Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

Fold alle ud

Alderslyst

Januar 2018

 

Rosengårdscenteret får donation til at kunne holde søndagsåbent

Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om de to private donationer til Rosengårdscenterets søndagscafé. Donationen gør det muligt at finansiere søndagsspisningen i 3,5 år. Søndagsspisningen begynder igen den 1. marts 2018. For at brugerne ikke skal vente så længe, er der planlagt arrangementer i Rosengårdscenteret på fire af de mellemliggende søndage. Derudover undersøger Centerrådet, om det er muligt at åbne Rosengårdscenteret på flere af de mellemliggende søndage. Sundheds- og Ældreudvalget har noteret, at sagen skal tages op til fornyet behandling i løbet af byrådsperioden.
(Sundheds- og Ældreudvalget 10.01.2018, punkt 7)

December 2017


Rosengårdcenterets søndagscafé

Det sidste halvandet år har Rosengårdscenteret holdt søndagsåbent, som et led i et forsøg på at holde det udgiftsneutralt. Trods flere forskellige initiativer, der skulle være med til at dække udgifterne er det ikke lykkedes at kunne holde det udgiftsneutralt. Det betyder, at Rosengårdscenteret lukker om søndagen fra 1. januar 2018. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er orienteret om lukningen.

Nyt: Stor julegave bevarer søndagscafeen på Rosengårdcenteret. 

(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 12)

 

Silkeborg Tennisklub modtager støtte

I 2018 overtager Silkeborg Tennisklub ansvaret for vedligeholdelsen af tennisbanerne. Men hvis banerne skal være i stand til at rumme eliteidræt, har Silkeborg Tennisklub brug for et mindre tilskud til at holde banerne vedlige. Derfor får Silkeborg Tennisklub 100.000 kr. i driftstilskud fra 2018 til at hjælpe tennisklubben med at vedligeholde banerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 6)
 

November 2017

 

Mindre støj fra Lagkagehuset

Naboer til Lagkagehuset har klaget over støjgener fra Lagkagehuset. Støjen skyldes primært læsning og klargøring af varebiler, affaldshåndtering m.m. Støjen fra Lagkagehuset overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derfor har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at der skal fastsættes støjgrænser for Lagkagehuset, som skal overholdes.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Ny fremtid for området ved den gamle Nordre Skole

Kommuneplan og lokalplan skal gøre det muligt at bygge et helt nyt Centerområde ved Nylandsvej. Lokalplanen gør det muligt at bygge et kulturhus og 36 boliger til udviklingshæmmede. Derudover indgår den eksisterende sportshal også i planen, samtidig med at det bliver muligt at lave et grønt friareal. Centerområdet skal fungere som et lokalt samlingssted for beboerne i Alderslyst. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt et tillæg til kommuneplanen, der sikrer at lokalplanen og kommuneplanen stemmer overens. Samtidig er kommuneplanen med til at sikre muligheden for, at der fx kan opføres et plejecenter eller lignende bebyggelse på hele området ved Nordre Skole og boldbanen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 2)

7 mio. kroner til at rive Nordre Skole ned

Nordre Skole skal rives ned for at give plads til 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et nyt kulturhus i Alderslyst. Det kommer til at koste 7. mio. kroner at rive skolen ned. Nedrivningen omfatter ca. 9.850 m2 teglstensbygning fordelt på 2,5 etager.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 8)

9 familieboliger på Ved Skrænten 4

Midtjyllands Boligselskab ønsker at opføre 2. etape af lejligheder på Ved Skrænten 4, i det sydlige Alderslyst ved Borgergade. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 19,380 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger nye boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,938 mio. kroner. 6 af lejlighederne bliver med 3 værelser, mens de resterende bliver med 4 værelser.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 12)

 

Kunstgræsbanen på JYSK park

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om status for arbejdet med den fremtidige administration og adgang til kunstgræsbanen på JYSK park. Ved næste møde vil udvalget snakke om de første erfaringer, der er indsamlet, med brugen af JYSK park og kunstgræsbanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 9) 

 

Oktober 2017

 

58 mio. kroner til 36 handicapboliger på Nordre Skoles grund

Byrådet godkendte, at pengene til at bygge handicapboliger på Nordre Skoles grund bliver frigivet. Der er tale om 58,0 mio. kr. Efter planen går byggeriet i gang i april 2018 og de 36 handicapboliger er klar til beboerne juni 2019.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 6)

Mulighed for nyt byggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt, at der skal laves en lokalplan for området ved Borgergade og Sølystvej, der i dag blot er en grus plads. Udover en lokalplan skal der også laves et tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering af planerne for området.
Planerne er sat i gang på baggrund af en ansøgning og bebyggelsesplan fra PJS Ejendomsinvest, der sammen med Laban Arkitekter forslår at lave et etagebyggeri med 26 lejligheder.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 7)

Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold (BSV) får ny kontrakt for sæson 2017/18

BSV og Silkeborg Kommune har fået en ny kontrakt på plads, så BSV fortsat kan træne og spille liga- og europacup-kampe i JYSK Arena. BSV har i sin tidligere leje betalt et finansieringstilskud til ombygningen af JYSK Arena, men med den nye kontrakt skal BSV kun betale for halleje.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 3)

 

Ans

Januar 2018 

 

Teglgade 25 i Ans skal godkendes til boligformål

Den nuværende tandlægeklinik på Teglgade 25 i Ans har nu været til salg som klinik siden 2008, men uden held. Derfor har Silkeborg Kommune modtaget en anmodning fra grundejeren om at ændre anvendelsen af bygningen til boligformål. I dag ligger bygningen under et område til offentlig formål ifølge byplanvedtægten. For at Teglgade 25 kan anvendes til boligområde, kræver det derfor en delvis ophævelse af byplanvedtægten og et tillæg til kommuneplanen. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sende forslaget videre til byrådet.

Sagen bliver også sendt til Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2018, hvorefter byrådet vil behandle forslaget. Hvis byrådet godkender forslaget, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 8)

 

November 2017

 

Långawten 20 er godkendt til helårshus

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på baggrund af en konkret vurdering godkendt, at fritidshuset på Långawten 20 i Ans kan ændres til et helårshus. Vurderingen lyder på, at fritidshuset ligger i et område med landsbypræg, og de omkringliggende huse alle er helårshuse. Der er 4 ugers klagefrist til sagens parter.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 4)

Balle

December 2017

 

Astrid Lindgrens Vej bliver offentlig vej

Astrid Lindgrens Vej bliver i fremtiden stamvej til det nye kvarter i Balle-området. Derfor bliver vejen til en offentligvej, da vejen kommer til at have forholdsvis meget trafik i forbindelse med det omkringliggende boligområde. I fremtiden er det dermed Silkeborg Kommune, der står for driften og vedligehold af vejen. Området ved Astrid Lindgrens Vej er en del af en lokalplan, der blev godkendt af Byrådet tilbage i januar 2016. Lokalplanen gør det muligt at etablere et boligområde med plads til forskellige boligtyper.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 9)

Tilbud på ombygning af tidligere Ballelund Plejecenter er godkendt

Projekt ombygning af det tidligere Ballelund Plejecenter til Botilbuddet H.C. Branners Vej har været i udbud. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har godkendt det laveste tilbud. Budgettet ligger på 22,420 mio. kr. til ombygningen, som Byrådet har afsat.
(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 2)

Bryrup

Januar 2018 

 

Opgradering af skilte på cykelruten N4

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Vejdirektoratet har bevilliget 86.000 kr. til opgradering af skilte langs cykelruten N4. Projektet skal sikre, at skiltningen langs cykelruten er let forståelig og informativ. Dansk Cykelturisme laver et kvalitetstjek af hele rute N4 på tværs af kommunegrænserne for at sikre en ensartet skiltning. Derudover vil Silkeborg lokalt arbejde på at øge informationerne til de aktiviteter, der ligger tæt på cykelruten. Det kan fx være skiltning til attraktioner i nærområdet, overnatningsmuligheder osv. Lokalråd og cyklistforbundet vil blive kontaktet i forhold til det konkrete indhold på informationsplancherne.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 18)

December 2017

 

Nej til grusgrav ved Hjøllund

Byrådet har afvist at ændre i lokalplanen for et område nær Hjøllund. Ejerne af området ville gerne have haft lov til at grave efter grus, men det ønske faldt ikke i borgernes smag – de syntes, området lå for tæt ved byen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 6)

November 2017

 

Projektet med at etablere Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget

Projektet med at lave Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget til 30. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget har således besluttet at forlænge anlægsstøtten med et halvt år, da koordineringen og planlægningen af de enkelte elementer tager længere tid end forventet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 3) 

Oktober 2017 

 

Stands planer om grusgrav ved Hjøllund

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om en grusgrav ved Hjøllund. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Klima- og Miljøudvalget, idet sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. De 2 grundejere, der har søgt om at få området udlagt til grusgrav, er ikke blevet partshørt.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 14)

Buskelund

Oktober 2017

 

Lokalråd godkendt

Buskelund har fået sit eget lokalråd. Tilbage i september blev der valgt medlemmer til bestyrelsen på et borgermøde, og nu har Nærdemokratiudvalget godkendt vedtægterne for lokalrådet. Lokalrådet dækker over skoledistriktet for Buskelund skolen. Silkeborg Kommune yder tilskud til alle lokalråd og derfor har Buskelund lokalråd fået 8.000 kr. i tilskud for 2017.
(Nærdemokratiudvalget 23.10.2017, punkt 3)

Funder og Funder Kirkeby

December 2017

 

De gamle kloakker i Funder har brug aflastning

En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. Derfor har byrådet besluttet at sende et tillæg til områdets spildevandplan i 8 ugers høring. Tillægget gør det muligt at etablere en ny pumpestation med et spildevandsbassin, en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal for at aflaste store dele af det ældre system. Projektet skal desuden håndtere regnvand og spildevand fra en ny byggemodning på Funder Allé og fra en nybygget Rema 1000.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 4)

 

Demensegnede plejeboliger

7 plejeboliger ved Lysbro Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

Oktober 2017

 

Nyt kvarter med 80 boliger i Lysbro

Flere og flere flytter til Silkeborg Kommune, og nu bliver der plads til endnu flere i Lysbro i området syd for Herningvej. For byrådet godkendte en lokalplan, der giver plads til cirka 80 boliger i form af fire punkthuse på 4-6 etager. Det skal være stier og rekreative områder mellem bygningerne, der skal være træer og lignende ud mod Herningvej – blandt andet for at dæmpe støj. I alt dækker lokalplanen et areal på cirka 1,3 hektar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 3)

Fårvang

November 2017

 

460 flere slagtesvin ved Fårvang

Nørskovsmindevej 21 i Fårvang har ansøgt om en miljøgodkendelse af deres svinebrug, der skal gøre det muligt at udvide besætningen med 460 slagtesvin. Ansøgningen overholder alle de generelle krav, herunder krav til lugt og ammoniakfordampning. Tilbage i august var sagen i en offentlig høring på 2 uger, hvor der ikke kom nogle bemærkninger. Nu sender Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sagen i 6 ugers høring, inden Teknik- og Miljøafdelingen godkender ansøgningen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 10)

Gjern

Oktober 2017

 

Nyt sommerhus i Svostrup 

Silkeborg Kommune har givet dispensation til, at en borger kan opføre et sommerhus bag en eksisterende landbrugsejendom i sommerhusområdet Sølyst i Svostrup. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet at ansøgningen ikke er i strid med lokalplanen for området. Derudover er der givet dispensation i forhold til åbeskyttelse- og skovbyggelinje.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 4)

Gødvad

Januar 2018 

 

Mulighed for nyt erhvervsområde

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej i Gødvad. Efter motorvejen er blevet anlagt, står de ca. 7.570 kvadratmeter ubebygget og fremstår som ’restareal’. Bluebay Marine ønsker at opføre en virksomhed i området med salg af både.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 9)

December 2017

 

Den samlede anlægsbevilling bliver på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park

Byrådet har godkendt en samlet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park. Heraf udgør de 1,1 mio. kr. tilsagnet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (20. november 2017), som er bevilget fra vækstpuljen. Ønsket om og behovet for en Bike-Park er opstået, fordi antallet af mountainbike udøvere er steget enormt de seneste ti år og forsat stiger. Derfor arbejder en gruppe initiativtagere nu på at anlægge Silkeborg Bike-Park omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej. Bike-parken skal både være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 12)

 

Ansøgning om støtte til et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen

Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har i fællesskab sendt en ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget om anlægsstøtte til at etablere et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen. Multihuset skal etableres mellem den eksisterende hal og den nye hal, som byrådet tidligere har bevilliget.
Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har selv indsamlet 1 mio. kr. og forventer at kunne finde den resterende egenfinansiering ved blandt andet bidrag fra sponsorer og fonde. Dog har de brug for, at kommunen giver tilsagn om støtte til multihuset for at kunne søge den eksterne finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget har tilkendegivet, at de er indstillet på at støtte projektet med 2 mio. kr. Den endelige godkendelse af bevillingen skal Byrådet tage op efter nytår.
Repræsentanter fra Gødvad GIF og Gødvad Lokalråd vil blive inddraget i arbejdet med en kommende helhedsplan for området omkring Gødvad og Dybkær, så ønsket om et multihus tænkes ind i helhedsplanen, og der samtidig sikres den ønskede sammenhæng i området.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 11.12.2017, punkt 13)

BKM Arena Silkeborg får afslag på lokaletilskud

Foreningen BKM Arena Silkeborg, der tilbyder boksning, kampsport, styrketræning og fitness har søgt om lokaletilskud til deres træningsfaciliteter på Granhøjvej 12. Men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt nej i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 2 til at give et lokaletilskud på 254.765 kr. Årsagen til afslaget er, at udvalget kan sige nej til tilskud til driften, når der er tale om nye lejemål eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 9)

Silkeborg Bike-Park nærmere realisering

Omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej arbejder en gruppe initiativtagere på at anlægge Silkeborg Bike-Park til glæde for tusinder af mountainbike-ryttere. Bike-parken skal være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører. Den 20. november gav Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagn om bevilling af 1,1 mio. kr. til Silkeborg Bike Park. Samtidig opfordrer udvalget til, at der samarbejdes mellem frivillige, private og det offentlige omkring at finansiere driften af bike-parken. Udvalget vil arbejde på at godkende et forslag til driften af Bike-Parken i løbet af 2018.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 4)
 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Skovbuen i Gødvad bliver renoveret

Daginstitutionen Skovbuen i Gødvad trænger til at få køkkenet renoveret. Skovbuen har indtil nu ikke haft kostordning, men i 2017 besluttede et stort flertal blandt forældrene at indføre kostordninger. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkenet i Skovbuen og i Askehuset i Them.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Kingo Karlsen A/S får mulighed for at udvide

Kingo Karlsen A/S har tidligere ansøgt om at få lov at udvide med en ny betonknuseplads med et 9 meter højt støjvoldsanlæg omkring. Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget har godkendt ansøgningen, og i samarbejde med Vej- og Trafikudvalget er de blevet enige om, at der skal plantes træer og buske omkring støjvolden, så voldene passer ind i området. I sommers blev der afholdt nabohøring, som Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret på.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 5)

Hvinningdal

Januar 2018

 

Nyt attraktivt bolig- og erhvervsområde

Byrådet godkendte den 25. september 2017 en lokalplan, der gør det muligt at omlægge området, hvor den gamle Fiskars bygning lå, til et nyt boligområde. Godkendelsen blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Høringsvarerne har indtil videre ikke givet anledning til ændringer i selve projektet, men Teknik- og Miljøafdelingen har lavet nogle få omformuleringer i lokalplanen, der er med til at præcisere byggereglerne og naturbeskyttelsen i området. Det nye Plan- og Vejudvalg har sendt sagen videre til byrådets afgørelse.
Det nye boligområde får udsigt ned over Silkeborg Langsø og vil både indeholde rækkehuse og etagebyggerier. Derudover indeholder en del af lokalplanen også mulighed for at udvide administrationsbygningen, hvor et konsulentfirma har til huse i dag. Stier, legeredskaber og bænke skal binde bolig- og erhvervsområdet sammen med naturen i området.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 4)

Kjellerup

Januar 2018

 

Steens Group A/S får mulighed for at køre med stort vogntog til motorvejen

Plan- og Vejudvalget har godkendt en ansøgning fra Steens Group A/S, hvor de har søgt kommunen om at få lov til at køre med store vogntog fra Industriparken 21 i Kjellerup til tilkørslen til Silkeborgmotorvejen ved Viborgvej. Da et modulvogntog har brug for mere plads, vil der formodentlig blive behov for justeringer af vejene langs ruten. Udvalget har besluttet, at Steens Group A/S skal stå for alle udgifterne i forbindelse med evt. anlægsarbejde langs ruten. Teknik- og Miljøafdelingen sender ansøgningen med en nøjagtig beskrivelse af den ønskede rute til screening hos Vejdirektoratet.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 14)

December 2017

 

Bynært aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup

Silkeborg Kommune er sammen med borgere i Kjellerup og Sygehusdalen er i gang med at planlægge et aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup tæt på Krabbes grønne ring. Byrådet har frigivet de sidste 1,5 mio. kr. til projektet af den samlede pulje på 2,0 mio. kr. Projekt Skovbakken i Kjellerup er et bynært anlægsprojekt, der skal skabe et inkluderende by- og aktivitetsområde. Formålet er at skabe en større sammenhæng mellem byen, naturområdet Sygehusdalen og den ni kilometer lange gangsti ’Krabbes Grønne ring’.
Projektet er også støttet med 1,65 mio. kr. fra Real Dania.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 11)

 

Demensegnede plejeboliger

18 plejeboliger ved Fuglemose Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Status på Arena Park

Anden etape af Arena Parken er undervejs. Entreprenøren er i fuld gang med at anlægge aktivitetsparken med forplads og træningsområde. Jordarbejdet i den resterende del af parken har været hårdt ramt grundet vejret henover sommeren og efteråret. Derfor bliver den del af parken en del forsinket. Jordarbejdet forventes at færdiggøres henover foråret 2018, men arbejdet afhænger også meget af, hvilket vejr foråret byder på. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er orienteret om status på Arena Parken.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 18)

Flere penge til Skovbakken

Det bynære aktivitetsområde Skovbakken i Kjellerup får samlet et budget på 3,65 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler byrådet at forhøje anlægsbevillingen til 1,5 mio. kr., så det samlet bliver 2 mio. kr. plus 1,65 mio. kr., som Real Dania støtter projektet med. Der er ansat en projektleder, som er i gang med at inddrage borgerne, så deres interesser og behov bliver dækket.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 5)

November 2017

 

Kjellerup med Kant vil vise seværdighederne i området

Kjellerup med Kant arbejder på at vise Kjellerups kvaliteter og potentialer. Projektet er et led i kampagnen ”Silkeborg Kalder”, som forsøger at få flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Kjellerup med Kant arbejder på at få opsat en pegevejviser på Torvet i Kjellerup, der skal vise alle seværdighederne i Kjellerup. Lokalrådet har derfor løbende været i kontakt med Teknik- og Miljøafdelingen og Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune. Vej- og Trafikudvalget har tidligere besluttet at pegevejviseren skal være i stil med den på Torvet i Silkeborg, og Silkeborg Kommune står for at pegevejviseren sættes op. Sagen er nu blev drøftet igen i Vej- og Trafikudvalget på baggrund af en henvendelse fra Kjellerup med Kant-gruppen, som ønsker et par ændringer. Lokalrådet og Vej- og Trafikudvalget vil derfor gå i dialog for at træffe en endelig beslutning.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 7)

Kjellerupegnens Kunstsamling afslører ny skulptur til 35 års jubilæum

Den 26. november holder Kjellerupegnens Kunstsamling 35 års jubilæum, hvor gamle, renoverede skulpturer vises frem og en ny skulptur ser dagens lys. Kjellerupegnens Kunstsamling ansøgte Silkeborg Kommune om et tilskud på 42.000 kroner til Jubilæet, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan ikke yde et større tilskud end 10.000 kroner til køb af nyt kunst, da foreningerne selv er ansvarlige for den løbende vedligeholdelse. De kunstinteresserede kan udover 35 års jubilæet glæde sig til ’Skulpturby Kjellerup’, som afholdes i 2019 i Kjellerup.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 7)
 

Oktober 2017 

 

Det gode hverdagsliv på Solgården

Plejeboligenheden Solgården bliver indviet 26. oktober 2017. Borgere, pårørende og lokalsamfundet er blot nogle af dem, der er inviteret med til indvielsen. Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune er orienteret om de mange indsatser og initiativer der er i gang på Solgården. Visionen for solgården er, at det må være et sted, hvor voksne mennesker med misbrug gerne vil bo og leve det gode hverdagsliv. I starten af år 2018 vil der være en evaluering af Solgården for at styrke udviklingen og indsatsen på plejeboligenheden.
(Ældre- og Handicapudvalget 05.10.2017, punkt 10)


Linå, Hårup og Laven

Januar 2018

 

Fremtiden for den gamle mejerigrund i Linå

I perioden fra 19. september 2017 til 4. oktober 2017 har Silkeborg Kommune forhørt sig hos beboere, ejere og lokalrådet, hvilke idéer og forslag de har til mejerigrunden i Linå. Ejeren af mejerigrunden ønsker nemlig på sigt at flytte sin virksomhed, så der kan blive mulighed for et nyt boligområde på grunden. Plan- og Vejudvalget har med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra høringerne godkendt at sende et forslag til kommuneplanen videre til byrådet. Forslaget gør det muligt at opføre boliger i området, såfremt der bliver fundet en løsning på støj fra de eksisterende erhvervsvirksomheder og støj fra vejen.
Sagen bliver også sendt til Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2018, hvorefter byrådet vil behandle forslaget til kommuneplanen. Hvis byrådet godkender forslaget, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 6)

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Hårup

Med en ny lokalplan er der udsigt til flere erhvervsgrunde langs motorvejen ved Hårup. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sende et forslag til et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplanen for et erhvervsområde i Hårup videre til byrådet. Området dækker over et areal på ca. 50,4 ha, der skal godkendes til erhvervsformål.
Sagen bliver også sendt til Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2018, hvorefter byrådet vil tage stilling til forslagene. Hvis byrådet godkender forslaget, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 7)

November 2017

 

Terrassen Camping skal ikke være boligområde

Størstedelen af de fremmødte til borgermødet 31. oktober tilkendegav, at de ikke ønsker, at Terassen Camping skal nedlægges til fordel for et boligområde med ca. 28 boliger. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har derfor afvist projektet, da der ikke er opbakning i lokalområdet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 4)

Resenbro

Januar 2018

 

Sommervej 32 i Resenbro kan ikke få sort tag

Området omkring Sommervej i Resenbro hører under en lokalplan, der blandt andet indeholder et krav om at tage skal udføres som levende grønne tage, så det passer til det omkringliggende landskab. Plan- og Vejudvalget har derfor ikke givet dispensation til, at Sommervej 32 i Resenbro kan anlægge et mat sort tag. Sagen har været udsendt til naboorientering fra 28. november 2017 til 13. december 2017, hvor der også er kommet en række bemærkninger mod en evt. dispensation.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 11)

December 2017

 

Demensegnede plejeboliger i Resenbro

17 plejeboliger ved Rødegård Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Resenbro Lokalråd får ikke tilskud til infostander

Resenbro: Resenbro Lokalråd har søgt om et tilskud på 1.500 kroner fra Nærdemokratiudvalget til at sætte en infostander op på Torvet i Linå. Nærdemokratiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, da lokalrådet skal være ude af stand til selv at dække udgifterne for at komme i betragtning.
(Nærdemokratiudvalget 11.12.2017, punkt 3)

Sejs-Svejbæk

December 2017 

 

Ny løsning på den stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Julsøhaven

Daginstitutionen Julsøhaven har oplevet stor efterspørgsel på 0-2års pladser i løbet af efteråret 2016 og 2017. Allerede fra januar 2017 var antallet af de 0-2-årige steget med 16 børn mere end forventet. Det har derfor i perioder ikke været muligt at tilbyde pladser inden for eget skoledistrikt – især ikke de efterspurgte vuggestuepladser. I løbet af 2017 har der været midlertidige vuggestuepladser i dagplejens heldagslegestue i Julsøhaven, men faciliteterne er desværre ikke til at være permanent vuggestue. I de kommende år kan Julsøhaven også se frem til stigende efterspørgsel på børnehavepladser.
Byrådet har besluttet efter ønske fra Julsøhaven at bevillige 3 mio. kr. til institutionen, så daginstitutionen blandt andet kan få etableret et større køkken, der kan rumme den stigende efterspørgsel. Derudover vil der i det kommende år blive arbejdet på en særskilt anlægsbevilling til en helhedsplan for Sejsområdets skole, daginstitution og heldagslegestue, så der igen bliver plads og gode forhold til alle børn i Sejsområdet.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 13)

Kunstnergruppe får hjælp til markedsføring

Kunstnergruppen omkring galleriet Kirsebærgården i Sejs-Svejbæk får 7.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at markedsføre deres midsommerudstilling RETHINK DIT AFFALD. Det er 6. år i træk at gruppen arrangere sådan en midsommerudstilling. Året tema er inspireret af Silkeborg Kommunes tiltag om at sortere affald på en ny måde. Udover lokale kunstnere er årets gæsteudstiller Trine Guld, som arbejder med keramik, skulptur og installation. Markedsføringspengene skal gå til annoncer i aviser, blade og plakater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 12)

Underskudsgaranti til Sejs Blæserne

I maj 2018 holder foreningen Sejs blæserne koncertkonkurrencen SilkeBlæs. Foreningen har søgt om et tilskud på 10.000 kr. for at få budgettet til at balancere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er kommet foreningen i møde og har godkendt at yde en underskudsgaranti på 10.000 kr. Sejs Blæserne holder cirka konkurrencen hvert andet år, sidst i 2015, og startede konkurrenten tilbage i 1990. Konkurrencen afholdes i Jysk Musikteater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 13)
 

November 2017

 

Grundejer får afslag på udstykning af Julsøvej 92

Grundejer ønsker dispensation til at udstykke Julsøvej 92 til to grunde. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afviser dog ansøgningen, da de to nye grunde ikke vil være i overensstemmelse med rammerne i lokalplanen og vil overskride bebyggelsesprocenten. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker ikke at området skal være tættere bebygget og ændre karakter. Sagen har været i nabohøring og partshøring.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 3)

 

Nyindretningen af De Små Fisk bliver forlænget

Projektet med at renovere og indrette blandt andet toilet- og kioskbygning ved De Små Fisk er forlænget til 30. juni 2018. Oprindeligt havde Silkeborg Byråd givet tilsagn til projektet frem til 31. december 2017, men nu forlænger Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagnet til sommeren 2018, da projektet er mere komplekst end først antaget. 
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 2)

 

Oktober 2017

 

Stands planer om boliger mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om et boligprojekt mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk. Byrådet sendte sagen tilbage til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi sagen endnu er i en undersøgende fase.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 15)

Silkeborg Midtby

Januar 2018

 

Butikker i Østergade får mulighed for at lave udeservering

Forvandlingen af Østergade fra Godthåbsvej til Torvet i Silkeborg er i fuld gang. Oprindeligt var planen, at der skulle laves cykelstativer i Østergade. Det vil dog forhindre en del butikker i at bruge arealet til udeservering. Derfor har Plan- og Vejudvalget nu besluttet at flytte en del af cykelstativerne til Rådhuspassagen. Ved Rådhuspassagen vil der også blive etableret strøm til elcykler. Udvalget giver samtidig tilladelse til udeservering i Østergade.
(Plan- og vejudvalget 08.01.2018, punkt 16)

 

December 2017

 

Optimering af Christian 8.s Vej

Det sidste stykke tid er Christian 8.s vej løbende blevet udbygget for at forbedre trafikken i midtbyen. Med det nye Søtorv med en ny kvickly-bygning og ca. 280 boliger bliver der forventeligt mere trafik. Men Søtorvet skaber også plads til, at Christian 8.s Vej kan få et bedre vejforløb, så trafikken kan afvikles bedre. Derfor har Byrådet godkendt en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektet, så vejnettet kan tilpasses byens behov og den udvikling der sker i midtbyen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 10)

Høring: Hvordan skal forlængelsen af Drewsensvej være?

Byrådet sender hovedforslaget til forlængelsen af Drewsensvej og det alternative forslag i høring i otte uger.
Hovedforslaget er, at Drewsensvej bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det alternative forslag er, at Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen og tilsluttes Søndre Ringvej i et T-kryds.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A. Du kan læse mere om hovedforslaget her, og det alternative forslag her. 
(Byrådet 18.12.2017, punkt 7)

 

November 2017

 

14 billige boliger på Spættevej

AAB-Silkeborg planlægger at opføre 14 billige boliger på Spættevej, der ligger i området ved Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 10,970 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,970 mio. kr. Byggeriet bliver i 2 etager med 7 lejligheder i stueplan og 7 lejligheder på 1. sal. Boligerne på 1. sal betjenes via en altangang mod nord samt 2 udvendige trapper fra stueplan.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 11)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger mener, at nogle af de valgtilforordnede forsøgte at påvirke ham til at stemme på et bestemt parti. Derfor ønsker han, at valget i Vestergade skal gå om. Sekretæren for valgstyrerne havde ikke oplevet, at nogle af de tilforordnede ikke overholdt reglerne i løbet af dagen, så byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 28)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger har klaget over, at han blev bortvist fra Vestergadehallen under valget. Valgsekretariatet vurderer, at borgerens adfærd i den konkrete situation var af en sådan karakter, at det var helt berettiget at valgstyrerne valgte at bortvise ham fra valgstedet – blandt andet fordi, han filmede borgere og valgstyrere uden at have fået accept. Da han nægtede at imødekomme valgstyrernes pålæg, så var der ikke anden mulighed end at kontakte politiet som kom og fjernede ham fra valgstedet. Byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 29)

Parkeringsudfordringer omkring Århusvej

Villavejene øst for sygehuset er udfordret af, at der er fri parkering, mens der i p-huset ved sygehuset er betalingsparkering. Det betyder, at både ansatte på sygehuset og patienter i et vist omfang vælger at parkere gratis på villavejene fremfor betalingsparkeringen ved sygehuset. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænset parkering omkring Århusvej. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Drewsensvej Vest

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt at tillæg til kommuneplanen og lokalplanen ved området ved Drewsensvej Vest bliver sendt i Byrådet og derefter i offentlig høring i 8 uger. Det drejer sig om to løsninger i forhold til at forlænge Drewsensvej. Det ene forslag er, at vejen bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det andet forslag kommer fra borgerne, hvor Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 5)

Syv P-båse på Zeltnersvej bliver fjernet

Efter at Zeltnersvej er koblet på Christian 8.s vej i lyskrydset, er der kommet mere trafik på Zeltnersvej. Det betyder, at det er svært for bilisterne at komme forbi de biler, der holder parkeret i p-båsene på Zeltnersvej. Derfor har Vej- og Trafikudvalget besluttet at nedlægge syv af p-pladserne, så det bliver nemmere og mere sikkert på vejen.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 6)

Bagagerumsmarkedet flytter til Søgade

Snart begynder arbejdet med det nye Søtorv, hvilket betyder at bagagerumsmarkedet skal flyttes. Vej- og Trafikudvalget har besluttet at flytte markedet til Søgades p-plads. Besøgende til bagagerumsmarkedet har fremover mulighed for at parkere ved Rådhus V, i p-kælderen under Torvet og ved Jyske Bank.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 8)

Tagterrasser på Åhavevej vil genere naboerne

En bygherre og en rådgiver har ansøgt om at bygge to tagterrasser på et dobbelthus i 2 etager. Sagen har været i høring, hvor der er kommet tilbagemeldinger fra bekymrede naboer. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afslår ansøgningen, da en helhedsvurdering af sagen lyder på, at de samlede gener ved de ansøgte tagterrasser vil være af væsentlig karakter for flere af naboerne.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 5)
 

Oktober 2017

 

Nye billige boliger på Hjejlevej

AAB-Silkeborg opfører 12 familieboliger med tilskud på Hjejlevej 48 på Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 8.808.000 kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 0,881 mio. kr.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 10)

Skægkær

November 2017

 

Sti rundt om Gubsø

Vejdirektoratet skal i gang med erstatte den natur, der blev berørt af byggeriet af Silkeborgmotorvejen. I Gubsø-området bliver det nødvendigt at hæve vandstanden i Gubsø med ca. 75 cm – et projekt Silkeborg Kommune står for. Idet Gubsø-området er under byudvikling, er det planen at etablere et stiforløb omkring søen til rekreativ brug i samme omgang. Byrådet besluttede derfor at bevilge 600.000 kroner til at få undersøgt, hvor det er bedst at lægge stien og så derefter projektere stiforløbet.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 5)

 

Trafikproblemer ved Viborgvej skal løses

Trafikproblemerne ved Viborgvej – Resdal Bakke skal løses, det har Vej- og Trafikudvalget besluttet efter dialog med beboere fra området. Efter motorvejen er kommet, er trafikken på Viborgvej steget, hvilket har givet en række problemer udtrykker borgerne. Vej- og Trafikudvalget har i alt 46 projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2017, hvor problemerne omkring Viborgvej – Resdal Bakke skal prioriteres længere frem i køen af projekter, det mener Vej- og Trafikudvalget efter at have kigget på sagen. Der er sat 3,5 millioner kroner af om året til at løse projekterne i Trafiksikkerhedsplanen, derfor forventer Vej- og Trafikudvalget at projektet omkring Viborgvej – Resdal Bakke er realiseret i 2020-2021.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 4)

ØBG Tennis får afslag på lokaletilskud til leje af tennishal og klubhus

Tilbage i marts 2017 bevilligede Silkeborg Byråd 2,5 mio. kr. i anlægsstøtte til tennishallen på Øster Bordingvej 17. Ved samme møde gjorde borgmesteren det klart, at byrådet ikke ønsker, at byggeriet af hallen skal medføre ekstra lokaletilskud. Derfor afviser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget lokaletilskuddet til ØBG Tennis til leje af tennishal og klubhus. Afslaget er givet på baggrund af Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 4, hvor der står, at kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler eller nye lejemål, hvis de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017 

 

Stands planer om et biogasanlæg i Lemming

Leif Lund (løsgænger) ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om at give tilladelse til et biogasanlæg nær Lemming. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi ansøgeren om et biogasanlæg endnu ikke er blevet partshørt efter de indkomne høringssvar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 16)

Anlægsstøtte til minihal og ombygning af Lemming forsamlingshus bliver forlænget

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede tilbage i februar 2017 at give tilsagn om anlægsstøtte på 2 millioner kroner til halprojekt og ombygning af forsamlingshuset i Lemming. Foreningerne bag projektet har søgt om forlængelse af tilsagnet, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at forlænge tilsagnet frem til 30. april 2018.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 23.10.2017, punkt 5)

Trafikstøj i Skægkær skal drøftes

Efter henvendelse fra en borger i Skægkær har Vej- og Trafikudvalget besluttet at kigge nærmere på trafikstøjen i Skægkær. Udvalget vil drøfte støjen i forbindelse med en kommende trafiktælling i området for at finde ud af, om der fra politisk side skal gøres en indsats for at mindske støjen fra motorvejen.
(Vej- og trafikudvalget 09.10.2017, punkt 3)

Sorring

Oktober 2017

 

Ny dør til Toustrup Forsamlingshus

Toustrup får tilskud til at udskifte hoveddøren og dørkarmen på forsamlingshuset. Træet i de gamle dørkarme og hoveddøren er råddent, hvorfor Toustrup har søgt tilskud fra kommunen til at kunne skifte døren og karmene ud. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse betyder, at kommunen kan yde tilskud på 50% af udgiften til hoveddøren og dørkarmen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 5)

Sydbyen

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

96 plejeboliger ved Marienlund Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Mulighed for at etablere træ-topklatring i Indelukket

Et klatrecenter i trætoppene, hvor du kan balancere mellem trækronerne, prøve svævebanen mellem træerne eller spille bold i et udspændt svævenet. Det er ikke noget, du kan prøve i Silkeborg endnu, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, at der nu kan etableres faciliteter til træ-topklatring i et område ved Indelukket. Både Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen har beset det foreslåede område. De vurderer, at det ikke vil få betydning for den øvrige brug af Indelukket. Flere virksomheder har henvendt sig med et ønske om et etablere sådan en klatrebane i trækronerne. Med godkendelsen kan det blive en mulighed i fremtiden.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 14)

 

November 2017

 

Både borgere og medarbejdere er tilfredse med Marienlund

Borgere med en demens sygdom har fået det bedre efter at være flyttet ind på Marienlund. Det viser en ny evaluering af Marienlund. Ældre- og Handicapudvalget er blevet orienteret om evalueringen af Marienlund på et møde den 30. november 2017. Evalueringen viser at både borgere og medarbejdere generelt er meget tilfredse med de nye rammer og funktioner på Marienlund. Døgnrytmelyset har givet medarbejderne bedre arbejdsforhold, samtidig oplever borgerne stor glæde ved, at lyset kan indstilles efter behov, så de fx kan fortsætte med at læse om aftenen. Det kommende politiske udvalg vil følge evalueringen i 2018.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 13)

Fjerde etage på Marienlund bliver røgfri

Marienlund har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har i samarbejde med Sundhed- og Omsorg drøftet at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. I et høringssvar, skriver Seniorrådet, at de bakker op om, at 4. etage på Marienlund gøres røgfri. På baggrund af høringssvaret har Ældre- og Handicapudvalget endeligt besluttet at gøre 4. etage røgfri, hvilket betyder, at både 1. etage, 3. etage og 4. etage er røgfrie på Marienlund.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 10)

Ungekulturhuset bliver færdigt i løbet af foråret

Byrådet har frigivet 4,4 mio. kroner til et ungekulturhus på Amaliegade Campus Bindslevs Plads. Huset skal fungere som et åbent, inkluderende mødested for unge mellem 13-25 år. I huset er der muligt at danne netværk og relationer på tværs af de forskellige ungemiljøer, og i det fælles hus kan de unge udfolde sig kreativt i et selvskabt kulturproducerende miljø. Huset bliver brugerstyret med kvalificeret sparring fra voksne. Huset skal også danne ramme for Ungdomsskolens aktiviteter, møder i de ungdomspolitiske partier og rådgivning og sparring rettet mod unge med sociale problemer.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 15)

Lyngsø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Lyngsø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Lyngsø er problemet fiskebestanden og for mange alger. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Parkeringsudfordringer syd for jernbanen

Der er stort parkeringspres på vejene syd for Jernbanevej. Presset skyldes blandt andet beboerparkering langs vejene, og at vejene bliver brugt som gratis parkering for pendlere. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænsning og beboerlicens i området syd for jernbanen for at lette parkeringspresset. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Skal fjerde etage på Marienlund gøres røgfri?

Marienlund Plejecenter har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Nu drøfter Ældre- og Handicapudvalget i samarbejde med Sundhed- og Omsorg at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har besluttet at sende sagen i høring i Seniorrådet, inden de træffer en endelig beslutning.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017

 

Etagebyggeri i Sydbyen

Der er planer om flere boliger på den gamle stadiongrund, og det kræver en ny lokalplan. Derfor sender kommunen et forslag til lokalplan i 8 ugers høring. Planen skaber plads til cirka 80 boliger, der kan være 75-125 m2 store. Grunden er 13.340 m2 og der må være max. 8.000 boligetagemeter på den. Hver bolig får 1½ p-plads med vejafgang ud til Sanatorievej.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 2)

Them, Salten og Knudhule

December 2017

 

Nyt anlæg skal sikre, at der fortsat kan svømmes i Them Svømmehal

Den 1. juli 2017 trådte et nyt badevandsregulativ i kraft, som desværre har betydet at Them Svømmehal ikke opfylder kravene. Derfor vil Them Hallerne nu renovere vandbehandlingsanlægget, så Them Svømmehal igen kan opfylde kravene og fungere som svømmehal. Byrådet har bevilliget 7,0 mio. kr. til den omfattende renovering.
Them Hallerne har oplyst at svømmehallen lukker 1. maj 2018, og det nye vandbehandlingsanlæg kan stå klar 1. september 2018.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 21)

 

November 2017

 

 

Engetved Sø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Engetved Sø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Engetved Sø er den gal med fiskebestanden. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Askehuset i Them bliver renoveret

Daginstitutionen Askehuset i Them trænger til at få køkkenet renoveret. I køkkenet laves der mad til ca. 100 personer. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkener for i Askehuset i Them og i Skovbuen i Gødvad.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Thorning og Hvam

Januar 2018

 

Erhvervsgrund skal laves til boligområde

Plan- og Vejudvalget har godkendt at sende et forslag om et område til boligformål ved Mads Doss’ Vej i Thorning videre til byrådet. Forslaget handler om et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplanen for området, så det bliver muligt at lave en eksisterende erhvervsgrund om til boligområde. Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 8 boliger med integrerede carporte samt et fællesopholdsareal mod syd. Dele af området er allerede godkendt til bebyggelse i kommuneplanen, men et lille område i det nordvestlige hjørne skal godkendes i et tillæg til kommuneplanen, således at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen i området.
Sagen bliver også sendt til Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2018, hvorefter sagen går videre til byrådet. Hvis byrådet godkender forslaget, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 5)

 

December 2017 

 

Rygdækning til Thorning Friluftsspil 2018

I 2017 fik Thorning Friluftsspil hævet sin underskudsgaranti til 55.000 kr. og friluftsspillet har søgt om at få den samme garanti i 2018. I en årrække har underskudsgarantien været 35.000 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt ja til at forhøje garantien for 2018, når Thorning Friluftsspil opfører Grease. Det vil sige, hvis opsætningen af Grease mod forventninger giver underskud på op til 55.000 kr., så dækker kommunen beløbet. Thorning Friluftsspil fik ikke brug for den forhøjede garanti i 2017, da underskuddet var på 29.149 kr. I år er flere tiltag sat i værk for at øge billetsalget og blive selvfinansieret. Så der er ikke grund til at tro, underskuddet bliver større i år, tværtimod.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 10)
 

November 2017 

 

Thorning løfter det faglige niveau i samarbejde med Skoleafdelingen

I samarbejde med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har Thorning Skole nedsat en styregruppe med skolens ledelse, områdeleder og projektleder for Videnscenter for udskoling. Fra august 2017 har styregruppen arbejdet for et fagligt løft til kommende 7., 8. og 9. årgang. Derudover igangsætter styregruppen et generelt vedvarende løft af Thorning Skole. På baggrund af et møde mellem skolebestyrelsen og skolechefen er der startet et samarbejde mellem Thorning Skole og Skoleafdelingen i kommunen. Skoleafdelingen afholder således alle ekstraudgifter forbundet med projektet, og der bliver afsat 1 mio. kr. om året i en treårig periode. Projektet er med til at give hele skolevæsnet i Silkeborg Kommune erfaring og viden.
(Børne- og Ungeudvalget 07.11.2017, punkt 4)

 

Oktober 2017

 

595.000 kroner til Viam-Hvam Kultur- og Multihus

Det blev dyrere for foreningerne bag Vium-Hvam Kultur- og Multihus (tidligere en kommunal sognegård) at renovere bygningerne end først antaget. Blandt andet fordi der skulle være en flugtvej gennem en betonvæg i kælderen, separeres kloakledninger – og fordi fonde ikke dækker udgifter til arkitekt og ingeniør. Byrådet bevilgede pengene til renoveringen.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 11)

Vinderslev

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

24 plejeboliger ved Malmhøj Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

November 2017

 

Malmhøj er godkendt som profilplejeboligenhed

Ældre med sindslidelser eller psykiatriske lidelser kan se frem til at komme på Malmhøj plejecenter, som efter en høringsfase er blevet godkendt som profilplejeboligenhed. Det betyder, at ældre borgere med sindslidelse kan tilbydes et tilbud om behandling, hvor deres sygdom, psykisk såvel som somatisk, kan varetages af medarbejdere, der har kompetencer på begge områder. I høringsfasen var blandt andet Seniorrådet og Handicaprådet overvejende positive omkring at gøre Malmhøj til en profilplejeboligenhed for ældre med sindslidelser.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 4)

Virklund

November 2017

 

Sommerhusområdet i Vesterlund skal forblive sommerhusområde

Vesterlund Grundejerforening vil bevare Vesterlund som et sommerhusområde og værne om naturen i området. Der er dog i de senere år blevet bygget store sommerhuse i området ved Vesterlund, som har ændret terrænet og områdets karakter. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har nu besluttet at stramme fortolkningen af den oprindelige lokalplan, hvilket betyder, at arealet på sommerhusene i området ikke må overskride 150m2. Med den nye fortolkning indgår et eventuelt kælderareal i de maksimale byggemuligheder. Derudover kan der kun i særlige tilfælde gives dispensation til at regulere terrænet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 2)

Sidst opdateret