Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

Fold alle ud

Alderslyst og Søholt

Marts 2018

 

Nyopførte almene boliger for borgere i og udenfor kommunen

Ved Skrænten 2A-B og 4 har Midtjysk Boligselskab bygget 16 almene boliger. De ønsker at første gang, de lejer dem ud, så skal det være muligt for borgere udenfor kommunen at flytte ind i dem. Derfor søger Midtjysk Boligselskab, om at 8 boliger udlejes via den eksterne venteliste og 8 efter almindelige kriterier. Økonomi- og Erhvervsudvalget har sagt ja til ønsket fra boligselskabet. Med det blive det muligt at leje ud til borgere, som ikke i forvejen er beboere i boligselskabets boliger og bosiddende i Silkeborg Kommune.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.03.2018, punkt 7)

Styregruppemøde om helhedsplanen for Søholt med Multiarena

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om projektet med helhedsplanen for Søholt med multiarena. Der er netop blevet holdt det 3. styregruppemøde. I februar 2017 blev der sat gang i undersøgelserne af, hvad mulighederne er for en multiarena på Søholt med svømmecenter og cykelbane. 9. april drøfter byrådet mulighederne for at bygge et multiarena
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 5)

 

Februar 2018

 

Etageboliger på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Arealet, som i dag er en grusplads brugt til parkering, har der tidligere været byggeri på, men med udvidelsen af Borgergade blev ejendommen revet ned. PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til Kommuneplanen 2017-2028 og sender den i høring i fire uger. Samtidig er Teknik- og Miljøafdelingen i gang med at afklare, om byggeriet kræver en dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen.
(Byrdået, 26.02.2018, punkt 9)

Tidligere klubhus rives ned

På Ansvej 110-112 ligger det tidligere klubhus for Silkeborg I.F. Silkeborg Kommune overtog bygningen i forbindelse med byggeriet af JYSK park. Bygningen bliver revet ned, fordi indretningen og anvendelsen som klubhus er utidssvarende, og det vurderes ikke sandsynligt, der kan findes en egnet fremtidig brug af bygningen, der ligger op ad motorvejen. Lokalplanen gør det for eksempel ikke muligt at bygge nyt. Efter nedrivningen skal arealet anvendes som udeareal for JYSK arena og JYSK park. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Ansvej 110-112 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Placering af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Fra én til to grunde

Ejeren af Ansvej 83 har søgt om at dele grunden på 1055 m2 i to grunde på 525 og 530 m2. Ejeren har søgt om dispensation Byplanvedtægt 41, som siger, at grundstørrelser minimum skal være 700 m2 ved fritliggende enfamilieshuse. Plan- og Vejudvalget har godkendt dispensationen på betingelse af, at der bliver fælles indkørsel via privat fælles vej, og at bebyggelsesprocenten ikke er over 30 % på grundene. Der har været en nabohøring.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 7)

 

Januar 2018

 

Rosengårdscenteret får donation til at kunne holde søndagsåbent

Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om de to private donationer til Rosengårdscenterets søndagscafé. Donationen gør det muligt at finansiere søndagsspisningen i 3,5 år. Søndagsspisningen begynder igen den 1. marts 2018. For at brugerne ikke skal vente så længe, er der planlagt arrangementer i Rosengårdscenteret på fire af de mellemliggende søndage. Derudover undersøger Centerrådet, om det er muligt at åbne Rosengårdscenteret på flere af de mellemliggende søndage. Sundheds- og Ældreudvalget har noteret, at sagen skal tages op til fornyet behandling i løbet af byrådsperioden.
(Sundheds- og Ældreudvalget 10.01.2018, punkt 7)

 

December 2017


Rosengårdcenterets søndagscafé

Det sidste halvandet år har Rosengårdscenteret holdt søndagsåbent, som et led i et forsøg på at holde det udgiftsneutralt. Trods flere forskellige initiativer, der skulle være med til at dække udgifterne er det ikke lykkedes at kunne holde det udgiftsneutralt. Det betyder, at Rosengårdscenteret lukker om søndagen fra 1. januar 2018. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er orienteret om lukningen.

Nyt: Stor julegave bevarer søndagscafeen på Rosengårdcenteret. 

(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 12)

 

Silkeborg Tennisklub modtager støtte

I 2018 overtager Silkeborg Tennisklub ansvaret for vedligeholdelsen af tennisbanerne. Men hvis banerne skal være i stand til at rumme eliteidræt, har Silkeborg Tennisklub brug for et mindre tilskud til at holde banerne vedlige. Derfor får Silkeborg Tennisklub 100.000 kr. i driftstilskud fra 2018 til at hjælpe tennisklubben med at vedligeholde banerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 6)

 

November 2017

 

Mindre støj fra Lagkagehuset

Naboer til Lagkagehuset har klaget over støjgener fra Lagkagehuset. Støjen skyldes primært læsning og klargøring af varebiler, affaldshåndtering m.m. Støjen fra Lagkagehuset overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derfor har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at der skal fastsættes støjgrænser for Lagkagehuset, som skal overholdes.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Ny fremtid for området ved den gamle Nordre Skole

Kommuneplan og lokalplan skal gøre det muligt at bygge et helt nyt Centerområde ved Nylandsvej. Lokalplanen gør det muligt at bygge et kulturhus og 36 boliger til udviklingshæmmede. Derudover indgår den eksisterende sportshal også i planen, samtidig med at det bliver muligt at lave et grønt friareal. Centerområdet skal fungere som et lokalt samlingssted for beboerne i Alderslyst. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt et tillæg til kommuneplanen, der sikrer at lokalplanen og kommuneplanen stemmer overens. Samtidig er kommuneplanen med til at sikre muligheden for, at der fx kan opføres et plejecenter eller lignende bebyggelse på hele området ved Nordre Skole og boldbanen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 2)

7 mio. kroner til at rive Nordre Skole ned

Nordre Skole skal rives ned for at give plads til 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et nyt kulturhus i Alderslyst. Det kommer til at koste 7. mio. kroner at rive skolen ned. Nedrivningen omfatter ca. 9.850 m2 teglstensbygning fordelt på 2,5 etager.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 8)

9 familieboliger på Ved Skrænten 4

Midtjyllands Boligselskab ønsker at opføre 2. etape af lejligheder på Ved Skrænten 4, i det sydlige Alderslyst ved Borgergade. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 19,380 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger nye boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,938 mio. kroner. 6 af lejlighederne bliver med 3 værelser, mens de resterende bliver med 4 værelser.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 12)

 

Kunstgræsbanen på JYSK park

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om status for arbejdet med den fremtidige administration og adgang til kunstgræsbanen på JYSK park. Ved næste møde vil udvalget snakke om de første erfaringer, der er indsamlet, med brugen af JYSK park og kunstgræsbanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 9) 

 

Oktober 2017

 

58 mio. kroner til 36 handicapboliger på Nordre Skoles grund

Byrådet godkendte, at pengene til at bygge handicapboliger på Nordre Skoles grund bliver frigivet. Der er tale om 58,0 mio. kr. Efter planen går byggeriet i gang i april 2018 og de 36 handicapboliger er klar til beboerne juni 2019.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 6)

Mulighed for nyt byggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt, at der skal laves en lokalplan for området ved Borgergade og Sølystvej, der i dag blot er en grusplads. Udover en lokalplan skal der også laves et tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering af planerne for området.
Planerne er sat i gang på baggrund af en ansøgning og bebyggelsesplan fra PJS Ejendomsinvest, der sammen med Laban Arkitekter forslår at lave et etagebyggeri med 26 lejligheder.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 7)

Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold (BSV) får ny kontrakt for sæson 2017/18

BSV og Silkeborg Kommune har fået en ny kontrakt på plads, så BSV fortsat kan træne og spille liga- og europacup-kampe i JYSK Arena. BSV har i sin tidligere leje betalt et finansieringstilskud til ombygningen af JYSK Arena, men med den nye kontrakt skal BSV kun betale for halleje.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 3)

 

Ans

Marts 2018

 

Ans Lokalråd søger om tilskud til MTB-bane

Lokalrådet ønsker at etablere en MTB pumptrak teknik bane i Ans, hvor MTB-kører fra lokalområdet kan øve teknikker. De har søgt om 50.000 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiet kan ikke give tilskud til MTB-banen, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 10)

Genoprettelse af Alling Å ved Allinggård

Silkeborg Kommune skal fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård for at skabe god økologisk tilstand i åen. De to spærringer er en dæmning, hvor vandet blokeres og skaber Alinggård Sø, og en vandturbine. En forundersøgelse beskriver tre scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes. Scenarie 1 kan ikke realiseres. Scenarie 2 fjerner dæmningen, og skaber den bedste tilstand og har de laveste omkostninger. Scenarie 3 er et kunstigt vandløb i Allinggårds have, så fisk og smådyr kan bevæge sig forbi dæmningen. To ejendomme er berørte: Allinggård, som ejer vandturbinen og hovedparten af søen, og en mindre ejendom i den vestlige ende af søen. De foretrækker scenarie 3. Klima- og Miljøudvalget ønsker at holde et borgermøde, inden man beslutter sig for scenarie 2 eller 3.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 13)

Håndtering af sandbanker i Tange Sø

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede 11. september 2017 at begynde en undersøgelse af, hvordan man fjerner sandbanker, der har ophobet sig i Gudenåen, som får åen til at gå over sine breder. Teknik- og Miljøafdelingen har målt omfanget af sandbanker i den øvre ende af Tange Sø, og hvad det betyder for vandstanden. De er også kommet med forslag til, hvad man kan opnå ved at fjerne sandbankerne og gøre åen dybere. Alt efter årstid og sted i åen kan det i gennemsnit sænke vandstanden mellem 3-12 cm. Klima- og Miljøudvalget har besluttet at fjernelsen af sandbankerne sættes i stå, fordi effekten ikke er stor nok. De vil arbejde videre med andre tiltag til at sænke vandstanden.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 14)

Søvangen i Ans får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Ans får Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Februar 2018

 

Undersøgelse af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Januar 2018

 

Støtteforening vil have solbåd på Tange Sø

Støtteforeningen for tursejlads på Tange Sø får 625.000 kr. i støtte til at købe en soldreven turbåd. Det har byrådet besluttet. Det skal især give kørestolsbrugere, bevægelseshæmmede børn og unge, seniorer og turister en oplevelsestur på søen. Målsætningen er, at daglig rutefart og guidede ture skal skabe store interesse blandt turister og tilflyttere. Der er allerede anlagt tre naturbroer, som skal fungere som anløbsbroer. Projektet har et samlet budget på 4,8 mio. kr. Staten giver 1,5 mio. kr. i tilskud, og støtteforeningen søger 625.000 kr. ved Viborg Kommune. Resten skal findes ved lokale sponsorer og fonde.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 10)

Tandlægeklinik i Ans som bolig

Tandlægeklinikken på Teglgade 25 i Ans har nu været til salg som klinik siden 2008, men uden held. Derfor ønsker grundejeren at ændre anvendelsen af bygningen til boligformål. I dag ligger bygningen på et område til offentlig formål. For at Teglgade 25 kan anvendes til boligområde, kræver det derfor en delvis ophævelse af byplanvedtægten og et tillæg til kommuneplanen. Byrådet har godkendt ændringen, og sender forslaget i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 13)

November 2017

 

Långawten 20 er godkendt til helårshus

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på baggrund af en konkret vurdering godkendt, at fritidshuset på Långawten 20 i Ans kan ændres til et helårshus. Vurderingen lyder på, at fritidshuset ligger i et område med landsbypræg, og de omkringliggende huse alle er helårshuse. Der er 4 ugers klagefrist til sagens parter.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 4)

Balle

Marts 2018

 

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6)
 

Februar 2018

 

Boligbyggeri på Birkeskrænten

Mellem Højmarkstoften og Brand og Redning på Kejlstrupvej har ejeren af grunden søgt om dispensation fra lokalplan 12-013. På det ca. 26.000 m2 store areal er ejerens plan at bygge 52 boliger på 130-135 m2 på tre forskellige boligtyper i to plan. Der er vejadgang til området via den nye vej Birkeskrænten med forbindelse til Kejlstrupvej. Projektet passer ikke med lokalplanen omkring grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give dispensation fra lokalplanen, da der ikke er væsentlige afvigelser, og projektet ikke strider imod lokalplanens principper.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 6) 

December 2017

 

Astrid Lindgrens Vej bliver offentlig vej

Astrid Lindgrens Vej bliver i fremtiden stamvej til det nye kvarter i Balle-området. Derfor bliver vejen til en offentligvej, da vejen kommer til at have forholdsvis meget trafik i forbindelse med det omkringliggende boligområde. I fremtiden er det dermed Silkeborg Kommune, der står for driften og vedligehold af vejen. Området ved Astrid Lindgrens Vej er en del af en lokalplan, der blev godkendt af Byrådet tilbage i januar 2016. Lokalplanen gør det muligt at etablere et boligområde med plads til forskellige boligtyper.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 9)

Tilbud på ombygning af tidligere Ballelund Plejecenter er godkendt

Projekt ombygning af det tidligere Ballelund Plejecenter til Botilbuddet H.C. Branners Vej har været i udbud. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har godkendt det laveste tilbud. Budgettet ligger på 22,420 mio. kr. til ombygningen, som Byrådet har afsat.
(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 2)

Bryrup, Vrads og Hjøllund

Marts 2018

 

Fremtiden for plejecentrene i Bryrup

1. marts blev der på Birkebo holdt møde om planerne for plejecentrene i Bryrup. Her fortalte formand for Sundheds- og Ældreudvalget Gitte Willumsen og medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen beboere, pårørende og interesserede borgere, hvordan plejecentrene samles og moderniseres. Ved Skovly skal der bygges 14 nye plejeboliger og nye servicearealer. Birkebo bliver revet ned sammen med de 12 gule plejeboliger på Egelyvej. Planerne drøftede Sundheds- og Ældreudvalget 7. marts, hvor der var enighed om at arbejde videre med planerne. I 2020 er der sat de første penge af til at planlægge byggeriet
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 12)

Plejecentrene i Bryrup får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. De to plejecentre i Bryrup, Birkebo og Skovly, får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Nedlæggelse af renseanlæg i Vrads og Hjøllund sendt i høring

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning vil centralisere rensningen af spildevand. Det betyder, at renseanlæggene i Vrads og Hjøllund nedlægges. I stedet skal spildevandet sendes til Them Renseanlæg via rør. I så fald skal der lægges rør fra Hjøllund og Lille Hjøllund til Vrads Station og herfra kan det i eksisterende rør komme til Them Renseanlæg. I Hjøllund og Lille Hjøllund skal der også etableres to pumpestationer med bassiner til spildevand, hvis der er driftstop, så spildevandet ikke spreder sig. Byrådet har godkendt forslaget og sendt det i otte ugers høring.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 4)

Tidligere SFO rives ned

Bygningen på Østervang 6 i Bryrup bliver i 2018 revet ned. Bygningen står tom. Den har tidligere været brugt som SFO, men den er nu flyttet til Bryrup Skole. Det er vurderet, at det bedre kan betale sig at rive den ned end at sælge til en lav pris. Efter nedrivningen bliver grunden som det ser ud nu til et græsareal. Naboen er Them Hallerne og på sigt kan det give plads til en eventuel haludvidelse, hvis det bliver relevant. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Østervang 6 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Vinding Forsamlingshus får tilskud til mindre renoveringer

Vinding Forsamlingshus har søgt om tilskud til reparation af sokkel, hvor der er revner i pudslaget under murværket, udskiftning af nogle af tagrenderne og til rensning af tag og gavl, som trænger. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har givet tilskud på 4.350 kr. til renoveringerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 19)
 

Januar 2018 

 

150.000 kr. til renovering af Vrads Station

Byrådet har godkendt Veteranbanen Bryrup-Vrads’ ansøgning på 150.000 kr. ekskl. moms til renovering af Vrads Station. Beløbet skal anvendes til første etape af en større planlagt renovation af stationen. I den første etape ønsker Veteranbanen Bryrup-Vrads toilet- og køkkenfaciliteter renoveret. Formålet med renoveringen er at bevare Vrads Station som en del af en historisk tidslomme med stationen og veterantogene. Hvis ikke Vrads Station er et attraktivt sted, vil der ikke være noget mål for de rejsende med veteranbanen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 18)

Opgradering af skilte på cykelruten N4

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Vejdirektoratet har bevilliget 86.000 kr. til opgradering af skilte langs cykelruten N4. Projektet skal sikre, at skiltningen langs cykelruten er let forståelig og informativ. Dansk Cykelturisme laver et kvalitetstjek af hele rute N4 på tværs af kommunegrænserne for at sikre en ensartet skiltning. Derudover vil Silkeborg lokalt arbejde på at øge informationerne til de aktiviteter, der ligger tæt på cykelruten. Det kan fx være skiltning til attraktioner i nærområdet, overnatningsmuligheder osv. Lokalråd og cyklistforbundet vil blive kontaktet i forhold til det konkrete indhold på informationsplancherne.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 18)

December 2017

 

Nej til grusgrav ved Hjøllund

Byrådet har afvist at ændre i lokalplanen for et område nær Hjøllund. Ejerne af området ville gerne have haft lov til at grave efter grus, men det ønske faldt ikke i borgernes smag – de syntes, området lå for tæt ved byen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 6)

November 2017

 

Projektet med at etablere Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget

Projektet med at lave Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget til 30. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget har således besluttet at forlænge anlægsstøtten med et halvt år, da koordineringen og planlægningen af de enkelte elementer tager længere tid end forventet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 3) 

Oktober 2017 

 

Stands planer om grusgrav ved Hjøllund

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om en grusgrav ved Hjøllund. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Klima- og Miljøudvalget, idet sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. De 2 grundejere, der har søgt om at få området udlagt til grusgrav, er ikke blevet partshørt.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 14)

Buskelund

Marts 2018

 

Valg af repræsentant til Idé- og Programudvalg for Buskelund hal 2

Buskelund skal have en ny hal i 2018, hvor der er sat 10 mio. kr. af til formålet. I forbindelse med opførelsen bliver der nedsat et Idé- og Programudvalget for ny Buskelund hal 2. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget har valgt byrådsmedlem Mads Frandsen som politisk repræsentant til udvalget. Resten udvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Deres opgave er, at lave en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger samt give et bud på prisen. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere, forældrebestyrelser og lignende.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 10) 

 

Februar 2018

 

Mere plads til byudvikling

Silkeborg Kommune købte ejendomme Brunbakkevej 3 med overtagelse 31. december 2017. Bygningerne på grunden er forfaldne og ubeboelige. Formålet med købet er at gøre plads til byudvikling. Teknik- og Miljøafdelingen er ved at starte op med lokalplanarbejdet på grunden. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Brunbakkevej 3 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17) 

Igangsætning af lokalplan til nyt boligområde

På Øster Bordingvej 8 har ejeren et ønske om at lave et boligområde på cirka 24 helt eller delvist sammenbyggede énfamilieshuse på mindre grunde af 300-500 m2 og 11 fritliggende huse på grunde af 750-1.000 m2. Plan- og Vejudvalget godkender at sætte lokalplan 12-015 i gang, så der kan arbejdes videre med planerne om at opføre boligområdet. På grunden i dag er der et hus og grantræer til juletræsproduktion. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, der ikke skal laves en miljøvurdering.
(Plan- og Vejudvalget 05.02.2018 og Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018)
  

Oktober 2017

 

Lokalråd godkendt

Buskelund har fået sit eget lokalråd. Tilbage i september blev der valgt medlemmer til bestyrelsen på et borgermøde, og nu har Nærdemokratiudvalget godkendt vedtægterne for lokalrådet. Lokalrådet dækker over skoledistriktet for Buskelundskolen. Silkeborg Kommune yder tilskud til alle lokalråd og derfor har Buskelund lokalråd fået 8.000 kr. i tilskud for 2017.
(Nærdemokratiudvalget 23.10.2017, punkt 3)

Funder og Lysbro

Marts 2018

 

Funder og Lysbro Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Funder Plejecenter får Lene Fruelund som politisk kontaktperson, og Lysbro Plejecenter får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

December 2017

 

De gamle kloakker i Funder har brug for aflastning

En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. Derfor har byrådet besluttet at sende et tillæg til områdets spildevandplan i 8 ugers høring. Tillægget gør det muligt at etablere en ny pumpestation med et spildevandsbassin, en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal for at aflaste store dele af det ældre system. Projektet skal desuden håndtere regnvand og spildevand fra en ny byggemodning på Funder Allé og fra en nybygget Rema 1000.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 4)

Demensegnede plejeboliger

7 plejeboliger ved Lysbro Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

Oktober 2017

 

Nyt kvarter med 80 boliger i Lysbro

Flere og flere flytter til Silkeborg Kommune, og nu bliver der plads til endnu flere i Lysbro i området syd for Herningvej. For byrådet godkendte en lokalplan, der giver plads til cirka 80 boliger i form af fire punkthuse på 4-6 etager. Det skal være stier og rekreative områder mellem bygningerne, der skal være træer og lignende ud mod Herningvej – blandt andet for at dæmpe støj. I alt dækker lokalplanen et areal på cirka 1,3 hektar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 3)

Fårvang

Marts 2018

 

Ombygningen af Fårvang Ældrecenter

På Fårvang Ældrecenter blev der 6. marts holdt møde om fremtiden for ældrecenteret. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Gitte Willumsen og medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen fortalte beboere, pårørende og interesserede borgere, hvordan ældrecentret skal bygges om. 16 gamle plejeboliger skal rives ned, og 12 nye skal bygges. Samtidig skal servicearealerne forbedres. Planerne for Fårvang Ældrecenter er blevet drøftet af Sunheds- og Ældreudvalget 7. marts, hvor der var enighed om at ombygningen skal resultere i færre, men bedre udnyttede kvadratmeter, og at det skal være i en etage. I 2019 er der sat penge af til at planlægge ombygningen.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 12)

Fårvang Ældrecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Fårvang Ældrecenter får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Tidligere børnehave rives ned

Bygningen på Nylandsvej 49 i Fårvang bliver revet ned i 2018. Bygningen står i dag tom. Tidligere blev den brugt som børnehave. Den er fra 1971 og på 420 m2 . Efter nedrivningen skal jorden udstykkes og byggemodnes til fire boliggrunde. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Nylandsvej 49 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)
 

November 2017

 

460 flere slagtesvin ved Fårvang

Nørskovsmindevej 21 i Fårvang har ansøgt om en miljøgodkendelse af deres svinebrug, der skal gøre det muligt at udvide besætningen med 460 slagtesvin. Ansøgningen overholder alle de generelle krav, herunder krav til lugt og ammoniakfordampning. Tilbage i august var sagen i en offentlig høring på 2 uger, hvor der ikke kom nogle bemærkninger. Nu sender Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sagen i 6 ugers høring, inden Teknik- og Miljøafdelingen godkender ansøgningen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 10)

Gjern

Marts 2018

 

Gjern Lokalråd søger om tilskud til grillområde

Gjern Lokalråd ønsker at lave et grillområde ved Gjern IF’s klubhus. Grillområdet skal være et samlingssted til glæde for alle byens borgere. De søger et tilskud på 15.000 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til grillområdet, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 5)

Tidligere genbrugsplads som landbrugsmuseum

Søhøjlandets Landbrugsmuseum ønsker at overtage Silkeborg Kommunes bygninger og arealer på Lille Amerika 19. Bygningerne har senest være brugt af Silkeborg Forsyning som materielgård og før det som genbrugsplads. Siden foråret 2017 har de stået tomme. For at grunden kan bruges til museum skal lokalplanen for området og kommuneplanen ændres. Hvis ændringerne i planerne godkendes, kan der indrettes museum i bygningerne og opføres madpakkehus og bålhytte. Byrådet har godkendt ændringerne til kommuneplan og lokalplan og sender dem i 8 ugers offentlig høring. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 6 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 7)

Karolinelundscentret i Gjern får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Gjern får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

 

Oktober 2017

 

Nyt sommerhus i Svostrup 

Silkeborg Kommune har givet dispensation til, at en borger kan opføre et sommerhus bag en eksisterende landbrugsejendom i sommerhusområdet Sølyst i Svostrup. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet at ansøgningen ikke er i strid med lokalplanen for området. Derudover er der givet dispensation i forhold til åbeskyttelse- og skovbyggelinje.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 4)

Gjessø

Marts 2018

 

Mulighederne for udvidelse af landbruget på Horsbjergvej 1

Landbruget på Horsbjergvej 1 ønsker at udvide produktionen. Alle krav i forbindelse med udvidelsen er overholdt med undtagelse af placeringen af en ny stald. Ejeren ønsker at placere stalden på modsatte side af Horsbjergvej, end hvor resten af landbruget er. Placeringen er problematisk i forhold til landskabet og geologiske værdier, fordi der er en såkaldt smeltevanddal. Dalen er værdifuld, fordi den er tydelig i terrænet. Der er drøftet en alternativ placering af stalden med ejeren, hvor stalden placeres på samme side som resten af landbruget. Ejeren mener, at den alternative placering er sværere at bygge på, og ønsker placeringen på den anden side af vejen for at holde god afstand til naboer. Klima- og Miljøudvalget har besluttet at udskyde beslutningen indtil, der er lavet en grundigere undersøgelse på stedet.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 11)

Grauballe

Marts 2018

 

Genoprettelse af Alling Å ved Allinggård

Silkeborg Kommune skal fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård for at skabe god økologisk tilstand i åen. De to spærringer er en dæmning, hvor vandet blokeres og skaber Alinggård Sø, og en vandturbine. En forundersøgelse beskriver tre scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes. Scenarie 1 kan ikke realiseres. Scenarie 2 fjerner dæmningen, og skaber den bedste tilstand og har de laveste omkostninger. Scenarie 3 er et kunstigt vandløb i Allinggårds have, så fisk og smådyr kan bevæge sig forbi dæmningen. To ejendomme er berørte: Allinggård, som ejer vandturbinen og hovedparten af søen, og en mindre ejendom i den vestlige ende af søen. De foretrækker scenarie 3. Klima- og Miljøudvalget ønsker at holde et borgermøde, inden man beslutter sig for scenarie 2 eller 3.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 13)

Gødvad

Marts 2018

 

Lærred og projekter til Gødvad Lokalråd

Lokalrådet vil gerne have et lærred og en projekter, som skal bruges til formidling af præsentationer på borgermøder og i arbejdsgrupper. De har søgt et tilskud på 7.358 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget har godkendt ansøgningen og støtter Gødvad Lokalråd med det fulde beløb til køb af lærred og projekter.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 9)

Gødvad Lokalråd søger tilskud til Sankt Hans-fest

Lokalrådet ønsker at starte en ny tradition for Gødvad med en Sankt Hans-fest. Gødvad Lokalråd har søgt et tilskud på 10.000 kr. til udgifter til kor og transportabel scene. De søger pengene fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til kor og scene, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 8)

Erhvervskorridor ved Silkeborgmotorvejen

Der er planer om at lave en erhvervskorridor på et 41,5 ha. stort areal ved motorvejen lige efter Søholtafkørslen. En ny lokalplan og en ændret kommuneplan skal gøre det muligt at bygge kontor- og mindre produktionsbygninger og butikker med pladskrævende varer på begge sider af motorvejen. Området skal være synligt for de mange biler, der kører på motorvejen. Derfor skal der bygges i mindst 3 og højest 6 etager. Erhvervskorridoren skal være en indgangsportal og bymæssigt kendetegn. I dag ligger der i forvejen mange forskellige virksomheder, som bliver liggende. Byrådet har godkendt den ændrede kommuneplan og lokalplan og sender dem i 8 ugers høring. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget godkendt miljøvurderingen, der er blevet lavet for at vurdere skygge- og indbliksgener og byggeriets sammenhæng med resten af byen. Miljøvurderingen skal i 4 ugers høring.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 5 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 10)

Udbygning og tilpasning af Gødvad Bygade

Syd for Gødvad Bygade og øst for af Silkeborg Gymnasium vil to private og Silkeborg Kommune byggemodne og udstykke grunde til et nyt boligområde kaldet Gudenåskrænten med plads til 47 parcelhuse. I den forbindelse skal Gødvad Bygade tilpasses og udbygges, så den er egnet til mere trafik. Fra Oslovej og et stykke hen ad Gødvad Bygade er der i dag cykelsti. Cykelstien bliver forlænget frem til den nye forbindelsesvej. Den kommer cirka til at blive koblet på Gødvad Bygade i mellem nummer 5 og 7. Fra forbindelsesvejen og hen til Turkuvej bliver vejen fredeliggjort. Hvordan Gødvad Bygade skal fredeliggøres bliver borgerne inddraget i. Byrådet har godkendt udbygningen af vejen.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 9)

Gødvad Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Gødvad Plejecenter får Flemming Heiberg som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Oasekirkens Børne- og Ungdomsforening søger om øget lokaletilskud

I Oasekirkens bygning på Frichsvej 2 holder Oasekirkens Børne- og Ungdomsforening til. Siden 2004 har de fået lokaletilskud til at leje lokaler i Oasekirken. Oasekirken har istandsat lokalerne og fået en multisal. Børne- og Ungdomsforeningen søger derfor om et øget lokaletilskud til den nye lejekontrakt. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ikke godkendt ansøgningen. Ifølge Folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at yde tilskud til nye lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter. Udvalget gør også opmærksom på, at det anbefales foreninger at søge lokaleplads i kommunale lokaler i stedet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2018, punkt 8)

Helhedsplan for Gødvad

Byrådet har besluttet, der skal laves en helhedsplan for Gødvad. Det betyder, at placeringer af kommunale ejendomme som haller og daginstitutioner skal sikre byen de rette ressourcer, så de bidrager til balance, liv og vækst i byen. Byrådet har allerede besluttet, at der skal bygges en ny skole, da Dybkærskolen er nedslidt og kvadratmeterne dårlig udnyttet. Der er også sat penge af til en ny hal, og der er en markant boligudvikling i gang i området. Derfor er der behov for, at det udvikles i helhed med resten af området, så der opstår synergieffekter mellem Dybkærskolen, Gødvad Skole og fritidslivet. Det skal helhedsplanen for Gødvad sikre. Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at arbejdet med helhedsplanen er begyndt
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget 05.03.2018, punkt 6 og 7 og Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 10)
 

Februar 2018

 

Eriksborg Allé og Bakkeborg bliver offentlige veje

I forbindelse med boligudbygningen i det nordlige Gødvad er de to veje blevet færdiganlagt, og Eriksborg Allé er blevet forlænget. Nu bliver de to veje gjort til offentlige veje. Det har byrådet besluttet. Det betyder, at fremtidig drift og vedligeholdelse af vejen står Silkeborg Kommune for. De to veje skal bruges som stamveje til de nye boligveje i området, så der kommer til at være forholdsvis meget trafik på vejene.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 10)

Sortenborgvej 29 rives ned

Silkeborg Kommune købte ejendommen i 2009. Den har er en række mangler som revner i etageadskillelsen, der gør, den ikke kan bruges til udlejning. Hvis alle mangler skulle laves, forventes det at koste 1,1 mio. kr. Derfor bliver den i stedet revet ned. I kommuneplanen er ejendommen delvist udlagt til tekniske anlæg som solenergianlæg. Indtil grunden bliver brugt til det planlagte formål, bliver den bortforpagtet sammen med ejendommens øvrige arealer. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Sortenborgvej 29 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

 

Januar 2018

 

Mulighed for nyt erhvervsområde

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej i Gødvad. Efter motorvejen er blevet anlagt, står de ca. 7.570 kvadratmeter ubebygget og fremstår som ’restareal’. Bluebay Marine ønsker at opføre en virksomhed i området med salg af både.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 9)

December 2017

 

Den samlede anlægsbevilling bliver på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park

Byrådet har godkendt en samlet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park. Heraf udgør de 1,1 mio. kr. tilsagnet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (20. november 2017), som er bevilget fra vækstpuljen. Ønsket om og behovet for en Bike-Park er opstået, fordi antallet af mountainbike udøvere er steget enormt de seneste ti år og forsat stiger. Derfor arbejder en gruppe initiativtagere nu på at anlægge Silkeborg Bike-Park omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej. Bike-parken skal både være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 12)

 

Ansøgning om støtte til et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen

Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har i fællesskab sendt en ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget om anlægsstøtte til at etablere et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen. Multihuset skal etableres mellem den eksisterende hal og den nye hal, som byrådet tidligere har bevilliget.
Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har selv indsamlet 1 mio. kr. og forventer at kunne finde den resterende egenfinansiering ved blandt andet bidrag fra sponsorer og fonde. Dog har de brug for, at kommunen giver tilsagn om støtte til multihuset for at kunne søge den eksterne finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget har tilkendegivet, at de er indstillet på at støtte projektet med 2 mio. kr. Den endelige godkendelse af bevillingen skal Byrådet tage op efter nytår.
Repræsentanter fra Gødvad GIF og Gødvad Lokalråd vil blive inddraget i arbejdet med en kommende helhedsplan for området omkring Gødvad og Dybkær, så ønsket om et multihus tænkes ind i helhedsplanen, og der samtidig sikres den ønskede sammenhæng i området.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 11.12.2017, punkt 13)

BKM Arena Silkeborg får afslag på lokaletilskud

Foreningen BKM Arena Silkeborg, der tilbyder boksning, kampsport, styrketræning og fitness har søgt om lokaletilskud til deres træningsfaciliteter på Granhøjvej 12. Men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt nej i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 2 til at give et lokaletilskud på 254.765 kr. Årsagen til afslaget er, at udvalget kan sige nej til tilskud til driften, når der er tale om nye lejemål eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 9)

Silkeborg Bike-Park nærmere realisering

Omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej arbejder en gruppe initiativtagere på at anlægge Silkeborg Bike-Park til glæde for tusinder af mountainbike-ryttere. Bike-parken skal være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører. Den 20. november gav Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagn om bevilling af 1,1 mio. kr. til Silkeborg Bike Park. Samtidig opfordrer udvalget til, at der samarbejdes mellem frivillige, private og det offentlige omkring at finansiere driften af bike-parken. Udvalget vil arbejde på at godkende et forslag til driften af Bike-Parken i løbet af 2018.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 4)
 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Skovbuen i Gødvad bliver renoveret

Daginstitutionen Skovbuen i Gødvad trænger til at få køkkenet renoveret. Skovbuen har indtil nu ikke haft kostordning, men i 2017 besluttede et stort flertal blandt forældrene at indføre kostordninger. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkenet i Skovbuen og i Askehuset i Them.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Kingo Karlsen A/S får mulighed for at udvide

Kingo Karlsen A/S har tidligere ansøgt om at få lov at udvide med en ny betonknuseplads med et 9 meter højt støjvoldsanlæg omkring. Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget har godkendt ansøgningen, og i samarbejde med Vej- og Trafikudvalget er de blevet enige om, at der skal plantes træer og buske omkring støjvolden, så voldene passer ind i området. I sommers blev der afholdt nabohøring, som Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret på.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 5)

Hinge-Nørskovlund

Februar 2018

 

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Forsamlingshuset i Nørskovlund bliver opvarmet fra olie, men fremover vil de gerne tilsluttes et nærvarmeanlæg. Opvarmningen skal i stedet ske med luft-til-vand varmepumpe og el-vandvarmer til opvarmning af vandet i køkkenet. Det kræver at radiatorerne bliver skiftet ud. Derfor har forsamlingshuset søgt om tilskud til støtte, og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og støtter med 16.875 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 13)

Hvinningdal

Marts 2018

 

Byfortætning ved T-krydset Hvinningdalvej/Vestre Ringvej

På hver side af T-krydset ønsker ejerne at tilføje flere boliger til deres grunde. Hvinningdalvej 1A og 1B er i dag to nybyggede huse, som hver især kan deles op i to boliger. Vestre Ringvej 33 er en ældre ejendom med garage. Her ønsker ejeren at bygge to dobbelthuse, så der i alt bliver fire nye boliger på grunden. Begge ønsker kræver, at området bliver godkendt til sammenbyggede boliger. Lige nu må der kun bygges fritliggende boliger på grunde af mindst 700 m2. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der tages hul på at lave det tillæg til kommuneplanen, som kan gøre ejernes ønsker muligt. Udvalget efterspørger også idéer og forslag til den kommende planlægning i en to ugers høringsperiode. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 7 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 9) 

 

Januar 2018

 

Nyt attraktivt bolig- og erhvervsområde på Fiskars-grunden

Et boligprojekt med udsigt til Silkeborg Langsø på ca. 60 lejligheder fordelt på tre bygninger i 3-5 etager og 15 rækkehuse. Det er planen for grunden i Hvinningdal, hvor virksomheden Fiskars har holdt til. Men det var ikke i overensstemmelse med kommunal- og lokalplanen. Derfor har ændringerne i planerne været i høring dog uden at give anledning til ændringer. Nu har byrådet vedtaget ændringerne i kommunal- og lokalplanen, så projektet kan begynde. I boligprojektet er der også mulighed for at udvide bygningen, hvor et konsulentfirma i dag har til huse, til mere kontorerhverv. Stier, legeredskaber og bænke skal binde bolig- og erhvervsområdet sammen med naturen i området.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 3)

Kjellerup

Marts 2018

 

Plejecentre i Kjellerup får politiske kontaktpersoner

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Friplejehjemmet i Kjellerup får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson. Imens får Fuglemosen og Sandgårdsparken Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Plejecenteret Fuglemosen bliver forskønnet

Midlertidige pladser og palliationspladser på Fuglemosen bliver forskønnet, så borgere og medarbejder får de bedste fysiske og psykiske rammer. En virksomhed med speciale i at indrette og designe omgivelserne efter brugergruppens behov skal sammen med medarbejdere og borgere på Fuglemosen står for forskønnelsen. Byrådet har godkendt at bruge 500.000 kr. til formålet. De midlertidige pladser på Fuglemosen er til personer, som med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en periode har særligt behov for behandling, omsorg, genoptræning eller pleje. En palliationsplads er for borgere i den afsluttende fase af livet, som har brug for lindring og livskvalitet i den sidste tid.
(Byrådet 27.02.2018, punkt 16)

Det tidligere sygehus i Kjellerup får nyt navn

Sundhedscenter Kjellerup. Det bliver navnet, som det tidligere sygehus i Kjellerup nu får. Med årsskiftet er der blevet ændret på aktiviteterne, da genoptræningsopgaverne er flyttet til det nye genoptræningscenter på Remstruplund. I stedet har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fået base i Sundhedscenter Kjellerup for den nordre del af kommunen. Udover det er der på Sundhedscenter Kjellerup sygeplejeklink, høreklinik, overvægtsklinik, træningstilbud som selvtræning, base for terapeuter, Health Care tilbud til medarbejdere i kommunen og IT-undervisning for ældre.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.02.2018, punkt 3)

 

Januar 2018

 

Steens Group A/S får mulighed for at køre med stort vogntog til motorvejen

Plan- og Vejudvalget har godkendt en ansøgning fra Steens Group A/S, hvor de har søgt kommunen om at få lov til at køre med store vogntog fra Industriparken 21 i Kjellerup til tilkørslen til Silkeborgmotorvejen ved Viborgvej. Da et modulvogntog har brug for mere plads, vil der formodentlig blive behov for justeringer af vejene langs ruten. Udvalget har besluttet, at Steens Group A/S skal stå for alle udgifterne i forbindelse med evt. anlægsarbejde langs ruten. Teknik- og Miljøafdelingen sender ansøgningen med en nøjagtig beskrivelse af den ønskede rute til screening hos Vejdirektoratet.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 14)

December 2017

 

Bynært aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup

Silkeborg Kommune er sammen med borgere i Kjellerup og Sygehusdalen er i gang med at planlægge et aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup tæt på Krabbes grønne ring. Byrådet har frigivet de sidste 1,5 mio. kr. til projektet af den samlede pulje på 2,0 mio. kr. Projekt Skovbakken i Kjellerup er et bynært anlægsprojekt, der skal skabe et inkluderende by- og aktivitetsområde. Formålet er at skabe en større sammenhæng mellem byen, naturområdet Sygehusdalen og den ni kilometer lange gangsti ’Krabbes Grønne ring’.
Projektet er også støttet med 1,65 mio. kr. fra Real Dania.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 11)

 

Demensegnede plejeboliger

18 plejeboliger ved Fuglemose Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Status på Arena Park

Anden etape af Arena Parken er undervejs. Entreprenøren er i fuld gang med at anlægge aktivitetsparken med forplads og træningsområde. Jordarbejdet i den resterende del af parken har været hårdt ramt grundet vejret henover sommeren og efteråret. Derfor bliver den del af parken en del forsinket. Jordarbejdet forventes at færdiggøres henover foråret 2018, men arbejdet afhænger også meget af, hvilket vejr foråret byder på. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er orienteret om status på Arena Parken.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 18)

Flere penge til Skovbakken

Det bynære aktivitetsområde Skovbakken i Kjellerup får samlet et budget på 3,65 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler byrådet at forhøje anlægsbevillingen til 1,5 mio. kr., så det samlet bliver 2 mio. kr. plus 1,65 mio. kr., som Real Dania støtter projektet med. Der er ansat en projektleder, som er i gang med at inddrage borgerne, så deres interesser og behov bliver dækket.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 5)

November 2017

 

Kjellerup med Kant vil vise seværdighederne i området

Kjellerup med Kant arbejder på at vise Kjellerups kvaliteter og potentialer. Projektet er et led i kampagnen ”Silkeborg Kalder”, som forsøger at få flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Kjellerup med Kant arbejder på at få opsat en pegevejviser på Torvet i Kjellerup, der skal vise alle seværdighederne i Kjellerup. Lokalrådet har derfor løbende været i kontakt med Teknik- og Miljøafdelingen og Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune. Vej- og Trafikudvalget har tidligere besluttet at pegevejviseren skal være i stil med den på Torvet i Silkeborg, og Silkeborg Kommune står for at pegevejviseren sættes op. Sagen er nu blev drøftet igen i Vej- og Trafikudvalget på baggrund af en henvendelse fra Kjellerup med Kant-gruppen, som ønsker et par ændringer. Lokalrådet og Vej- og Trafikudvalget vil derfor gå i dialog for at træffe en endelig beslutning.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 7)

Kjellerupegnens Kunstsamling afslører ny skulptur til 35 års jubilæum

Den 26. november holder Kjellerupegnens Kunstsamling 35 års jubilæum, hvor gamle, renoverede skulpturer vises frem og en ny skulptur ser dagens lys. Kjellerupegnens Kunstsamling ansøgte Silkeborg Kommune om et tilskud på 42.000 kroner til Jubilæet, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan ikke yde et større tilskud end 10.000 kroner til køb af nyt kunst, da foreningerne selv er ansvarlige for den løbende vedligeholdelse. De kunstinteresserede kan udover 35 års jubilæet glæde sig til ’Skulpturby Kjellerup’, som afholdes i 2019 i Kjellerup.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 7)
 

Oktober 2017 

 

Det gode hverdagsliv på Solgården

Plejeboligenheden Solgården bliver indviet 26. oktober 2017. Borgere, pårørende og lokalsamfundet er blot nogle af dem, der er inviteret med til indvielsen. Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune er orienteret om de mange indsatser og initiativer der er i gang på Solgården. Visionen for solgården er, at det må være et sted, hvor voksne mennesker med misbrug gerne vil bo og leve det gode hverdagsliv. I starten af år 2018 vil der være en evaluering af Solgården for at styrke udviklingen og indsatsen på plejeboligenheden.
(Ældre- og Handicapudvalget 05.10.2017, punkt 10)


Kragelund

Marts 2018

 

Frederiksdal og Kragelund mødes til running dinner

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd vil lave et arrangement, kaldet running dinner, som skal styrke sammenholdet mellem byerne. Sammenholdet skal styrkes med fællesspisning, underholdning og kaffetraktement. De har søgt om 7.200 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget giver tilskud på 5.200 kr. til leje af forsamlingshuset.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 7)

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd søger tilskud til sangbøger

Lokalrådet ønsker at købe 50 højskolesangbøger, som skal bruges, når der holdes ”Kragelund synger”. Det er Kragelund med kant-gruppen, som står bag tiltaget. Lokalrådet har søgt et tilskud på 9.500 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til sangbøgerne, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 6)

Kragelund Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Kragelund Plejecenter får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15) 

Februar 2018

  

Mere plads til byudvikling

Den centrale ejendom i Kragelund Engesvangvej 1A-B købte Silkeborg Kommune med overtagelse 1. februar 2018. Ejendommen skal sammen med de omkringliggende arealer sælges til Silkeborg Boligselskab, så der centralt i Kragelund på de tomme arealer kommer byudvikling. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Engesvangvej 1A-B er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Akustikken i den store sal i Kragelund Forsamlingshus er dårlig på grund af buet loft. Derfor vil Kragelund Forsamlingshus gerne sætte akustiklofter op og har søgt om støtte til finansieringen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 74.502 kr. til formålet, så akustikken i forsamlingshuset bliver bedre.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 10)

Laven

November 2017

 

Terrassen Camping skal ikke være boligområde

Størstedelen af de fremmødte til borgermødet 31. oktober tilkendegav, at de ikke ønsker, at Terassen Camping skal nedlægges til fordel for et boligområde med ca. 28 boliger. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har derfor afvist projektet, da der ikke er opbakning i lokalområdet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 4)

Resenbro, Linå og Hårup

Marts 2018

 

Plejecentret Rødgård i Resenbro får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Resenbro får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

 

Februar 2018 

 

Tidligere børnehave rives ned

Bygningen på Skellerupvej 20, hvor Ådalens Børnehave tidligere lå, bliver i 2018 revet ned, fordi det er en ældre og nedslidt ejendom. Bygningen ligger sammen med Resenbro Skole, og arealet vil fremover blive en del af skoleområdet. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Skellerupvej 20 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Ansøgning om to boliggrunde ved Skelleruptoften

På et areal ved Skelleruptoften, hvor der i dag er regnvandsbassin og rekreativt område, er der ansøgt om at udstykke området til to boliggrunde. Plan- og Vejudvalget har afvist ansøgningen, fordi Silkeborg Kommune ikke har lov til at give dispensation ifølge planloven, fordi det vil stride med områdets formål, som lokalplanen har fastsat.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 8)

Linå Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Linå Forsamlingshus har problemer med fugt i kælderen. Derfor har forsamlingshuset søgt tilskud til at fugtsikre den ved at lave en ekstra væg. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 2.382 kr. til vedligeholdelsen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 11)

Nyt tag på Resenbrohuset

Taget på Resenbrohuset indeholder asbest, det trækker ind fra udluftningen og så er terrassedøren utæt og slidt. Derfor har Resenbrohuset søgt om tilskud til at lægge nyt tag og få nye udluftningskanaler og en ny terrassedør. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 92.500 kr. til vedligeholdelsen. Resenbrohuset søgte også om tilskud til en støjmur, men fordi udvalget ikke vurderede, det er vedligeholdelse, fik de afslag. Resenbrohuset søgte tilskud ved puljen for vedligeholdelse af forsamlingshuse.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 14)

Januar 2018

 

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Hårup

Med en ny lokalplan er der udsigt til flere erhvervsgrunde langs motorvejen ved Hårup. Området dækker over et areal på ca. 50,4 ha, der skal godkendes til erhvervsformål med mulighed for transporttunge erhverv og butikker med pladskrævende varegrupper. Byrådet har godkendt at sende et tillæg til kommuneplanen og til lokalplanen for erhvervsområdet i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede også, at der ikke skal laves en miljøvurdering af ændringen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 8) 

Fremtiden for den gamle mejerigrund i Linå

Ejeren af den gamle mejerigrund ønsker at flytte sin virksomhed og give plads til et nyt boligområde på grunden. Borgere, grundejere og Resenbro lokalråd har udtrykt sig positive omkring ønsket. Kommunalplanen skal ændres, hvis grunden udelukkende skal blive til et boligområde. I øjeblikket skal beboer på grunden have tilknytning til en virksomhed. Byrådet har sendt forslaget om ændringen i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede også, at der ikke skal laves en miljøvurdering af ændringen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 6)

Sommervej 32 i Resenbro kan ikke få sort tag

Området omkring Sommervej i Resenbro hører under en lokalplan, der blandt andet indeholder et krav om at tage skal udføres som levende grønne tage, så det passer til det omkringliggende landskab. Plan- og Vejudvalget har derfor ikke givet dispensation til, at Sommervej 32 i Resenbro kan anlægge et mat sort tag. Sagen har været udsendt til naboorientering fra 28. november 2017 til 13. december 2017, hvor der også er kommet en række bemærkninger mod en evt. dispensation.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 11)

December 2017

 

Demensegnede plejeboliger i Resenbro

17 plejeboliger ved Rødegård Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Resenbro Lokalråd får ikke tilskud til infostander

Resenbro: Resenbro Lokalråd har søgt om et tilskud på 1.500 kroner fra Nærdemokratiudvalget til at sætte en infostander op på Torvet i Linå. Nærdemokratiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, da lokalrådet skal være ude af stand til selv at dække udgifterne for at komme i betragtning.
(Nærdemokratiudvalget 11.12.2017, punkt 3)

Sejs-Svejbæk

Marts 2018

 

Sejs Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Sejs Plejecenter får Flemming Heiberg som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk

Byrådet har besluttet, der skal laves en helhedsplan for Sejs-Svejbæk. Det betyder, at placeringer af kommunale ejendomme som haller og daginstitutioner skal sikre byen de rette ressourcer, så de bidrager til balance, liv og vækst i byen. I Sejs-Svejbæk er vuggestuer, børnehaver og skole presset på plads, fordi byen er attraktiv at bo i. Derfor skal der laves en helhedsplan, som i etaper udvikler skole og daginstitutioner. Trafikken omkring Juløsvej, især omkring skolen og Borgdalsvej, er også udfordret. Derfor vil forskellige forslag til helhedsplanen også se på løsninger af de trafikale udfordringer. Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at arbejdet med helhedsplanen er begyndt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget 05.03.2018, punkt 6 og 7 og Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 10)
 

Februar 2018

 

Linjeføring af Tværdalsvej

Siden 2009 har et område nord for banen mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej været udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. Området skal afgrænses mod nord og betjenes af en fordelingsvej kaldet Tværdalsvej. I 2012 blev området planlagt, men Silkeborg Kommune vil lave et kommuneplantillæg, så Tværdalsvej flyttes mod nord for at tage hensyn til Borgdalsvej 13 og byudviklingsmulighederne. Plan- og Vejudvalget har ud af syv linjeføringer valgt at arbejde videre med princip 1 som linjeføring, som flytter vejen 50 meter mod nord.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 9)

December 2017 

 

Ny løsning på den stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Julsøhaven

Daginstitutionen Julsøhaven har oplevet stor efterspørgsel på pladser til 0-2-årige i løbet af efteråret 2016 og 2017. Allerede fra januar 2017 var antallet af de 0-2-årige steget med 16 børn mere end forventet. Det har derfor i perioder ikke været muligt at tilbyde pladser inden for eget skoledistrikt – især ikke de efterspurgte vuggestuepladser. I løbet af 2017 har der været midlertidige vuggestuepladser i dagplejens heldagslegestue i Julsøhaven, men faciliteterne er desværre ikke til at være permanent vuggestue. I de kommende år kan Julsøhaven også se frem til stigende efterspørgsel på børnehavepladser.
Byrådet har besluttet efter ønske fra Julsøhaven at bevillige 3 mio. kr. til institutionen, så daginstitutionen blandt andet kan få etableret et større køkken, der kan rumme den stigende efterspørgsel. Derudover vil der i det kommende år blive arbejdet på en særskilt anlægsbevilling til en helhedsplan for Sejsområdets skole, daginstitution og heldagslegestue, så der igen bliver plads og gode forhold til alle børn i Sejsområdet.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 13)

Kunstnergruppe får hjælp til markedsføring

Kunstnergruppen omkring galleriet Kirsebærgården i Sejs-Svejbæk får 7.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at markedsføre deres midsommerudstilling RETHINK DIT AFFALD. Det er 6. år i træk at gruppen arrangere sådan en midsommerudstilling. Årets tema er inspireret af Silkeborg Kommunes tiltag om at sortere affald på en ny måde. Udover lokale kunstnere er årets gæsteudstiller Trine Guld, som arbejder med keramik, skulptur og installation. Markedsføringspengene skal gå til annoncer i aviser, blade og plakater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 12)

Underskudsgaranti til Sejs Blæserne

I maj 2018 holder foreningen Sejs blæserne koncertkonkurrencen SilkeBlæs. Foreningen har søgt om et tilskud på 10.000 kr. for at få budgettet til at balancere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er kommet foreningen i møde og har godkendt at yde en underskudsgaranti på 10.000 kr. Sejs Blæserne holder cirka konkurrencen hvert andet år, sidst i 2015, og startede konkurrenten tilbage i 1990. Konkurrencen afholdes i Jysk Musikteater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 13)
 

November 2017

 

Grundejer får afslag på udstykning af Julsøvej 92

Grundejer ønsker dispensation til at udstykke Julsøvej 92 til to grunde. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afviser dog ansøgningen, da de to nye grunde ikke vil være i overensstemmelse med rammerne i lokalplanen og vil overskride bebyggelsesprocenten. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker ikke at området skal være tættere bebygget og ændre karakter. Sagen har været i nabohøring og partshøring.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 3)

 

Nyindretningen af De Små Fisk bliver forlænget

Projektet med at renovere og indrette blandt andet toilet- og kioskbygning ved De Små Fisk er forlænget til 30. juni 2018. Oprindeligt havde Silkeborg Byråd givet tilsagn til projektet frem til 31. december 2017, men nu forlænger Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagnet til sommeren 2018, da projektet er mere komplekst end først antaget. 
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 2)

 

Oktober 2017

 

Stands planer om boliger mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om et boligprojekt mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk. Byrådet sendte sagen tilbage til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi sagen endnu er i en undersøgende fase.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 15)

Silkeborg Midtby

Marts 2018

 

Renovering af gågaderne i Silkeborg midtby

Byrådet har sat penge af til at renovere gågaderne, og nu er planen godkendt af Plan- og Vejudvalget for, hvordan de bedst mulige gågader bliver til. Det er primært Vestergade og Søndergade, der bliver fornyet. Alle brugere af gågaderne skal høres. De mest berørte som de erhvervsdrivende, Handel Silkeborg og gadernes grundejere bliver der holdt dialogmøder med. Med interesseorganisationer, foreninger og naboer bliver der holdt workshops og cafemøder med. For alle borgere og brugere af gågaden bliver det muligt at få sin mening med via en bemandet dialogboks i gågaden. Alt det kommer til at foregå fra april til juni 2018. Resultaterne skal danne grundlag for at lave en skitse over, hvordan gågaderne kan komme til at se ud. I august forventer man, at skitsen er færdig.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 8) 

Lukning af nedkørselsrampen til Torvecenteret på Christian 8.s Vej

I forbindelse med den kommende byudvikling omkring Torvecenteret vil Plan- og Vejudvalget gå i dialog med byggefirmaet A. Enggaard A/S, som ejer Torvecenteret, om at lukke rampen, og i stedet gøre Christian 8.s Vej tosporet på strækningen, så trafikken bedre kan glide.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 31)

Hvordan videreføres aktiviteterne fra Kulturhuset Silkeborg?

Bygningen på Hostrupsgade 14, hvor Kulturhuset Silkeborg bruger lokalerne, skal sælges. Det er blevet besluttet, ligesom et nyt kulturhus på Amaliegade for unge mellem 13-25 skal indrettes. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er i dialog med Kulturhusets brugere om, hvordan man kan videreføre de nuværende aktiviteter. Der bliver lavet en analysearbejde for at kvalificere udvalgets beslutning.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 17)

Valg af repræsentant til Idé- og Programudvalg for nyt trailcenter

Der er sat 4 mio. kr. af til et nyt trailcenter ved Silkeborg Vandrehjem, hvor mountainbikere, løbere og andre brugere får faciliteter til omklædning, overdækning og depot i byen, men tæt på skov. I forbindelse med opførelsen bliver der nedsat et Idé- og Programudvalget for trailcenteret. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget har valgt byrådsmedlem Peter Nyegaard Jensen som politisk repræsentant til udvalget. Resten af Idé- og Programudvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Deres opgave er, at lave redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger samt give et bud på prisen. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere og lignende.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 11)

Silkeborg Pigerne og Drengene søger om øget lokaletilskud

Gymnastikforeningen, der bruger faciliteterne i Silkeborg Sportscenter, søger om øget lokaletilskud til en lejestigning, fordi hal 1, 2 og 3 bliver ombygget, og springerbaner og springgravsfaciliteter optimeres. Ombygningen forventer at være færdig i september 2018, og det fører til øgede husleje for foreningen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen. Eventuelle penge fra fonde og indsamlinger, som Silkeborg Pigerne og Drengene får, skal bruges til at gøre huslejen mindre.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 9)

Januar 2018

 

23 nye almene boliger på Estrupsgade 8-12

AAB Silkeborg bygger 23 almene familieboliger på Estrupsgade 8-12. Der er tale om et etagebyggeri på 4. etager med skråtag og røde mursten med primært treværelseslejligheder. Byrådet giver støtte til opførelsen, medfinansierer boligerne og stiller kommunegaranti for dele af realkreditlånet, som kommunen er forpligtet til.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 17)

Butikker i Østergade får mulighed for at lave udeservering

Forvandlingen af Østergade fra Godthåbsvej til Torvet i Silkeborg er i fuld gang. Oprindeligt var planen, at der skulle laves cykelstativer i Østergade. Det vil dog forhindre en del butikker i at bruge arealet til udeservering. Derfor har Plan- og Vejudvalget nu besluttet at flytte en del af cykelstativerne til Rådhuspassagen. Ved Rådhuspassagen vil der også blive etableret strøm til elcykler. Udvalget giver samtidig tilladelse til udeservering i Østergade.
(Plan- og vejudvalget 08.01.2018, punkt 16)

 

December 2017

 

Optimering af Christian 8.s Vej

Det sidste stykke tid er Christian 8.s vej løbende blevet udbygget for at forbedre trafikken i midtbyen. Med det nye Søtorv med en ny kvickly-bygning og ca. 280 boliger bliver der forventeligt mere trafik. Men Søtorvet skaber også plads til, at Christian 8.s Vej kan få et bedre vejforløb, så trafikken kan afvikles bedre. Derfor har Byrådet godkendt en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektet, så vejnettet kan tilpasses byens behov og den udvikling der sker i midtbyen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 10)

Høring: Hvordan skal forlængelsen af Drewsensvej være?

Byrådet sender hovedforslaget til forlængelsen af Drewsensvej og det alternative forslag i høring i otte uger.
Hovedforslaget er, at Drewsensvej bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det alternative forslag er, at Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen og tilsluttes Søndre Ringvej i et T-kryds.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A. Du kan læse mere om hovedforslaget her, og det alternative forslag her. 
(Byrådet 18.12.2017, punkt 7)

 

November 2017

 

14 billige boliger på Spættevej

AAB-Silkeborg planlægger at opføre 14 billige boliger på Spættevej, der ligger i området ved Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 10,970 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,970 mio. kr. Byggeriet bliver i 2 etager med 7 lejligheder i stueplan og 7 lejligheder på 1. sal. Boligerne på 1. sal betjenes via en altangang mod nord samt 2 udvendige trapper fra stueplan.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 11)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger mener, at nogle af de valgtilforordnede forsøgte at påvirke ham til at stemme på et bestemt parti. Derfor ønsker han, at valget i Vestergade skal gå om. Sekretæren for valgstyrerne havde ikke oplevet, at nogle af de tilforordnede ikke overholdt reglerne i løbet af dagen, så byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 28)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger har klaget over, at han blev bortvist fra Vestergadehallen under valget. Valgsekretariatet vurderer, at borgerens adfærd i den konkrete situation var af en sådan karakter, at det var helt berettiget at valgstyrerne valgte at bortvise ham fra valgstedet – blandt andet fordi, han filmede borgere og valgstyrere uden at have fået accept. Da han nægtede at imødekomme valgstyrernes pålæg, så var der ikke anden mulighed end at kontakte politiet som kom og fjernede ham fra valgstedet. Byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 29)

Parkeringsudfordringer omkring Århusvej

Villavejene øst for sygehuset er udfordret af, at der er fri parkering, mens der i p-huset ved sygehuset er betalingsparkering. Det betyder, at både ansatte på sygehuset og patienter i et vist omfang vælger at parkere gratis på villavejene fremfor betalingsparkeringen ved sygehuset. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænset parkering omkring Århusvej. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Drewsensvej Vest

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt at tillæg til kommuneplanen og lokalplanen ved området ved Drewsensvej Vest bliver sendt i Byrådet og derefter i offentlig høring i 8 uger. Det drejer sig om to løsninger i forhold til at forlænge Drewsensvej. Det ene forslag er, at vejen bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det andet forslag kommer fra borgerne, hvor Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 5)

Syv P-båse på Zeltnersvej bliver fjernet

Efter at Zeltnersvej er koblet på Christian 8.s vej i lyskrydset, er der kommet mere trafik på Zeltnersvej. Det betyder, at det er svært for bilisterne at komme forbi de biler, der holder parkeret i p-båsene på Zeltnersvej. Derfor har Vej- og Trafikudvalget besluttet at nedlægge syv af p-pladserne, så det bliver nemmere og mere sikkert på vejen.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 6)

Bagagerumsmarkedet flytter til Søgade

Snart begynder arbejdet med det nye Søtorv, hvilket betyder at bagagerumsmarkedet skal flyttes. Vej- og Trafikudvalget har besluttet at flytte markedet til Søgades p-plads. Besøgende til bagagerumsmarkedet har fremover mulighed for at parkere ved Rådhus V, i p-kælderen under Torvet og ved Jyske Bank.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 8)

Tagterrasser på Åhavevej vil genere naboerne

En bygherre og en rådgiver har ansøgt om at bygge to tagterrasser på et dobbelthus i 2 etager. Sagen har været i høring, hvor der er kommet tilbagemeldinger fra bekymrede naboer. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afslår ansøgningen, da en helhedsvurdering af sagen lyder på, at de samlede gener ved de ansøgte tagterrasser vil være af væsentlig karakter for flere af naboerne.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 5)
 

Oktober 2017

 

Nye billige boliger på Hjejlevej

AAB-Silkeborg opfører 12 familieboliger med tilskud på Hjejlevej 48 på Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 8.808.000 kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 0,881 mio. kr.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 10)

Silkeborg Sydbyen

Marts 2018

 

Kunstgræsbaner og omklædning på den gamle stadiongrund

På den gamle stadiongrund skal der udover at bygges fire punkthuse i fem etager også anlægges to kunstgræsbaner til boldspil og omklædningsrum ved siden af. Omkring kunstgræsbanerne bliver der lavet et 4 meter højt hegn, og ved siden af boldhegnet ud mod boligerne bliver der lavet en 2-3,5 meter høj støjafskærmning. Der bliver også sat lysanlæg op med ca. 10 styk 18-20 meter høje stålmaster. Byrådet har godkendt at bruge pengene til at byggemodne arealet til baner og omklædning. Opgaven er sendt i licitation. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en rapport over byggeriets påvirkning på miljøet.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 8 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 5)

Plejecentre får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Marienlund Plejecenter får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson. Imens bliver Lene Fruelund kontaktperson for Remstruplund.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Etagebyggeri på den gamle stadiongrund 

Byrådet har nikket ja og godkendt den endelige vedtagelse af lokalplanen for etagebyggeriet på den gamle stadiongrund på Sanatorievej. Der er tale om et etagebyggeri fordelt på 4 punkthuse i 5 etager og med en max. højde på 20 meter. Det bliver i alt til 80 boliger på 73-120 m2. Lokalplanen har været i offentlig høring og efter det, er der kommet flere ændringer i lokalplanen. Projektet er også solgt til en anden bygherre, som også har ændret i projektet.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 8)

4. sal af Marienlund tages i brug

15. marts åbner en af bo-enhederne på 4. sal i det innovative plejecenter Marienlund. Det forventes at den sidste bo-enhed åbner 1. juni 2018. Det blev Sundheds- og Ældreudvalget orienteret om på deres udvalgsmøde. Marienlund åbnede i februar 2017 med daghjem og café, og de første borgere flyttede ind i marts 2017. I september blev 3. etage taget i brug. Marienlund har 120 boliger med 96 plejeboliger, 24 boliger til udviklingshæmmede 35 pladser i daghjemmet.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.02.2018, punkt 8)
 

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

96 plejeboliger ved Marienlund Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Mulighed for at etablere træ-topklatring i Indelukket

Et klatrecenter i trætoppene, hvor du kan balancere mellem trækronerne, prøve svævebanen mellem træerne eller spille bold i et udspændt svævenet. Det er ikke noget, du kan prøve i Silkeborg endnu, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, at der nu kan etableres faciliteter til træ-topklatring i et område ved Indelukket. Både Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen har beset det foreslåede område. De vurderer, at det ikke vil få betydning for den øvrige brug af Indelukket. Flere virksomheder har henvendt sig med et ønske om et etablere sådan en klatrebane i trækronerne. Med godkendelsen kan det blive en mulighed i fremtiden.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 14)

 

November 2017

 

Både borgere og medarbejdere er tilfredse med Marienlund

Borgere med en demens sygdom har fået det bedre efter at være flyttet ind på Marienlund. Det viser en ny evaluering af Marienlund. Ældre- og Handicapudvalget er blevet orienteret om evalueringen af Marienlund på et møde den 30. november 2017. Evalueringen viser at både borgere og medarbejdere generelt er meget tilfredse med de nye rammer og funktioner på Marienlund. Døgnrytmelyset har givet medarbejderne bedre arbejdsforhold, samtidig oplever borgerne stor glæde ved, at lyset kan indstilles efter behov, så de fx kan fortsætte med at læse om aftenen. Det kommende politiske udvalg vil følge evalueringen i 2018.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 13)

Fjerde etage på Marienlund bliver røgfri

Marienlund har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har i samarbejde med Sundhed- og Omsorg drøftet at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. I et høringssvar, skriver Seniorrådet, at de bakker op om, at 4. etage på Marienlund gøres røgfri. På baggrund af høringssvaret har Ældre- og Handicapudvalget endeligt besluttet at gøre 4. etage røgfri, hvilket betyder, at både 1. etage, 3. etage og 4. etage er røgfrie på Marienlund.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 10)

Ungekulturhuset bliver færdigt i løbet af foråret

Byrådet har frigivet 4,4 mio. kroner til et ungekulturhus på Amaliegade Campus Bindslevs Plads. Huset skal fungere som et åbent, inkluderende mødested for unge mellem 13-25 år. I huset er der muligt at danne netværk og relationer på tværs af de forskellige ungemiljøer, og i det fælles hus kan de unge udfolde sig kreativt i et selvskabt kulturproducerende miljø. Huset bliver brugerstyret med kvalificeret sparring fra voksne. Huset skal også danne ramme for Ungdomsskolens aktiviteter, møder i de ungdomspolitiske partier og rådgivning og sparring rettet mod unge med sociale problemer.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 15)

Lyngsø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Lyngsø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Lyngsø er problemet fiskebestanden og for mange alger. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Parkeringsudfordringer syd for jernbanen

Der er stort parkeringspres på vejene syd for Jernbanevej. Presset skyldes blandt andet beboerparkering langs vejene, og at vejene bliver brugt som gratis parkering for pendlere. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænsning og beboerlicens i området syd for jernbanen for at lette parkeringspresset. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Skal fjerde etage på Marienlund gøres røgfri?

Marienlund Plejecenter har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Nu drøfter Ældre- og Handicapudvalget i samarbejde med Sundhed- og Omsorg at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har besluttet at sende sagen i høring i Seniorrådet, inden de træffer en endelig beslutning.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017

 

Etagebyggeri i Sydbyen

Der er planer om flere boliger på den gamle stadiongrund, og det kræver en ny lokalplan. Derfor sender kommunen et forslag til lokalplan i 8 ugers høring. Planen skaber plads til cirka 80 boliger, der kan være 75-125 m2 store. Grunden er 13.340 m2 og der må være max. 8.000 boligetagemeter på den. Hver bolig får 1½ p-plads med vejafgang ud til Sanatorievej.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 2)

Sjørslev og Demstrup

Marts 2018

 

Solgården i Sjørslev får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Sjørslev får Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Skægkær

Marts 2018

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6) 

 

Februar 2018

 

Endelig godkendelse på plads for biogasanlæg i Lemming

Nu har en landmand fået den endelig godkendelse til at bygge et biogasanlæg på Allingevej 13 ved Lemming. Byrådet har godkendt et tillæg til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplanen for biogasanlægget, som gør at byggeriet af anlægget kan gå i gang. Beslutningen betyder også, at Silkeborg Kommune finansierer forbedringer af veje til lastbilerne, der kommer med gylle til biogasanlægget. Byrådet har også givet VVM-tilladelse til biogasanlægget.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 6 og 7 

Biogasanlæg ved Lemming to skridt nærmere

En landmand ønsker at bygge et biogasanlæg på Allingevej 13 ved Lemming. Nu har Plan- og Vejudvalget sagt ja til et tillæg til kommuneplanen og ændringer i lokalplanen, og Klima- og Miljøudvalget har givet VVM-tilladelse til byggeriet. Nu skal byrådet tage den endelige beslutning, om byggeriet af biogasanlægget kan godkendes.
(Plan- og Vejudvalget 05.02.2018 og Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018)

Sejling og Serup Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Forsamlingshuset i Sejling trænger til nyt gulv og loft på scenen, mens forsamlingshuset i Serup trænger til maling og behandling af gulve. Derfor har Sejling Forsamlingshus søgt om tilskud til at få lagt nyt gulv og tag og fået 18.297 kr. i tilskud til arbejdet. Serup Forsamlingshus får 25.000 kr. til maling af vægge, fodlister og døre og afslibning og lakering af gulve. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 16 og 17)

November 2017

 

Sti rundt om Gubsø

Vejdirektoratet skal i gang med erstatte den natur, der blev berørt af byggeriet af Silkeborgmotorvejen. I Gubsø-området bliver det nødvendigt at hæve vandstanden i Gubsø med ca. 75 cm – et projekt Silkeborg Kommune står for. Idet Gubsø-området er under byudvikling, er det planen at etablere et stiforløb omkring søen til rekreativ brug i samme omgang. Byrådet besluttede derfor at bevilge 600.000 kroner til at få undersøgt, hvor det er bedst at lægge stien og så derefter projektere stiforløbet.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 5)

Trafikproblemer ved Viborgvej skal løses

Trafikproblemerne ved Viborgvej – Resdal Bakke skal løses, det har Vej- og Trafikudvalget besluttet efter dialog med beboere fra området. Efter motorvejen er kommet, er trafikken på Viborgvej steget, hvilket har givet en række problemer udtrykker borgerne. Vej- og Trafikudvalget har i alt 46 projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2017, hvor problemerne omkring Viborgvej – Resdal Bakke skal prioriteres længere frem i køen af projekter, det mener Vej- og Trafikudvalget efter at have kigget på sagen. Der er sat 3,5 millioner kroner af om året til at løse projekterne i Trafiksikkerhedsplanen, derfor forventer Vej- og Trafikudvalget at projektet omkring Viborgvej – Resdal Bakke er realiseret i 2020-2021.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 4)

ØBG Tennis får afslag på lokaletilskud til leje af tennishal og klubhus

Tilbage i marts 2017 bevilligede Silkeborg Byråd 2,5 mio. kr. i anlægsstøtte til tennishallen på Øster Bordingvej 17. Ved samme møde gjorde borgmesteren det klart, at byrådet ikke ønsker, at byggeriet af hallen skal medføre ekstra lokaletilskud. Derfor afviser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget lokaletilskuddet til ØBG Tennis til leje af tennishal og klubhus. Afslaget er givet på baggrund af Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 4, hvor der står, at kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler eller nye lejemål, hvis de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017 

 

Stands planer om et biogasanlæg i Lemming

Leif Lund (løsgænger) ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om at give tilladelse til et biogasanlæg nær Lemming. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi ansøgeren om et biogasanlæg endnu ikke er blevet partshørt efter de indkomne høringssvar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 16)

Anlægsstøtte til minihal og ombygning af Lemming forsamlingshus bliver forlænget

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede tilbage i februar 2017 at give tilsagn om anlægsstøtte på 2 millioner kroner til halprojekt og ombygning af forsamlingshuset i Lemming. Foreningerne bag projektet har søgt om forlængelse af tilsagnet, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at forlænge tilsagnet frem til 30. april 2018.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 23.10.2017, punkt 5)

Trafikstøj i Skægkær skal drøftes

Efter henvendelse fra en borger i Skægkær har Vej- og Trafikudvalget besluttet at kigge nærmere på trafikstøjen i Skægkær. Udvalget vil drøfte støjen i forbindelse med en kommende trafiktælling i området for at finde ud af, om der fra politisk side skal gøres en indsats for at mindske støjen fra motorvejen.
(Vej- og trafikudvalget 09.10.2017, punkt 3)

Sorring

Februar 2018

 

Sorring Borger- og Kulturhus får tilskud til renovering

Reparationer på tag og mure, afskærmning til loft og maling af døre og depotrum. Det har Sorring Borger- og Kulturhus søgt tilskud til, så de kan få renoveret Borger- og Kulturhuset. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud til renoveringen på 12.500 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 18)
 

Oktober 2017

 

Ny dør til Toustrup Forsamlingshus

Toustrup får tilskud til at udskifte hoveddøren og dørkarmen på forsamlingshuset. Træet i de gamle dørkarme og hoveddøren er råddent, hvorfor Toustrup har søgt tilskud fra kommunen til at kunne skifte døren og karmene ud. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse betyder, at kommunen kan yde tilskud på 50% af udgiften til hoveddøren og dørkarmen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 5)

Them, Salten og Knudhule

Marts 2018

 

Them-Salten Lokalråd vil engagere de unge

Lokalrådet vil begynde et opsøgende arbejde for at fremme fællesskaber og koordinere samarbejde mellem borgerne i området. I den forbindelse ønsker lokalrådet at sætte et tiltag i gang, som skal få de unge inddraget og engageret i lokalområdet. Til det formål har Them-Salten Lokalråd søgt støtte af Nærdemokratiudvalget og fået 5.000 kr. Erfaringerne fra tiltaget skal de dele med de øvrige lokalråd.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 4) 

Liga Syd søger tilskud til kommunalpolitisk forum

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget har udsat beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skal gives, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 11)

Starten er taget til et nyt boligområde i Salten 

I forlængelse af Magnolievej i Salten er der planer om at bygge 15 parcelhuse på grunde af mellem 720-850 m2 og 44 rækkehuse på grunde af mellem 280-425 m2. I dag er den 3,6 ha. grund brugt til landbrug. I det sydlige område er grunden, der vil grænse op til den eksisterende by, og længst mod vest er planen, at parcelhusene skal ligge, mens resten af området vil blive med rækkehuse. Der er også et ønske om, at der centralt i området skal være fællesområde med en sti fra den nordlige boligvej til den sydlige og mulighed for at lave et regnvandsbassin, ligesom der skal være flere affaldsstationer. Området skal også kobles til det eksisterende stisystem, der forbinder området med Salten, Them og Frisholm. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 5 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 8)

Toftevang Plejecenter i Them får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Toftevang Plejecenter i Them får Kasper Kragh Thomassen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15) 

 

Februar 2018

 

Kloakseparering i Salten Skov til gavn for vandmiljøet

Salten Skov er i dag fælleskloakeret, så spildevand og regnvand løber i den samme ledning.
Ved store mængder regn er der ikke plads til spildevandet i rørene, så noget af det ender i Salten Langsø. For at reducere spildevand i søen skal regn- og spildevand skilles ad, så det løber i hver sit rør. Det er forslaget fra Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune, som byrådet har godkendt og sendt i otte ugers høring.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 5)

Mere plads til Frisholm Skole

Huset på Tømmerbyvej 9 bliver i 2018 revet ned. Efter nedrivningen bliver grunde overtaget af Frisholm Skole som udendørsareal. Grunden blev oprindeligt købt af Silkeborg Kommune til en udvidelse af Frisholm Skole. Den har siden januar 2017 været til salg for 795.000 kr., men der har kun været et bud på ca. 400.000 kr. Ejendomsstaben vurderer, at det er bedre at rive bygningen ned end at sælge til så lav en pris. Samtidig får Frisholm Skole mere plads. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Tømmerbyvej 9 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17) 

Salten Borgerhus får tilskud til nye døre

Den udvendige dør i Salten Borgerhus er dårlig, og to indvendige døres karme er flækkede. Derfor har Salten Borgerhus søgt om støtte til udskiftningen af dørene. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud på 11.817 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 15)
 

December 2017

 

Nyt anlæg skal sikre, at der fortsat kan svømmes i Them Svømmehal

Den 1. juli 2017 trådte et nyt badevandsregulativ i kraft, som desværre har betydet at Them Svømmehal ikke opfylder kravene. Derfor vil Them Hallerne nu renovere vandbehandlingsanlægget, så Them Svømmehal igen kan opfylde kravene og fungere som svømmehal. Byrådet har bevilliget 7,0 mio. kr. til den omfattende renovering.
Them Hallerne har oplyst at svømmehallen lukker 1. maj 2018, og det nye vandbehandlingsanlæg kan stå klar 1. september 2018.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 21)

 

November 2017

 

 

Engetved Sø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Engetved Sø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Engetved Sø er den gal med fiskebestanden. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Askehuset i Them bliver renoveret

Daginstitutionen Askehuset i Them trænger til at få køkkenet renoveret. I køkkenet laves der mad til ca. 100 personer. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkener for i Askehuset i Them og i Skovbuen i Gødvad.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Thorning, Vium og Hvam

Marts 2018

 

Bakkegården i Thorning får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Thorning får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Privat fællesvej på Aalborgvej lukket

Ejeren af ejendommen Aalborgvej 75 ønsker en privat fællesvej nedlagt. Det er en mindre grusvej mellem ejendommen og Aalborgvej 81. Vejen er ikke den eneste adgangsvej til ejendommene, og blandt andet derfor er den ikke vigtig. Efter otte ugers offentlig høring er der ikke kommet nogle kommentarer til ejerens ønske. Plan- og Vejudvalget har godkendt ejerens ønske om at nedlægge vejen som privat fællesvej.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 33)

 

Januar 2018

 

Støtteforening vil forbedre faciliteter i Stendal Skov

Støtteforeningen består af en gruppe dagplejere fra Hvam og Vium. De kommer tit ved bålpladsen i Stendal Skov, men forholdene begrænser dem i at bruge skoven, fordi de mindste børn ikke kan søge ly for regn og slud. Støtteforeningen vil forbedre faciliteterne, så de selv og alle andre interesserede i endnu større grad kan gøre brug af skoven. De søger derfor Silkeborg Kommune 200.301 kr. til forbedringerne ud af et samlet budget for forbedringerne på 438.600 kr. Byrådet har godkendt ansøgningen og støtter foreningen med det søgte beløb
(Byrådet 29.01.2018, punkt 19)

Erhvervsgrund skal laves til boligområde

Der er et ønske om at lave erhvervsgrunden ved Mads Doss’ Vej i Thorning om til boligformål. Der er tale om at opføre 8 boliger med integrerede carporte samt et fællesopholdsareal mod syd. Dele af området er allerede godkendt til bebyggelse i kommuneplanen, men et lille område i det nordvestlige hjørne skal godkendes i et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen. Byrådet sendte forslag om ændringerne i planerne i 4 ugers høring. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 4)

December 2017 

 

Rygdækning til Thorning Friluftsspil 2018

I 2017 fik Thorning Friluftsspil hævet sin underskudsgaranti til 55.000 kr. og friluftsspillet har søgt om at få den samme garanti i 2018. I en årrække har underskudsgarantien været 35.000 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt ja til at forhøje garantien for 2018, når Thorning Friluftsspil opfører Grease. Det vil sige, hvis opsætningen af Grease mod forventninger giver underskud på op til 55.000 kr., så dækker kommunen beløbet. Thorning Friluftsspil fik ikke brug for den forhøjede garanti i 2017, da underskuddet var på 29.149 kr. I år er flere tiltag sat i værk for at øge billetsalget og blive selvfinansieret. Så der er ikke grund til at tro, underskuddet bliver større i år, tværtimod.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 10)
 

November 2017 

 

Thorning løfter det faglige niveau i samarbejde med Skoleafdelingen

I samarbejde med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har Thorning Skole nedsat en styregruppe med skolens ledelse, områdeleder og projektleder for Videnscenter for udskoling. Fra august 2017 har styregruppen arbejdet for et fagligt løft til kommende 7., 8. og 9. årgang. Derudover igangsætter styregruppen et generelt vedvarende løft af Thorning Skole. På baggrund af et møde mellem skolebestyrelsen og skolechefen er der startet et samarbejde mellem Thorning Skole og Skoleafdelingen i kommunen. Skoleafdelingen afholder således alle ekstraudgifter forbundet med projektet, og der bliver afsat 1 mio. kr. om året i en treårig periode. Projektet er med til at give hele skolevæsnet i Silkeborg Kommune erfaring og viden.
(Børne- og Ungeudvalget 07.11.2017, punkt 4)

 

Oktober 2017

 

595.000 kroner til Viam-Hvam Kultur- og Multihus

Det blev dyrere for foreningerne bag Vium-Hvam Kultur- og Multihus (tidligere en kommunal sognegård) at renovere bygningerne end først antaget. Blandt andet fordi der skulle være en flugtvej gennem en betonvæg i kælderen, separeres kloakledninger – og fordi fonde ikke dækker udgifter til arkitekt og ingeniør. Byrådet bevilgede pengene til renoveringen.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 11)

Vinderslev

Marts 2018

 

Malmhøj Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Malmhøj Plejecenter i Vinderslev får Lene Fruelund som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Februar 2018

 

Hauge og Mausing Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Hauge Forsamlingshus trænger til at blive malet og dørene i Mausing Forsamlingshus er slidte og svære at lukke til. Derfor har forsamlingshusene søgt tilskud til at udbedre forholdene. Hauge Forsamlingshus får tilskud på 5.000 kr. til maling, så det både udvendigt og indvendigt kan fremstå mere præsentabelt. Mausing Forsamlingshus får tilskud på 11.532 kr. til 4 nye indvendige døre. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 9 og 12) 

 

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

24 plejeboliger ved Malmhøj Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

November 2017

 

Malmhøj er godkendt som profilplejeboligenhed

Ældre med sindslidelser eller psykiatriske lidelser kan se frem til at komme på Malmhøj plejecenter, som efter en høringsfase er blevet godkendt som profilplejeboligenhed. Det betyder, at ældre borgere med sindslidelse kan tilbydes et tilbud om behandling, hvor deres sygdom, psykisk såvel som somatisk, kan varetages af medarbejdere, der har kompetencer på begge områder. I høringsfasen var blandt andet Seniorrådet og Handicaprådet overvejende positive omkring at gøre Malmhøj til en profilplejeboligenhed for ældre med sindslidelser.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 4)

Virklund

Marts 2018

 

Virklund Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Virklund Plejecenter i Them får Kasper Kragh Thomassen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Valg af repræsentant til Idé- og programudvalg for ny bygning ved Østre Søbad

De mange badegæster ved Østre Søbad får bedre forhold, når den nye bygning står færdigt. Der er afsat 4 mio. kr. til bygningen. Nu har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget valgt Johan Brødsgaard som politisk repræsentant i det Idé- og Programudvalg, som skal lave en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger og give et bud på prisen. Resten af Idé- og Programudvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 12)
 

November 2017

 

Sommerhusområdet i Vesterlund skal forblive sommerhusområde

Vesterlund Grundejerforening vil bevare Vesterlund som et sommerhusområde og værne om naturen i området. Der er dog i de senere år blevet bygget store sommerhuse i området ved Vesterlund, som har ændret terrænet og områdets karakter. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har nu besluttet at stramme fortolkningen af den oprindelige lokalplan, hvilket betyder, at arealet på sommerhusene i området ikke må overskride 150m2. Med den nye fortolkning indgår et eventuelt kælderareal i de maksimale byggemuligheder. Derudover kan der kun i særlige tilfælde gives dispensation til at regulere terrænet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 2)

Sidst opdateret