Landbrug: Høring af tillæg nr. 1 til § 11 miljøgodkendelse Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 23. marts 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har lavet udkast til miljøgodkendelse på Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup. Det drejer sig om udvidelse fra 5730 slagtesvin (30-107 kg), i alt 149,14 dyreenheder (DE) til 7200 slagtesvin (30-110 kg), i alt 196,99 DE.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med udvidelsen.

Der anvendes hyppig udslusning af gylle fra staldene for at mindske lugtgenerne.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter

Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 3 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55 stk. 4, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet til tillægget sendes i 3 ugers høring fra den 2. marts 2017.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 517,19 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 23. marts 2017. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Download udkast til afgørelsen

Udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup (pdf)