange gange om ugen skal rengøres grisetransportvogne og diverse maskiner, ikke at have en vaskeplads?
Bliver maskinerne rengjort andre steder end på Vester Bordingvej 1?
Er der i givet fald en vaskeplads med reglementeret afløb der?

VANDLØB

Der står følgende i tillæg 4:
Citat
Vandløb
”Vandløb anses generelt ikke for at være følsomme overfor tilførsel af næringsstoffer. Direkte afstrømning af husdyrgødning kan skade levevilkårene for flora og især fauna i vandløbene. Ingen af arealerne ligger vandløbsnært og der indgår ikke skrånende arealer direkte mod vandløb eller andre fysiske transportveje for husdyrgødning fra udbringningsarealerne. Det vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af vandløbene med husdyrgødning”.
Citat slut

Ovenstående er direkte usandt, da de fleste af markerne omkring Vester Bordingvej 1 hælder kraftigt ned mod Lemming Å!

LUGTGENER

Nedenstående citat står både i miljøgodkendelsen fra 2010 og i tillæg nr. 4:
Citat
” Sammensætningen af dyr på stald må på intet tidspunkt medføre en lugtemission, der medfører øget lugtgene for de omkringboende.”
Citat slut

Hvorfor skriver Silkeborg Kommune ovenstående, når det ikke bliver overholdt. Vi har fået voldsomme gener af byggeriet fra 2015, og hvis man vil flytte endnu flere dyr ind på de samme arealer, må man jo kunne forudse, at lugtgenerne vil blive endnu større. Vi har en forventning om, at når kommunen tager dette med i den foreløbige godkendelse, vil de også sørge for, at det bliver overholdt, hvis godkendelsen mod forventning bliver en realitet.


Der står desuden i tillæg nr. 4:
Citat
”Hvorvidt en lugtpåvirkning opleves som generende afhænger af modtagerens tolerancetærskel samt af lugtpåvirkningens intensitet og varighed. På baggrund heraf og under forudsætning af god staldhygiejne vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener hos omboende.”
Citat slut
Vi mener ikke selv, vi har en lav tolerancetærskel for lugt, da vi har boet på vores ejendom i mange år (44 år og 70 år) og selv har haft dyr.
Når vi har gæster og vinden er i øst, er det første de siger som regel: ”Hvordan kan i leve i den stank”.
På Davids 70 års fødselsdag i oktober, var det så slemt, at vi fortrød, vi havde inviteret gæster.

BYGNINGER

Hvorfor er der på tegninger i tillæg nr. 4 (side 22) indtegnet bygninger, der ikke er søgt miljøgodkendelse til?
Dette viser tydeligt, at tilbagetrækningen af ansøgningen om tillæg nr. 4 medio august 2016 kun var proforma. Det er jo denne ansøgning, der ligger til grund for denne foreløbige miljøgodkendelse. Eller også er det dårlig sagsbehandling af Silkeborg Kommune der ukritisk genbruger tidligere udkast til miljøgodkendelse.
Er det fordi man mener, at der så på et senere tidspunkt kan gives tilladelse til nyt staldbyggeri uden nabo- og partshøring?
Husk vi er blevet lovet, at dette ikke vil ske.
Er Silkeborg Kommune allerede nu ved at behandle et tillæg nr. 5, hvor der søges miljøgodkendelse til de bygninger, der var i ansøgningen, inden den blev trukket tilbage i august 2016?

I et brev vi har modtaget i januar 2017 fra Silkeborg Kommune står
Citat
I jeres brev af 9. januar 2017 spørger I til, hvorfor I ikke har modtaget ansøgning af 26. november 2015, da I anmodede om aktindsigt efterfølgende. Det skyldes, at på tidspunktet for jeres anmodning om aktindsigt, havde ansøger på Vester Bordingvej 1, 8600 Silkeborg trukket sin ansøgning tilbage. Vi vurderede derfor at sagen ikke er relevant på tidspunktet for aktindsigten. Den 30. november 2016 indsendte ansøger revideret ansøgning. Vi skal derfor beklage, at I ikke fik fuld aktindsigt.
Citat slut
Vi kan i den aktindsigt vi har modtaget se, at der fra ansøgningen er trukket tilbage i august 2016 og til den nye ansøgning er modtaget sidst i november 2016 se, at Silkeborg Kommune på trods af, at der ingen ansøgning foreligger, forsat har arbejdet på ansøgningen fra november 2015.
Vi er meget uforstående overfor, hvordan Silkeborg Kommune kan arbejde med en ikke eksisterende ansøgning.
På samme tidspunkt havde man ikke tid til at svare på vores spørgsmål vedr. allerede eksisterende miljøproblemer!


LÆHEGN

Der står i miljøgodkendelsen fra 2010
Citat
”Der skal etableres en stedse vedligeholdt beplantning, som giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantningsbæltet skal etableres langs med skellet til matr. nr. 1a Vester Bording, Balle inde på Vester Bordingvej 1 grund. Beplantningen skal strække sig fra indkørselsvejen til Vester Bordingvej 5 og mod syd til minimum 10 m syd for gyllebeholderne. Beplantningsbæltet skal bestå af min. 4 rækker, og være plantet senest ét år efter bygningerne er opført.”
Citat slut

Dette vilkår er ikke blevet ændret i nogen af de følgende tillæg, og må derfor stadig være gyldig. Dette er endnu et eksempel på, at de givne miljøgodkendelser ikke bliver overholdt.
Vi forlanger, at dette overholdes, og at der nu plantes det lovede beplantningsbælte.

OPBEVARING AF KORN

Der står i tillæg nr. 4:
Citat
”Korn opbevares i gastæt silo og dermed spares energiforbruget til korntørring, som er 6
kWh/hkg”
Citat slut
Er der søgt om nye siloer, da det korn der bliver høstet på Vester Bordingvej 1´s jorde, på ingen måde kan være i de nuværende siloer?
Eller er det endnu en direkte usandhed.

ANTAL GRISE

Vi er meget forundrede over forskellige tal på antallet af søer der kan være i de enkelte afsnit og antallet af stipladser i klimastalden i de forskellige tillæg:

KLIMASTALD

Tillæg Stald nr. antal årsdyr antal stipladser

1 10 34500 5300
3 9 41600 6400
4 9 48000 7400

Stald 10 i tillæg nr. 1 er identisk med stald 9 i tillæg nr. 3 og 4.
Arealet af stalden er den samme i tillæg nr. 3 og 4.
Hvordan kan der pludselig være så mange flere dyr på det samme antal m2. Vi går ud fra, at der i tillæg nr. 3 er søgt om det maksimale antal dyr i forhold til staldens størrelse. Alt andet ville være ulogisk. Er antallet af svin pr. m2 ikke overholdt i ansøgningen?

I miljøgodkendelsen tillæg nr. 1 og nr. 3 er der regnet med en fravænning på 32 grise pr. årsso. I miljøtillæg nr. 4 er der regnet med en fravænning på 30 grise pr. årsso.
Er dette fordi man med lidt manipulering med tal, kan søge om tilladelse til flere dyr?
Eller er det fordi Knud Thomsen er blevet en dårligere landmand?
Ifølge SEGES fravænnes der i 2015 gennemsnitlig 31,4 grise pr. årsso. Dette vil give 2240 ekstra grise pr. år.
En dygtig landmand fravænner op til 35 grise pr. årsso, og det ville give 8000 ekstra grise pr. år.
Hvor skal disse grise i givet fald være?
Vi mener derfor at det er klar manipulering med tal for at opnå det ønskede slutresultat.

ÅRSSØER, løbe-og drægtighedsstald

Tillæg stald nr. antal årsdyr antal stipladser
1 9 707 529
3 10 800 593
4 10 790 621

Stald 9 i tillæg 1 er identisk med stald 10 i tillæg 3 og 4.
Arealet af stalden er den samme i tillæg 3 og 4.
Hvordan kan der pludselig være så mange ekstra stipladser på det samme antal m2. Vi går ud fra, at der i tillæg 3 er søgt om det maksimale antal stiladser i forhold til staldens størrelse.
Er antallet af svin pr. m2 ikke overholdt i ansøgningen?

FARESTALD vest

Tillæg stald nr. antal årsdyr antal stipladser
1 8 716 180
3 8 648 168
4 8 803 175

Arealet af stalden er den samme i tillæg 1, 3 og 4.
Hvordan kan der pludselig være så mange ekstra dyr på det samme antal m2. Vi går ud fra, at der i tillæg nr. 3 er søgt om det maksimale antal dyr i forhold til staldens størrelse, alt andet ville være ulogisk.
Er antallet af svin pr. m2 ikke overholdt i ansøgningen?
Det fremgår af tillæg nr. 4, at smågrisene skal fravænnes ved 7,1 kilo i stedet for ved 7,2 kilo som i tillæg nr. 3. Hvordan er det muligt at se, om en smågris vejer 100 gram mere eller mindre?
Vi mener, at ovenstående er en manipulering med tal, for at opnå det resultat man gerne vil have!
Der er for øvrigt også ændret på antallet af grise og stier i de gamle stalde.

Ved Silkeborg Kommune hvor mange søer og smågrise der på nuværende tidspunkt er på Vester Bordingvej 1.
Har man ved miljøtilsyn fået dokumentation for, at antallet af grise er i overensstemmelse med det, der er givet tilladelse til. Silkeborg Kommune skriver i tillæg nr. 4
Citat
”I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal der kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion. Dokumentation kan fx være effektivitetskontroller eller lign”.
Citat slut
Hvornår har miljømedarbejdere fra Silkeborg Kommune sidst tjekket dokumentationen, når der har været miljøtilsyn?
Er dette tillæg bare et forsøg på at lovliggøre det antal grise, der måske allerede er på Vester Bordingvej 1?

TRANSPORT AF DYR

Der vil ifølge tillæg nr. 4 ske en øgning af transporterne med levende dyr på 63%. Da vi allerede på nuværende tidspunkt har mange kørsler med traktore og vogne forbi vores ejendom, er vi bekymrede for, hvordan det vil blive fremover.

SKADEDYRSBEKÆMPELSE

Efter de store problemer vi har haft med rotter og især fluer i sommeren 2016, hvor vi ikke har kunnet opholde os udendørs uden at blive overfaldet af fluer, frygter vi for, hvordan det vil blive, hvis der kommer endnu flere dyr.
Hvordan vil kommunen sørge for, at vi som naboer til ejendommen Vester Bordingvej 1 atter kan opholde os udendørs, og ikke have flere end 100 fluer inde i stuehuset i fluesæsonen, selvom alle vinduer, der bliver brugt til udluftning, er dækket med net.

MRSA

Er kommunen vidende om, om besætningen på Vester Bordingvej 1 er smittet med MRSA.
Professor i klinisk mikrobiologi ved Københavns universitet Jens Peter Nielsen udtaler, at sandsynligheden for smitte er til stede inden for et par hundrede meter fra smittekilden, dvs. at vi bor lige på grænsen til dette.
Vi mener derfor det er rimeligt, at vi bliver oplyst om eventuel smitte af besætningen, da vi ved kontakt til sundhedsvæsenet skal oplyse om, om vi er i risiko for at være smittet med MRSA.

FODER

Vi er via vores aktindsigt blevet bekendt med, at der har været problemer med forskellige foderblandinger der bliver anvendt på Vester Bordingvej 1.
Er dette blevet løst?
Er der et vilkår der beskriver, hvad de foderblandingerne der anvendes til grisene må indeholde af forskellige stoffer, så der ikke udledes mere nitrat og forfor end tilladt?

DYR PÅ LANDBRUGET

Der står i ansøgningen til tillæg nr. 4, at der ikke er kvæg på gården.
Dette er direkte usandt.
Der er både kvæg og heste på bedriften.TOILET- OG BADERUMSFACILITETER

I den foreløbige miljøgodkendelse tillæg nr. 4 står

Citat
Sanitært spildevand
Der er ikke toilet i staldbygningerne og dermed ikke sanitært spildevand der vedrører produktionen.
Citat slut

Hvis der ikke er etableret toilet- og baderumsfaciliteter til medarbejderne er det en direkte overtrædelse af Arbejdstilsynets ”Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser”, hvoraf det fremgår, at hvis der er mere end 3 ansatte skal dette etableres.
Vi går ud fra, at Silkeborg Kommune vil anmelde dette til Arbejdstilsynet, så forholdene for de ansatte kan blive lovliggjort.

TILSYNSMYNDIGHED

Hvem er tilsynsmyndighed på miljøet på Vester Bordingvej 1.
Er det Silkeborg Kommune?
Hvis ja, er det så ikke at føre tilsyn med sig selv, når det er kommunen der har givet godkendelserne. (Vi tænker her på alle de overtrædelser af miljøgodkendelserne vi har påpeget og ikke fået tilfredsstillende svar på).
Hvis nej, hvem er så tilsynsmyndigheden?

SAMLET VURDERING

I tillæg nr. 4 står
Citat
Samlet vurdering
Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik, set i forhold til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.
Citat slut

Med denne samlede vurdering, giver Silkeborg Kommune i vores øjne carte blanche til, at Knud Thomsen kan gøre, hvad der passer ham, da han jo bare kan sige, at det praktisk og økonomisk er bedst for ham, ikke at leve op til den til enhver tid bedste tilgængelige teknik.
Det er den bedste tilgængelige teknik, der ligger til grund for alle de beregninger, der er i miljøgodkendelsen fra 2010, tillæg 1, 2 og 3 og i den foreløbige godkendelse tillæg 4 vedr. lugt og støj.
Når man bruger den bedste tilgængelige teknik som grundlag for beregningerne i en miljøansøgning og en miljøgodkendelse, må det vel være et krav, at den bedste tilgængelige teknik til enhver tid også anvendes.
Hvis den bedste tilgængelige teknik er brugt i stalden bygget i 2015, er der noget galt med beregningerne vedr. lugt og støj.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke har fået et ordentlig svar fra plan og byg vedr. vores undren over at stalden bygget i 2015 ser anderledes ud på fotos af den færdige bygning end den gør i byggetilladelsen vil vi også gerne have dette med i høringen (se bilag 1).

Vi har talt med en medarbejder ved SEGES, og han siger, at hvad der står i en miljøgodkendelse skal overholdes, og at kommunerne normalt er meget påpasselige med dette!
Lever Silkeborg Kommune ikke op til sit ansvar med at sørge for at miljøgodkendelser bliver overholdt, eller er det kun Knud Thomsen, der må overtræde miljøgodkendelser talrige gange?

Hvis Silkeborg Kommune på trods af de ovenfor påviste direkte usandheder og manipulering med tal, alligevel giver en godkendelse af tillæg nr. 4, vil vi anse denne høring for at være rent proforma, og at beslutningen om godkendelse allerede var truffet, inden den blev sendt i høring.


Med venlig hilsen
Annette og David Sørensen
Vester Bordingvej 5
8600 Silkeborg


Bilag 1
Vester Bording den 26. januar 2017


Til
Teknisk forvaltning
Att. Lis Andersen

Tak for din mail af 25. januar 2017

I den mail vi sendte til dig 16. januar 2017, stilede vi nogle spørgsmål, som du ikke har svaret på. Mailen giver desuden anledning til en række yderligere spørgsmål, så vi spørger igen:

1.
Du har i mailen vi fik i går medsendt et dokument ”Ibrugtagningstilladelse uden syn” + et yderligere dokument. Heri står, at der er givet ibrugtagningstilladelse 26-10-16.
Dette er direkte usandt.
I har tidligere meddelt os, at der er givet ibrugtagningstilladelse til byggeriet 13. juli 2015. hvordan kan Silkeborg Kommune så i et dokument der ligger i byggesagsarkivet skrive, at der er givet ibrugtagningstilladelse 26. oktober 2016.
Du har tidligere skrevet til os, at der skulle være færdigsyn på bygningen, hvorfor er der ikke et dokument i vores aktindsigt, der beskriver dette færdigsyn, for færdigsyn betyder vel, at en medarbejder fra Silkeborg Kommune tager ud til bygningen og besigtiger den?
Eller er det ligesom når Silkeborg Kommune foretager miljøtilsyn, at det foregår ved et skrivebord, og at Knud Thomsen oplyser!
Så vores spørgsmål er:
Er ibrugtagningstilladelsen fra 13. juli 2015 ulovlig?
Er bygningen taget ulovligt i brug?
Er der ikke foretaget færdigsyn (vi ønsker en rapport fra tilsynet tilsendt), og hvis ikke hvorfor?
Er det lovligt ikke at foretage et fysisk færdigsyn. Vi har modtaget en mail fra Jakob Jensen 29. august 2016, hvor det fremgår, at man vil komme ud og se på byggeriet. Vi går ud fra, at jeres egen medarbejder kender loven vedr. dette emne?
2.
Du har overhovedet ikke svaret på følgende spørgsmål i vores brev fra 16. januar
Citat
Vi har i forbindelse med en høring ang. et miljøtillæg nr. 4, gennemgået det materiale der er tilsendt. Vi kan på de fotos der er medsendt i høringspapirerne til miljøgodkendelsen se, at bygningen har en anden dimension end på tegningerne i byggetilladelsen.
I byggetilladelsen er taget på bygningen ens i begge sider. På de fotos vi har modtaget, er der et indhak i taget mod vest. Er byggetilladelsen ændret, og i givet fald, hvorfor har vi så ikke modtaget dette i vores aktindsigt?
Citat slut.
Vi vil gerne have et svar på ovenstående. Eller kan man få tilladelse til ét og bygge noget andet. Det er vel det samme, som hvis man vil bygge et parcelhus, får en byggetilladelse og finder ud af man vil have et værelse mere, og så bygger dette uden at få byggetilladelse til det!
Vi var af den opfattelse, at når der er givet en byggetilladelse, så skal den ifølge lovgivningen overholdes.

3.
Vi har desuden heller ikke fået svar på følgende
I tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 2010 står:
Citat
”De nye stalde og gyllebeholdere bygges i tilknytning til de eksisterende stalde. Bygningerne opføres i samme materialer og farver som i de eksisterende stalde”.
Citat slut
Da dette ikke er ændret i senere tillæg, må det jo stadig være gældende. Hvordan kan stalden bygget i 2015 så være med stålplader og ikke med samme slags plader, som på de eksisterende staldbygninger?
Hvorfor er der stålplader på taget af den nye stald og ikke grå eternitplader, som der er på de eksisterende stalde?
Må vi få et svar på ovenstående. Det er jo en direkte overtrædelse af miljøgodkendelsen.

4.
Du skriver i din mail, at
Citat
Peter Fabrin oplyser, at den nye stald ventileres med indsugning i ydervægge og afkast over tag.
Citat slut
Dette er ikke i overensstemmelse med miljøgodkendelsen

I tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen fra 2010 står
Citat:
”Nye stalde
De nye stalde ventileres ved undertryksventilation, hvor luften suges ind igennem vægventiler og ud igennem afkast på tagrygningen på bygningerne”.
Citat slut.
Der skal altså være udkast over tagrygningen og ikke over taget.
Endnu en overtrædelse af miljøgodkendelsen!
Hvis dette krav i miljøgodkendelsen var overholdt, ville det måske have mindsket vores problemer med lugt fra stalden, da der sker en større spredning af lugten jo højere oppe den bliver spredt.

Vi håber denne gang at få svar på vores spørgsmål!
Vi vil gerne have en kvittering for modtagelsen af dette brev.
Da alle spørgsmålene er kendt af forvaltningen i forvejen, forventer vi et hurtigt svar.

Med venlig hilsen
Annette og David Sørensen