Risiko for strejke og lockout

Se hvilke arbejdspladser, der er udtaget til konflikt.
Strejke

Hvor omfattende er strejke- og lockoutvarslerne?
De faglige organisationer har sendt strejkevarsel, som berører ca. 2.200 medarbejdere i Silkeborg Kommune. Det svarer til ca. 1/3 af kommunens medarbejdere.
Kommunernes organisation KL har varslet lockout, som i Silkeborg Kommune ventes at berøre ca. 1.300 medarbejdere.
I alt kan konflikten således komme til at omfatte ca. 3.500 medarbejdere, svarende til ca. halvdelen af kommunens ansatte.

Hvornår begynder konflikten?
Strejkevarslet har virkning fra 4. april 2018. 
Lockoutvarslet har virkning fra 10. april 2018, hvis der fortsat er konflikt.
Forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage.

Er der et nødberedskab?
Hvis konflikten bliver en realitet, vil der forinden være indgået aftaler med organisationerne om nødberedskaber, hvor det er nødvendigt, herunder for at sikre udbetaling af forsørgelsesudgifter til  borgere.

Skal jeg betale for børnepasning under konflikten?
I forbindelse med eventuel strejke og lockout vil forældrebetalingen for dagtilbud og SFO/klub blive tilbagebetalt for de pågældende dage, hvor der ikke kan tilbydes pasning. Tilbagebetalingen vil ske på et senere tidspunkt.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?
Medarbejdere: Kontakt jeres leder.
Forældre, pårørende, brugere: Kontakt lederen af institutionen.
Presse: Kontakt personalechef Frank Høy eller kommunikationschef Hans Mogensen

Se flere informationer nedenfor:

KL's konfliktvejledning
KL's hjemmeside med oplysninger om konflikten på KL's område.

Strejkevarsel
De faglige organisationer har sendt strejkevarsel til kommunerne med virkning fra 4. april 2018. Forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten i to gange 14 dage.

Se listen over kommunale arbejdspladser i Silkeborg Kommune, der kan risikere at blive ramt af strejke (listen er opdateret 8. marts 2018).

Lockoutvarsel
Kommunernes organisation KL har besluttet at varsle lockout, som vil træde i kraft, hvis der stadig er konflikt 10. april 2018. KL oplyser, at det er KL's redskab til at undgå en langvarig konflikt, som kan lamme samfundet i månedsvis. Målet er at nå til en aftale, inden konflikten bryder ud. Lockouten vil omfatte ca. halvdelen af kommunernes medarbejdere. Se listen over KL's lockoutvarsler

KL ønsker, at udsatte borgere, som på afgørende måde er afhængig af kommunen, ikke lider overlast, ligesom KL har interesse i at forhindre at væsentlige samfundsfunktioner, fx forsyning og transport, påvirkes ud over det, som strejkerne i givet fald vil resultere i. KL har derfor besluttet at undtage store dele af ældreområdet, plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen for lockout. Tilsvarende er personale i specialdaginstitutioner og specialskoler, ansatte i bosteder for personer, som er afhængige af kommunen, forsyningsvirksomheder, kommunale færgefarter, togselskaber og busselskaber, undtaget for lockout.

Nødberedskab
Hvis konflikten bliver en realitet, vil der forinden være indgået aftaler med organisationerne om nødberedskaber, hvor det er nødvendigt, herunder for at sikre udbetaling af forsørgelsesudgifter til  borgere.

KL har meddelt, at det på grund af de fremsendte strejkevarsler formentlig vil være nødvendigt at aftale nødberedskab på særligt udsatte områder.

KL understreger, at der alene kan aftales nødberedskaber på områder, hvis der er tale om arbejde, der er:

  • Livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger

samt

  • Med bevarelse af store værdier (for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten)

KL har vurderet, at det vil være nødvendigt at indgå rammeaftaler om nødberedskab på følgende overenskomstområder:

  • Social- og sundhedspersonale (ikke relevant for Silkeborg Kommune p.t.)
  • Syge- og sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter og kostfagligt personale (ikke relevant for Silkeborg Kommune p.t.)
  • Socialrådgivere 
  • Pædagoger, herunder socialpædagoger
  • Beredskabs- og ambulancepersonale
  • Håndværkere (ikke relevant for Silkeborg Kommune p.t.)
Sidst opdateret