Arkiv Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Horsbjergvej 1, 8653 Them hvor besætningen ønskes udvidet fra 720 DE til 1092 DE. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 03.10.2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
På Horsbjergvej 1, 8653 Them er der i dag en kvægproduktion på 720 DE bestående af 480 malkekøer med 264 tyrekalve, 20 kvier (6-27 mdr.) og 66 småkalve (0-6 mdr.), 400 slagtesvin (30-115 kg), 400 smågrise (7-30 kg) og 20 årssøer. Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 1092 DE bestående af 530 malkekøer med 264 tyrekalve, 106 småkalve (0-6 mdr.), 40 ungtyre (230-440 kg), 485 kvier (6-27 mdr.), 400 slagtesvin (30-115 kg), 400 smågrise (7-30 kg) og 20 årssøer.

I forbindelse med udvidelsen bygges en ny stald til ammekøer på ca. 4000 m2. Den nye stald placeres sydvest for eksisterende bygninger (se placering i de vedlagte bilag). 

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 12 stk. 2 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, da der udvides med mere end 250 DE. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.
Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.
Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.
Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse inden d. 3. oktober 2017 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side eller ved at sende en e-mail til landbrug@silkeborg.dk.

Download materiale

Ansøgningsskema (pdf)

Plantegning over ny stald (pdf)

nr. 1
Indsendt af: Peder Ahle Kirkegaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them
Følger
nr. 2
Indsendt af: Peder Ahle Kirkegaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them
Følger
nr. 3
Indsendt af: Peder Ahle Kirkegaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them
Indsigelse mod Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them – Ansøgning nr. 101.771.

Indsigelsen er indsendt af den helt nyetablerede forening ”Foreningen til genoprettelse af Thorsø” som pt. har ca. 400 medlemmer. Der er ligeledes oprettet en Facebook-gruppe "Vores ❤ banker for Thorsø" for at orientere interesserede omkring observationer og samarbejdet med Myndighederne vedr. Thorsø.

Det er foreningens mål at myndighederne, i samarbejde med borgerne, tager ansvar for at vende situationen, så Thorsø igen kommer i en god økologisk tilstand.

Baggrund for indsigelse:

I Silkeborg ligger Thorsø ved byen Virklund. Thorsø er forbundet til Borre sø og Gudenå systemet.

Den sydlige og vestlige del af søen og skovområde indgår i Natura 2000-område nr. 57 EU-Habitatområde H 181 (https://da.m.wikipedia.org/wiki/Thorsø)

I 2014 vurderedes Thorsøs samlede økologiske tilstand som høj, hvorefter den er faldet til moderat økologisk tilstand i 2017. (http://mst.dk/media/130132/n57_basisanalyse16-21_revideret.pdf).

Borgere ved Thorsø har siden 2007, set markante negative forandringer, der påvirker vandkvaliteten og dyrelivet i og omkring søen. Vi ser nu flere gange om året en voldsom opblomstring af alger og cyanobakterie/blågrønalger, hvilket de sidste år har resulteret i øget kontakt til forskellige myndigheder. I foråret 2017 besluttede Miljø-og Fødevarestyrelsen, på opfordring fra flere borgere, ekstraordinært at tage vandprøver fra søen i sommerhalvåret.

Der er på nuværende tidspunkt forespørgsel om at der laves en oplandsanalyse både hos Kommunen og Miljøstyrelsen. Da Miljøstyrelsen i sommer 2017, ikke kan finde årsagen til forureningen af søen, er der i oktober 2017, møder med Kommunen omkring en mere grundig undersøgelse af årsagen til forureningen.

Kommunen har igangsat kloakering i Vesterlund, med opstart i begyndelsen af 2018, som er et kendt forurenings problem for Thorsø. Men biologer, vi har søgt konsulentbistand hos, ser at der er kan være flere problemstillinger i og omkring søen.

1. Kloakering af dele af det ældre Virklund by og 1. del af Vesterlund. Silkeborg Vandforsyning er i gang med at se på, om der er steder, hvor der akut er behov for udbedringer. Dette aftalt d. 19 sep. 2017.

2. Ændring af vandets kvalitet og øget mængde vand fra bakkerne bag det gamle savværk, specielt i vinterperioden.

3. Øget dyrkningsarealer af juletræer omkring Thorsø.

4. Øget dyrehold og landbrugsdrift omkring Thorsø.


Silkeborg Kommunes Redegørelse/Målsætning vedr. Vandkvalitet og påvirkning af vandet i vandløb og søer:

I henhold til Silkeborg Kommunes Redegørelse/Målsætning vedr. Vandkvalitet og påvirkning af vandet i vandløb og søer http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/10179 henvises der til nedenstående punkter i kommunes målsætninger vedr. kommunens vandkvalitet i vandløb og søer:

På sin vej mod vandløb og søer bliver regnvand, drænvand med videre påvirket af jordlag og tilledninger. Derfor er det vand, som når frem til vandområderne, sjældent rent som regnvand. En særlig risiko for vandkvaliteten udgør næringssalte, som vaskes ud fra landbrugsarealer, og næringssalte, som kommer fra udledning af spildevand til jorden, grøfter, dræn eller direkte ud i vandområderne.

Silkeborg Kommune vil sikre, at anvendelse af søerne i udviklings- og oplevelsessammenhæng sker under ansvar i overensstemmelse med de naturværdier, der er knyttet til søerne. Administrationen vil være tilrettelagt med det mål for øje, at vandkvaliteten skal være i top, og at miljøbelastningen ikke må være til hinder for naturens mangfoldighed og de ønskede aktiviteter i tilknytning til vandområderne. Det langsigtede mål er, at der uden risiko kan bades i alle søer.

Udledning af spildevand og udvaskning og erosion fra dyrkede arealer bør ikke hindre, at målsætningerne om god hygiejnisk kvalitet og rent og klart vand bliver opfyldt. Kommunen vil arbejde for at få forbedret eller genoprettet en god miljøtilstand i de vandløb og søer, hvor miljøtilstanden ikke er tilfredsstillende.

Hvis dræn spules direkte ud i vandløb og søer, vil det medføre transport af sand- og jordpartikler og næringsstoffer. Det vil også medføre øget algevækst i søerne som følge af forurening med næringssalte og dermed være i strid med ønsket om naturens mangfoldighed i kommunen og ønsket om at fastholde og bevare søernes anvendelse til rekreative formål.

Søerne er af stor betydning for bosætning, oplevelsesaktiviteter, kvalitet og muligheder for borgerne, erhvervslivet og de mange besøgende. Byrådet ser en bæredygtig og aktiv brug af naturværdierne som en investering i fremtiden, hvor der er planer om at lade byudviklingen ske med ansigtet ud mod søerne. Ambitionen om, at søerne og de sønære arealer skal indbyde til aktiviteter, der giver liv og oplevelser til alle, må understøttes af en offensiv miljøpolitik.

Kommunen vil således lægge vægt på at få nedbragt næringssalttilførslen og undgå yderligere tilførsel ved administration af forhold vedrørende udledning af spildevand og udvaskning af næringssalte fra de dyrkede arealer, og de hygiejniske forhold skal være i orden. Kommunen vil virke for og støtte initiativer, der kan bidrage til at genoprette miljøtilstanden i søer, hvor vandkvaliteten er utilfredsstillende.

Afstrømning og udvaskning af næringssalte fra dyrkede arealer er en væsentlig medvirkende årsag til, at målsætningen for søer ofte ikke er opfyldt. Særligt fosfor kan være et problem. Kommunen vil lægge stor vægt på, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af miljøtilstanden eller fastholdelse af utilfredsstillende tilstand i søer ved etablering eller udvidelser af husdyrbrug.

På grund af de mange sårbare søer i Silkeborg Kommune udgør overskud af fosfor fra husdyrgødningen en særlig problemstilling. Der er flere muligheder for at etablere eller udvide husdyrholdet og samtidig nedbringe belastningen med fosfor til søer. Som mulige tiltag kan nævnes friholdelse af problematiske arealer for husdyrgødning og spildevandsslam, udvidede bræmmer på skrånende arealer og lavbundsarealer, og også indretning af produktion og dyrkningspraksis.

Indsigelsen fra ”Foreningen til genoprettelse af Thorsø”

På baggrund af Silkeborg Kommunes egne målsætninger vedr. konstant at arbejde for en forbedret vandkvalitet i kommunens vandløb og søer, samt fokus og målsætning på at minimere afstrømning, dræn og udvaskning af næringsstoffer etc. fra dyrkede arealer, og ikke mindst at vi må konstatere at Thorsøs tilstand gennem de sidste 10 år er forværret proportionelt med den øgede dyrehold og landbrugsdrift i den sydvestlige del bag bakkerne til søen ønsker vi at placere indsigelse imod:

1) En udvidelse af dyrehold på 52% hvoraf hovedparten, 485 stk opdræt og 40 ammekøer med opdræt, vil være udegående det meste af året. Man må formode at stigningen i mængden af husdyrgødningen er proportionel stigende med antallet af dyrehold, men umiddelbart kan der ikke konstateres nogen plan for udbringning af den øgede husdyrgødning så som køb, leje eller aftale af ekstra arealer.

2) Rengøring af stald og desinficering, der er ifølge side 10 ikke er sanitære forhold der opsamler spildevand fra drift bygningen. Derved kan der være spildevand som løber ud uden at blive renset.

3) Der nævnes Habitat-området ved Thorsø, og det er kendt at det er påvirket af forurening. Der skrives i side 16-17, at Gylle der opsamles igennem året køres ud i løbet af få dage. Med en ansøgning om 52 % øgning af produktionen på stedet, vil der naturligvis medfølge en tilsvarende øget mængden af Gylle. Dette kan have en miljømæssig belastning på Habitat området og resten af området, idet der herved tilføres jorden betydelig større mængder fosfor, som er af afgørende betydning for søens forværrede tilstand og især dannelse af blågrønne alger.

4) Der er ingen plan for anden anvendelse af Gyllen end at køre det ud på marken. Det kunne evt. være biogas o.l)

5) At der allerede nu er observeret kraftigt og til tider mørkt dræn afløb til søen fra landbrugsarealerne bag bakkerne ved Thorsø, dette må formodes at blive forværret ved en udvidelse af dyreholdet på 52%.

Grunden til indsigelsen, er at der endnu ikke er lavet en oplandsanalyse og derved ikke forligger viden omkring landbrugsarealernes påvirkning af den forringede tilstand i og omkring Thorsø.

Der er behov for en oplandsanalyse der kan klarlægge, hvorfra forureningen af Thorsø kommer. Det kan endnu ikke udelukkes om landbrugsdrift, dyrehold, juletræsproduktion og derfra drænafløb/udsivning fra bakkerne bag Thorsø kan have en negativ påvirkning af søens tilstand. Derfor er der ikke viden om et øget dyrehold evt. kan belaste Thorsø yderligere.

Vi har alle en interesse i at vi i området har så fint et sted som Skovgaard, der arbejder for gode forhold for dyrene. Men vi har også, sikkert også Skovgaarden, et ønske om at Thorsøs tilstand ændres fra moderat til god for flora, fauna og menneskers bedste. Vi vil derfor opfordre kommunen til at sikre, inden der gives yderligere tilladelser til øget dyrehold og juletræs- og landbrugsdrift ved og omkring Thorsø, at de omkringliggende landbrug- og juletræsproduktioner går i tråd med kommunens egne målsætninger som nævnt på side 2 i denne indsigelse, samt at de overholder de regler som hører under Natura 2000-område nr. 57 EU-Habitatområde H 181.