Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser. Du finder alle aktuelle høringer her.

 

Vælg dit lokalområde

Fold alle ud

Alderslyst og Søholt

Juni 2018

 

Søholt Renseanlæg flyttes

På et fællesmøde har Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget besluttet, at Søholt Renseanlæg i fremtiden ikke skal ligge på Ege Allé 300. For at kunne håndtere den øgede spildevandsmængde fra flere borgere, vil Silkeborg Forsyning renovere og udbygge Søholt og Truust Renseanlæg, så de i fremtiden skal være de to centrale renseanlæg, mens mindre utidssvarende nedslidte anlæg nedlægges. Da Søholt Renseanlæg ligger på et attraktivt bynært areal, er spørgsmålet blevet rejst, om den nuværende placering er den rigtige. Nu har de to udvalg besluttet at det bynære område ved Ege Allé skal bruges til andre formål. Til hvad vil der senere blive taget stilling til. Udvalgenes ønske om at flytte renseanlægget, og hvor det i stedet kan ligge, bliver drøftet med Silkeborg Forsyning.
(Klima- og Miljøudvalget, Plan og Vejudvalget, 18.06.2018, punkt 3)

Godkendelse af regnskab for renoveringen af almene boliger på Lindevænget

26. januar 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Silkeborg Boligselskab om at give tilsagn til anskaffelsessummen for renoveringen af 129 almene familieboliger på Lindevænget. Renoveringen er afsluttet og regnskabet for ombygningen har Silkeborg Boligselskab sendt til byrådet godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende den endelige sum på 129.549,347 kr., at lejen for de renoverede boliger bliver 682 kr./m2 og at ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 10, Byrådet, 18.06.2018, punkt 19)

Svømmecenter i første omgang på Søholt

Efter byrådets temamøde er det blevet vurderet, at der ikke foreligger en konkret løsning til en multiarena. Det betyder, at der ikke blive lavet en cykelbane med fleksible rum til forskellige sports- og fritidsaktiviteter i første omgang. I stedet igangsættes projektet med at opføre et nyt svømmecenter med familiefaciliteter på Søholt Idrætsanlæg til 180-200 mio. kr. Dog skal der i arbejdet med lokalplanen både være mulighed for at opføre et svømmecenter og en cykelbane med multifunktioner, så det er muligt efterfølgende at realisere en multiarena med cykelbane, hvor driften sker i fuld kommercielt regi. Der er fortsat reserveret 30 mio. kr. i tilskud til at etablere en cykelbane med multifunktioner. I arbejdet med at lave lokalplanen bliver den nærmere placering af de to projekter vurdereret, så inddragelsen af boldbaner minimeres, og mulige synergier med andre faciliteter i området optimeres. Det vil også blive undersøgt og vægtet, at driften af svømmecenteret kan bygge på principperne for socioøkonomisk virksomhed. Brugere af Søholt Idrætspark, der vil blive berørt af etableringen af et svømmecenter, vil snarest efter afklaring af den endelige placering blive indbudt til dialogmøde, hvor konsekvenserne af det videre arbejde med etablering af svømmecenteret drøftes. Det er indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 17, Byrådet, 18.06.2018, punkt 22)

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Alderslyst Action får tilskud til kulturfest

Alderslyst Action er en forening, som arbejder for at skabe lokalt fællesskab, oplevelser, integration, kulturformidling og brobygning. Alderslyst Action holder en årlig kulturfest på 5 dage for børn, unge og voksne i området Lupinvej/Resedavej. I år er det fra 7.-11. august. Der var ca. 10.000 besøgende i 2017. Siden arrangementets 10 års jubilæum for to år siden har der været en vikingedag om torsdagen. Alderslyst Action søger om tilskud på 54.500 kr. til en vikingedag, Thors Dag, under kulturfesten. Kulturrådet udtaler om vikingedagen, at den vil fungere som brobygger imellem de kulturelle udtryk, der i særdeleshed er i området. Arrangøren søger tilskud på 54.500 kr. til afholdelse af det særlige vikingetema under kulturfesten. Udvalget giver et tilskud på 40.000 kr. og inviterer efteråret 2018 arrangørerne til en dialog om erfaringerne med kulturfesten.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 7)

 

Maj 2018

 

Ny placering af Søholt Renseanlæg undersøges

Renseanlægget på Søholt bliver i fremtiden et af to centrale renseanlæg i kommunen ifølge Silkeborg Forsynings strukturplan. I den forbindelse skal renseanlægget på Søholt udbygges. Da renseanlægget ligger på et attraktivt bynært areal, besluttede det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg at undersøge muligheder og konsekvenser ved en alternativ placering af anlægget. Teknik- og Miljøafdelingen er nu færdige med den indledende undersøgelse af mulige placeringsalternativer for Søholt Renseanlæg, og hvad arealet i stedet kunne bruges til. Da beslutningen om anvendelse af arealerne ved Søholt Renseanlægs både handler om byudvikling og spildevandshåndtering, bliver der 18. juni 2018 holdt et fælles møde med Plan- og Vejudvalget, hvor placeringen af Søholt Renseanlæg drøftes, hvordan processen skal være omkring det og evt. hvad arealet så skal bruges til.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 24) 

Handicapboliger har fået navn

De 36 handicapboliger, der skal bygges på det tidligere område, hvor Nordre Skole lå, ha fået navn. Fremover kommer de til at gå under navnet Botilbuddet Alderslyst. Det er blandt andet borgere, pårørende, foreninger, interesseorganisationer, aktører fra lokalområdet, medarbejdere og ledelse fra voksenhandicapområdet, som er kommet med navneforslag. Valget faldt på Botilbuddet Alderslyst, fordi botilbuddets ligger i Alderslyst-området, handicapboligerne er beliggende på Nylandsvej, men navnet bruges i ”Bofællesskabet Nylandsvej”. Borgere har giver udtryk for, at de ønsker et neutralt navn for deres hjem i botilbuddet, og det er værdigt for kommende beboere, at botilbuddet refererer til området, da det kan blive for institutionsagtigt med et kaldenavn. Socialudvalget har godkendt navnet. *Handicaprådet er blevet orienteret.
(Socialudvalget, 08.05.2018, punkt 12, Handicaprådet, 21.06.2018, punkt 5)

Etageboligbyggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej har været i høring

PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet godkendte 26. februar lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for byggeriet og området og sendte planforslagene i høring. Der er kommet tre høringssvar fra Silkeborg Museum, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. På baggrund af høringssvarene tilføjes det i kommuneplantillægget, at planforslaget kan beskadige yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter. Det tilføjes i lokalplanen, at planforslaget ikke vil begrænse Silkeborg Varmes udviklingsmuligheder på Kejlstrupvej 38, da der i dag allerede er etableret etagebyggeri af tilsvarende højde i området, som ligger i en kortere afstand til varmeværket. Plan- og Vejudvalget godkender ændringerne i planforslagene.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 2)

Ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for Lupinvej/Resedavej

Den nuværende boligsociale helhedsplan startede 1. november 2015 og løber frem til 31. oktober 2019. Helhedsplanen dækker Lupinvej afd. 16 og Resedavej afd. 18. Formålet med helhedsplanen er at skabe en tværgående indsats, der skal øge trivsel, lighed i sundhed, øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed og social udvikling i udvalgte boligområder. Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget har taget status for den nuværende helhedsplan til efterretning og godkender at ansøge Landsbyggefonden om en ny 4-årig periode for den boligsociale helhedsplan i samarbejde med boligforeningerne. Sammen søger de om tilskud til et budget på i alt 15 mio. kr., hvor Silkeborg Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen med 3,7 mio. kr. Udvalget har også drøftet, hvilke konsekvenser det vil få at Resadavej/Lupinvej er havnet på regeringens ghettoliste.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 3 og 4)
 

April 2018

 

Planerne for etagebyggeri på hjørnet af Borgergade og Ansvej godkendt

Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen for et nyt centerområde på Borgergade 2-4. Det betyder, der kan bygges i 4-7 etager og op til 23 meter i højde på grundene med plads til ca. 17 lejligheder og butikker i stueetagen. Den højeste bygning på 7 etager kommer til at lægge lige på hjørnet af Borgergade og Ansvej, mens de andre bygninger bliver lavere jo længere op ad Borgergade, de ligger. Vejadgangen til området bliver fra Ansvej. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at skabe byfortætning og sammen med projektet Søhaven på den anden side af Borgergade at have en byport til Alderslyst. Projektet omkring Søhaven er dog blevet stoppet på grund af regler om søbeskyttelseslinjen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 6)

To etageejendomme på Ved Skrænten 4 får nyt tag og elektroniske målere

Midtjysk Boligselskab har anmodet kommunen om at godkende et lån og en huslejestigning i forbindelse med udskiftning af tage og vand- og varmemålere i boligselskabets afdeling 70 – Ved Skrænten 4, som er almene boliger. Midtjysk Boligselskab søger samtidig om kommunal garanti for lånet. Huslejestigningen vil for hver bolig være 39 kr. om måneden. Beboere og organisationsbestyrelsen har godkendt projektet. Byrådet godkender at optagelsen af lånet og huslejestigningen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 10)

Større sikkerhed omkring bygge- og beskyttelseslinjer centralt i Silkeborg

Silkeborg Kommune har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at høre om mulighederne for at få reduceret bygge- og beskyttelseslinjerne centralt i dele af Silkeborg by. Eksempelvis ved Viborgbroen, langs Søvej og ved havnen. Formålet med henvendelsen er at opnå større sikkerhed for at vedtaget planlægning kan realiseres uden at klager over i forvejen godkendte dispensationer til bygge- og beskyttelseslinjen fører til, at byggeriet udsættes. Det er både uhensigtsmæssigt for borgere, investorer og byplanlæggere med usikkerheden omkring bygge- og beskyttelseslinjerne. Plan- og Vejudvalget og Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om henvendelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 8)

Borgmesteren vil have dispensation til Søhaven tilbage 

Borgmesteren vil i den kommende tid kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få dem til at kigge på deres beslutning om at trække dispensationen fra søbeskyttelseslinjen til Søhaven tilbage. Nævnet tog i januar 2018 dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre tre punkthuse på hjørnet af Borgergade/Sølystvej tilbage. Borgmesteren henvender sig til nævnet, fordi de ikke har forholdt sig til, at der på store dele af området tidligere var bygninger, og at området derfor ikke er omfattet af søbeskyttelseslinjen i dag, som den heller ikke var det dengang. Samtidig lagde nævnet også vægt på i deres beslutning at lokalplanen for projektet på modsatte side af Borgergade, ikke var godkendt. Det er den blevet nu. Søhaven er en væsentlig brik i en større planlægning om, at der skal være mulighed for højere bygninger op til 8 etager langs Chr. 8 Vej og Borgergade, som byrådet har godkendt. Noget som allerede er i gang på begge sider af Silkeborg Langsø med den kommende bydel Søtorvet og byporten Alderslyst, som blandt andet Søhaven er en del af. Plan- og Vejudvalget og Klima og Miljøudvalget er blevet orienteret om borgmesterens henvendelse.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget 09.05.2018, punkt 9)

Beslutning om beskæring af lindetræer på Søholt Allé udsat 

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår at beskære lindealléen på Søholt Allé for at forebygge, at en stor del af træerne flækker. Hvis et træ en dag flækker eller vælter og falder ned og ødelægger bygninger eller biler, vil Silkeborg Kommune sandsynligvis være ansvarlige. En gruppe borgere på Søholt Allé er modstandere af beskæringen, fordi de vil bevare alléen, som den er i dag. Der har været dialog og møder mellem kommunen og borgerne. Beslutningen om, hvorvidt lindealléen skal beskæres, har Plan- og Vejudvalget udsat.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 14)

 

Marts 2018

 

Nyopførte almene boliger for borgere i og udenfor kommunen

Ved Skrænten 2A-B og 4 har Midtjysk Boligselskab bygget 16 almene boliger. De ønsker at første gang, de lejer dem ud, så skal det være muligt for borgere udenfor kommunen at flytte ind i dem. Derfor søger Midtjysk Boligselskab, om at 8 boliger udlejes via den eksterne venteliste og 8 efter almindelige kriterier. Økonomi- og Erhvervsudvalget har sagt ja til ønsket fra boligselskabet. Med det blive det muligt at leje ud til borgere, som ikke i forvejen er beboere i boligselskabets boliger og bosiddende i Silkeborg Kommune.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.03.2018, punkt 7)

Styregruppemøde om helhedsplanen for Søholt med Multiarena

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om projektet med helhedsplanen for Søholt med multiarena. Der er netop blevet holdt det 3. styregruppemøde. I februar 2017 blev der sat gang i undersøgelserne af, hvad mulighederne er for en multiarena på Søholt med svømmecenter og cykelbane. 9. april drøfter byrådet mulighederne for at bygge et multiarena
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 5)

 

Februar 2018

 

Etageboliger på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Arealet, som i dag er en grusplads brugt til parkering, har der tidligere været byggeri på, men med udvidelsen af Borgergade blev ejendommen revet ned. PSJ Ejendomsinvest har søgt om at bygge et etagebyggeri med 26 lejligheder med facade mod Borgergade i op til 5 etager. Byrådet har godkendt lokalplanen og et tillæg til Kommuneplanen 2017-2028 og sender den i høring i fire uger. Samtidig er Teknik- og Miljøafdelingen i gang med at afklare, om byggeriet kræver en dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen.
(Byrdået, 26.02.2018, punkt 9)

Tidligere klubhus rives ned

På Ansvej 110-112 ligger det tidligere klubhus for Silkeborg I.F. Silkeborg Kommune overtog bygningen i forbindelse med byggeriet af JYSK park. Bygningen bliver revet ned, fordi indretningen og anvendelsen som klubhus er utidssvarende, og det vurderes ikke sandsynligt, der kan findes en egnet fremtidig brug af bygningen, der ligger op ad motorvejen. Lokalplanen gør det for eksempel ikke muligt at bygge nyt. Efter nedrivningen skal arealet anvendes som udeareal for JYSK arena og JYSK park. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Ansvej 110-112 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Placering af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Fra én til to grunde

Ejeren af Ansvej 83 har søgt om at dele grunden på 1055 m2 i to grunde på 525 og 530 m2. Ejeren har søgt om dispensation Byplanvedtægt 41, som siger, at grundstørrelser minimum skal være 700 m2 ved fritliggende enfamilieshuse. Plan- og Vejudvalget har godkendt dispensationen på betingelse af, at der bliver fælles indkørsel via privat fælles vej, og at bebyggelsesprocenten ikke er over 30 % på grundene. Der har været en nabohøring.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 7)

 

Januar 2018

 

Rosengårdscenteret får donation til at kunne holde søndagsåbent

Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om de to private donationer til Rosengårdscenterets søndagscafé. Donationen gør det muligt at finansiere søndagsspisningen i 3,5 år. Søndagsspisningen begynder igen den 1. marts 2018. For at brugerne ikke skal vente så længe, er der planlagt arrangementer i Rosengårdscenteret på fire af de mellemliggende søndage. Derudover undersøger Centerrådet, om det er muligt at åbne Rosengårdscenteret på flere af de mellemliggende søndage. Sundheds- og Ældreudvalget har noteret, at sagen skal tages op til fornyet behandling i løbet af byrådsperioden.
(Sundheds- og Ældreudvalget 10.01.2018, punkt 7)

 

December 2017


Rosengårdcenterets søndagscafé

Det sidste halvandet år har Rosengårdscenteret holdt søndagsåbent, som et led i et forsøg på at holde det udgiftsneutralt. Trods flere forskellige initiativer, der skulle være med til at dække udgifterne er det ikke lykkedes at kunne holde det udgiftsneutralt. Det betyder, at Rosengårdscenteret lukker om søndagen fra 1. januar 2018. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er orienteret om lukningen.

Nyt: Stor julegave bevarer søndagscafeen på Rosengårdcenteret. 

(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 12)

 

Silkeborg Tennisklub modtager støtte

I 2018 overtager Silkeborg Tennisklub ansvaret for vedligeholdelsen af tennisbanerne. Men hvis banerne skal være i stand til at rumme eliteidræt, har Silkeborg Tennisklub brug for et mindre tilskud til at holde banerne vedlige. Derfor får Silkeborg Tennisklub 100.000 kr. i driftstilskud fra 2018 til at hjælpe tennisklubben med at vedligeholde banerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 6)

 

November 2017

 

Mindre støj fra Lagkagehuset

Naboer til Lagkagehuset har klaget over støjgener fra Lagkagehuset. Støjen skyldes primært læsning og klargøring af varebiler, affaldshåndtering m.m. Støjen fra Lagkagehuset overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derfor har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at der skal fastsættes støjgrænser for Lagkagehuset, som skal overholdes.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Ny fremtid for området ved den gamle Nordre Skole

Kommuneplan og lokalplan skal gøre det muligt at bygge et helt nyt Centerområde ved Nylandsvej. Lokalplanen gør det muligt at bygge et kulturhus og 36 boliger til udviklingshæmmede. Derudover indgår den eksisterende sportshal også i planen, samtidig med at det bliver muligt at lave et grønt friareal. Centerområdet skal fungere som et lokalt samlingssted for beboerne i Alderslyst. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt et tillæg til kommuneplanen, der sikrer at lokalplanen og kommuneplanen stemmer overens. Samtidig er kommuneplanen med til at sikre muligheden for, at der fx kan opføres et plejecenter eller lignende bebyggelse på hele området ved Nordre Skole og boldbanen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 2)

7 mio. kroner til at rive Nordre Skole ned

Nordre Skole skal rives ned for at give plads til 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede og et nyt kulturhus i Alderslyst. Det kommer til at koste 7. mio. kroner at rive skolen ned. Nedrivningen omfatter ca. 9.850 m2 teglstensbygning fordelt på 2,5 etager.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 8)

9 familieboliger på Ved Skrænten 4

Midtjyllands Boligselskab ønsker at opføre 2. etape af lejligheder på Ved Skrænten 4, i det sydlige Alderslyst ved Borgergade. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 19,380 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger nye boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,938 mio. kroner. 6 af lejlighederne bliver med 3 værelser, mens de resterende bliver med 4 værelser.
(Byrådet 27.11.2017 punkt 12)

 

Kunstgræsbanen på JYSK park

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet orienteret om status for arbejdet med den fremtidige administration og adgang til kunstgræsbanen på JYSK park. Ved næste møde vil udvalget snakke om de første erfaringer, der er indsamlet, med brugen af JYSK park og kunstgræsbanen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 9) 

 

Oktober 2017

 

58 mio. kroner til 36 handicapboliger på Nordre Skoles grund

Byrådet godkendte, at pengene til at bygge handicapboliger på Nordre Skoles grund bliver frigivet. Der er tale om 58,0 mio. kr. Efter planen går byggeriet i gang i april 2018 og de 36 handicapboliger er klar til beboerne juni 2019.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 6)

Mulighed for nyt byggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt, at der skal laves en lokalplan for området ved Borgergade og Sølystvej, der i dag blot er en grusplads. Udover en lokalplan skal der også laves et tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering af planerne for området.
Planerne er sat i gang på baggrund af en ansøgning og bebyggelsesplan fra PJS Ejendomsinvest, der sammen med Laban Arkitekter forslår at lave et etagebyggeri med 26 lejligheder.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 7)

Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold (BSV) får ny kontrakt for sæson 2017/18

BSV og Silkeborg Kommune har fået en ny kontrakt på plads, så BSV fortsat kan træne og spille liga- og europacup-kampe i JYSK Arena. BSV har i sin tidligere leje betalt et finansieringstilskud til ombygningen af JYSK Arena, men med den nye kontrakt skal BSV kun betale for halleje.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 3)

 

Ans

Juni 2018

 

Ans valgt som en af syv eksempelbyer 

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Udbetaling af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter

Økonomi- og Erhvervsudvalget gav 7. november 2016 tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til udbygning af centret med omklædningsrum til varmtvandsbassin, toiletter til brugere af huset, 2 multirum til idræts- og kulturaktiviteter, to møde- og klublokaler og lokaler til Ans lokalhistoriske arkiv. Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC) har nu fremsendt dokumentation for egenfinansieringen og ønsker beløbet udbetalt. Byggeriet har et samlet budget på 5,4 mio. kr. Udover den kommunale anlægstilskud på 2 mio. kr. finansieres byggeriet ved tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, tilskud fra Ans IF og fra Ans Lokalarkiv samt via egenfinansiering og ved optagelse af kreditforeningslån. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende anlægstilskuddet på 2 mio. kr., at AIKC optager kreditforeningslån i LR Kredit på 2,2 mio. kr. og at ejerlejlighedsvedtægterne ændres i overensstemmelse med det faktiske arealforhold, når ombygningen er gennemført og arealerne er opmålt. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 12, Byrådet, 18.06.2018, punkt 20)

Grødeskæring i Gudenåen

Silkeborg og Favrskov Kommune har som vandløbsmyndigheden gennemført en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i april 2018. I denne periode er vandløbet mest muligt grødefrit. Resultatet af kontrollen viser, at regulativets kravværdier for vandføringsevnen tilsyneladende er overskredet med 0 – 13 cm på en delstrækning ved Svostrup Bro og Truust. Ved kontrollen blev der registreret en særlig veludviklet, overvintrende grøde. På den baggrund er det vurderet, at overskridelserne af kravkoterne skyldes overvintrende grøde, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbsprofilet. Grødevæksten er så veludviklet, at der er grundlag for at foretage en grødeskæring i grødeskæringsperioden 15. juni – 1. august. Kommunerne vil derfor varsle Gudenaacentralen, at der skal foretages en grødeskæring på kortest muligt tid, så grøden ikke når at gro til bagfra, før skæringen er færdig. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 12)

Toetagers kontorbygning i Grønbæk

På Erik Glippings Vej 2 har ønsker ejeren at opføre en to etagers bygning med et samlet kontorareal på 399 m2. med fladt tag og en facadehøjde på ca. 6 meter og en totalhøjde på 6,5 meter og en ny bygning mod syd på 282 m2 i to fulde etager med samme placering som den tidligere sydlige driftsbygning. Ejeren ønsker også at lave en ny tagetage på 118 m2 over den østlige bygning, hvor stueetagen anvendes til eksisterende garage. Ifølge kommuneplanen skal ny bebyggelse have en facadehøjde på maksimum 4,5 meter, og at den ikke må opføres med trempel, og det skal etableres med saddeltag. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er foreneligt med kommuneplanrammen, at bebyggelsen opføres med fladt tag med en facadehøjde på 6,5 meter, fordi det udtryk svarer til det nuværende maskinhuset, men at en toetages bygning kan forekomme stor i området, som er præget af små bygninger. Det ansøgte byggeri er begyndt uden tilladelse. Silkeborg Kommune har indskærpet, at byggeriet ikke kan fortsætte, før der er en landzone- og byggetilladelse. Plan- og Vejudvalget giver tilladelse til opførelsen af kontorbygningen med et tinglyst vilkår om beplantning parallelt med vejen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 5)

Dispensationer til boligprojektet Ans Søpark II

Boligprojektet Ans Søpark II er anden etape boliger ved Ans Søpark 75-111, hvor første etape med rækkehuse og etageboliger blev opført i 2017. I dag ligger der én villa på adressen Vestre Langgade 56. Villaen bliver revet ned, så der kan opføres 12 etageboliger med vejadgang fra Ans Søpark. De 12 boliger opføres i to etager. Boligerne opføres med facader i teglsten og mørkt saddeltag som Ans Søpark I. Parkeringspladserne til bebyggelserne ligger samlet ved den nye bebyggelse Ans Søpark II. Bygherren af boligprojektet har søgt om tre dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Der ønskes en dispensation til en bebyggelsesprocent på 39,7 %, som ifølge lokalplanen ellers ikke må overstige 35 % en dispensation fra levende hegn omkring boligerne, da bygherre ønsker at opføre et 1,8 m højt træhegn langs Ansvej og Vestre Langgade, og dispensation fra antallet af p-pladser per bolig. Ifølge lokalplanen skal der være 1,5 p-plads per bolig. Bygherre søger dispensation til 1 p-plads per bolig. I høringsperioden er der kommet to indsigelse mod antallet af parkeringspladser. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at etableringen af 24 p-pladser til 24 boliger er en god normering i dette område. Den nye bebyggelse vil ikke være væsentlig forskellig fra etagebebyggelsen i etape 1, hvor kravet til parkeringsnorm er 1 p-plads pr. bolig. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der gives dispensation fra bebyggelsesprocenten og det levende hegn. Der er ikke givet dispensation til lokalplanens bestemmelse om p-pladser per bolig.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 17) 

 

Maj 2018

 

Spærringen ved Tangeværket

Klima- og Miljøudvalget har drøftet spærringen ved Tangeværket på ønske efter Hans Okholm Hans Okholm foreslår, at Silkeborg Kommune arbejder for, at der i samarbejde med Viborg, Favrskov og Randers Kommune ansøger Miljøministeriet om midler til en løsning for spærringen. Alternativt skal kommunerne eller ejerne selv finansiere en løsning. Lokale arbejder også på en løsning, som må afklares fagligt, om det er en mulig løsning i forhold til EU's vandrammedirektiv. Så for at undgå at stå for finansieringen og en løsning som ikke er i overensstemmelse med EU-direktivet bør der sendes en ansøgning til Miljøministeriet om, at spærringen bliver løst med midler fra staten. Det må forventes, at ministeriet vil godkende ansøgningen, og bagefter bør der sættes gang i en VVM-undersøgelse af spærringen. Det mener Hans Okholm. Udvalget har drøftet sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 6)

Strukturplanen for Ans er sat i gang

For at kunne udpege attraktive arealer til boliger i Ans blev der i forbindelse med kommuneplanen besluttet, at der skulle laves en strukturplan for Ans. Lokalt er der et stort ønske om nye boligområder, der ligger nær ved byen. Men landskabet ved byen er stærkt skrånende og omfattet af beskyttelser og statslige udpegninger. Strukturplanen skal være med til at sikre byudviklingen ved at gennemgå området detaljeret og som helhed. Med planen vil de komplicerede forhold blive belyst, og så kan de fremtidige arealer til byudvikling findes. Der kigges efter mulige arealer til bolig både inden for byen og i byens opland. Strukturplanens undersøger også mulighederne for at den tomme erhvervsbygning på Østre Langgade 58A, kan bruges til boligformål. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om at arbejdet med strukturplanen er sat i gang. 21. juni holdes der et borgermøde om strukturplanen, hvor lokalrådet er vært og Teknik- og Miljøafdelingen fremlægger skitser for den mulige fremtidige udvikling til dialog. Strukturplanen forventes vedtaget januar 2019.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 14)
 

April 2018

 

Badestrand ved Ans Søbred bliver udvidet

Ans IF og Ans Søsport har søgt om tilskud på 100.000 kr. til at genskabe og udvide en offentlig badestrand ved Ans Søbred. Tange Sø har i forvejen ikke en ordentlig badestrand og Ans Søbred er et meget besøgt område året rundt, så foreningerne forventer at badestranden vil blive benyttet flittigt. Pengene skal blandt andet bruges til sandstrand, bænke, beachvolleybane, badebro og rutsjebane. Projektet har et samlet budget på 206.000 kr. Formålet er at lave en badestrand, der kan bruges af alle og til Ans Søsports aktiviteter. Gudenåcentralen, foreningen Bevarelse af Tange Sø og lokalrådet bakker alle op om projektet. Nu har byrådet taget den endelige beslutning og godkendt at give tilskud på 100.000 kr.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 7)

Ans Sejlklubs klubhus bliver renoveret

Ans Sejlklub har søgt om et tilskud på 99.000 kr. til at renovere toiletfaciliteterne i deres klubhus og til at bygge køkkenfaciliteter. Toiletterne er i dag meget nedslidte og bygningen har generelt et stort behov for at blive opdateret. Byggeriet vil i en vis udstrækning blive lavet med hjælp fra klubbens medlemmer bortset fra installationer, der kræver autorisation. Toilet- og køkkenfaciliteterne er den første af to faser af en større renovering af klubhuset. Fase 1 har et budget på 198.000 kr. Fase 2 er der endnu ikke lavet et budget for. Nu har byrådet taget den endelige beslutning og godkendt, at Ans Sejlklub får tilskuddet på 99.000 kr. til renoveringen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 12)

Udvidelse af offentlig badestrand ved Ans Søbred

Ans IF og Ans Søsport har søgt om tilskud på 100.000 kr. til at genskabe og udvide en offentlig badestrand ved Ans Søbred. Tange Sø har i forvejen ikke en ordentlig badestrand og Ans Søbred er et meget besøgt område året rundt, så foreningerne forventer at badestranden vil blive benyttet flittigt. Pengene skal blandt andet bruges til sandstrand, bænke, beachvolleybane, badebro og rutsjebane. Projektet har et samlet budget på 206.000 kr. Formålet er at lave en badestrand, der kan bruges af alle og til Ans Søsports aktiviteter. Gudenåcentralen, foreningen Bevarelse af Tange Sø og lokalrådet bakker alle op om projektet. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, som skal tage den endelige beslutning.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 7)

Renovering af Ans Sejlklubs klubhus

Ans Sejlklub har søgt om et tilskud på 99.000 kr. til at renovere toiletfaciliteterne i deres klubhus og til at bygge køkkenfaciliteter. Toiletterne er i dag meget nedslidte og bygningen har generelt et stort behov for at blive opdateret. Byggeriet vil i en vis udstrækning blive lavet med hjælp fra klubbens medlemmer bortset fra installationer, der kræver autorisation. Toilet- og køkkenfaciliteterne er den første af to faser af en større renovering af klubhuset. Fase 1 har et budget på 198.000 kr. Fase 2 er der endnu ikke lavet et budget for. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. Her bliver det endeligt besluttet, om Ans Sejlklub får tilskud til renoveringen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 8)

Marts 2018

 

Ans Lokalråd søger om tilskud til MTB-bane

Lokalrådet ønsker at etablere en MTB pumptrak teknik bane i Ans, hvor MTB-kører fra lokalområdet kan øve teknikker. De har søgt om 50.000 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiet kan ikke give tilskud til MTB-banen, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 10)

Genoprettelse af Alling Å ved Allinggård

Silkeborg Kommune skal fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård for at skabe god økologisk tilstand i åen. De to spærringer er en dæmning, hvor vandet blokeres og skaber Alinggård Sø, og en vandturbine. En forundersøgelse beskriver tre scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes. Scenarie 1 kan ikke realiseres. Scenarie 2 fjerner dæmningen, og skaber den bedste tilstand og har de laveste omkostninger. Scenarie 3 er et kunstigt vandløb i Allinggårds have, så fisk og smådyr kan bevæge sig forbi dæmningen. To ejendomme er berørte: Allinggård, som ejer vandturbinen og hovedparten af søen, og en mindre ejendom i den vestlige ende af søen. De foretrækker scenarie 3. Klima- og Miljøudvalget ønsker at holde et borgermøde, inden man beslutter sig for scenarie 2 eller 3.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 13)

Håndtering af sandbanker i Tange Sø

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede 11. september 2017 at begynde en undersøgelse af, hvordan man fjerner sandbanker, der har ophobet sig i Gudenåen, som får åen til at gå over sine breder. Teknik- og Miljøafdelingen har målt omfanget af sandbanker i den øvre ende af Tange Sø, og hvad det betyder for vandstanden. De er også kommet med forslag til, hvad man kan opnå ved at fjerne sandbankerne og gøre åen dybere. Alt efter årstid og sted i åen kan det i gennemsnit sænke vandstanden mellem 3-12 cm. Klima- og Miljøudvalget har besluttet at fjernelsen af sandbankerne sættes i stå, fordi effekten ikke er stor nok. De vil arbejde videre med andre tiltag til at sænke vandstanden.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 14)

Søvangen i Ans får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Ans får Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Februar 2018

 

Undersøgelse af to centrale renseanlæg i fremtiden

Silkeborg Forsyning har lavet en plan for spildevandsforsyningen i fremtiden. De ønsker et centralt renseanlæg i Søholt og i Truust. Det tidligere Plan-, Miljø- og Klimaudvalg bad Teknik- og Miljøafdelingen om at undersøge muligheder og konsekvenser placeringen. Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen er begyndt at undersøge, hvad placeringen af de to centrale renseanlæg vil betyde.
(Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018, punkt 18)

Januar 2018

 

Støtteforening vil have solbåd på Tange Sø

Støtteforeningen for tursejlads på Tange Sø får 625.000 kr. i støtte til at købe en soldreven turbåd. Det har byrådet besluttet. Det skal især give kørestolsbrugere, bevægelseshæmmede børn og unge, seniorer og turister en oplevelsestur på søen. Målsætningen er, at daglig rutefart og guidede ture skal skabe store interesse blandt turister og tilflyttere. Der er allerede anlagt tre naturbroer, som skal fungere som anløbsbroer. Projektet har et samlet budget på 4,8 mio. kr. Staten giver 1,5 mio. kr. i tilskud, og støtteforeningen søger 625.000 kr. ved Viborg Kommune. Resten skal findes ved lokale sponsorer og fonde.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 10)

Tandlægeklinik i Ans som bolig

Tandlægeklinikken på Teglgade 25 i Ans har nu været til salg som klinik siden 2008, men uden held. Derfor ønsker grundejeren at ændre anvendelsen af bygningen til boligformål. I dag ligger bygningen på et område til offentlig formål. For at Teglgade 25 kan anvendes til boligområde, kræver det derfor en delvis ophævelse af byplanvedtægten og et tillæg til kommuneplanen. Byrådet har godkendt ændringen, og sender forslaget i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 13)

November 2017

 

Långawten 20 er godkendt til helårshus

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på baggrund af en konkret vurdering godkendt, at fritidshuset på Långawten 20 i Ans kan ændres til et helårshus. Vurderingen lyder på, at fritidshuset ligger i et område med landsbypræg, og de omkringliggende huse alle er helårshuse. Der er 4 ugers klagefrist til sagens parter.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 4)

Balle

Juni 2018

 

Ændringer i opførslen af fire etageboliger på Bredhøjvej

På Bredhøjvej 14d er Midtjysk Boligselskab i gang med at opføre 120 almene familieboliger fordelt på 4 punkthuse i 10 etager. De opføres i to etaper. Midtjysk Boligselskab ønsker at ændre i opførslen af boligerne i etape 2, fordi de vil optimere byggeriet. I selve byggeriet vil de gøre boligerne mere tilgængelige og handicapegnede ved at gøre elevatorerne og badeværelserne større og lave væggene mellem værelserne fleksible, så de kan fjernes eller flyttes. De vil også placere depotrummene i boligerne frem for i kælderen og minimere fællesarealerne, så de udgør en mindre andel af boligernes arealer. Derudover søger Midtjysk Boligselskab om at ændre udlejningskravet, så de er de første 30 og ikke 60 boliger, som skal være udlejet i etape 1, inden opførelsen af boligerne i etape 2 kan gå gang, og at få godkendt ansøgningen om støtte til byggeriet, som også er forhøjet i forhold til den oprindelige. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende ændringerne, ansøgningen og de forhøjede bevilling. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 8, Byrådet, 18.06.2018, punkt 17)

Nye løsninger til håndtering af regnvand

Imellem Brunbakkevej og motorvejen i den vestligste del skal der placeres et regnvandsbassin, pumpestation, ledninger og afløb fra regnvandsbassinet til Lemming Å. Der skal også laves adgangsvej til regnvandshåndteringen. De nye løsninger skal modtage tag- og overfladevand fra de kommende huse ved Astrid Lindgrens Vej og to eksisterende kloakoplande ved Villekullavej og Balle Husevej. Ved Viborgvej, mellem motorvejen og Nordre Højmarksvej, skal der placeres en afløbsledning fra et regnvandsbassin, som skal have udløb i Skægkær bæk. Desuden skal der nær Midtjysk Brand & Redning ved Høje Kejlstrupsvej placeres et nyt regnvandsbassin med afløb til Søholt Bæk. Bassinet modtager tag- og overfladevand fra kloakoplande i Høje Kejlstrup. Til sammen udgør de tre løsninger et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15)

Botilbuddet H.C. Branners Vej får nyt udendørsmiljø

Botilbuddet skal fra december være bolig for unge voksne med psykisk sårbarhed, når de første beboere flytter ind i det nye botilbud efter ombygningen. Det er 34 beboere, der flytter ind, som primært vil være unge voksne med psykisk sårbarhed i alderen 18-40 år. Før ombygningen blev bygningerne brugt til som plejecenter. Udover ombygningen skal der etableres og indrettes et udendørsmiljø. I 2018 er der afsat 2,495 mio. kr. i Socialudvalgets anlægsoversigt til aktivitetsændringer af bygninger inden for socialpsykiatri og rusmiddel. Det er en del af de penge, som skal finansiere udendørsmiljøet. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at byrådet godkender anlægsbevillingen. *Byrådet godkender bevillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 5, Byrådet, 18.06.2018, punkt 5)

Godkendelse af plan er for nyt boligområde

Mellem Nordre Højmarksvej og motorvejen er der blevet lavet en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 100 boliger, hvor 80 er rækkehuse og 20 er parcelhuse, hvor der nogle steder kan bygges op til to etager. Den samlede bebyggelsesprocent for området ligger mellem 13 % og 15 % alt efter udnyttelsesgraden af delområderne. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha og har en afstand på ca. 650 meter i luftlinje til nærmeste tilkørsel til motorvejen. Planen udlægger også et område til at etablere en stitunnel, så bløde trafikanter sikkert kan krydse Nordre Højmarksvej. Der skal etableres vejadgang fra rundkørslen ved Nordre Højmarksvej/Høje Kejlstrupvej. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet til at godkende et tillæg kommuneplanen og lokalplanen og sende ændringerne i otte ugers høring. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 8, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 23, Byrådet, 18.06.2018, punkt 12)

Lokalplan for erhvervsområde

Mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej er der lavet en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Området er i dag ubebygget og ubrugt, og kan med den nuværende lokalplan bruges til tekniske anlæg. Med den nye planer skal der gives mulighed for at erhverv eller butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge området med stor tilgængelighed og synlighed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til to etager og 12 m, og den sætter krav til etablering af parkeringspladser, vendemuligheder og en samlet befæstelse på 60 % af grunden. Vejadgangen er placeret i den sydlige del af området, hvor afstanden til rundkørslen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupsvej er størst. En ansøger til en del af området har sendt et udkast til en frivillig udbygningsaftale omring svingbaner. Ansøger vil betale omkostningerne til svingbanerne, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen og sende planerne i høring i otte uger. Den frivillige udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes, fordi planerne ikke medføre væsentlige gener eller påvirkninger. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 22, Byrådet, 18.06.2018, punkt 11)

Besøgscenter for klassiske biler i Balle

Nord for Balle Kirkeby, og lige på den anden side af Viborgvej har en bygherre sendt et projektforslag for et besøgscenter for klassiske biler med værksted, salgsforretning, showroom, restaurant, klub- og konferencefaciliteter. I dag består området af landbrugsjord. Projektforslaget viser et bygningskompleks i fem længer, opført i mursten og med metal-tag og dækker et areal på 3.598 m2, hvoraf de 1.469 m2 er overdækket. Se en visualisering af byggeriet på side 39 via linket her. Byggeriet er orienteret mod Gubsø og ådalen. Vejadgang er via Nordre Højmarksvej/Hestehavevej. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en lokalplan med udgangspunkt i projektforslaget og et kommunetillæg, som ændrer området fra boligformål til offentlige formål. Det vurderes, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der igangsættes en tre ugers forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Klima- og Miljøudvalget har samtidig besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne blandt andet på grund af den øgede trafik, at projektet ligger inden for kirkebyggelinje og om projektet kan påvirke engområdet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 11, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 19)
 

Maj 2018

 

Plan for at øge antallet af vuggestuepladser

Der er større efterspørgsel på vuggestuepladser, end der faktisk findes i Buskelund, Balle og Hvinningdal i foråret 2018. Derfor skal antallet af vuggestuepladser øges. Det foreslås at flytte dagplejens heldagslegestue fra Dalhaven til Balle Naturbørnehave. Så vil det være muligt at etablere 15-18 vuggestuepladser i Dalhaven, som i forvejen har soverum og køkken. Derudover foreslås det, at Troldebusken (den nuværende SFO i Hvinningdal) bliver lavet om til 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det vil kunne dække den øgede efterspørgsel i Balle og en del af Lysbro. I så fald skal der straks planlægges et erstatningsbyggeri til Hvinningdal Skolen. Indtil det er klart, vil børnene skulle samles i eksisterende klasselokaler på skolen. Hvis Hvinningdal Skolen skal undvære Troldebusken, betyder det, at der skal flyttes 170 SFO-børn ned på skolen. Dette vil kræve mindre ændringer på skolen svarende til 0,75 mio. kr. i forbindelse med, at børnene flyttes 1. august 2018. Børne- og Ungeudvalget har indstillet til byrådet at sætte 4,7 mio. kr. af i budgettet til at øge antallet af vuggestuepladser, som blandt andet dækker over nye soverum, garderobepladser, legeplads og toilet/puslerum. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Penge til skoleorkesteret Balle Brass Band

150.000 kr. Det er, hvad der til sammen skal bruges på de tre skoleorkestre i kommunen. Udover Balle Brass Band er det Sejs Blæserne og Skægkær Blæserne. Pengene skal bruges i 2018 og 2019 til at understøtte skoleorkestrene. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at bruge nogle af de penge på, som de fik tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. april 2018. Nu skal der en dialog i gang med Børne- og Ungeudvalget om, hvordan skoleorkestrene fremadrettet videreføres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 5)
 

April 2018

 

Antallet af vuggestuepladser skal øges

Der er flere børn, der stå på venteliste, end der er plads til. Det er situationen i Balle, Buskelund og Hvinningdal her i foråret 2018. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at lave flere vuggestuepladser. En af mulighederne, der kigges på, er, at lave nogle af børnehavepladserne om til vuggestuepladser. Der er nemlig rigeligt med børnehavepladser de næste år.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Nyt boligområde på vej bag Netto og Gartnergården

På et område nordvest for Netto og Gartnergården, mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej, har ejeren af området sendt en plan for, hvordan det i dag ubebyggede landbrugsjord ønskes lavet om til et boligområde. Ifølge planen skal der bygges 222 boliger. 177 af dem skal være rækkehuse og 45 etageboliger i 3 plan. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sætte arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i den sendte plan. Dog med den ændring at etageboligerne erstattes af enten rækkehuse, fritlæggende huse eller lignende. Plan- og Vejudvalget godkender også, at arbejdet med at lave et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin. Boligområdet er en del af en større byudvikling mellem Brunbakkevej, Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej. I september 2017 blev en strukturplan for området godkendt. Det her er første af fem dele af den plan, der går i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 7)
 

Marts 2018

 

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6)
 

Februar 2018

 

Boligbyggeri på Birkeskrænten

Mellem Højmarkstoften og Brand og Redning på Kejlstrupvej har ejeren af grunden søgt om dispensation fra lokalplan 12-013. På det ca. 26.000 m2 store areal er ejerens plan at bygge 52 boliger på 130-135 m2 på tre forskellige boligtyper i to plan. Der er vejadgang til området via den nye vej Birkeskrænten med forbindelse til Kejlstrupvej. Projektet passer ikke med lokalplanen omkring grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give dispensation fra lokalplanen, da der ikke er væsentlige afvigelser, og projektet ikke strider imod lokalplanens principper.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 6) 

December 2017

 

Astrid Lindgrens Vej bliver offentlig vej

Astrid Lindgrens Vej bliver i fremtiden stamvej til det nye kvarter i Balle-området. Derfor bliver vejen til en offentligvej, da vejen kommer til at have forholdsvis meget trafik i forbindelse med det omkringliggende boligområde. I fremtiden er det dermed Silkeborg Kommune, der står for driften og vedligehold af vejen. Området ved Astrid Lindgrens Vej er en del af en lokalplan, der blev godkendt af Byrådet tilbage i januar 2016. Lokalplanen gør det muligt at etablere et boligområde med plads til forskellige boligtyper.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 9)

Tilbud på ombygning af tidligere Ballelund Plejecenter er godkendt

Projekt ombygning af det tidligere Ballelund Plejecenter til Botilbuddet H.C. Branners Vej har været i udbud. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har godkendt det laveste tilbud. Budgettet ligger på 22,420 mio. kr. til ombygningen, som Byrådet har afsat.
(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12.12.2017, punkt 2)

Bryrup, Vrads og Hjøllund

Juni 2018

 

Liga Syd får tilskud til at fremme nærdemokrati

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget udsatte beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skulle gives 20. marts, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger. Liga Syd har bedt Nærdemokratiudvalget om at genbehandle ansøgningen, da regnskaberne nu foreligger. Nærdemokratiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter til at fremme nærdemokrati, aktivt medborgerskab og udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 2)

Bryrup valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Mindre ophævelse af planer i Vinding

Et område i den nordlige del af Vinding på 2 ha bliver udtaget af lokalplanen for Vinding og et tillæg til kommuneplanen bliver tilføjet. Det er forslaget for at gøre det muligt for en landmand på Langballevej 3 at opføre en ny stald, da der skal være en afstand på 50 meter til lokalplanen. Landsbyudvalget i Vinding støtter en ophævelse af lokalplanen for to landbrugsejendomme og en beboelsesejendom mellem Fuglsangvej og Langballevej. Plan- og Vejudvalget anbefaler byrådet at godkende ændringerne i planerne med henblik på offentlig fremlæggelse i 6 uger. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering, fordi det ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller også byrådet til at godkende ændringerne. *Byrådet godkender ændringerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 6, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 15, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 24, Byrådet 18.06.2018, punkt 13)
 

Maj 2018

 

Genskabelse af kildevældet Sillerupvæld

Ejeren ønsker at undersøge, om det er muligt at genskabe det store kildevæld Sillerupvæld, der ligger nord for Vrads Sande. Lige nu bruges vandet fra kildevældet til dambrug. Vandet ledes fra dambruget videre ud i Ansø Enge og Lillebæk. Ejeren har indledt et samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen om et naturgenopretningsprojekt af kildevældet, som skal genoprette kilden i dens oprindelige udstrækning. Gennemføres projektet vil det ikke længere være muligt at drive dambrug. Ejeren har sendt en anmodning til Den Danske Naturfond, om hel eller delvis finansiering af projektet. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler at støtte projektet med midler fra bevilling 81-anlæg til Natura 2000-projekter, som området også er. Den Danske Naturfond forventes at komme med en tilbagemelding i juni måned. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der arbejdes videre med naturgenopretningsprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 14) 

Hovedgaden 31 og 33 i Bryrup ændres fra center- til boligområde 

De to adresser skifter områdetype, da det går fra at være et centerområde (mindre butiksområde til butikker, boliger, kontorer, hotel, restaurant og cafe, biograf, udstillingslokaler og offentlige funktioner) til boligområde. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringen her er et af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sendt det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 3)

Rolighedsvej 21B ændres fra område til offentlige formål til boligområde

Adressen skifter områdetype, da det går fra at være et område til offentlige formål, specifikt sociale institutioner som børne- og ungdomsinstitutioner, plejehjem og ældrecenter, til boligområde. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringen her er et af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sendt det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 3)
 

April 2018

 

Bryrup Borgerforening får støtte til skaterrampe

Bryrup Borgerforening ønsker at bygge en skaterrampe tæt ved skolen for at støtte op om skolens aktivitets- og bevægelses muligheder, som den nye skolereform lægger op til og for at udvide tilbuddet af aktiviteter, især når hallens aktiviteter slutter om foråret. Desuden er der kommet flere forespørgsler på en skaterrampe. Der vil både være mulighed for brug af skateboard og løbehjul på rampen. Rampens budget er på 60.000 kr. Borgerforeningen har søgt om tilskud på 25.000 kr. og Fritidsrådet har godkendt ansøgningen og støtter projektet med 25.000 kr.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 2)
 

Marts 2018

 

Fremtiden for plejecentrene i Bryrup

1. marts blev der på Birkebo holdt møde om planerne for plejecentrene i Bryrup. Her fortalte formand for Sundheds- og Ældreudvalget Gitte Willumsen og medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen beboere, pårørende og interesserede borgere, hvordan plejecentrene samles og moderniseres. Ved Skovly skal der bygges 14 nye plejeboliger og nye servicearealer. Birkebo bliver revet ned sammen med de 12 gule plejeboliger på Egelyvej. Planerne drøftede Sundheds- og Ældreudvalget 7. marts, hvor der var enighed om at arbejde videre med planerne. I 2020 er der sat de første penge af til at planlægge byggeriet
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 12)

Plejecentrene i Bryrup får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. De to plejecentre i Bryrup, Birkebo og Skovly, får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Nedlæggelse af renseanlæg i Vrads og Hjøllund sendt i høring

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning vil centralisere rensningen af spildevand. Det betyder, at renseanlæggene i Vrads og Hjøllund nedlægges. I stedet skal spildevandet sendes til Them Renseanlæg via rør. I så fald skal der lægges rør fra Hjøllund og Lille Hjøllund til Vrads Station og herfra kan det i eksisterende rør komme til Them Renseanlæg. I Hjøllund og Lille Hjøllund skal der også etableres to pumpestationer med bassiner til spildevand, hvis der er driftstop, så spildevandet ikke spreder sig. Byrådet har godkendt forslaget og sendt det i otte ugers høring.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 4)

Tidligere SFO rives ned

Bygningen på Østervang 6 i Bryrup bliver i 2018 revet ned. Bygningen står tom. Den har tidligere været brugt som SFO, men den er nu flyttet til Bryrup Skole. Det er vurderet, at det bedre kan betale sig at rive den ned end at sælge til en lav pris. Efter nedrivningen bliver grunden som det ser ud nu til et græsareal. Naboen er Them Hallerne og på sigt kan det give plads til en eventuel haludvidelse, hvis det bliver relevant. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Østervang 6 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Vinding Forsamlingshus får tilskud til mindre renoveringer

Vinding Forsamlingshus har søgt om tilskud til reparation af sokkel, hvor der er revner i pudslaget under murværket, udskiftning af nogle af tagrenderne og til rensning af tag og gavl, som trænger. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har givet tilskud på 4.350 kr. til renoveringerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 19)
 

Januar 2018 

 

150.000 kr. til renovering af Vrads Station

Byrådet har godkendt Veteranbanen Bryrup-Vrads’ ansøgning på 150.000 kr. ekskl. moms til renovering af Vrads Station. Beløbet skal anvendes til første etape af en større planlagt renovation af stationen. I den første etape ønsker Veteranbanen Bryrup-Vrads toilet- og køkkenfaciliteter renoveret. Formålet med renoveringen er at bevare Vrads Station som en del af en historisk tidslomme med stationen og veterantogene. Hvis ikke Vrads Station er et attraktivt sted, vil der ikke være noget mål for de rejsende med veteranbanen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 18)

Opgradering af skilte på cykelruten N4

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at Vejdirektoratet har bevilliget 86.000 kr. til opgradering af skilte langs cykelruten N4. Projektet skal sikre, at skiltningen langs cykelruten er let forståelig og informativ. Dansk Cykelturisme laver et kvalitetstjek af hele rute N4 på tværs af kommunegrænserne for at sikre en ensartet skiltning. Derudover vil Silkeborg lokalt arbejde på at øge informationerne til de aktiviteter, der ligger tæt på cykelruten. Det kan fx være skiltning til attraktioner i nærområdet, overnatningsmuligheder osv. Lokalråd og cyklistforbundet vil blive kontaktet i forhold til det konkrete indhold på informationsplancherne.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 18)

December 2017

 

Nej til grusgrav ved Hjøllund

Byrådet har afvist at ændre i lokalplanen for et område nær Hjøllund. Ejerne af området ville gerne have haft lov til at grave efter grus, men det ønske faldt ikke i borgernes smag – de syntes, området lå for tæt ved byen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 6)

November 2017

 

Projektet med at etablere Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget

Projektet med at lave Fremtidens bevægelsespark bliver forlænget til 30. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget har således besluttet at forlænge anlægsstøtten med et halvt år, da koordineringen og planlægningen af de enkelte elementer tager længere tid end forventet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 3) 

Oktober 2017 

 

Stands planer om grusgrav ved Hjøllund

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om en grusgrav ved Hjøllund. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Klima- og Miljøudvalget, idet sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. De 2 grundejere, der har søgt om at få området udlagt til grusgrav, er ikke blevet partshørt.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 14)

Buskelund

Juni 2018

 

Regnvandshåndtering ved Brunbakkevej

Imellem Brunbakkevej og motorvejen i den vestligste del skal der placeres et regnvandsbassin, pumpestation, ledninger og afløb fra regnvandsbassinet til Lemming Å. Der skal også laves adgangsvej til regnvandshåndteringen. De nye løsninger skal modtage tag- og overfladevand fra de kommende huse ved Astrid Lindgrens Vej og to eksisterende kloakoplande ved Villekullavej og Balle Husevej. Det er en del af et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Regnvandshåndteringen er én af tre områder, som tillægget dækker over. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15)

Nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Nordvest for supermarkedsbutikkerne, der ligger omkring rundkørslen Øster Bordingvej og Nordre/Vestre Højmarksvej, har bygherre sendt en bebyggelsesplan for et boligområde med 8-10 parcelhusgrunde på 800-1.100 m2 og 33 rækkehuse på 130 m2 i to etager. De 33 rækkehuse er fordelt på fire adskilte rækker, der ligger op til en vej, der slutter i en ring, hvor der i midten er et mindre grønt opholdsareal. I dag består området af et af et frastykket og ubebygget landbrugsareal med henblik på byudvikling, som har adressen Brunbakkevej 7. Området er på i alt 22.790 m2. Øst for hele området ligger et jordstykke, som er et kommuneejet fredskovsområde, som betyder at området ligger under skovbyggelinje. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at det er muligt at ophæve skoven som fredskov. Plan- og Vejudvalget godkender, at igangsætte arbejdet med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i bebyggelsesplanen. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 13, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 17)

Penge til fornyelse af Trivselscenter Ulvedal

Bygningerne på Trivselscenter Ulvedal er nedslidte, og der er brug for at få forbedret skolen rammer, så de bedre kan opfylde deres funktioner. Derfor skal der snarest gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejde på skolen. Børne- og Ungeudvalget indstiller til byrådet at godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til formålet. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4)
 

Maj 2018

 

Plan for at øge antallet af vuggestuepladser

Der er større efterspørgsel på vuggestuepladser, end der faktisk findes i Buskelund, Balle og Hvinningdal i foråret 2018. Derfor skal antallet af vuggestuepladser øges. Det foreslås at flytte dagplejens heldagslegestue fra Dalhaven til Balle Naturbørnehave. Så vil det være muligt at etablere 15-18 vuggestuepladser i Dalhaven, som i forvejen har soverum og køkken. Derudover foreslås det, at Troldebusken (den nuværende SFO i Hvinningdal) bliver lavet om til 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det vil kunne dække den øgede efterspørgsel i Balle og en del af Lysbro. I så fald skal der straks planlægges et erstatningsbyggeri til Hvinningdal Skolen. Indtil det er klart, vil børnene skulle samles i eksisterende klasselokaler på skolen. Hvis Hvinningdal Skolen skal undvære Troldebusken, betyder det, at der skal flyttes 170 SFO-børn ned på skolen. Dette vil kræve mindre ændringer på skolen svarende til 0,75 mio. kr. i forbindelse med, at børnene flyttes 1. august 2018. Børne- og Ungeudvalget har indstillet til byrådet at sætte 4,7 mio. kr. af i budgettet til at øge antallet af vuggestuepladser, som blandt andet dækker over nye soverum, garderobepladser, legeplads og toilet/puslerum. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)
 

April 2018

 

Ketchercenter Østerbordingvej får tilskud til padeltennishal

Ketchercenter Østerbordingvej 17 har fået godkendt deres ansøgning og får tilskud på 1 mio. kr. ud af et budget på 2 mio. kr. til at bygge en padeltennishal med to baner i forbindelse med faciliteterne, ØBG Tennis har på samme adresse. Det har byrådet besluttet. Ketchercenter Østerbordingvej 17 er selvejende institution, som bliver oprettet, når projektet er finansieret. Padeltennis er en kombination mellem tennis og squash, og spilles på en bane på størrelse med en badmintonbane. Padeltennis er en stor sport i udlandet. I Danmark er der ikke mange baner, men efterspørgslen er rigtig stor. Ifølge ansøgeren er formålet at blive firstmover og regionalt samlingspunkt for både elite og bredde indenfor padeltennis og tennis.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 14)

ØBG Silkeborg får tilskud til multihus og springgrav

ØBG Silkeborg har fået tilskud på 2 mio. kr. ud af et budget på 4 mio. kr. til at etablere et multihus med café, fælleslokaler og fitnesslokaler og en springgrav til områdets eneste gymnastikforening i forbindelse med opførelsen af hal 2 i Buskelund. Det har byrådet besluttet. Projektet hænger sammen med opførelsen af hal 2, som byrådet har sat penge af til. Nu, hvor tilskuddet til multihus og springgrav er givet, betyder det, at opførelsen af hal 2 bliver udskudt og kan først opføres i 2019, indtil alle pengene for multihuset og springgraven er fundet. ØBG Silkeborg lægger op til at hal 2 med springgrav ejes af Silkeborg Kommune, mens de selv ejer og driver multihuset.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 15)

Ønske om padeltennishal ved ØBG Tennis

Ketchercenter Østerbordingvej 17 søger om tilskud på 1 mio. kr. ud af et budget på 2 mio. kr. til at bygge en padeltennishal med to baner i forbindelse med faciliteterne, ØBG Tennis har på samme adresse. Ketchercenter Østerbordingvej 17 er selvejende institution, som bliver oprettet, når projektet er finansieret. Padeltennis er en kombination mellem tennis og squash, og spilles på en bane på størrelse med en badmintonbane. Padeltennis er en stor sport i udlandet. I Danmark er der ikke mange baner, men efterspørgslen er rigtig stor. Ifølge ansøgeren er formålet at blive firstmover og regionalt samlingspunkt for både elite og bredde indenfor padeltennis og tennis. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, som skal tage den endelige beslutning, om der skal gives tilskud.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 10)

ØBG Silkeborg søger om tilskud til multihus og springgrav

ØBG Silkeborg har søgt om tilskud på 2 mio. kr. ud af et budget på 4 mio. kr. til at etablere et multihus med café, fælleslokaler og fitnesslokaler og en springgrav til områdets eneste gymnastikforening i forbindelse med opførelsen af hal 2 i Buskelund. Projektet hænger sammen med opførelsen af hal 2, som byrådet har sat penge af til. Det betyder, hvis tilskuddet bliver givet, så bliver opførelsen af hal 2 udskudt og kan først opføres i 2019, indtil alle pengene for projektet er fundet. Hvis ikke tilskuddet bliver givet og bygningen af hal 2 i stedet sættes i gang som planlagt, kan projektet ikke kan laves, sådan som det ser ud nu. ØBG Silkeborg lægger op til at hal 2 med springgrav ejes af Silkeborg Kommune, mens de selv ejer og driver multihuset. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, som endeligt skal afgøre, om ØBG Silkeborg skal have tilskud.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 11) 

Nyt boligområde på vej bag Netto og Gartnergården 

På et område nordvest for Netto og Gartnergården, mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej, har ejeren af området sendt en plan for, hvordan det i dag ubebyggede landbrugsjord ønskes lavet om til et boligområde. Ifølge planen skal der bygges 222 boliger. 177 af dem skal være rækkehuse og 45 etageboliger i 3 plan. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sætte arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i den sendte plan. Dog med den ændring at etageboligerne erstattes af enten rækkehuse, fritlæggende huse eller lignende. Plan- og Vejudvalget godkender også, at arbejdet med at lave et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin. Boligområdet er en del af en større byudvikling mellem Brunbakkevej, Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej. I september 2017 blev en strukturplan for området godkendt. Det her er første af fem dele af den plan, der går i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 7)

Antallet af vuggestuepladser skal øges 

Der er flere børn, der stå på venteliste, end der er plads til. Det er situationen i Buskelund, Balle og Hvinningdal her i foråret 2018. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at lave flere vuggestuepladser. En af mulighederne, der kigges på, er, at lave nogle af børnehavepladserne om til vuggestuepladser. Der er nemlig rigeligt med børnehavepladser de næste år.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5) 

 

Marts 2018

 

Valg af repræsentant til Idé- og Programudvalg for Buskelund hal 2

Buskelund skal have en ny hal i 2018, hvor der er sat 10 mio. kr. af til formålet. I forbindelse med opførelsen bliver der nedsat et Idé- og Programudvalget for ny Buskelund hal 2. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget har valgt byrådsmedlem Mads Frandsen som politisk repræsentant til udvalget. Resten udvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Deres opgave er, at lave en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger samt give et bud på prisen. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere, forældrebestyrelser og lignende.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 10) 

 

Februar 2018

 

Mere plads til byudvikling

Silkeborg Kommune købte ejendomme Brunbakkevej 3 med overtagelse 31. december 2017. Bygningerne på grunden er forfaldne og ubeboelige. Formålet med købet er at gøre plads til byudvikling. Teknik- og Miljøafdelingen er ved at starte op med lokalplanarbejdet på grunden. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Brunbakkevej 3 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17) 

Igangsætning af lokalplan til nyt boligområde

På Øster Bordingvej 8 har ejeren et ønske om at lave et boligområde på cirka 24 helt eller delvist sammenbyggede énfamilieshuse på mindre grunde af 300-500 m2 og 11 fritliggende huse på grunde af 750-1.000 m2. Plan- og Vejudvalget godkender at sætte lokalplan 12-015 i gang, så der kan arbejdes videre med planerne om at opføre boligområdet. På grunden i dag er der et hus og grantræer til juletræsproduktion. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, der ikke skal laves en miljøvurdering.
(Plan- og Vejudvalget 05.02.2018 og Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018)
  

Oktober 2017

 

Lokalråd godkendt

Buskelund har fået sit eget lokalråd. Tilbage i september blev der valgt medlemmer til bestyrelsen på et borgermøde, og nu har Nærdemokratiudvalget godkendt vedtægterne for lokalrådet. Lokalrådet dækker over skoledistriktet for Buskelundskolen. Silkeborg Kommune yder tilskud til alle lokalråd og derfor har Buskelund lokalråd fået 8.000 kr. i tilskud for 2017.
(Nærdemokratiudvalget 23.10.2017, punkt 3)

Funder og Lysbro

Juni 2018

 

Fremtidens læringsmiljøer udvikles på Funder og Kragelund Skoler 

På Funder og Kragelund Skoler skal der eksperimenteres med læringsmiljøer, som skal bidrage med viden og erfaring til kommende skolebyggerier. Skoleafdelingen har søgt om penge til at planlægge forløbet med at lave eksperimenterende projekter, der skal udvikle læringsmiljøer, på blandt andet Funder og Kragelund Skoler. Afdelingen Ejendomme er også involveret i udviklingen af læringsmiljøer, da de vil vurdere forslag til udvikling og modernisering af skolerne. Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet at godkende anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til planlægningen af fremtidens læringsmiljøer på Funder-Kragelund Skoler. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4) 

  

Maj 2018

 

Penge til midlertidige vuggestue- og børnehavepladser

Fra august 2018 er der ikke pladser nok til de 0-2-årige i Funder, og det er ikke muligt at tilbyde pladser i nabodistrikterne. Den øgede efterspørgsel har givet udfordringer med at skaffe plads til alle børnene. Derfor er det nødvendigt med midlertidige løsninger, indtil en ny daginstitution er bygget i 2021. En stor del af tilvæksten vil finde sted i Lysbro-området, hvorfor der arbejdes med to løsninger. En udvidelse i Funder og en udvidelse for Lysbro, der ses i sammenhæng med Balle. For at kunne tilbyde pladser til vuggestue- og børnehavebørn bliver 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser oprettet i midlertidige pavilloner ved Funder Børnehus fra august-oktober 2018. Nu har Børne- og Ungeudvalget indstillet til byrådet, at der sættes 3,3 mio. kr. af i budgettet til pavillonerne som også dækker inventar og legeplads. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Funder-Kragelund Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Funder-Kragelund Skole. Elevtalsprognosen viser, at afdeling Funder bliver tresporet. Den første årgang med det 3. spor kommer fra skoleåret 2022/23. Året før er der dog en årgang med 56 elever, så det kan også ske fra skoleåret 2021/22. Klassetallet stiger fra 20 klasser i 2017/18 til 26 klasser i 2028/29. Skolen er bygget til 20 klasser. Der er sat 2 mio. kr. af til udbygning af Funder Skole i 2021 og 58 mio. kr. senere. Hvis ovenstående elevtal holder stik, er der behov for en fremrykning af budgettet.

(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)

Reducering af byggemulighederne ved Bøgildhøjen

Ejerne af Bøgildhøjen 34 ønsker en ny lokalplan for ejendommen, som reducerer byggemulighederne. I dag består grunden af den oprindelige bolig, som de omkringliggende grunde er udstykket fra, og et tilhørende natur- og græsningsareal. Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 14-009, som giver mulighed for at udstykke ejendommen i fem række-eller. På grunde af lokalplanen har ejeren meget høje skatteudgifter på grund af byggerettighederne. Ejeren har ikke et ønske om at udstykke den del af grunden, Derfor ønsker ejeren, at der laves ny lokalplan, som reducerer byggemulighederne til én bolig, som er den de bor i. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en ny lokalplan for området.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 10)

Ændringer i kommuneplanen for Funder

Matrikel 3aa i Funder bliver til boligformål med en ny kommuneplanramme 14-B-12. I rammen indskrives der særlige bestemmelser i forhold til skov og terræn. Arealet udtages samtidigt af temaerne landskabeligt interesseområde, muligt naturområde og økologisk forbindelse. Samtidig bliver en del af matrikel 2ae i Funder inddraget i planrammen 14-C-02. Før var den i 14-B-05. Det betyder, den går fra at være boligområde til centerområde. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringerne her er nogle af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillæggene og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 3)

 

April 2018

 

Midlertidige pladser til de mange vuggestue- og børnehavebørn

Fra august 2018 er der ikke pladser nok til de 0-2-årige i Funder. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor er der behov for at etablere midlertidige vuggestuepladser i løbet af 2018. Fra oktober 2018 er der også behov for flere pladser til de 3-6-årige, da alle pladser er i brug. Der er brug for de midlertidige pladser frem til en permanent udbygning står klar i. Der er sat penge af til udbygningen i budgettet for 2020-2021.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Underskudsgaranti til Hakkehusets opførelse af KILDEN 

Teaterforeningen Hakkehuset søger om tilskud på 150.000 kr. til at opføre forestillingen KILDEN. Hakkehuset ønsker at lave en undergrundsperformance i området omkring Silkeborg Bad, hvor de inddrager naturen og de historiske bygninger. De vil opføre syv forestillinger, fem offentlige og to skoleforestillinger, fra 6.-10. september 2018. De forventer et publikum på 1.500 til de offentlige forestillinger. KILDEN bliver til i et samarbejde mellem professionelle performere, frivillige foreninger, institutioner, virksomheder og borgere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender en underskudsgaranti på 150.000 kr. med den betingelse at de resterende penge til forestillingen skaffes, som foreningen har skrevet ind i projektets budget.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 6)
 

Marts 2018

 

Funder og Lysbro Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Funder Plejecenter får Lene Fruelund som politisk kontaktperson, og Lysbro Plejecenter får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

December 2017

 

De gamle kloakker i Funder har brug for aflastning

En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. Derfor har byrådet besluttet at sende et tillæg til områdets spildevandplan i 8 ugers høring. Tillægget gør det muligt at etablere en ny pumpestation med et spildevandsbassin, en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal for at aflaste store dele af det ældre system. Projektet skal desuden håndtere regnvand og spildevand fra en ny byggemodning på Funder Allé og fra en nybygget Rema 1000.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 4)

Demensegnede plejeboliger

7 plejeboliger ved Lysbro Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

Oktober 2017

 

Nyt kvarter med 80 boliger i Lysbro

Flere og flere flytter til Silkeborg Kommune, og nu bliver der plads til endnu flere i Lysbro i området syd for Herningvej. For byrådet godkendte en lokalplan, der giver plads til cirka 80 boliger i form af fire punkthuse på 4-6 etager. Det skal være stier og rekreative områder mellem bygningerne, der skal være træer og lignende ud mod Herningvej – blandt andet for at dæmpe støj. I alt dækker lokalplanen et areal på cirka 1,3 hektar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 3)

Fårvang

Juni 2018

 

Tilladelse givet til at rive Skorup præstebolig ned

Skorup-Tvilum Menighedsråd og Silkeborg Provsti har i april 2018 søgt om tilladelse til at rive Skorup præstebolig ned for at opføre en ny præstebolig på samme sted. Præsteboligen er genopført i 1891 som et længehus i bindingsværk med blank teglgavl. I ansøgningen begrundes nedrivningen med, at boligen er utidssvarende med hensyn til indretning og komfort i forhold til normer for en tjenestebolig til en præstefamilie i dag. Silkeborg Provsti har efter forundersøgelser omkring renovering og energioptimering afvist at istandsætte bygningen, fordi det er vurderet til at koste ca. 4,5 mio. kr. Provstiet er også af den opfattelse, at en renovering ikke vil kunne bringe boligen op i den ønskede standard. I 2014 anmodede præsten, menighedsrådet og stiftet om en vurdering af præsteboligen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderede, at boligen på det tidspunkt havde en høj bevaringsværdi. I 2017 modtog Silkeborg Kommune en forespørgsel om nedrivning af Skorup præstebolig. I den forbindelse er præsteboligen blevet vurderet igen til også at have en høj bevaringsværdi. Plan- og Vejudvalget giver tilladelse til, at præsteboligen kan rives ned.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 15)

Grødeskæring i Gudenåen

Silkeborg og Favrskov Kommune har som vandløbsmyndigheden gennemført en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i april 2018. I denne periode er vandløbet mest muligt grødefrit. Resultatet af kontrollen viser, at regulativets kravværdier for vandføringsevnen tilsyneladende er overskredet med 0 – 13 cm på en delstrækning ved Svostrup Bro og Truust. Ved kontrollen blev der registreret en særlig veludviklet, overvintrende grøde. På den baggrund er det vurderet, at overskridelserne af kravkoterne skyldes overvintrende grøde, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbsprofilet. Grødevæksten er så veludviklet, at der er grundlag for at foretage en grødeskæring i grødeskæringsperioden 15. juni – 1. august. Kommunerne vil derfor varsle Gudenaacentralen, at der skal foretages en grødeskæring på kortest muligt tid, så grøden ikke når at gro til bagfra, før skæringen er færdig. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 12)
 

Maj 2018

 

Sammensætning af Idé- og Programudvalg for Fårvang Ældrecenter

Fårvang Ældrecenter skal ombygges, og i den forbindelse skal der sammensættes et Idé- og Programudvalg for bygningen af det nye Fårvang Ældrecenter, som skal lave et byggeprogram med en redegørelse for byggeriet i tekst/tegninger og et økonomisk overslag. Sundheds- og Omsorgsafdelingen anbefaler, at Idé og Programudvalget sammensættes af to fra Sundheds- og Ældreudvalget, sundheds- og omsorgschefen, en fra Sundhed og Omsorg, sektionslederen fra Plejecentersektionen, lokallederen og en medarbejderrepræsentant fra Fårvang Ældrecenter, en fra Seniorrådet, en fra Lokalrådet i Fårvang, en fra Frivillige-gruppen ved Fårvang Ældrecenter, en fra Ejendomme og eksterne rådgivere. Sundheds- og Ældreudvalget har godkendt sammensætningen og at visitationen til ældrecenteret bliver stoppet fra 1. september 2018 på grund ombygningen.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 30.05.2018, punkt 6)

Nedlagt børnehave bliver udstykket

Der er ønske om flere parcelhusgrunde i Fårvang. Derfor bliver grunden Nylandsvej 49 på 4.800 m2, hvor den nedlagte børnehave ligger, udstykket til fire parcelhusgrunde. Grunden er kommunalejet og ligger i byzone. Børnehaven bliver revet ned i sommeren 2018. Der er ingen gældende lokalplan, men kommuneplan 2017-2028, lægger op til et boligområde med parcelhuse på grunden. Der er ikke lokalplanpligt for området. Området vil få vejtilslutning fra Nylandsvej, hvor der etableres en privatfællesvej ind til de fire grunde. For enden af vejen bliver der lavet en vendeplads. Plan- og Vejudvalget anbefaler til byrådet at godkende, at grunden bliver byggemodnet til fire grunde. *Byrådet har nu godkendt byggemodningen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 19, Byrådet, 28.05.2018, punkt 7)

Ændringer i kommuneplanen for Fårvang

Kommuneplanramme 30-B-08 i Fårvang, som dækker over et område udlagt til bolig, udvides mod syd med et areal på ca. 2,8 ha. Til gengæld reduceres en anden planramme udlagt til bolig, 30-B-09, med et tilsvarende areal. I planrammen bliver der også tilføjet særlige bestemmelser om beskyttelse af §3-område, som dækker over beskyttede naturtyper. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringerne her er nogle af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillæggene og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 3

 

April 2018

 

Nyt boligområde på vej i Fårvang

På Vestervang 6 ligger der i dag erhvervsbygninger, som bliver brugt til lagerplads. Det kan i stedet blive til et nyt boligområde. Ejeren ønsker nemlig at bygge etageboliger og rækkehuse med i alt 62 boliger. 28 skal være i etageboliger i to etager med en størrelse på 75-125 m2 og 34 boliger som rækkehuse med en størrelse på 75-124 m2. Planen er, at der skal være vejadgang til hele området fra Vestervang, og at der i området både kommer stiforbindelser mellem boligerne og ud til nabogrundene. I det ønskede boligområder vil der også komme grønne fællesområder – både et centralt opholdsareal og et mere afskærmet opholdsareal i lokalplanområdets sydlige del. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i ejerens ønsker om et nyt boligområde.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 6)

 

Marts 2018

 

Ombygningen af Fårvang Ældrecenter

På Fårvang Ældrecenter blev der 6. marts holdt møde om fremtiden for ældrecenteret. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Gitte Willumsen og medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen fortalte beboere, pårørende og interesserede borgere, hvordan ældrecentret skal bygges om. 16 gamle plejeboliger skal rives ned, og 12 nye skal bygges. Samtidig skal servicearealerne forbedres. Planerne for Fårvang Ældrecenter er blevet drøftet af Sunheds- og Ældreudvalget 7. marts, hvor der var enighed om at ombygningen skal resultere i færre, men bedre udnyttede kvadratmeter, og at det skal være i en etage. I 2019 er der sat penge af til at planlægge ombygningen.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 12)

Fårvang Ældrecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Fårvang Ældrecenter får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Tidligere børnehave rives ned

Bygningen på Nylandsvej 49 i Fårvang bliver revet ned i 2018. Bygningen står i dag tom. Tidligere blev den brugt som børnehave. Den er fra 1971 og på 420 m2 . Efter nedrivningen skal jorden udstykkes og byggemodnes til fire boliggrunde. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Nylandsvej 49 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)
 

November 2017

 

460 flere slagtesvin ved Fårvang

Nørskovsmindevej 21 i Fårvang har ansøgt om en miljøgodkendelse af deres svinebrug, der skal gøre det muligt at udvide besætningen med 460 slagtesvin. Ansøgningen overholder alle de generelle krav, herunder krav til lugt og ammoniakfordampning. Tilbage i august var sagen i en offentlig høring på 2 uger, hvor der ikke kom nogle bemærkninger. Nu sender Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sagen i 6 ugers høring, inden Teknik- og Miljøafdelingen godkender ansøgningen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 10)

Gjern

Juni 2018

 

Nærdemokratiudvalget besøgte Gjern Lokalråd

I Gjern Kultur- og Idrætscenter mødtes Nærdemokratiudvalget og Gjern Lokalråd 19. juni for en gensidig orientering om, hvad der rører sig på det nærdemokratiske område. Derudover drøftede udvalget og lokalrådet status for nærdemokratiet i lokalområdet, de væsentligste emner for lokalrådet, samarbejde med kommunen, fremtiden for lokalrådet, samarbejdet i lokalområdet, arbejdsbetingelserne for lokalrådet og rekrutteringen af medlemmer til lokalrådet. Gjern Almennyttige Udviklingsselskab deltog også. Dialogen mellem de tre parter gav god gensidig inspiration og indsigt. Kommunens repræsentanter fra Nærdemokratiet tager en række emner med sig til videre overvejelse, og deltagerne fra lokalområdet råd og vejledning fra udvalget. Udvalget anerkendte lokalområdet for den proaktive indsats og handlekraft.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 5)

Gjern valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Grødeskæring i Gudenåen

Silkeborg og Favrskov Kommune har som vandløbsmyndigheden gennemført en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i april 2018. I denne periode er vandløbet mest muligt grødefrit. Resultatet af kontrollen viser, at regulativets kravværdier for vandføringsevnen tilsyneladende er overskredet med 0 – 13 cm på en delstrækning ved Svostrup Bro og Truust. Ved kontrollen blev der registreret en særlig veludviklet, overvintrende grøde. På den baggrund er det vurderet, at overskridelserne af kravkoterne skyldes overvintrende grøde, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbsprofilet. Grødevæksten er så veludviklet, at der er grundlag for at foretage en grødeskæring i grødeskæringsperioden 15. juni – 1. august. Kommunerne vil derfor varsle Gudenaacentralen, at der skal foretages en grødeskæring på kortest muligt tid, så grøden ikke når at gro til bagfra, før skæringen er færdig. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 12)

Endelig godkendelse for landbrugsmuseum

Nu har Søhøjlandets Landbrugsmuseum fået den endelig godkendelse til at omdanne den tidligere genbrugsplads på Lille Amerika 19 til landbrugsmuseum, som senest har været brugt af Silkeborg Forsyning som materielgård. Både en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen har været i otte ugers høring, og det har ikke givet anledning til ændringer. Der er modtaget ét høringssvar fra Museum Silkeborg, som ikke skal betragtes som en indsigelse. Derfor indstiller Plan- og Vejudvalget byrådet til at give den endelig godkendelse til at lave område om til landbrugsmuseum. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller ligeledes til byrådet at give den endelig godkendelse. *Byrådet giver den endelige godkendelse.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 19, Byrådet, 18.06.2018, punkt 8) 

 

Maj 2018

 

Vejbump på Hornvej for at sænke farten

Efter borgerhenvendelser om, at der bliver kørt for stærkt på særlige veje, har Silkeborg Kommune undersøgt, hvor det vil give mening at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. På baggrund af trafikmålinger, trafikmængde og hastighedsniveau er der blevet udvalgt to steder, hvor der skal etableres for eksempel vejbump. Det handler her om tryghed og følelsen af sikkerhed. Stederne er ikke uheldsramte. Hornvej ved Tingbakken er et af de steder, hvor der bliver lavet fartdæmpning, og forslaget er at lave vejbump. I forbindelse med projektet vil lokalråd og nærmeste naboer blive inddraget. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet og godkendt.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 22)

 

Marts 2018

 

Gjern Lokalråd søger om tilskud til grillområde

Gjern Lokalråd ønsker at lave et grillområde ved Gjern IF’s klubhus. Grillområdet skal være et samlingssted til glæde for alle byens borgere. De søger et tilskud på 15.000 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til grillområdet, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 5)

Tidligere genbrugsplads som landbrugsmuseum

Søhøjlandets Landbrugsmuseum ønsker at overtage Silkeborg Kommunes bygninger og arealer på Lille Amerika 19. Bygningerne har senest være brugt af Silkeborg Forsyning som materielgård og før det som genbrugsplads. Siden foråret 2017 har de stået tomme. For at grunden kan bruges til museum skal lokalplanen for området og kommuneplanen ændres. Hvis ændringerne i planerne godkendes, kan der indrettes museum i bygningerne og opføres madpakkehus og bålhytte. Byrådet har godkendt ændringerne til kommuneplan og lokalplan og sender dem i 8 ugers offentlig høring. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 6 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 7)

Karolinelundscentret i Gjern får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Gjern får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

 

Oktober 2017

 

Nyt sommerhus i Svostrup 

Silkeborg Kommune har givet dispensation til, at en borger kan opføre et sommerhus bag en eksisterende landbrugsejendom i sommerhusområdet Sølyst i Svostrup. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet at ansøgningen ikke er i strid med lokalplanen for området. Derudover er der givet dispensation i forhold til åbeskyttelse- og skovbyggelinje.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 4)

Gjessø

Juni 2018

 

Liga Syd får tilskud til at fremme nærdemokrati

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget udsatte beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skulle gives 20. marts, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger. Liga Syd har bedt Nærdemokratiudvalget om at genbehandle ansøgningen, da regnskaberne nu foreligger. Nærdemokratiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter til at fremme nærdemokrati, aktivt medborgerskab og udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 2) 

 

Maj 2018

 

Forslag om at gøre del af Gjessø Bæk til offentligt vandløb

I forbindelse med fornyelse af regnvandssystemet ved Gjessø By, er en del af vandløbet omlagt, og én rørlagt strækning er genåbnet. Strækningen har tidligere været vedligeholdt af Silkeborg Forsyning, men ved omlægningen blev det lodsejere, der fik ansvaret for vedligeholdelsen. Teknik- og Miljøafdelingen forslår, at gøre vandløbet offentlige, så kommunen overtager ansvaret for vedligeholdelsen og ejerne ikke skal stå med udgifter til vedligeholdelse af vandløbet som følge af fornyelsen af regnvandssystemet. Det vil også betyde, at det er muligt at genåbne den resterende rørlagte strækning, når røret skal udskiftes. Ændringen ændrer ikke på ejerforholdene, men kun hvem, der skal vedligeholde vandløbene. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at anbefale forslaget og sende det i offentlig høring. *Byrådet har nu godkendt forslaget og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 10, Byrådet, 28.05.2018, punkt 8) 

 

Marts 2018

 

Mulighederne for udvidelse af landbruget på Horsbjergvej 1

Landbruget på Horsbjergvej 1 ønsker at udvide produktionen. Alle krav i forbindelse med udvidelsen er overholdt med undtagelse af placeringen af en ny stald. Ejeren ønsker at placere stalden på modsatte side af Horsbjergvej, end hvor resten af landbruget er. Placeringen er problematisk i forhold til landskabet og geologiske værdier, fordi der er en såkaldt smeltevanddal. Dalen er værdifuld, fordi den er tydelig i terrænet. Der er drøftet en alternativ placering af stalden med ejeren, hvor stalden placeres på samme side som resten af landbruget. Ejeren mener, at den alternative placering er sværere at bygge på, og ønsker placeringen på den anden side af vejen for at holde god afstand til naboer. Klima- og Miljøudvalget har besluttet at udskyde beslutningen indtil, der er lavet en grundigere undersøgelse på stedet.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 11)

Grauballe

Juni 2018

 

Grødeskæring i Gudenåen

Silkeborg og Favrskov Kommune har som vandløbsmyndigheden gennemført en kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i april 2018. I denne periode er vandløbet mest muligt grødefrit. Resultatet af kontrollen viser, at regulativets kravværdier for vandføringsevnen tilsyneladende er overskredet med 0 – 13 cm på en delstrækning ved Svostrup Bro og Truust. Ved kontrollen blev der registreret en særlig veludviklet, overvintrende grøde. På den baggrund er det vurderet, at overskridelserne af kravkoterne skyldes overvintrende grøde, fordi der ikke er konstateret aflejringer på vandløbsbunden eller indsnævringer af vandløbsprofilet. Grødevæksten er så veludviklet, at der er grundlag for at foretage en grødeskæring i grødeskæringsperioden 15. juni – 1. august. Kommunerne vil derfor varsle Gudenaacentralen, at der skal foretages en grødeskæring på kortest muligt tid, så grøden ikke når at gro til bagfra, før skæringen er færdig. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 12) 

 

Maj 2018

 

Invitation til informationsmøde om vandløbsrestaurering

Silkeborg Kommune inviterer til informationsmøde om den kommende vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård. Mødet afholdes tirsdag 29. maj 2018 kl. 17.00-18.30 i aulaen på Grauballe Skole, Grauballe Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne. Programmet er: 1. Velkomst og introduktion v. Silkeborg Kommune. 2. Lodsejerens ønsker for restaureringsprojektet v. Lennart Sørensen, repræsentant for ejer af Allinggård. 3. Scenarier for restaureringsprojektet v. Silkeborg Kommune. 4. Restaureringens betydning for åens dyreliv v. Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent hos DTU Aqua. 5. Erfaringer fra et sammenligneligt projekt i Gudenåen ved Vilholt Mølle v. Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen Søhøjlandet. 6. Spørgsmål og diskussion.
 

Marts 2018

 

Genoprettelse af Alling Å ved Allinggård

Silkeborg Kommune skal fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård for at skabe god økologisk tilstand i åen. De to spærringer er en dæmning, hvor vandet blokeres og skaber Alinggård Sø, og en vandturbine. En forundersøgelse beskriver tre scenarier for, hvordan spærringerne kan fjernes. Scenarie 1 kan ikke realiseres. Scenarie 2 fjerner dæmningen, og skaber den bedste tilstand og har de laveste omkostninger. Scenarie 3 er et kunstigt vandløb i Allinggårds have, så fisk og smådyr kan bevæge sig forbi dæmningen. To ejendomme er berørte: Allinggård, som ejer vandturbinen og hovedparten af søen, og en mindre ejendom i den vestlige ende af søen. De foretrækker scenarie 3. Klima- og Miljøudvalget ønsker at holde et borgermøde, inden man beslutter sig for scenarie 2 eller 3.
(Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 13)

Gødvad

Juni 2018

 

Godkendelse af regnskabet for opførelsen af almene boliger på Tusindfryd

25 maj 2015 godkendte byrådet en ansøgning fra Arbejderens Byggeforening om tilsagn til opførelse af 30 almene boliger på Tusindfryd. Byggeriet blev afsluttet med 15. august 2017. Arbejdernes Byggeforening søger nu om byrådet godkendelse til af den endelige anskaffelsessum på 64.370.029 kr. for de 30 boliger på Tusindfryd i Gødvad Enge. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet af godkende summen, at Ejendomschefen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af beløbet og at den gennemsnitlige årlige leje for første driftsår er på 918 kr./m² svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 7.492 kr. for en 3-rumsbolig på 96 m² og henholdsvis 8.390 kr. og 8.711 kr. for 4-rumsbolig på 110 og 115 m². *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 9, Byrådet, 18.06.2018, punkt 18)

Udviklingsplan for arealerne omkring Eriksborg

Udviklingsplan for Silkeborg Nord er et delprojekt af Planstrategi 2040, som er den politiske vision for byudvikling og et konkret forslag til, hvordan planlægningen fremadrettet kan se ud. Der er gennemført en grundig arealanalyse for at kortlægge potentialer. Med afsæt i analysen er der udarbejdet et første udkast til arealudlæg, der overordnet fordeler kommende bolig-, erhvervs- og naturområder og offentlige støttefunktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget drøftede 8. maj 2018 udviklingsplanen for Silkeborg Nord og kom med bemærkninger til den. På mødet var der et ønske om større afstand mellem byerne Grauballe og Gødvad, og at byudviklingen sigter mod at understøtte eksisterende offentlige funktioner som f.eks. Grauballe Skole. På den baggrund vil der blive udarbejdet en mere detaljeret strukturplan for arealerne omkring Eriksborg nord for Gødvad i retning mod Grauballe, der beskriver, hvordan arealudlæg kan se ud - også et udlæg af et evt. nyt bydelscenter og hvilke konsekvenser, sådan et kan have, og en plan for Jehovas Vidners tidligere stævneplads. Planen fremlægges og drøftes på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødet 7. august. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender principperne for de overordnede arealudlæg som grundlag for det videre arbejde med udviklingsplanen for Silkeborg Nord.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 7)

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Lokalplan for erhvervsområde

Mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej er der lavet en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Området er i dag ubebygget og ubrugt, og kan med den nuværende lokalplan bruges til tekniske anlæg. Med den nye planer skal der gives mulighed for at erhverv eller butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge området med stor tilgængelighed og synlighed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til to etager og 12 m, og den sætter krav til etablering af parkeringspladser, vendemuligheder og en samlet befæstelse på 60 % af grunden. Vejadgangen er placeret i den sydlige del af området, hvor afstanden til rundkørslen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupsvej er størst. En ansøger til en del af området har sendt et udkast til en frivillig udbygningsaftale omring svingbaner. Ansøger vil betale omkostningerne til svingbanerne, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen og sende planerne i høring i otte uger. Den frivillige udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes, fordi planerne ikke medføre væsentlige gener eller påvirkninger*Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 22, Byrådet, 18.06.2018, punkt 11)

Flere penge til helhedsplanens 1. etape

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i april helhedsplanen for Gødvad. Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. til at bygge en ny hal i Gødvad, som er første etape af helhedsplanen. GPP Arkitekter, som er rådgiver på projektet, har udarbejdet et foreløbigt budget for halbyggeriet. Det viser, at der er behov for 4,9 mio. kr. mere end de 10 mio. kr., der er afsat. Den nye hal placeres syd for den eksisterende. På den måde kan skolens gymnastiksale bygges sammen med hallen i en ny foyer, som binder haller, multihus og sale sammen med en fælles indgang. De flere penge til helhedsplanens 1. etape skal bruges på foyeren, to nye omklædningsrum mod banerne (når de to haller bygges sammen mod syd lukker sammenbygningen for de omklædningsrum, som i dag anvendes mod banerne), nedrivning af eksisterende omklædningsrum, hvor foyeren bygges til hallen og rådgiverhonorar. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den forhøjede bevilling.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 4)

Fight Center Silkeborg får lokaletilskud

Foreningen Fight Center Silkeborg dyrker en række forskellige kampsport som blandt andet inkluderer mixed martial arts (MMA) og kickboksning. Foreningen søger om lokaletilskud til leje af deres træningslokaler på Kastaniehøjvej 9. Siden november 2017 har foreningen lejet sig ind på adressen og indrettet lokalerne til kampsport. Foreningen Fight Center Silkeborg blev godkendt i april 2018 og har 42 medlemmer, hvor 17 er over 25 år. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger et årligt lokaletilskud på 27.000 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 5)

Fremtidens læringsmiljøer udvikles på Dybkærskolen

På Dybkærskolen skal der eksperimenteres med læringsmiljøer, som skal bidrage med viden og erfaring til kommende skolebyggerier. Skoleafdelingen har søgt om penge til at planlægge forløbet med at lave eksperimenterende projekter, der skal udvikle læringsmiljøer, på blandt andet Dybkærskolen. Afdelingen Ejendomme er også involveret i udviklingen af læringsmiljøer, da de vil vurdere forslag til udvikling og modernisering af skolerne. Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet at godkende anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til planlægningen af fremtidens læringsmiljøer på Dybkærskolen. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4)

Tanker fra Gødvadskolens bestyrelse om helhedsplanen drøftet

7. maj 2018 fik Børne- og Ungeudvalget til orientering udleveret henvendelsen fra skolebestyrelsen på Gødvadskolen omkring deres tanker vedrørende helhedsplanen. På mødet blev det ønsket en ny mulighed for at drøfte henvendelsen. Henvendelsen drejer sig om at fastholde Gødvadskolens særlige kendetegn, som skolebestyrelsen ser det, med placeringen i kanten af byen tæt på natur, og bekymringen for én ny samlende skole for Dybkærskolen og Gødvadskolen, ligesom der også var bekymring for, at Gødvadskolen lukker sig selv, hvis der i stedet bliver etableret en ny skole tæt på uden, at der fra politisk side er blevet taget stilling til, om Gødvadskolen fortsat skal bestå og udvikles. Skolebestyrelsen foreslår, at der tænkes i to skoler med forskellige profiler, der appellerer til forskellige børn og familier. Børne- og Ungeudvalget har drøftet henvendelsen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 6)

 

Maj 2018

 

Elevtalsprognose viser udfordringer på Dybkærskolen

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Dybkærskolen. Elevtalsprognosen viser, at skolen i fra 0–6. klasse bliver tosporet (enkelte årgange dog tresporet), 7-9. klasse tre- og firesporet (én årgang dog femsporet). Klassetallet svinger mellem 26 og 29 klasser. Skolen er bygget til 26 klasser. Der er gang i at istandsætte og tilpasse kapaciteten indtil, den nye Dybkærskole står klar.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)

Ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for Arensdalsvej 

Den nuværende boligsociale helhedsplan startede 1. november 2015 og løber frem til 31. oktober 2019. Helhedsplanen dækker Arendalsvej afd. 22 og 25. Formålet med helhedsplanen er at skabe en tværgående indsats, der skal øge trivsel, lighed i sundhed, øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed og social udvikling i udvalgte boligområder. Børne- og Ungeudvalget har taget status for den nuværende helhedsplan til efterretning og godkender at ansøge Landsbyggefonden om en ny 4-årig periode for den boligsociale helhedsplan i samarbejde med boligforeningerne. Sammen søger de om tilskud til et budget på i alt 15 mio. kr., hvor Silkeborg Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen med 3,7 mio. kr.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 3 og 4)

Idé- og programudvalg for ny Dybkærskole valgt 

12. oktober 2017 vedtog byrådet at afsætte en samlet anlægssum på 162,5 mio. kr. til en ny Dybkærskole. I forbindelse med opstarten af skolebyggeriet skal der nedsættes et idé- og programudvalg. Det er udvalgets opgave at lave et byggeprogram, som redegøre for byggeriet i tekst og tegninger og et økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget. Børne- og Ungeudvalget har valgt Søren Kristensen som formand for ide- og programudvalget for ny Dybkær skole og som Børne- og Ungeudvalgets repræsentant i det idé- og programudvalg, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nedsætter for den nye hal i Gødvad.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 7)

Idé- og programudvalg for hal, sal og multihus i Gødvad 

Helhedsplanen for Gødvad er godkendt, og nu skal der nedsættes et idé- og programudvalg, for hal, sal og multihus, som skal sikre, at planen realiseres. Det er nemlig udvalgets opgave at lave et byggeprogram, som redegøre for byggeriet i tekst og tegninger og et økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget. Peter Nyegaard Jensen er valgt som formand for idé- og programudvalget. Derudover skal udvalget bestå af en repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget (her er Søren Kristensen valgt), to repræsentanter fra foreningen bag multihuset og en embedsmand fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Ejendomme samt evt. en rådgiver.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 6)
 

April 2018

 

Placering af ny skole og hal

Der er blevet lavet et forslag til helhedsplanen for Gødvad, som placerer den nye hal, skole og multihus i forlængelse af den eksisterende hal tæt op ad byens torv, som med heldheldplanen udnytter det potentiale området har for at være et samlingspunkt for hele området. Planen er lavet med input fra skoler, lokalråd, foreninger, menighedsråd og andre lokale aktører og brugere af faciliteterne i området. Du kan se forslaget til helhedsplanen på side 204 via linket her. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender placeringen af ny hal og skole, og at der laves et plangrundlag for realiseringen af helhedsplanen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10.04.2018, punkt 7)

Nyt boligområde på vej ved Kallundmose

Der er et nyt boligområde på vej nord for Østre Højmarksvej, øst for Nørreskov Bakke og syd for fredskovsarealet. Ejeren har sendt et plan for boligområdet, hvor der bygges 67 rækkehuse på ca. 250 m2 grunde og op til skoven 4 punkthuse i 4 etager med plads til 36 boliger. I dag er området landzone med primært ubebygget jord, som for nyligt har været plantet til, med få huse. Der skal sikres adgang til skoven, og der skal være en afstand på 30 meter mellem skoven og punkthusene. I den vestlige del af området er planen, at der skal være et regnvandsbassin, som også skal opsamle regnvand fra andre boligområder. Ved etagebebyggelsen skal der også laves fælles parkeringspladser langs en ny boligvej. Der skal en tilkørsel til boligområdet fra Nørreskov Bakke, hvor der også skal laves en venstresvingsbane og et helleanlæg. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet kan begynde med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i ejerens plan. Området bliver med lokalplanen til byzone i stedet for landzone.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 8)

Behov for flere børnehavepladser

Der er behov for flere børnehavepladser fra 2022 i Gødvad. Det skyldes, at der blandt andet er to private og en selvejende institution i område, der ikke kun passer børn fra Gødvad, men fra hele kommunen. Der arbejdes på at skabe en løsning. Det er Børne- og Ungeudvalget blevet informeret om i forbindelse med fremlæggelsen af befolkningsprognosen for 2018 med fokus på de 0-6-årige. Der er en markant stigning i forhold til, hvad man forventede for blot et år siden. Der er i dag 124 børn flere mellem 0-2 år end forventet i 2017 i hele kommunen. Gødvad er et af fem lokalområder med særlige udfordringer på området.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Marts 2018

 

Lærred og projekter til Gødvad Lokalråd

Lokalrådet vil gerne have et lærred og en projekter, som skal bruges til formidling af præsentationer på borgermøder og i arbejdsgrupper. De har søgt et tilskud på 7.358 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget har godkendt ansøgningen og støtter Gødvad Lokalråd med det fulde beløb til køb af lærred og projekter.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 9)

Gødvad Lokalråd søger tilskud til Sankt Hans-fest

Lokalrådet ønsker at starte en ny tradition for Gødvad med en Sankt Hans-fest. Gødvad Lokalråd har søgt et tilskud på 10.000 kr. til udgifter til kor og transportabel scene. De søger pengene fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til kor og scene, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 8)

Erhvervskorridor ved Silkeborgmotorvejen

Der er planer om at lave en erhvervskorridor på et 41,5 ha. stort areal ved motorvejen lige efter Søholtafkørslen. En ny lokalplan og en ændret kommuneplan skal gøre det muligt at bygge kontor- og mindre produktionsbygninger og butikker med pladskrævende varer på begge sider af motorvejen. Området skal være synligt for de mange biler, der kører på motorvejen. Derfor skal der bygges i mindst 3 og højest 6 etager. Erhvervskorridoren skal være en indgangsportal og bymæssigt kendetegn. I dag ligger der i forvejen mange forskellige virksomheder, som bliver liggende. Byrådet har godkendt den ændrede kommuneplan og lokalplan og sender dem i 8 ugers høring. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget godkendt miljøvurderingen, der er blevet lavet for at vurdere skygge- og indbliksgener og byggeriets sammenhæng med resten af byen. Miljøvurderingen skal i 4 ugers høring.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 5 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 10)

Udbygning og tilpasning af Gødvad Bygade

Syd for Gødvad Bygade og øst for af Silkeborg Gymnasium vil to private og Silkeborg Kommune byggemodne og udstykke grunde til et nyt boligområde kaldet Gudenåskrænten med plads til 47 parcelhuse. I den forbindelse skal Gødvad Bygade tilpasses og udbygges, så den er egnet til mere trafik. Fra Oslovej og et stykke hen ad Gødvad Bygade er der i dag cykelsti. Cykelstien bliver forlænget frem til den nye forbindelsesvej. Den kommer cirka til at blive koblet på Gødvad Bygade i mellem nummer 5 og 7. Fra forbindelsesvejen og hen til Turkuvej bliver vejen fredeliggjort. Hvordan Gødvad Bygade skal fredeliggøres bliver borgerne inddraget i. Byrådet har godkendt udbygningen af vejen.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 9)

Gødvad Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Gødvad Plejecenter får Flemming Heiberg som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Oasekirkens Børne- og Ungdomsforening søger om øget lokaletilskud

I Oasekirkens bygning på Frichsvej 2 holder Oasekirkens Børne- og Ungdomsforening til. Siden 2004 har de fået lokaletilskud til at leje lokaler i Oasekirken. Oasekirken har istandsat lokalerne og fået en multisal. Børne- og Ungdomsforeningen søger derfor om et øget lokaletilskud til den nye lejekontrakt. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ikke godkendt ansøgningen. Ifølge Folkeoplysningsloven kan kommunen undlade at yde tilskud til nye lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter. Udvalget gør også opmærksom på, at det anbefales foreninger at søge lokaleplads i kommunale lokaler i stedet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2018, punkt 8)

Helhedsplan for Gødvad

Byrådet har besluttet, der skal laves en helhedsplan for Gødvad. Det betyder, at placeringer af kommunale ejendomme som haller og daginstitutioner skal sikre byen de rette ressourcer, så de bidrager til balance, liv og vækst i byen. Byrådet har allerede besluttet, at der skal bygges en ny skole, da Dybkærskolen er nedslidt og kvadratmeterne dårlig udnyttet. Der er også sat penge af til en ny hal, og der er en markant boligudvikling i gang i området. Derfor er der behov for, at det udvikles i helhed med resten af området, så der opstår synergieffekter mellem Dybkærskolen, Gødvad Skole og fritidslivet. Det skal helhedsplanen for Gødvad sikre. Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at arbejdet med helhedsplanen er begyndt
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget 05.03.2018, punkt 6 og 7 og Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 10)
 

Februar 2018

 

Eriksborg Allé og Bakkeborg bliver offentlige veje

I forbindelse med boligudbygningen i det nordlige Gødvad er de to veje blevet færdiganlagt, og Eriksborg Allé er blevet forlænget. Nu bliver de to veje gjort til offentlige veje. Det har byrådet besluttet. Det betyder, at fremtidig drift og vedligeholdelse af vejen står Silkeborg Kommune for. De to veje skal bruges som stamveje til de nye boligveje i området, så der kommer til at være forholdsvis meget trafik på vejene.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 10)

Sortenborgvej 29 rives ned

Silkeborg Kommune købte ejendommen i 2009. Den har er en række mangler som revner i etageadskillelsen, der gør, den ikke kan bruges til udlejning. Hvis alle mangler skulle laves, forventes det at koste 1,1 mio. kr. Derfor bliver den i stedet revet ned. I kommuneplanen er ejendommen delvist udlagt til tekniske anlæg som solenergianlæg. Indtil grunden bliver brugt til det planlagte formål, bliver den bortforpagtet sammen med ejendommens øvrige arealer. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Sortenborgvej 29 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

 

Januar 2018

 

Mulighed for nyt erhvervsområde

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej i Gødvad. Efter motorvejen er blevet anlagt, står de ca. 7.570 kvadratmeter ubebygget og fremstår som ’restareal’. Bluebay Marine ønsker at opføre en virksomhed i området med salg af både.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 9)

December 2017

 

Den samlede anlægsbevilling bliver på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park

Byrådet har godkendt en samlet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Silkeborg Bike-Park. Heraf udgør de 1,1 mio. kr. tilsagnet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (20. november 2017), som er bevilget fra vækstpuljen. Ønsket om og behovet for en Bike-Park er opstået, fordi antallet af mountainbike udøvere er steget enormt de seneste ti år og forsat stiger. Derfor arbejder en gruppe initiativtagere nu på at anlægge Silkeborg Bike-Park omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej. Bike-parken skal både være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 12)

 

Ansøgning om støtte til et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen

Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har i fællesskab sendt en ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget om anlægsstøtte til at etablere et multi- og kulturhus ved Gødvadhallen. Multihuset skal etableres mellem den eksisterende hal og den nye hal, som byrådet tidligere har bevilliget.
Gødvad lokalråd og Gødvad GIF har selv indsamlet 1 mio. kr. og forventer at kunne finde den resterende egenfinansiering ved blandt andet bidrag fra sponsorer og fonde. Dog har de brug for, at kommunen giver tilsagn om støtte til multihuset for at kunne søge den eksterne finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget har tilkendegivet, at de er indstillet på at støtte projektet med 2 mio. kr. Den endelige godkendelse af bevillingen skal Byrådet tage op efter nytår.
Repræsentanter fra Gødvad GIF og Gødvad Lokalråd vil blive inddraget i arbejdet med en kommende helhedsplan for området omkring Gødvad og Dybkær, så ønsket om et multihus tænkes ind i helhedsplanen, og der samtidig sikres den ønskede sammenhæng i området.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 11.12.2017, punkt 13)

BKM Arena Silkeborg får afslag på lokaletilskud

Foreningen BKM Arena Silkeborg, der tilbyder boksning, kampsport, styrketræning og fitness har søgt om lokaletilskud til deres træningsfaciliteter på Granhøjvej 12. Men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt nej i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 2 til at give et lokaletilskud på 254.765 kr. Årsagen til afslaget er, at udvalget kan sige nej til tilskud til driften, når der er tale om nye lejemål eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 9)

Silkeborg Bike-Park nærmere realisering

Omkring Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej arbejder en gruppe initiativtagere på at anlægge Silkeborg Bike-Park til glæde for tusinder af mountainbike-ryttere. Bike-parken skal være en træningsbane for nybegyndere, børn, familier og elitesportskører. Den 20. november gav Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagn om bevilling af 1,1 mio. kr. til Silkeborg Bike Park. Samtidig opfordrer udvalget til, at der samarbejdes mellem frivillige, private og det offentlige omkring at finansiere driften af bike-parken. Udvalget vil arbejde på at godkende et forslag til driften af Bike-Parken i løbet af 2018.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 4)
 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Skovbuen i Gødvad bliver renoveret

Daginstitutionen Skovbuen i Gødvad trænger til at få køkkenet renoveret. Skovbuen har indtil nu ikke haft kostordning, men i 2017 besluttede et stort flertal blandt forældrene at indføre kostordninger. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkenet i Skovbuen og i Askehuset i Them.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Kingo Karlsen A/S får mulighed for at udvide

Kingo Karlsen A/S har tidligere ansøgt om at få lov at udvide med en ny betonknuseplads med et 9 meter højt støjvoldsanlæg omkring. Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget har godkendt ansøgningen, og i samarbejde med Vej- og Trafikudvalget er de blevet enige om, at der skal plantes træer og buske omkring støjvolden, så voldene passer ind i området. I sommers blev der afholdt nabohøring, som Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret på.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10.10.2017, punkt 5)

Hinge-Nørskovlund

Februar 2018

 

Nørskovlund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Forsamlingshuset i Nørskovlund bliver opvarmet fra olie, men fremover vil de gerne tilsluttes et nærvarmeanlæg. Opvarmningen skal i stedet ske med luft-til-vand varmepumpe og el-vandvarmer til opvarmning af vandet i køkkenet. Det kræver at radiatorerne bliver skiftet ud. Derfor har forsamlingshuset søgt om tilskud til støtte, og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og støtter med 16.875 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 13)

Hvinningdal

Juni 2018

 

Afklaring af de myndighedsmæssige forhold omkring Hvinningdal Fælleshus

Byrådet godkendte 30. april 2018 et tilsagn om anlægsstøtte til Hvinningdal Fællesskabshus på 2 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter og at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området. Tilsagnet om støtte er givet for 6 måneder og betinget af, at ansøger kan dokumentere, at egenfinansieringen er på plads, og at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret. Da byrådet har igangsat udarbejdelsen af ny lokalplan for området vil de myndighedsmæssige forhold først kunne afklares, når lokalplanen er vedtaget. Det anbefales derfor, at beslutningen om igangsætning af udarbejdelsen af ny lokalplan i denne sag opfattes som tilstrækkelig dokumentation for at de myndighedsmæssige forhold vil blive afklaret. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at udarbejdelsen af ny lokalplan opfattes som tilstrækkelig dokumentation for, at de myndighedsmæssige forhold vil blive afklaret.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 11)

Penge til fornyelse af Trivselscenter Ulvedal

Bygningerne på Trivselscenter Ulvedal er nedslidte, og der er brug for at få forbedret skolen rammer, så de bedre kan opfylde deres funktioner. Derfor skal der snarest gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejde på skolen. Børne- og Ungeudvalget indstiller til byrådet at godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til formålet. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29) 

 

Maj 2018

 

Vedligeholdelsen af vandløb ved Bragesvej og Vestre Ringvej

De to private vandløb leder vand væk fra private arealer og Vestre Ringvej, men på grund af mangelfuld vedligeholdelse af dem, oversvømmer det til tider Vestre Ringvej. For at reducere risikoen for oversvømmelse foreslår Teknik- og Miljøafdelingen, at gøre vandløbene offentlige, så kommunen overtager ansvaret for vedligeholdelsen. Det ændrer ikke på ejerforholdene, men kun hvem, der skal vedligeholde vandløbene. Vandløb bliver typisk ændret fra private til offentlige, hvis vandløbet har en høj naturværdi eller hvis vandløbet modtager væsentlige mængder vand fra veje. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at anbefale forslaget og sende det i offentlig høring. *Byrådet har nu godkendt forslaget og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 10, Byrådet, 28.05.2018, punkt 8) 

Nyt boligområde på Impala-grunden

Ejeren af Vestre Ringvej 53 ønsker at opføre ca. 70 boliger på grunden, hvor det tidligere Hotel Impala lå, som brændte ned sidste år. Ønsket er at bygge fire punkthuse i fire etager og 23 rækkehuse i to plan. For en del af området er der en lokalplan, som tillader hotel- og restaurationsvirksomhed. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området. Planen er heller ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, fordi punkthusene er planlagt i fire etager. Derfor skal der også laves et tillæg til kommuneplanen. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen sættes i gang, og at der laves en fire ugers forhøring om tillægget.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 9)

Plan for at øge antallet af vuggestuepladser

Der er større efterspørgsel på vuggestuepladser, end der faktisk findes i Buskelund, Balle og Hvinningdal i foråret 2018. Derfor skal antallet af vuggestuepladser øges. Det foreslås at flytte dagplejens heldagslegestue fra Dalhaven til Balle Naturbørnehave. Så vil det være muligt at etablere 15-18 vuggestuepladser i Dalhaven, som i forvejen har soverum og køkken. Derudover foreslås det, at Troldebusken (den nuværende SFO i Hvinningdal) bliver lavet om til 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det vil kunne dække den øgede efterspørgsel i Balle og en del af Lysbro. I så fald skal der straks planlægges et erstatningsbyggeri til Hvinningdal Skolen. Indtil det er klart, vil børnene skulle samles i eksisterende klasselokaler på skolen. Hvis Hvinningdal Skolen skal undvære Troldebusken, betyder det, at der skal flyttes 170 SFO-børn ned på skolen. Dette vil kræve mindre ændringer på skolen svarende til 0,75 mio. kr. i forbindelse med, at børnene flyttes 1. august 2018. Børne- og Ungeudvalget har indstillet til byrådet at sætte 4,7 mio. kr. af i budgettet til at øge antallet af vuggestuepladser, som blandt andet dækker over nye soverum, garderobepladser, legeplads og toilet/puslerum. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Godkendelse af planforslag for byfortætning ved t-krydset Hvinningdalvej/Vestre Ringvej

På hver side af t-krydset ønsker ejerne at tilføje flere boliger til deres grunde. Hvinningdalvej 1A og 1B er i dag to nybyggede huse, som hver især kan deles op i to boliger. Vestre Ringvej 33 er en ældre ejendom med garage. Her ønsker ejeren at bygge to dobbelthuse. Begge ønsker kræver et tillæg til kommuneplanen, så området bliver godkendt til sammenbyggede boliger. Plan- og Vejudvalget godkendte 5. marts 2018 at begynde arbejdet med at lave tillæg nr. 25 til kommuneplanen for området. Nu er tillægget lavet, og Plan- og Vejudvalget anbefaler byrådet at godkende den og sende den i høring. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 7. marts 2018, hvor det er besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Inden tillægget blev lavet, blev der indkaldt idéer og forslag til planlægningen i en forudgående høring fra 9.-26. marts 2018. Der kom ikke nogle høringssvar i den periode. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sender det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 4, Byrådet, 28.05.2018, punkt 4)
 

April 2018

 

Lokalrådet får tilskud til Hvinningdal Fællesskabshus

Hvinningdal Lokalråd har fået tilskud på 2,5 mio. kr. til at bygge Hvinningdal Fællesskabshus ud af et budget på 5,5 mio. kr. Det har byrådet besluttet. Formålet med huset er ifølge lokalrådet, at skabe et moderne og samlende fællesskabshus med flerfunktionelle faciliteter til brug for kulturelle, sociale og idrætslige aktiviteter og samle foreninger under samme tag og styrke mangfoldigheden og sammenhængskraften i Hvinningdal. Da huset skal laves i forbindelse med hal 2, som byrådet i forvejen har sat penge af til, betyder det, at opførelsen af hal 2 bliver udskudt, indtil alle pengene til Fællesskabshuset er fundet. De to byggerier, hal 2 og Fællesskabshuset, hænger nemlig sammen. Lokalrådet har indsamlet ca. 1,6 mio. kr. og forventer at kunne indsamle resten af pengene indenfor 6 måneder.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 13)

Lokalrådet søger om tilskud til Hvinningdal Fællesskabshus

Hvinningdal Lokalråd søger om tilskud på 2,5 mio. kr. til at bygge Hvinningdal Fællesskabshus ud af et budget på 5,5 mio. kr. Huset skal laves i forbindelse med hal 2, som byrådet har sat penge af til. Formålet med huset er ifølge lokalrådet, at skabe et moderne og samlende fællesskabshus med flerfunktionelle faciliteter til brug for kulturelle, sociale og idrætslige aktiviteter og samle foreninger under samme tag og styrke mangfoldigheden og sammenhængskraften i Hvinningdal. Hvis tilskuddet bliver givet, betyder det, at opførelsen af den planlagte hal 2 bliver udskudt, indtil alle pengene til Fællesskabshuset er fundet. Hvis ikke tilskuddet bliver givet og bygningen af hal 2 i stedet sættes i gang, kan Fælleskabshuset ikke kan laves, sådan som projektet ser ud nu, da de to byggerier hænger sammen. Lokalrådet har indsamlet ca. 1,6 mio. kr. og forventer at kunne indsamle resten af pengene indenfor 6 måneder. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, som endeligt skal beslutte, om tilskuddet skal gives.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 9)

Antallet af vuggestuepladser skal øges

Der er flere børn, der stå på venteliste, end der er plads til. Det er situationen i Buskelund, Balle og Hvinningdal her i foråret 2018. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at lave flere vuggestuepladser. En af mulighederne, der kigges på, er, at lave nogle af børnehavepladserne om til vuggestuepladser. Der er nemlig rigeligt med børnehavepladser de næste år.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Marts 2018

 

Byfortætning ved T-krydset Hvinningdalvej/Vestre Ringvej

På hver side af T-krydset ønsker ejerne at tilføje flere boliger til deres grunde. Hvinningdalvej 1A og 1B er i dag to nybyggede huse, som hver især kan deles op i to boliger. Vestre Ringvej 33 er en ældre ejendom med garage. Her ønsker ejeren at bygge to dobbelthuse, så der i alt bliver fire nye boliger på grunden. Begge ønsker kræver, at området bliver godkendt til sammenbyggede boliger. Lige nu må der kun bygges fritliggende boliger på grunde af mindst 700 m2. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der tages hul på at lave det tillæg til kommuneplanen, som kan gøre ejernes ønsker muligt. Udvalget efterspørger også idéer og forslag til den kommende planlægning i en to ugers høringsperiode. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 7 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 9) 

 

Januar 2018

 

Nyt attraktivt bolig- og erhvervsområde på Fiskars-grunden

Et boligprojekt med udsigt til Silkeborg Langsø på ca. 60 lejligheder fordelt på tre bygninger i 3-5 etager og 15 rækkehuse. Det er planen for grunden i Hvinningdal, hvor virksomheden Fiskars har holdt til. Men det var ikke i overensstemmelse med kommunal- og lokalplanen. Derfor har ændringerne i planerne været i høring dog uden at give anledning til ændringer. Nu har byrådet vedtaget ændringerne i kommunal- og lokalplanen, så projektet kan begynde. I boligprojektet er der også mulighed for at udvide bygningen, hvor et konsulentfirma i dag har til huse, til mere kontorerhverv. Stier, legeredskaber og bænke skal binde bolig- og erhvervsområdet sammen med naturen i området.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 3)

Kjellerup

Juni 2018

 

Kjellerup valgt som en af syv eksempelbyer 

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Helhedsplanen for Sygehusdalen godkendt

Der er lavet en helhedsplan for Sygehusdalen i forbindelse med etablering af byparken Skovbakken og planlægningen af nye udearealer ved Trekløverskolen. Projektet har sit afsæt i visionshæftet for Krabbes Grønne Ring. Helhedsplanen er udviklet med henblik på at sikre sammenhæng i nærområdet omkring Skovbakken. Sygehusdalen er tænkt sammen med byparken og Trekløverskolens udtryk, funktioner og indhold, så området i sin helhed understøtter de behov, borgerne i Kjellerup har været med til at udpege. Brugerinddragelsen har særligt fokuseret på de mange udsatte grupper, som mennesker med psykisk sårbarhed, demens, udviklingshæmmede og handikappede bosat rundt om Sygehusdalen. Ved godkendelse af planen vil fremtidige tiltag i denne del af Krabbes Grønne Ring følge planens visioner og forslag til konkrete faciliteter. Klima- og Miljøudvalget godkender helhedsplanen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 5)

Genhusning af elever fra Trekløverskolen

I forbindelse med ombygningen af Trekløverskolen i Kjellerup skal elever fra mellemtrinet i Kjellerup flyttes til Vinderslev. Det sker med virkning fra starten af skoleåret 2018/2019 og indtil skoleåret 2019/2020 er slut. Pengene til transporten af eleverne på 3,5 mio. kr. bliver overført fra skolerne anlægsbevilling til drift vedrørende udgifter til genhusningen. Det anbefaler Børne- og Ungeudvalget byrådet at godkende. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender bevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4) 

 

Maj 2018

 

Forslag om at gøre Levring Bæk til offentligt vandløb

Levring Bæk opstrøms af Kjellerupvej (1,5 km) blev i 2015 genåbnet fra en delvist rørlagt strækning og omlagt og genslynget. Projektet var en del Vandområdeplanen. Projektet har medført betydelig sandaflejring, og det kræves nu jævnligt renset for at sikre vandafledningen. Derfor foreslår Teknik- og Miljøafdelingen, at gøre vandløbet offentlige, så kommunen overtager ansvaret for vedligeholdelsen og ejerne ikke skal så med uforudsete udgifter til rensning af vandløbet som følge af vandplansprojektet. Det ændrer ikke på ejerforholdene, men kun hvem, der skal vedligeholde vandløbene. Vandløb bliver typisk ændret fra private til offentlige, hvis vandløbet har en høj naturværdi eller hvis vandløbet modtager væsentlige mængder vand fra fx veje. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at anbefale forslaget og sende det i offentlig høring. *Byrådet har nu godkendt forslaget og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 10, Byrådet, 28.05.2018, punkt 8)

Ophævelse af et erhvervsområde mellem Industrivej og Astrupvej

Silkeborg Kommune ønsker at ophæve Byplanvedtægt nr. 23 for et erhvervsområde mellem Industrivej og Astrupvej og gøre det til landzone, da det i forbindelse med kommuneplanen for Silkeborg Kommune 2017-2028 er vurderet, at området er overflødigt i forhold til en fremtidig udvikling af Kjellerup by. Byplanvedtægten blev endelig vedtaget af Kjellerup Byråd i 1975, og planen er ikke blevet realiseret. Hvis området bliver landzone skal der ved ændringer i eksisterende byggeri søges om tilladelse efter Planlovens landzonebestemmelser. Plan- og Vejudvalget beslutter at ophæve byplanvedtægten og ændre arealet til landzone og sender beslutningen om ændringen i høring i 4 uger. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en miljøvurdering i forbindelse med ophævelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 6, Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 16)

Ønske om at bygge syv rækkehuse 

Imellem Østergade og Sindinggade - vest for vejen Tingstedet har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om opførelse af syv rækkehuse med en boligstørrelse på ca. 110 m2 med en bygningshøjde på 8,5 meter med op til 2 etager. Indholdet i ansøgningen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen for området, da der kun må bygges fritliggende parcelhuse. Derfor skal en del af lokalplanen ophæves, hvis byggeriet af syv rækkehuse skal kunne lade sig gøre. Plan- og Vejudvalget anbefaler byrådet at godkende ophævelsen af lokalplanen for området, der ønskes bygget på og sende forslaget i høring. *Byrådet godkender ophævelsen og sender forslaget i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 7, Byrådet, 28.05.2018, punkt 5)
 

April 2018

 

Fremtiden for den tidligere rådhusgrund

Grunden, hvor Kjellerup Rådhus tidligere lå, skal bruges til boliger. En del af grunden er solgt til boligselskabet Sct. Jørgen, som ønsker at opføre 20-25 boliger og et fælleshus. Ca. halvdelen af boligerne bliver til et seniorbofællesskab. En anden del af grunden bruges til rekreative formål som bypark. Resten af grunden har været holdt åben for både boliger og børneinstitution. Nu er det besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget at resten af Agertoften 2, den tidligere rådhusgrund, også bruges til boliger og ikke til en børneinstitution. I stedet kan en børneinstitutionen eventuelt placeres ved Arena Midt. Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Plan- og Vejudvalget om at igangsætte en lokalplan for grunden, så boligbyggeriet kan begynde.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10.04.2018, punkt 6)

Se skitserne til kommende bypark 

Skovbakken bliver Kjellerups nye bypark. Nu kan man se flere skitser, der viser, hvordan byparken kommer til at se ud. Du kan se skitserne via linket fra side 69. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for skitserne, som styregruppen bag Skovbakken godkendte 9. marts. Skovbakken skal være en inkluderende bypark og en indgang til Krabbes Grønne Ring. Byparken kommer blandt andet til at bestå af en stor lysende aktivitetsring med en diameter på 20 meter, som udover at oplyse parken fungerer som scene og ramme for diverse udstillinger og events. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget har bevilliget 2 mio. kr. til projektet, som Real Dania også støtte med 2 mio. kr. I oktober går kommunen i jorden for at lave byparken, der er klar til næste år.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2018, punkt 15)

 

Marts 2018

 

Plejecentre i Kjellerup får politiske kontaktpersoner

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Friplejehjemmet i Kjellerup får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson. Imens får Fuglemosen og Sandgårdsparken Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Plejecenteret Fuglemosen bliver forskønnet

Midlertidige pladser og palliationspladser på Fuglemosen bliver forskønnet, så borgere og medarbejder får de bedste fysiske og psykiske rammer. En virksomhed med speciale i at indrette og designe omgivelserne efter brugergruppens behov skal sammen med medarbejdere og borgere på Fuglemosen står for forskønnelsen. Byrådet har godkendt at bruge 500.000 kr. til formålet. De midlertidige pladser på Fuglemosen er til personer, som med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en periode har særligt behov for behandling, omsorg, genoptræning eller pleje. En palliationsplads er for borgere i den afsluttende fase af livet, som har brug for lindring og livskvalitet i den sidste tid.
(Byrådet 27.02.2018, punkt 16)

Det tidligere sygehus i Kjellerup får nyt navn

Sundhedscenter Kjellerup. Det bliver navnet, som det tidligere sygehus i Kjellerup nu får. Med årsskiftet er der blevet ændret på aktiviteterne, da genoptræningsopgaverne er flyttet til det nye genoptræningscenter på Remstruplund. I stedet har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fået base i Sundhedscenter Kjellerup for den nordre del af kommunen. Udover det er der på Sundhedscenter Kjellerup sygeplejeklink, høreklinik, overvægtsklinik, træningstilbud som selvtræning, base for terapeuter, Health Care tilbud til medarbejdere i kommunen og IT-undervisning for ældre.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.02.2018, punkt 3)

 

Januar 2018

 

Steens Group A/S får mulighed for at køre med stort vogntog til motorvejen

Plan- og Vejudvalget har godkendt en ansøgning fra Steens Group A/S, hvor de har søgt kommunen om at få lov til at køre med store vogntog fra Industriparken 21 i Kjellerup til tilkørslen til Silkeborgmotorvejen ved Viborgvej. Da et modulvogntog har brug for mere plads, vil der formodentlig blive behov for justeringer af vejene langs ruten. Udvalget har besluttet, at Steens Group A/S skal stå for alle udgifterne i forbindelse med evt. anlægsarbejde langs ruten. Teknik- og Miljøafdelingen sender ansøgningen med en nøjagtig beskrivelse af den ønskede rute til screening hos Vejdirektoratet.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 14)

December 2017

 

Bynært aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup

Silkeborg Kommune er sammen med borgere i Kjellerup og Sygehusdalen er i gang med at planlægge et aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup tæt på Krabbes grønne ring. Byrådet har frigivet de sidste 1,5 mio. kr. til projektet af den samlede pulje på 2,0 mio. kr. Projekt Skovbakken i Kjellerup er et bynært anlægsprojekt, der skal skabe et inkluderende by- og aktivitetsområde. Formålet er at skabe en større sammenhæng mellem byen, naturområdet Sygehusdalen og den ni kilometer lange gangsti ’Krabbes Grønne ring’.
Projektet er også støttet med 1,65 mio. kr. fra Real Dania.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 11)

 

Demensegnede plejeboliger

18 plejeboliger ved Fuglemose Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Status på Arena Park

Anden etape af Arena Parken er undervejs. Entreprenøren er i fuld gang med at anlægge aktivitetsparken med forplads og træningsområde. Jordarbejdet i den resterende del af parken har været hårdt ramt grundet vejret henover sommeren og efteråret. Derfor bliver den del af parken en del forsinket. Jordarbejdet forventes at færdiggøres henover foråret 2018, men arbejdet afhænger også meget af, hvilket vejr foråret byder på. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er orienteret om status på Arena Parken.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 18)

Flere penge til Skovbakken

Det bynære aktivitetsområde Skovbakken i Kjellerup får samlet et budget på 3,65 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler byrådet at forhøje anlægsbevillingen til 1,5 mio. kr., så det samlet bliver 2 mio. kr. plus 1,65 mio. kr., som Real Dania støtter projektet med. Der er ansat en projektleder, som er i gang med at inddrage borgerne, så deres interesser og behov bliver dækket.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 5)

November 2017

 

Kjellerup med Kant vil vise seværdighederne i området

Kjellerup med Kant arbejder på at vise Kjellerups kvaliteter og potentialer. Projektet er et led i kampagnen ”Silkeborg Kalder”, som forsøger at få flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Kjellerup med Kant arbejder på at få opsat en pegevejviser på Torvet i Kjellerup, der skal vise alle seværdighederne i Kjellerup. Lokalrådet har derfor løbende været i kontakt med Teknik- og Miljøafdelingen og Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune. Vej- og Trafikudvalget har tidligere besluttet at pegevejviseren skal være i stil med den på Torvet i Silkeborg, og Silkeborg Kommune står for at pegevejviseren sættes op. Sagen er nu blev drøftet igen i Vej- og Trafikudvalget på baggrund af en henvendelse fra Kjellerup med Kant-gruppen, som ønsker et par ændringer. Lokalrådet og Vej- og Trafikudvalget vil derfor gå i dialog for at træffe en endelig beslutning.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 7)

Kjellerupegnens Kunstsamling afslører ny skulptur til 35 års jubilæum

Den 26. november holder Kjellerupegnens Kunstsamling 35 års jubilæum, hvor gamle, renoverede skulpturer vises frem og en ny skulptur ser dagens lys. Kjellerupegnens Kunstsamling ansøgte Silkeborg Kommune om et tilskud på 42.000 kroner til Jubilæet, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan ikke yde et større tilskud end 10.000 kroner til køb af nyt kunst, da foreningerne selv er ansvarlige for den løbende vedligeholdelse. De kunstinteresserede kan udover 35 års jubilæet glæde sig til ’Skulpturby Kjellerup’, som afholdes i 2019 i Kjellerup.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 7)
 

Oktober 2017 

 

Det gode hverdagsliv på Solgården

Plejeboligenheden Solgården bliver indviet 26. oktober 2017. Borgere, pårørende og lokalsamfundet er blot nogle af dem, der er inviteret med til indvielsen. Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune er orienteret om de mange indsatser og initiativer der er i gang på Solgården. Visionen for solgården er, at det må være et sted, hvor voksne mennesker med misbrug gerne vil bo og leve det gode hverdagsliv. I starten af år 2018 vil der være en evaluering af Solgården for at styrke udviklingen og indsatsen på plejeboligenheden.
(Ældre- og Handicapudvalget 05.10.2017, punkt 10)


Kragelund

Juni 2018

 

Fremtidens læringsmiljøer udvikles på Funder og Kragelund Skoler 

På Funder og Kragelund Skoler skal der eksperimenteres med læringsmiljøer, som skal bidrage med viden og erfaring til kommende skolebyggerier. Skoleafdelingen har søgt om penge til at planlægge forløbet med at lave eksperimenterende projekter, der skal udvikle læringsmiljøer, på blandt andet Funder og Kragelund Skoler. Afdelingen Ejendomme er også involveret i udviklingen af læringsmiljøer, da de vil vurdere forslag til udvikling og modernisering af skolerne. Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet at godkende anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til planlægningen af fremtidens læringsmiljøer på Funder-Kragelund Skoler. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4) 

 

Marts 2018

 

Kragelund FK Fitness søger om tilskud til instruktøruddannelser

Kragelund FK Fitness har søgt om tilskud til instruktøruddannelser at fire personer til 22.000 kr. Formålet er at støtte de +60-årige med at skabe velvære gennem bevægelse og være socialt aktive. Kragelund FK Fitness søger også om tilskud til at give de første 50 personer gratis abonnement i 3 måneder til 29.500 kr. Fritidsrådet har afslået at give tilskud, men henviser Kragelund FK Fitness til at søge puljen for kursustilskud.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 3) 

Frederiksdal og Kragelund mødes til running dinner

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd vil lave et arrangement, kaldet running dinner, som skal styrke sammenholdet mellem byerne. Sammenholdet skal styrkes med fællesspisning, underholdning og kaffetraktement. De har søgt om 7.200 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget giver tilskud på 5.200 kr. til leje af forsamlingshuset.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 7)

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd søger tilskud til sangbøger

Lokalrådet ønsker at købe 50 højskolesangbøger, som skal bruges, når der holdes ”Kragelund synger”. Det er Kragelund med kant-gruppen, som står bag tiltaget. Lokalrådet har søgt et tilskud på 9.500 kr. fra Nærdemokratiudvalgets pulje, som støtter ekstraordinære aktiviteter, der understøtter det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget kan ikke give tilskud til sangbøgerne, fordi det falder uden for puljens formål.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 6)

Kragelund Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Kragelund Plejecenter får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15) 

Februar 2018

  

Mere plads til byudvikling

Den centrale ejendom i Kragelund Engesvangvej 1A-B købte Silkeborg Kommune med overtagelse 1. februar 2018. Ejendommen skal sammen med de omkringliggende arealer sælges til Silkeborg Boligselskab, så der centralt i Kragelund på de tomme arealer kommer byudvikling. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Engesvangvej 1A-B er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Akustikken i den store sal i Kragelund Forsamlingshus er dårlig på grund af buet loft. Derfor vil Kragelund Forsamlingshus gerne sætte akustiklofter op og har søgt om støtte til finansieringen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 74.502 kr. til formålet, så akustikken i forsamlingshuset bliver bedre.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 10)

Laven

Maj 2018

 

Ændring af status for sommerhuse til helårsboliger

I kommuneplanen ændres rammen for området 35-D-91, som dækker det meste af Laven. Sætningen ”De eksisterende sommerhuse indenfor landsbyafgrænsningen kan som hovedregel ikke ændres til helårsboliger” tages ud, så sommerhusene i det område kan ændres til helårsbolig. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringen her er et af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sendt det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 3)
 

November 2017

 

Terrassen Camping skal ikke være boligområde

Størstedelen af de fremmødte til borgermødet 31. oktober tilkendegav, at de ikke ønsker, at Terassen Camping skal nedlægges til fordel for et boligområde med ca. 28 boliger. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har derfor afvist projektet, da der ikke er opbakning i lokalområdet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 4)

Resenbro, Linå og Hårup

Juni 2018

 

Midlertidig cykel- og gangsti når Ringvejsbroen skal udskiftes

Der er lavet ændringer i broprojektet, som skal udskifte Ringvejsbroen med en helt ny bro. Udskiftningen af broen er en del af motorvejsprojektet, som gennemføres efterfølgende. Ændringerne i broprojektet er, at imens den nye bro bliver bygget, bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti. og at den nye bro får en længde på 350 m. I det oprindelige projekt var længden på broen sat til at 280 m eller 450 m. Den nye bro skal have samme linjeføring som den eksisterende. Det skal besluttes, om der skal laves en ny miljøvurdering af projektændringerne. Den nye bro er miljøvurderet sammen med motorvejsprojektet. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal laves en ny miljøvurdering af ændringerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 14)

Flere penge til Børnecenteret Solbo

I forbindelse med om- og tilbygningen til Børnecenteret Solbo skal der bruges flere penge til velfærdsteknologiske løsninger. Anlægsprojektet skal forhøjes med 0,8 mio. kr., så det samlede beløb bliver 24,8 mio. kr. De ekstra afsatte midler skal blandt andet bruges til badelejer, plejesenge, badestole, toiletter, vaske og pusleborde som alt sammen kan hæves og sænkes, og inventar til fællesrum og garderober. Børne- og Ungeudvalget anbefaler byrådet at forhøje bevillingen med 0,8 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller også byrådet til at forhøje bevillingen. *Byrådet godkender forhøjelsen af bevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 11, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 27, Byrådet, 18.06.2018, punkt 3) 

 

Maj 2018

 

Fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning

Silkeborg Varme søger om godkendelse til at ændre Resenbro og Voel fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Området indeholder omkring 1230 ejendomme. Hovedparten af ejendommen opvarmes i dag med naturgas. En mindre del opvarmes med oliefyr, elvarme og andre varmekilder. Naturgassen distribueres af HMN. Klima- og Miljøudvalget godkender projektforslaget fra Silkeborg Varme, og det betyder, at de kan gå i gang med at etablere fjernvarmenet i området og ejendommene har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme. Ejendommene har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarmen. Nogle ubebyggede grunde, omfattet af projektet er dog pålagt tilslutningspligt via den lokalplan, de er omfattet af. Silkeborg Varme har lavet beregningseksempler for opvarmningsudgiften, og de viser, at forbrugerne vil få en lavere udgift til opvarmning ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. HMN er uenig. Silkeborg Varme har afholdt orienteringsmøder om projektet i Resenbro og Voel.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 15)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Resenbro Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Resenbro Skole. Elevtalsprognosen viser, at skolen bliver et- og tosporet (to meget små spor). Klassetallet svinger mellem 7 og 10 klasser. Skolen er bygget til 7 klasser. Skoleafdelingen følger elevtallet tæt i de kommende år og ser, om det fortsat udvikler sig til 2 spor.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)
 

April 2018

 

Mere plads til erhverv i Hårup

Der bliver plads til flere erhvervsgrunde langs motorvejen ved Hårup, fordi Plan- og Vejudvalget har lavet en endelig vedtagelse af lokalplanen for området og et tillæg til kommuneplanen. Området, der er godkendt til erhvervsformål, dækker over et areal på ca. 50,4 ha. Der er mulighed for, at transporttunge erhverv og butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge det nye erhvervsområde. Planerne har været i høring, og det har medført en række ændringer. For eksempel kan området også bruges til kontor- og administration, nogle af vejene bliver en meter bredere for at have plads nok til at lastbiler, kan passere hinanden og et område til regnvandsbassin forsvinder, fordi det alligevel ikke er nødvendigt.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 3)
 

Marts 2018

 

Plejecentret Rødgård i Resenbro får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Resenbro får Ivan Greve som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

 

Februar 2018 

 

Tidligere børnehave rives ned

Bygningen på Skellerupvej 20, hvor Ådalens Børnehave tidligere lå, bliver i 2018 revet ned, fordi det er en ældre og nedslidt ejendom. Bygningen ligger sammen med Resenbro Skole, og arealet vil fremover blive en del af skoleområdet. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Skellerupvej 20 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17)

Ansøgning om to boliggrunde ved Skelleruptoften

På et areal ved Skelleruptoften, hvor der i dag er regnvandsbassin og rekreativt område, er der ansøgt om at udstykke området til to boliggrunde. Plan- og Vejudvalget har afvist ansøgningen, fordi Silkeborg Kommune ikke har lov til at give dispensation ifølge planloven, fordi det vil stride med områdets formål, som lokalplanen har fastsat.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 8)

Linå Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Linå Forsamlingshus har problemer med fugt i kælderen. Derfor har forsamlingshuset søgt tilskud til at fugtsikre den ved at lave en ekstra væg. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 2.382 kr. til vedligeholdelsen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 11)

Nyt tag på Resenbrohuset

Taget på Resenbrohuset indeholder asbest, det trækker ind fra udluftningen og så er terrassedøren utæt og slidt. Derfor har Resenbrohuset søgt om tilskud til at lægge nyt tag og få nye udluftningskanaler og en ny terrassedør. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud på 92.500 kr. til vedligeholdelsen. Resenbrohuset søgte også om tilskud til en støjmur, men fordi udvalget ikke vurderede, det er vedligeholdelse, fik de afslag. Resenbrohuset søgte tilskud ved puljen for vedligeholdelse af forsamlingshuse.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 14)

Januar 2018

 

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Hårup

Med en ny lokalplan er der udsigt til flere erhvervsgrunde langs motorvejen ved Hårup. Området dækker over et areal på ca. 50,4 ha, der skal godkendes til erhvervsformål med mulighed for transporttunge erhverv og butikker med pladskrævende varegrupper. Byrådet har godkendt at sende et tillæg til kommuneplanen og til lokalplanen for erhvervsområdet i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede også, at der ikke skal laves en miljøvurdering af ændringen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 8) 

Fremtiden for den gamle mejerigrund i Linå

Ejeren af den gamle mejerigrund ønsker at flytte sin virksomhed og give plads til et nyt boligområde på grunden. Borgere, grundejere og Resenbro lokalråd har udtrykt sig positive omkring ønsket. Kommunalplanen skal ændres, hvis grunden udelukkende skal blive til et boligområde. I øjeblikket skal beboer på grunden have tilknytning til en virksomhed. Byrådet har sendt forslaget om ændringen i offentlig høring i 4 uger. Byrådet besluttede også, at der ikke skal laves en miljøvurdering af ændringen.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 6)

Sommervej 32 i Resenbro kan ikke få sort tag

Området omkring Sommervej i Resenbro hører under en lokalplan, der blandt andet indeholder et krav om at tage skal udføres som levende grønne tage, så det passer til det omkringliggende landskab. Plan- og Vejudvalget har derfor ikke givet dispensation til, at Sommervej 32 i Resenbro kan anlægge et mat sort tag. Sagen har været udsendt til naboorientering fra 28. november 2017 til 13. december 2017, hvor der også er kommet en række bemærkninger mod en evt. dispensation.
(Plan- og Vejudvalget 08.01.2018, punkt 11)

December 2017

 

Demensegnede plejeboliger i Resenbro

17 plejeboliger ved Rødegård Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Resenbro Lokalråd får ikke tilskud til infostander

Resenbro: Resenbro Lokalråd har søgt om et tilskud på 1.500 kroner fra Nærdemokratiudvalget til at sætte en infostander op på Torvet i Linå. Nærdemokratiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, da lokalrådet skal være ude af stand til selv at dække udgifterne for at komme i betragtning.
(Nærdemokratiudvalget 11.12.2017, punkt 3)

Sejs-Svejbæk

Juni 2018

 

Nyindretning af De små fisk får egen bevilling på kommunens anlægsbudget

Partnerskabet De små fisk fik i november 2017 forlænget tilsagnet om anlægsstøtte på 2,5 mio. kr. til nyindretning af De små fisk. Silkeborg Kommunes Kultur- og Borgerserviceafdeling har deltaget i partnerskabet fra begyndelsen af projektet. Projektet er bl.a. kompliceret af, at det er Naturstyrelsen der ejer arealerne, mens kommunen står for den daglige drift af området. Med henblik på realisering af projektet har der været dialog mellem kommunen og repræsentanter for partnerskabet om bl.a. den administrative og budgetmæssige håndtering af projektet. Partnerskabet lægger nu op til en ordning, hvor kommunen indgår som ansøger og partner i projektet sådan, at fondsansøgninger mv. formelt sendes af kommunen og at ekstern støtte efterfølgende går til kommunen. Kommunens tilsagn om anlægsstøtte vil skulle indgå i denne ordning og der er derfor formelt tale om, at projektet optages på kommunens anlægsbudget på bevilling 34 Kultur og Fritid, og den oprindelige frist for tilsagn derfor ikke længere er aktuel.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 11)

Regnskabet for offentligt toilet ved Ludvigslyst godkendt

Byrådet gav 26. juni 2017 300.000 kr. til udbygning af eksisterende publikumsfaciliteter langs Gudenåen. Som en del af det er i foråret opført en offentlig toiletbygning ved Ludvigslyst, som er tilkoblet vand, kloak og strøm. Årsagen til, at der er blevet opsat en toiletbygning her, er, at stedet hyppigt bruges. Hjejlebådene lægger til ved Ludvigslyst, stedet bliver benyttet som isætningssted for motorbåde, kanoer og kajakker og stedet bruges også af badende og turister i almindelighed. Det har gennem længere tid været et ønske fra ejeren af restauranten Ludvigslyst, at offentligheden fik mulighed for at benytte et andet toilet end restaurantens. Nu er regnskabet afsluttet, og det viser, at der er 26.471 kr. i overskud fra bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre de overskydende penge til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 10)

Lokalplan for boligområde ved Borgdalsvej i høring

Nord for campingpladsen mellem Borgdalsvej og Langdalsvej giver lokalplanen mulighed for et boligområde delt i to. I den vestlige del er der mulighed for op til 105 rækkehuse eller etageboliger i og den østlige del til 26 parcelhus – begge dele med en bygningshøjde på op til 8,5 m og i to etager. Lokalplanen stiller også krav til sløring af facader og tage. De to områder er delt op af et rekreativt bånd. Mod naboområdet Langdalsparken er der et rekreativt bælte på op til 20 m. Mod Borgdalsvej er der krav om støjafskærmning af hensyn til vejstøj på 3 m, viser de første beregninger. Lokalplanen giver også mulighed for en fordelingsvej kaldet Tværdalsvej, der går fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej. Det bliver adgangsvejen til boligområdet. Tværdalsvej bliver min. 25 m og med en kørebane på 6,5 m. Der vil være cykelstier på begge sider og mulighed for belysning, svingbaner, helleanlæg og vejtræer. Hastigheden forventes at blive 50 km/t. Det er politiet, som fastsætter hastighedsbegrænsningen. Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der lavet et forslag til et tillæg til kommuneplanen. Tillægget udlægger Tværdalsvej i sin egen kommuneplanramme 36-T-03 og udskiller lokalplanens bebyggelse i en ny selvstændig boligramme 36-B-22. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet, at godkende lokalplanen og tillægget med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger. Der er også lavet en miljøvurdering af planforslagene, som undersøger planernes landskabelige påvirkning. Miljøvurderingen viser, at planerne samlet set vil have en negativ påvirkning af landskabet, fordi bebyggelsen vil være synlig fra flere steder i det omkringliggende landskab. For at sløre bebyggelsen i landskabet er der i lokalplanen bestemmer om at bebyggelse skal fremstå diskret, i afdæmpede farver og med begrænset brug af reflekterende materialer. Klima- og Miljøudvalget indstiller byrådet til at godkende miljøvurderingen og sende den i otte ugers høring samtidig med planforslagene. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller også byrådet til at godkende planerne og miljøvurderingen. *Byrådet godkender planerne og miljøvurderingen for at sende dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018 punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018 punkt 20 Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 21, Byrådet, 18.06.2018, punkt 9 og 10)

Ønsket landzonetilladelse for Sindbjerg Mosevej 7

Ejeren af Sindbjerg Mosevej 7 ønsker at etablere en bolig på den ubebygget matrikel i landzone og ønsker derfor en principiel stillingtagen til ønsket. Der er tidligere ved flere lejligheder givet afslag på samme ønske. Grundejeren har i januar 2017 spurgt om muligheden for at bygge bolig på grunden. Plan- og Byggesektionen meddelte, at ønsket ikke kunne imødekommes af samme årsag, som i 1993, 2006 og 2011, hvor de daværende ejere også søgte om landzonetilladelse. Den nuværende grundejer har i december 2017 fremsendt ønske om en principiel tilladelse, hvor grundejer fik samme svar. Grundejeren ønsker nu en politisk behandling af sit ønske. Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at når der kigges på området i dag, og med den seneste Kommuneplan 2017-2028 og de ændringer, der er foretaget i planlovens landzonebestemmelser, er der ikke grundlag for en ændret konklusion i forhold til at kunne bebygge en grund med en bolig, og der er heller ikke nye oplysninger med betydning for sagens indhold. Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der ikke kan gives landzonetilladelse til at bygge bolig på grunden.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 16)

Dispensation til parcelhus på Sortbærvej

Grundejeren af Sortbærvej 48G i Sejs-Svejbæk har søgt om dispensation fra lokalplanen til at opføre et fritliggende enfamilieshus i to etager på 254 m2, 59 m2 overdækket areal og 65 m2 carport. I lokalplanen står der, at der kun må bygges i en etage med udnyttelig tagetage. Her ønsker ejeren at bygge i to og argumenterer for, at når husets opføres med fladt tag, vil husets højde ved to etager blive væsentlig lavere, end hvis det blev opført i en etage med udnyttelig tagetage og 8,5 m taghøjde. Ejeren ønsker også dispensation fra bebyggelsesprocenten, som ifølge lokalplanen ikke må overstige 25 %. Grundejeren søger om at bygge med en procent på 30 og argumenterer for, at det ikke adskiller sig væsentlig fra det byggeri, der er i området. Der er flere huse i området, som har en bebyggelsesprocent på over 25. Sagen har været udsendt til forudgående naboorientering ved 245 interessenter. Der er modtaget 9 bemærkninger, hvoraf 6 er negative og 3 er positive/har ingen bemærkninger. Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at den ansøgte bebyggelse er placeret på grunden og udformet sådan, at indbliksgener til naboer er minimeret. Generne vil ikke være større, end hvis bygningen blev udført med et højt tag og kviste. Hvis beregningen af bebyggelsesprocenten sker efter gældende bygningsreglement vil bebyggelsesprocenten være ca. 19 %. Plan- og Vejudvalget godkender at give dispensation til bebyggelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 19) 

 

Maj 2018

 

Forbud mod magnetfiskeri i Julsø

Den 8. april 2018 fandt en borger to mortergranater i Julsø ved hjælp af en magnet. Søværnets Minørtjeneste fjernede samme dag granaterne. Granaterne var ikke farlige, da de ikke var armerede. Minøren afsøgte området umiddelbart omkring findestedet, uden at kunne finde mere, men minøren mente, at mudderet på søbunden lugtede på en måde, som indikerer, at der kan være mere krigsmateriel i området. Søværnet vurderer, at evt. krigsmateriel på søbunden ikke er til fare for sejlende, fiskende eller badende. Dog vurderer Søværnet, at magnetfiskeri i området kan være forbundet med risiko, og de anbefaler, at der indføres et forbud mod magnetfiskeri i Julsø. Teknik- og Miljøafdelingen har holdt møde med politiet og forsvaret og planlægge at indføre et forbud mod magnetfiskeri i Julsø i Silkeborg Kommune. Der vil blive opsat skilte om forbuddet relevante steder. Derudover planlægger Teknik- og Miljøafdelingen at få Minørtjenesten til at afsøge et område omkring findestedet og fjerne eventuelt krigsmateriel, og om der skal laves en undersøgelse af, hvor krigsmateriel kan befinde sig i vores vandområder. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen og tager den til efterretning
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 25)

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk godkendt

Der er blevet lavet et forslag til en helhedsplan for Sejs-Svejbæk, som skal binde området bedre sammen og skabe nye muligheder for den fremtidige udvikling. I forslaget er en ny daginstitution placeret uden for projektområdet og nord for jernbanen og skolens udvidelsesmuligheder kan blive mod nord ved græsarealet ud mod Julsøvej. Der lægges op til en ny trafikstruktur, hvor den centrale ankomst flyttes fra Tyttebærvej til Sejs med kiss’n’ride afsætningsmulighed. Den nye hal foreslås placeret øst for skolehallen, hvor den nuværende fodboldopvisningsbane er. Til gengæld skal der laves fodboldbaner i dele af Kirsebærgårdens Skov. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender helhedsplanen og starter en undersøgelse af følgeudgifterne af de mange aspekter af helhedsplanen som for eksempel terrænregulering foran Multihuset, etablering af et udendørs samlingssted og jordopkøb. Der sættes også en undersøgelse i gang omkring, hvor en ny daginstitution nord for jernbanen skal placeres.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 08.05.2018, punkt 2)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Sejs Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Sejs Skole. Elevtalsprognosen viser, at skolen på sigt bliver firesporet. Der kommer enkelte årgang med det 4. spor allerede fra skoleåret 2019/20. Klassetallet stiger fra 30 klasser i 2017/18 til 38 klasser i 2029/30. Skolen er bygget til 30 klasser. Skoleafdelingen følger elevtallet tæt i de kommende år og ser, om det fortsat udvikler sig til 4 spor
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)

Penge til midlertidige vuggestue- og børnehavepladser

I løbet af 2017 og frem til i dag, er efterspørgslen på pasning steget mere end forventet. Det faktiske antal 0-6-årige var 1. januar 2018 højere end forventet. Hele 117 børn flere. Den øgede efterspørgsel har givet udfordringer med at skaffe plads til alle børnene. Derfor er det nødvendigt med midlertidige løsninger, indtil en ny daginstitution er bygget i 2020-2021. 20 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser bliver oprettet i midlertidige pavilloner ved Julsøhaven. Nu har Børne- og Ungeudvalget indstillet til byrådet, at der sættes 3,3 mio. kr. af i budgettet til pavillonerne som også dækker inventar og legeplads.*Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Penge til skoleorkesteret Sejs Blæserne

150.000 kr. Det er, hvad der til sammen skal bruges på de tre skoleorkestre i kommunen. Udover Sejs Blæserne er det Balle Brass Band og Skægkær Blæserne. Pengene skal bruges i 2018 og 2019 til at understøtte skoleorkestrene. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at bruge nogle af de penge på, som de fik tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. april 2018. Nu skal der en dialog i gang med Børne- og Ungeudvalget om, hvordan skoleorkestrene fremadrettet videreføres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 5)

Sejs-koret får støtte til opførelsen af Glasbjergene 

Sejs-Koret opfører korværket Glasbjergene i Sejs-Svejbæk Kirke 24. maj 2018. Under opførelsen vil udvalgte malerier og digte blive en del af oplevelsen. Sejs-Koret søger om støtte på 3.000 kr. til opførelsen. Glasbjergene tilfører en visuel dimension, da værket udspringer af et kunstnerisk forløb fra maleri til digt til musik. Eva Chortsen har udvalgt 12 kendte malerier og tolket dem i 12 digte, som John Høybye efterfølgende har sat i musik. Sejs-Koret opfører seks af dem, mens de viser de tilhørende malerier og videoer fra Glasbjergene. Der vil også være fællessang og en invitation til publikum om at indøve og opføre en af de seks satser med koret. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og støtter opførelsen med 3.000 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 7)

Fire ejendomme skifter kommuneplanramme 

Ejendommene Julsøvænget 3, 30 og 32 samt Julsøvej 240C skifter kommuneplanramme fra 36-B-13 til 36-B-14. Begge områder i kommuneplanen bliver også tilpasset den gældende lokalplan 183.09 og dens delområdegrænser, så der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanramme. Bestemmelserne i kommuneplanramme 36-B-14 er også tilpasset lokalplanens bestemmelser. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringerne her er nogle af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillæggene og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 3)
 

April 2018

 

Julsøhaven udvider med pavilloner

Fra foråret 2018 har der ikke været nok vuggestue- og børnehavepladser i Sejs-Svejbæk, fordi det blandet andet har været svært at ansætte dagplejere. Derfor bliver der sat midlertidige pavilloner op ved Julsøhaven med plads til 20 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. De i alt 40 pladser er klar til brug i august 2018. I 2020 forventes det, at pladserne bliver afløst af en permanent og helt ny daginstitution. Det er Børne- og Ungeudvalget blevet informeret om i forbindelse med fremlæggelsen af befolkningsprognosen for 2018 med fokus på de 0-6-årige. Der er en markant stigning i forhold til, hvad man for blot et år siden forventede. Der er i dag allerede 124 børn flere mellem 0-2 år end forventet i 2017 i hele kommunen. Sejs-Svejbæk er et af fem lokalområder med særlige udfordringer på området.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)
 

Marts 2018

 

Sejs Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Sejs Plejecenter får Flemming Heiberg som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk

Byrådet har besluttet, der skal laves en helhedsplan for Sejs-Svejbæk. Det betyder, at placeringer af kommunale ejendomme som haller og daginstitutioner skal sikre byen de rette ressourcer, så de bidrager til balance, liv og vækst i byen. I Sejs-Svejbæk er vuggestuer, børnehaver og skole presset på plads, fordi byen er attraktiv at bo i. Derfor skal der laves en helhedsplan, som i etaper udvikler skole og daginstitutioner. Trafikken omkring Juløsvej, især omkring skolen og Borgdalsvej, er også udfordret. Derfor vil forskellige forslag til helhedsplanen også se på løsninger af de trafikale udfordringer. Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om, at arbejdet med helhedsplanen er begyndt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget 05.03.2018, punkt 6 og 7 og Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 10)
 

Februar 2018

 

Linjeføring af Tværdalsvej

Siden 2009 har et område nord for banen mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej været udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. Området skal afgrænses mod nord og betjenes af en fordelingsvej kaldet Tværdalsvej. I 2012 blev området planlagt, men Silkeborg Kommune vil lave et kommuneplantillæg, så Tværdalsvej flyttes mod nord for at tage hensyn til Borgdalsvej 13 og byudviklingsmulighederne. Plan- og Vejudvalget har ud af syv linjeføringer valgt at arbejde videre med princip 1 som linjeføring, som flytter vejen 50 meter mod nord.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 9)

December 2017 

 

Ny løsning på den stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Julsøhaven

Daginstitutionen Julsøhaven har oplevet stor efterspørgsel på pladser til 0-2-årige i løbet af efteråret 2016 og 2017. Allerede fra januar 2017 var antallet af de 0-2-årige steget med 16 børn mere end forventet. Det har derfor i perioder ikke været muligt at tilbyde pladser inden for eget skoledistrikt – især ikke de efterspurgte vuggestuepladser. I løbet af 2017 har der været midlertidige vuggestuepladser i dagplejens heldagslegestue i Julsøhaven, men faciliteterne er desværre ikke til at være permanent vuggestue. I de kommende år kan Julsøhaven også se frem til stigende efterspørgsel på børnehavepladser.
Byrådet har besluttet efter ønske fra Julsøhaven at bevillige 3 mio. kr. til institutionen, så daginstitutionen blandt andet kan få etableret et større køkken, der kan rumme den stigende efterspørgsel. Derudover vil der i det kommende år blive arbejdet på en særskilt anlægsbevilling til en helhedsplan for Sejsområdets skole, daginstitution og heldagslegestue, så der igen bliver plads og gode forhold til alle børn i Sejsområdet.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 13)

Kunstnergruppe får hjælp til markedsføring

Kunstnergruppen omkring galleriet Kirsebærgården i Sejs-Svejbæk får 7.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at markedsføre deres midsommerudstilling RETHINK DIT AFFALD. Det er 6. år i træk at gruppen arrangere sådan en midsommerudstilling. Årets tema er inspireret af Silkeborg Kommunes tiltag om at sortere affald på en ny måde. Udover lokale kunstnere er årets gæsteudstiller Trine Guld, som arbejder med keramik, skulptur og installation. Markedsføringspengene skal gå til annoncer i aviser, blade og plakater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 12)

Underskudsgaranti til Sejs Blæserne

I maj 2018 holder foreningen Sejs blæserne koncertkonkurrencen SilkeBlæs. Foreningen har søgt om et tilskud på 10.000 kr. for at få budgettet til at balancere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er kommet foreningen i møde og har godkendt at yde en underskudsgaranti på 10.000 kr. Sejs Blæserne holder cirka konkurrencen hvert andet år, sidst i 2015, og startede konkurrenten tilbage i 1990. Konkurrencen afholdes i Jysk Musikteater.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 13)
 

November 2017

 

Grundejer får afslag på udstykning af Julsøvej 92

Grundejer ønsker dispensation til at udstykke Julsøvej 92 til to grunde. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afviser dog ansøgningen, da de to nye grunde ikke vil være i overensstemmelse med rammerne i lokalplanen og vil overskride bebyggelsesprocenten. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker ikke at området skal være tættere bebygget og ændre karakter. Sagen har været i nabohøring og partshøring.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 3)

 

Nyindretningen af De Små Fisk bliver forlænget

Projektet med at renovere og indrette blandt andet toilet- og kioskbygning ved De Små Fisk er forlænget til 30. juni 2018. Oprindeligt havde Silkeborg Byråd givet tilsagn til projektet frem til 31. december 2017, men nu forlænger Økonomi- og Erhvervsudvalget tilsagnet til sommeren 2018, da projektet er mere komplekst end først antaget. 
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 06.11.2017, punkt 2)

 

Oktober 2017

 

Stands planer om boliger mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk

Løsgængerne Leif Lund og Teresa Jørgensen ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om et boligprojekt mellem Borgdalsvej og Langdalsvej i Sejs-Svejbæk. Byrådet sendte sagen tilbage til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi sagen endnu er i en undersøgende fase.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 15)

Silkeborg Midtby

Juni 2018

 

Regnskabet for madpakkehuset på Odden godkendt

Byrådet bevilligede i alt 1 mio. kr. til projekt friluftsliv på Odden, som blev brugt til at opføre et madpakkehus med toiletter og grejbank på Naturstyrelsens ejendom på Horsnæs Odde i Silkeborg Langsø. Der er også blevet lavet to bålpladser med grill og opsat flere bord- og bænkesæt, affaldsstativer og en flydebro til fiskeri, badning og undervisning. Skoler, lokalråd, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har sammen med kommunen været partnere i projektet. De hidtidige erfaringer er, at rigtig mange har haft glæde af at kunne opholde sig, spise, arrangere sammenkomster på Odden, som er et naturrum midt i byen. Desværre har der været hærværk og misbrug af stedet. Håbet er, at det stopper, når nyhedens interesse har lagt sig. De sidste justeringer omkring dørlåse er udført. Nu er regnskabet afsluttet, og projektet blev 7.591 kr. dyrere end bevillingen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende regnskabet og overføre merudgiften til projektet ”Istandsættelse af jernbanebro over Funder Ådal ved Harbovad” på bevilling 81 Natur og Miljø.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 9)

Vesterbo og Frydenslund renoveres

De to tilbud inden for handicapområdet bliver renoveret. På Botilbuddet Vesterbo, som er for unge i alderen 18-45 år med fx ADHD, autisme, Down’s og udviklingshæmmede, bliver køkkenet renoveret. På Frydenslund bliver der lavet mindre bygningsmæssige ændringer på, som fremadrettet udelukkende skal anvendes til forskellige dagtilbud til borgere (når det administrative personale flyttes til Psykiatriens Hus). I 2018 er der afsat 1,550 mio. kr. i Socialudvalgets anlægsoversigt inden for handicapområdet. Det er en del af de penge, som skal finansiere renoveringerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at byrådet godkender anlægsbevillingen. *Byrådet godkender bevillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 6, Byrådet, 18.06.2018, punkt 6)

Birkeparken og Kastaniehuset renoveres

De to tilbud inden for socialpsykiatrien bliver renoveret. Birkeparken, som er et socialpsykiatrisk botilbud for unge mennesker mellem 18-30 år, får renoveret køkkenet i fælleshuset, fordi det er nedslidt. Kastaniehuset, som er et værested for sindslidende, får renoveret toiletter og tekøkken. Gårdmiljøet bliver også ombygget med blandt andet ryge- og læskur. I 2018 er der afsat 2,495 mio. kr. i Socialudvalgets anlægsoversigt til aktivitetsændringer af bygninger inden for socialpsykiatri og rusmiddel. Det er en del af de penge, som skal finansiere renoveringerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at byrådet godkender anlægsbevillingen. *Byrådet godkender bevillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 5, Byrådet, 18.06.2018, punkt 5)

Dispensation til ombygning af dagligvarebutik på Christians 8.s Vej

På Christians 8.s Vej 8b ønsker bygherren af ombygge Meny-dagligvarebutikken til en LIDL-daligvarebutik for at drive butik i nye og tidssvarende omgivelser. Det er en større ombygning, som inkluderer ny facadebeklædning, terrænregulering, ny placering for vareindlevering, etablering af støjhegn mod naboer og opstilling af skiltepylon I den forbindelse søger bygherren om dispensation fra lokalplanen omkring flere forhold som parkering, vareindlevering, gangareal, afskærmning, facadeskilte, terrænregulering og tekniske installationer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at dispensationen ikke vil være i strid med lokalplanens principper. Lokalplanen har været i høring, og her er den største bekymring blandt naboer støjen. Den ombyggede butik overholder ifølge planerne støjgrænserne i modsætning til den gamle, fordi ventilationsanlæg udskiftes, og den nye supermarkedskæde få færre besøg af lastbiler, da de kun får varer ét sted fra modsat de nuværende. I lokalplan gives der også mulighed at bygge etageboliger i 6-7 etager nord og syd for butikken. Det er ikke den del af ombygningen. I stedet er bygherrens plan, at etablere p-pladser på området, hvor Christians 8.s Vej 10 og 12 ligger, når de bliver revet ned. Etageboligerne kan opføres på et senere tidspunkt. Plan- og Vejudvalget har udsat beslutningen om at give dispensation til ombygningen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 18)

Samarbejdsaftale for 2018 og 2019 med Riverboat Jazz Festival

Der skal laves en ny samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Riverboat Jazz Festival. Den hidtidige aftale udløb nemlig 31. december 2017. Silkeborg Kommunes tilskud til Riverboat Jazz Festival udgør i budgettet for 2018: Sekretariat 708.000 kr., koncerter 150.000 kr. og tilskud til leje af lagerlokaler 10.000 kr. Derudover er der bevilget et yderligere tilskud på 350.000 kr. i både 2018 og 2019. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil tage stilling til godkendelse af en ny samarbejdsaftale til næste udvalgsmøde.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 13)

Idéoplæg og skitse til Dansk Trailcenter godkendt

Ved Silkeborg Vandrehjem bliver der bygget et trailcenter – et naturligt udgangspunkt for outdooraktiviteter, hvor mountainbikere, løbere og foreninger får faciliteter til omklædning, overdækning og depot i byen, men tæt på skov. Nu er der lavet et idéoplæg og skitsetegninger til, hvordan trailcenteret skal se ud. Dem kan du se i linket her fra side 145. Samtidig er den videre proces for etableringen på plads. Der bliver nedsat et byggeudvalg med deltagelse af Ejendomme, Kultur- og Borgerservice, rådgiver og en repræsentant fra Lokale- og Anlægsfonden og/eller Dansk Idrætsforbund. Byggeudvalget laver dispositionsforslag, entreprise- og udbudsform, vurdering af rådgivers økonomisk overslag og tidsplan som præsenteret for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget til godkendelse. Der sigtes imod, at byggeriet starter i begyndelsen af 2019. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt idéoplægget og skitsetegningerne og den videre proces.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 11)
 

Maj 2018

 

Fremtiden for forsorgstilbud for hjemløse

Det nuværende tilbud på Borgergade har seks pladser, men Socialtilsyn Nord har givet kommunen et påbud om at øge personalenormeringen i Borgergade, så der er fagpersonale i alle døgnets timer. Den krævede normering kan ikke rummes inden for de eksisterende fysiske rammer og vil føre til en meget høj driftsomkostning per plads. Der er tre scenarier i spil til fremtidigt forsorgstilbud. Det første er at flytte de seks pladser til Tulipanvej 100, hvor der i dag er et botilbud til voksenhandicappede. Det er vurderet til at koste 3 mio. kr. Det andet er etablere 12 pladser og 2 herbergspladser samme sted vurderet til at koste 6,3 mio. kr. Det tredje scenarie er at bygge nyt bynært med 12 forsorgspladser og 2 herbergspladser til 17 mio. kr. Socialudvalget har drøftet de tre scenarier.
(Socialudvalget, 08.05.2018, punkt 9)

Planerne om at forlænge Drewsenvej aflyses

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at der ikke skal vælges en linjeføring for Drewsensvej og at lokalplanen for forlængelsen af vejen aflyses. Byrådet godkendte 18. december 2017 et tillæg til kommuneplan og en lokalplan og sendte planforslagene i høring. Byrådet ønskede at lægge linjeføringen fast af hensyn til berørte borgere og at tage hensyn til mulige byudviklingsområder. Nu er planerne om at forlænge Drewsenvej aflyst.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 3)

Penge til forarbejdet med at renovere gågaderne

5. marts godkendte Plan- og Vejudvalget planen for, hvordan de bedst mulige gågader bliver til. Det er primært Vestergade og Søndergade, der bliver fornyet. Alle brugere af gågaderne skal høres. De mest berørte som de erhvervsdrivende, Handel Silkeborg og gadernes grundejere bliver der holdt dialogmøder med. Med interesseorganisationer, foreninger og naboer bliver der holdt workshops og cafemøder med. For alle borgere og brugere af gågaden bliver det muligt at få sin mening med via en bemandet dialogboks i gågaden. Alt det kommer til at foregå fra april til juni 2018. Alt det kommer til at foregå fra april til juni 2018. Resultaterne skal danne grundlag for at lave en skitse over, hvordan gågaderne kan komme til at se ud. I august forventer man, at skitsen er færdig. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende at bruge 2 mio. kr. til forarbejdet omkring, hvordan gågaderne skal se ud. Gågaderne forventes renoveret i 2020-2021. *Byrådet har nu godkendt bevillingen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 18, Byrådet, 28.05.2018, punkt 6)

Det Grafiske Værksted får støtte til jubilæumsbog 

Det Grafiske Værksted vil udgive en bog om værkstedets historie gennem 40 år i anledningen af jubilæet til efteråret. Der søges om tilskud på 10.000 kr. til udgifter til trykning af bogen. Det Grafiske Værksted vil gerne skrive historien om Det Grafiske Værksted, som er et stykke lokal kulturhistorie med forgreninger til blandt andet Vaskehuset i Nygade, Galleri Krogen og Rampelys. I dag er Det Grafiske Værksted et levende sted, der fortsat dyrker den gamle trykkekunst og glæden ved den sorte kunst i fremstillingen af grafiske kunstværker. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og støtter med 10.000 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 9)

Drewsens Vinbar udvider deres udeservering

Drewsens Vinbar, som holder til i det gamle rådhus, søger om at udvide deres udeserveringsområde på 16 m2. I dag har Drewsens Vinbar to udeserveringsområder på i alt 64 m2 øst og syd for rådhuset. Teknik- og Miljøafdelingen har været i dialog med forpagteren og vurderer, at hvis der skal ske en udvidelse af udeserveringsområdet skal det være øst for rådhuset, ud mod torvet. Det er ikke muligt at udvide mod syd, fordi der er madboden, passagemuligheden og et plantebed at tage hensyn til. Det østlige udeserveringsområde er afgrænset af to parasoller på hver 4x4 meter. Her er der ingen plantebede eller andet på arealet at tage hensyn til og en udvidelse vil være i forlængelse af den eksisterende. Der er ikke ønske om fast beslag til parasol, strøm m.m. i belægningen. Plan- og Vejudvalget godkender at Drewsens Vinbar udvider udeserveringsarealet.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 21)

Mulighed for at udvide altanerne på Christian 8.s Vej 26

Ejerforeningen af Christian 8.s Vej 26 søger om dispensation fra lokalplan 10-006 til at udvide deres eksisterende altaner på fra 1 meters dybde til 1,8 meter, fordi altanernes størrelse giver udfordringer. Altanerne er på den side, der ikke vender ud mod Christian 8.s Vej. Pladsen er for træng, og da det primært er seniorer, der bor i ejendommen, der kan have nedsat mobilitet, kan de have svært ved at komme omkring på altanen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der er tale om en mindre forandring, hvad angår lysforhold og udkig for naboejendommens beboere. Det er i Silkeborg Kommunes interesse at bygninger løbende moderniseres, så boligerne lever op til borgernes ønsker og er tidssvarende. Der har været afholdt nabohøring, hvor der kom en indsigelse fra nabogrunden, som ikke gav anledning til ændringer. Plan- og Vejudvalget godkender dispensationen, så ejerforeningen kan udvide altanerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 8)
 

April 2018

 

Silkeborg Floorball Klub får tilskud til nye bander

Silkeborg Floorball Klub, der spiller i Langsøhallen, ønsker med projektet Floorball på tværs at få flere borgere i Silkeborg til at spille floorball. Deres vision er at have 4 hold og 80 medlemmer i 2019. I projektet vil de lave flere aktiviteter, hvor der spilles på tværs af hallen, fordi det er mere begyndervenligt. De nye aktiviteter er Kidzliga, endagsstævner for børn, MotionsFloorball for voksne, stævner for voksne og Florball i skolen. Til det formål har de brug for nye bander, fordi de nuværende er meget slidte, og fordi det vil give flere baner i hallen. De nye bander koster 61.250 kr., og Silkeborg Floorball Klub har søgt 10.000 kr., fra udviklingspuljen, som Fritidsrådet har godkendt at give.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 4)

Silkeborg Pigerne og Drengene får mere i lokaletilskud

Gymnastikforeningen Silkeborg Pigerne og Drengene, der bruger faciliteterne i Silkeborg Sportscenter, får lokaletilskud til en lejestigning, fordi hal 1, 2 og 3 bliver ombygget, og springerbaner og springgravsfaciliteter optimeres. Ombygningen forventer at være færdig i september 2018, og det fører til højere husleje for foreningen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen om lokaletilskud og forhøjer lokaletilskuddet med 305.000 kr. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2018, punkt 12)

Vestergade 57 sættes i stand til glæde for Skolegades Børnehave og Sundhedsplejen

Lokalerne i Vestergade 57 bliver brugt af en gruppe børnehavebørn fra Skolegades Børnehave. Sundhedsplejen bruger også lokaler i bygningen til projekterne Familieiværksætterne, Ung mødregruppe og Sårbar mødregruppe. I 2018 bliver bygningen istandsat til glæde for brugerne. Det er fra af en anlægsbevilling på dagtilbudsområdet, pengene skal komme fra. Byrådet har godkendt bevillingen og at få istandsat Vestergade 57.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt )

Større sikkerhed omkring bygge- og beskyttelseslinjer centralt i Silkeborg 

Silkeborg Kommune har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at høre om mulighederne for at få reduceret bygge- og beskyttelseslinjerne centralt i dele af Silkeborg by. Eksempelvis ved Viborgbroen, langs Søvej og ved havnen. Formålet med henvendelsen er at opnå større sikkerhed for at vedtaget planlægning kan realiseres uden at klager over i forvejen godkendte dispensationer til bygge- og beskyttelseslinjen fører til, at byggeriet udsættes. Det er både uhensigtsmæssigt for borgere, investorer og byplanlæggere med usikkerheden omkring bygge- og beskyttelseslinjerne. Plan- og Vejudvalget og Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om henvendelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget 09.05.2018, punkt 8)

Marts 2018

 

Renovering af gågaderne i Silkeborg midtby

Byrådet har sat penge af til at renovere gågaderne, og nu er planen godkendt af Plan- og Vejudvalget for, hvordan de bedst mulige gågader bliver til. Det er primært Vestergade og Søndergade, der bliver fornyet. Alle brugere af gågaderne skal høres. De mest berørte som de erhvervsdrivende, Handel Silkeborg og gadernes grundejere bliver der holdt dialogmøder med. Med interesseorganisationer, foreninger og naboer bliver der holdt workshops og cafemøder med. For alle borgere og brugere af gågaden bliver det muligt at få sin mening med via en bemandet dialogboks i gågaden. Alt det kommer til at foregå fra april til juni 2018. Resultaterne skal danne grundlag for at lave en skitse over, hvordan gågaderne kan komme til at se ud. I august forventer man, at skitsen er færdig.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 8) 

Lukning af nedkørselsrampen til Torvecenteret på Christian 8.s Vej

I forbindelse med den kommende byudvikling omkring Torvecenteret vil Plan- og Vejudvalget gå i dialog med byggefirmaet A. Enggaard A/S, som ejer Torvecenteret, om at lukke rampen, og i stedet gøre Christian 8.s Vej tosporet på strækningen, så trafikken bedre kan glide.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 31)

Hvordan videreføres aktiviteterne fra Kulturhuset Silkeborg?

Bygningen på Hostrupsgade 14, hvor Kulturhuset Silkeborg bruger lokalerne, skal sælges. Det er blevet besluttet, ligesom et nyt kulturhus på Amaliegade for unge mellem 13-25 skal indrettes. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er i dialog med Kulturhusets brugere om, hvordan man kan videreføre de nuværende aktiviteter. Der bliver lavet en analysearbejde for at kvalificere udvalgets beslutning.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 17)

Valg af repræsentant til Idé- og Programudvalg for nyt trailcenter

Der er sat 4 mio. kr. af til et nyt trailcenter ved Silkeborg Vandrehjem, hvor mountainbikere, løbere og andre brugere får faciliteter til omklædning, overdækning og depot i byen, men tæt på skov. I forbindelse med opførelsen bliver der nedsat et Idé- og Programudvalget for trailcenteret. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget har valgt byrådsmedlem Peter Nyegaard Jensen som politisk repræsentant til udvalget. Resten af Idé- og Programudvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Deres opgave er, at lave redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger samt give et bud på prisen. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere og lignende.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 11)

Silkeborg Pigerne og Drengene søger om øget lokaletilskud

Gymnastikforeningen, der bruger faciliteterne i Silkeborg Sportscenter, søger om øget lokaletilskud til en lejestigning, fordi hal 1, 2 og 3 bliver ombygget, og springerbaner og springgravsfaciliteter optimeres. Ombygningen forventer at være færdig i september 2018, og det fører til øgede husleje for foreningen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen. Eventuelle penge fra fonde og indsamlinger, som Silkeborg Pigerne og Drengene får, skal bruges til at gøre huslejen mindre.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 9)

Januar 2018

 

23 nye almene boliger på Estrupsgade 8-12

AAB Silkeborg bygger 23 almene familieboliger på Estrupsgade 8-12. Der er tale om et etagebyggeri på 4. etager med skråtag og røde mursten med primært treværelseslejligheder. Byrådet giver støtte til opførelsen, medfinansierer boligerne og stiller kommunegaranti for dele af realkreditlånet, som kommunen er forpligtet til.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 17)

Butikker i Østergade får mulighed for at lave udeservering

Forvandlingen af Østergade fra Godthåbsvej til Torvet i Silkeborg er i fuld gang. Oprindeligt var planen, at der skulle laves cykelstativer i Østergade. Det vil dog forhindre en del butikker i at bruge arealet til udeservering. Derfor har Plan- og Vejudvalget nu besluttet at flytte en del af cykelstativerne til Rådhuspassagen. Ved Rådhuspassagen vil der også blive etableret strøm til elcykler. Udvalget giver samtidig tilladelse til udeservering i Østergade.
(Plan- og vejudvalget 08.01.2018, punkt 16)

 

December 2017

 

Optimering af Christian 8.s Vej

Det sidste stykke tid er Christian 8.s vej løbende blevet udbygget for at forbedre trafikken i midtbyen. Med det nye Søtorv med en ny kvickly-bygning og ca. 280 boliger bliver der forventeligt mere trafik. Men Søtorvet skaber også plads til, at Christian 8.s Vej kan få et bedre vejforløb, så trafikken kan afvikles bedre. Derfor har Byrådet godkendt en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektet, så vejnettet kan tilpasses byens behov og den udvikling der sker i midtbyen.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 10)

Høring: Hvordan skal forlængelsen af Drewsensvej være?

Byrådet sender hovedforslaget til forlængelsen af Drewsensvej og det alternative forslag i høring i otte uger.
Hovedforslaget er, at Drewsensvej bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det alternative forslag er, at Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen og tilsluttes Søndre Ringvej i et T-kryds.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A. Du kan læse mere om hovedforslaget her, og det alternative forslag her. 
(Byrådet 18.12.2017, punkt 7)

 

November 2017

 

14 billige boliger på Spættevej

AAB-Silkeborg planlægger at opføre 14 billige boliger på Spættevej, der ligger i området ved Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 10,970 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 1,970 mio. kr. Byggeriet bliver i 2 etager med 7 lejligheder i stueplan og 7 lejligheder på 1. sal. Boligerne på 1. sal betjenes via en altangang mod nord samt 2 udvendige trapper fra stueplan.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 11)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger mener, at nogle af de valgtilforordnede forsøgte at påvirke ham til at stemme på et bestemt parti. Derfor ønsker han, at valget i Vestergade skal gå om. Sekretæren for valgstyrerne havde ikke oplevet, at nogle af de tilforordnede ikke overholdt reglerne i løbet af dagen, så byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 28)

Klage over valget i Vestergadehallen

En borger har klaget over, at han blev bortvist fra Vestergadehallen under valget. Valgsekretariatet vurderer, at borgerens adfærd i den konkrete situation var af en sådan karakter, at det var helt berettiget at valgstyrerne valgte at bortvise ham fra valgstedet – blandt andet fordi, han filmede borgere og valgstyrere uden at have fået accept. Da han nægtede at imødekomme valgstyrernes pålæg, så var der ikke anden mulighed end at kontakte politiet som kom og fjernede ham fra valgstedet. Byrådet afviste klagen.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 29)

Parkeringsudfordringer omkring Århusvej

Villavejene øst for sygehuset er udfordret af, at der er fri parkering, mens der i p-huset ved sygehuset er betalingsparkering. Det betyder, at både ansatte på sygehuset og patienter i et vist omfang vælger at parkere gratis på villavejene fremfor betalingsparkeringen ved sygehuset. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænset parkering omkring Århusvej. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Drewsensvej Vest

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt at tillæg til kommuneplanen og lokalplanen ved området ved Drewsensvej Vest bliver sendt i Byrådet og derefter i offentlig høring i 8 uger. Det drejer sig om to løsninger i forhold til at forlænge Drewsensvej. Det ene forslag er, at vejen bliver ført under Søndre Ringvej og koblet på ved Herningvej og krydset ved Vestergade. Det andet forslag kommer fra borgerne, hvor Drewsensvej bliver etableret syd for jernbanen.
Der bliver holdt borgermøde 15. januar 2018 kl. 19.00
Sagen drejer sig om tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 og 10-026-A.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 5)

Syv P-båse på Zeltnersvej bliver fjernet

Efter at Zeltnersvej er koblet på Christian 8.s vej i lyskrydset, er der kommet mere trafik på Zeltnersvej. Det betyder, at det er svært for bilisterne at komme forbi de biler, der holder parkeret i p-båsene på Zeltnersvej. Derfor har Vej- og Trafikudvalget besluttet at nedlægge syv af p-pladserne, så det bliver nemmere og mere sikkert på vejen.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 6)

Bagagerumsmarkedet flytter til Søgade

Snart begynder arbejdet med det nye Søtorv, hvilket betyder at bagagerumsmarkedet skal flyttes. Vej- og Trafikudvalget har besluttet at flytte markedet til Søgades p-plads. Besøgende til bagagerumsmarkedet har fremover mulighed for at parkere ved Rådhus V, i p-kælderen under Torvet og ved Jyske Bank.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 8)

Tagterrasser på Åhavevej vil genere naboerne

En bygherre og en rådgiver har ansøgt om at bygge to tagterrasser på et dobbelthus i 2 etager. Sagen har været i høring, hvor der er kommet tilbagemeldinger fra bekymrede naboer. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afslår ansøgningen, da en helhedsvurdering af sagen lyder på, at de samlede gener ved de ansøgte tagterrasser vil være af væsentlig karakter for flere af naboerne.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 5)
 

Oktober 2017

 

Nye billige boliger på Hjejlevej

AAB-Silkeborg opfører 12 familieboliger med tilskud på Hjejlevej 48 på Århusbakken. Byggeriet kommer efter budgettet til at koste 8.808.000 kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 0,881 mio. kr.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 10)

Silkeborg Sydbyen

Juni 2018

 

Silkeborg Motion-Tri-Klub får lokaletilskud

Silkeborg Motion-Tri-Klub er stiftet i 1985 og er en løbe- og triatlonklub med 602 medlemmer. 518 medlemmer er over 25 år. I mange år har foreningen lejet underetagen i Silkeborg Gymnastikforenings klubhus på Marienlundsvej 31 på det tidligere stadion-område, og klubben benyttede omklædningsrum i det gamle stadionhus. Begge dele er ikke længere muligt, da klubben pr. 30. april 2018 er blevet opsagt af Silkeborg Gymnastikforening. Silkeborg Motion-Tri-Klub har fra 1. maj indgået et lejeforhold med den selvejende institution Ferskvandscenteret om leje af et klublokale, depot og omklædning på Vejlsøvej 51. De har søgt om lokaletilskud til lejen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilliger et årligt lokaletilskud på ca. 3.000 kr. årligt, da aktiviteten løb og triatlon skal modregne antal medlemmer over 25 år.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.06.2018, punkt 6)

Lokaleforbedring og –eksperimentering på Vestre Skole

På Vestre Skole skal der eksperimenteres med læringsmiljøer, som skal bidrage med viden og erfaring til kommende skolebyggerier. Skoleafdelingen har søgt om penge til at planlægge forløbet med at lave eksperimenterende projekter, der skal udvikle læringsmiljøer, på blandt andet Vestre Skole. Desuden bliver Vestre skole overbygningsskole for Gjessø Skole fra skoleåret 2018/2019. Det giver en kapacitetsmæssig udfordring med udskolingen. Derfor er der lavet en løsningsforslag, som løser udfordringen ved at renovere og optimere eksisterende lokaler. Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet at godkende anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til planlægningen af fremtidens læringsmiljøer og 0,7 mio. kr. til kapacitetstilpasningen på Vestre Skole. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingerne.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4)
 

Maj 2018

 

Status på Nordskovvej

Nordskovvej har været igennem en lang proces med mange forundersøgelser for at kunne imødekomme lokale og naturmæssige interesser i forhol til nødvendige tilladelser og dispensationer. Senest er der blevet givet tilladelse efter Vandforsyningslovens §26, Miljøvurderingslovens § 2, Habitatbekendtgørelsens § 6 og 7 og Miljøbeskyttelseslovens § 28 til midlertidig grundvandssænkning, boringer og midlertidig udledning til Remstrup Å og Silkeborg Langsø. Klagen over tilladelsen til ændring af tilstanden i beskyttet naturområde og klagen over tilladelsen til anlæg inden for fortidsminde- eller sø- og åbeskyttelseslinier afventer afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (begge har opsættende virkning). Der forventes afgørelse i løbet af maj måned. Klagen over Lokalplan 10-015 efter Planloven afventer afgørelse fra planklagenævnet. Detailprojekteringen er afsluttet og projektet er sendt i EU-udbud. Anlægsarbejdet forventes at begynde sommeren 2018. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om status for Nordskovvej.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 28)

Udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark

AQUA Akvarium og Dyrepark ønsker at udvide med ca. 2,5 ha mod øst. Arealet er fredskov og Silkeborg Kommune er grundejer. Realisering af projektet forudsætter dispensation fra Miljøstyrelsen og en ny kommune- og lokalplanlægning. I 2015 gav Silkeborg Kommune 300.000 kr. i økonomisk støtte til udarbejdelse af en masterplan for udvikling og udvidelse af dyreparken. Udvidelsesarealet er på ca. 2,6 ha og ejes af Silkeborg Kommune. Kommunen har også tilkendegivet at ville arbejde for at lave det nødvendige plangrundlag og er indstillet på, at arealet stilles gratis til rådighed. Aqua har lavet en detaljeret visionsplan for området, som kan danne grundlag for en ansøgning til Miljøstyrelsen om dispensation fra skovloven, som de beder kommunen som grundejer at være medunderskriver på. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at man søger Miljøstyrelsen om dispensation til udvidelse og anmoder Plan- og Vejudvalget om at igangsætte kommune- og lokalplanlægning for en udvidelse.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 08.05.2018, punkt 5)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Vestre Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Vestre Skole. Elevtalsprognosen viser, at skolen i 0-6. klasse forbliver tosporet (enkelte årgange dog tresporet) og 7-9. klasse to- og tresporet. Klassetallet svinger mellem 22 og 24 klasser. Skolen er bygget til 20 klasser. Skoleafdelingen er i samarbejde med Vestre Skole i gang med se på, hvordan kvadratmeterne bedre kan udnyttes.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)
 

Marts 2018

 

Kunstgræsbaner og omklædning på den gamle stadiongrund

På den gamle stadiongrund skal der udover at bygges fire punkthuse i fem etager også anlægges to kunstgræsbaner til boldspil og omklædningsrum ved siden af. Omkring kunstgræsbanerne bliver der lavet et 4 meter højt hegn, og ved siden af boldhegnet ud mod boligerne bliver der lavet en 2-3,5 meter høj støjafskærmning. Der bliver også sat lysanlæg op med ca. 10 styk 18-20 meter høje stålmaster. Byrådet har godkendt at bruge pengene til at byggemodne arealet til baner og omklædning. Opgaven er sendt i licitation. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en rapport over byggeriets påvirkning på miljøet.
(Byrådet 19.03.2018, punkt 8 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 5)

Plejecentre får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Marienlund Plejecenter får formanden for udvalget Gitte Willumsen som politisk kontaktperson. Imens bliver Lene Fruelund kontaktperson for Remstruplund.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)
 

Februar 2018

 

Etagebyggeri på den gamle stadiongrund 

Byrådet har nikket ja og godkendt den endelige vedtagelse af lokalplanen for etagebyggeriet på den gamle stadiongrund på Sanatorievej. Der er tale om et etagebyggeri fordelt på 4 punkthuse i 5 etager og med en max. højde på 20 meter. Det bliver i alt til 80 boliger på 73-120 m2. Lokalplanen har været i offentlig høring og efter det, er der kommet flere ændringer i lokalplanen. Projektet er også solgt til en anden bygherre, som også har ændret i projektet.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 8)

4. sal af Marienlund tages i brug

15. marts åbner en af bo-enhederne på 4. sal i det innovative plejecenter Marienlund. Det forventes at den sidste bo-enhed åbner 1. juni 2018. Det blev Sundheds- og Ældreudvalget orienteret om på deres udvalgsmøde. Marienlund åbnede i februar 2017 med daghjem og café, og de første borgere flyttede ind i marts 2017. I september blev 3. etage taget i brug. Marienlund har 120 boliger med 96 plejeboliger, 24 boliger til udviklingshæmmede 35 pladser i daghjemmet.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.02.2018, punkt 8)
 

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

96 plejeboliger ved Marienlund Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Mulighed for at etablere træ-topklatring i Indelukket

Et klatrecenter i trætoppene, hvor du kan balancere mellem trækronerne, prøve svævebanen mellem træerne eller spille bold i et udspændt svævenet. Det er ikke noget, du kan prøve i Silkeborg endnu, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, at der nu kan etableres faciliteter til træ-topklatring i et område ved Indelukket. Både Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen har beset det foreslåede område. De vurderer, at det ikke vil få betydning for den øvrige brug af Indelukket. Flere virksomheder har henvendt sig med et ønske om et etablere sådan en klatrebane i trækronerne. Med godkendelsen kan det blive en mulighed i fremtiden.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2017, punkt 14)

 

November 2017

 

Både borgere og medarbejdere er tilfredse med Marienlund

Borgere med en demens sygdom har fået det bedre efter at være flyttet ind på Marienlund. Det viser en ny evaluering af Marienlund. Ældre- og Handicapudvalget er blevet orienteret om evalueringen af Marienlund på et møde den 30. november 2017. Evalueringen viser at både borgere og medarbejdere generelt er meget tilfredse med de nye rammer og funktioner på Marienlund. Døgnrytmelyset har givet medarbejderne bedre arbejdsforhold, samtidig oplever borgerne stor glæde ved, at lyset kan indstilles efter behov, så de fx kan fortsætte med at læse om aftenen. Det kommende politiske udvalg vil følge evalueringen i 2018.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 13)

Fjerde etage på Marienlund bliver røgfri

Marienlund har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har i samarbejde med Sundhed- og Omsorg drøftet at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. I et høringssvar, skriver Seniorrådet, at de bakker op om, at 4. etage på Marienlund gøres røgfri. På baggrund af høringssvaret har Ældre- og Handicapudvalget endeligt besluttet at gøre 4. etage røgfri, hvilket betyder, at både 1. etage, 3. etage og 4. etage er røgfrie på Marienlund.
(Ældre- og Handicapudvalget 30.11.2017, punkt 10)

Ungekulturhuset bliver færdigt i løbet af foråret

Byrådet har frigivet 4,4 mio. kroner til et ungekulturhus på Amaliegade Campus Bindslevs Plads. Huset skal fungere som et åbent, inkluderende mødested for unge mellem 13-25 år. I huset er der muligt at danne netværk og relationer på tværs af de forskellige ungemiljøer, og i det fælles hus kan de unge udfolde sig kreativt i et selvskabt kulturproducerende miljø. Huset bliver brugerstyret med kvalificeret sparring fra voksne. Huset skal også danne ramme for Ungdomsskolens aktiviteter, møder i de ungdomspolitiske partier og rådgivning og sparring rettet mod unge med sociale problemer.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 15)

Lyngsø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Lyngsø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Lyngsø er problemet fiskebestanden og for mange alger. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

Parkeringsudfordringer syd for jernbanen

Der er stort parkeringspres på vejene syd for Jernbanevej. Presset skyldes blandt andet beboerparkering langs vejene, og at vejene bliver brugt som gratis parkering for pendlere. Vej- og Trafikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et forsøg med tidsbegrænsning og beboerlicens i området syd for jernbanen for at lette parkeringspresset. Det forventes, at forslaget vil komme i høring inden den endelige beslutning bliver taget.
(Vej- og Trafikudvalget 27.11.2017, punkt 7)

Skal fjerde etage på Marienlund gøres røgfri?

Marienlund Plejecenter har siden sommeren 2016 haft to røgfrie etager. Nu drøfter Ældre- og Handicapudvalget i samarbejde med Sundhed- og Omsorg at gøre endnu en etage røgfri, da Marienlund har gode erfaringer med de røgfrie etager. Ældre- og Handicapudvalget har besluttet at sende sagen i høring i Seniorrådet, inden de træffer en endelig beslutning.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017

 

Etagebyggeri i Sydbyen

Der er planer om flere boliger på den gamle stadiongrund, og det kræver en ny lokalplan. Derfor sender kommunen et forslag til lokalplan i 8 ugers høring. Planen skaber plads til cirka 80 boliger, der kan være 75-125 m2 store. Grunden er 13.340 m2 og der må være max. 8.000 boligetagemeter på den. Hver bolig får 1½ p-plads med vejafgang ud til Sanatorievej.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 2)

Sjørslev og Demstrup

Maj 2018

 

Status på renoveringen af Solgården

I forbindelse med beslutningen om at etablere profilplejeboliger til ældre borgere med alkoholmisbrug blev det besluttet, at der skulle laves forbedringer af de fysiske rammer i forhold til den enkelte borgers sikkerhed. Nødkald- og telefonanlæg er udskiftet til en moderne fleksibel løsning, som også kan håndtere tryghedsalarmer. Nøglesystem er udskiftet med et fleksibelt nøglesystem. Der er installeret ID-LOCK-nøglesystem, som betyder, at beboerne ikke kan besøge hinanden uopfordret. Havearealerne er opdelt, så det er tydeligt, hvilke terrasser, som tilhører det enkelte lejemål, og hvilke arealer, som er for alle. Solgården er opdelt i sikkerhedszoner, hvor den enkeltes beboers adgang styres via deres nøglebrik. Der er også lavet afskærmning af havearealerne mod eksisterende adgangsveje. Udearealerne er ligeledes afskærmet mod offentlig vej. Indretningen forventes at øge livskvaliteten betragteligt og give borgerne mere overskud. Socialudvalget er blevet orienteret om status på renoveringen.
(Socialudvalget, 08.05.2018, punkt 9)

Nedrivning af det nedlagte Demstrup Gartneri

Ejeren af det tidligere drivhusgartneri søger om tilskud fra puljen til landsbyfornyelse om nedrivning af 5.000 m2 drivhuse, ca. 1.500 m2 af andre driftsbygninger, en stor oliebeholder og to skorstene. Teknik- og Miljøafdelingen har tidligere undersøgt, hvad det vil koste, da ejeren søgte om det sidste år, men fik afslag. Her lød overslaget på 1,3 mio. kr. + omkostninger til evtetuel deponering af farligt affald. Silkeborg Kommunes tildeler støtte til nedrivning af synlige og forfaldne bygninger i mindre byer med maks. 3.000 indbyggere og i det åbne land, hvor de er til gene for omgivelserne. Normalt ydes 100 % støtte til nedrivning for at sikre, at ejerens økonomi ikke bliver en hindring for nedrivning af de mest skæmmende bygninger, men udgiften til nedrivning af gartneriet er så stor, at det vil tage for mange af de penge, der er til rådighed til formålet. Plan- og Vejudvalget godkender derfor at støtte nedrivningen med maksimalt 600.000 kr., hvis hele arealet bliver ryddet.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 13)

Trafikforholdene undersøges på Kjellerupvej i Demstrup

Kuno Danielsen fra Plan- og Vejudvalget har ønsket en redegørelse for de trafikale forhold i Demstrup. På den baggrund er der lavet en beskrivelse af trafiksikkerheden og en analyse af Kjellerupvej igennem og nord for byen. Der er ikke registreret uheld i Demstrup by. Omkring Nørrevangsvejs tilslutning til Kjellerupvej nord for Demstrup By er der siden 2006 registreret 2 materielskadeuheld og et ekstrauheld. I 2017 er foretaget en trafiktælling ca. 80 m nord for krydset ved Sognegårdsvej. Tællingen viser, at der er ca. 5.500 køretøjer i døgnet. Gennemsnitshastigheden er 55,1 km/t, og der er 15 % af trafikanterne, der kører stærkere end 62,7 km/t. Der er fartvisere, når man kører ind i byen, to fodgængerfelter, belysning og cykelbane gennem hele byen, og der er fortov med 2 – 3 rækker fliser. Vej- og Trafiksektionen har modtaget henvendelser om langtidsparkering af køretøjer på det sydlige hjørne af Sognegårdsvejs udmunding i Kjellerupvej. De vurderes ikke at være til væsentlig gene for oversigten for udkørende bilister fra Sognegårdsvej til Kjellerupvej. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om trafikforholdene og beslutter, at muligheden for forvarsling med 60 km og et overhalingsforbud undersøges
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 30)
 

Marts 2018

 

Solgården i Sjørslev får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Sjørslev får Kuno Danielsen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Skægkær

Juni 2018

 

Udviklingsplan for nye boligudlæg i Sinding

Udviklingsplan for Silkeborg Nord er et delprojekt af Planstrategi 2040, som er den politiske vision for byudvikling og et konkret forslag til, hvordan planlægningen fremadrettet kan se ud. Der er gennemført en grundig arealanalyse for at kortlægge potentialer. Med afsæt i analysen er der udarbejdet et første udkast til arealudlæg, der overordnet fordeler kommende bolig-, erhvervs- og naturområder og offentlige støttefunktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Vejudvalget drøftede 8. maj 2018 udviklingsplanen for Silkeborg Nord og kom med bemærkninger til den. I planen er der indarbejdet muligheder for nye boligudlæg i Sinding vurderet ud fra landskabet og eksisterende infrastruktur. Planen fremlægges og drøftes på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødet 7. august. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender principperne for de overordnede arealudlæg som grundlag for det videre arbejde med udviklingsplanen for Silkeborg Nord.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 7)

Tilsagnet om støtte til Lemminghuset udløber

Lemminghuset fik i oktober 2017 forlænget deres tilsagn om anlægsstøtte på 2 mio. kr. med et halvt år frem til udgangen af april 2018. Da tilsagnet tidligere er forlænget, og Lemmingshuset derfor allerede har fået tilsagnet forlænget den ene gang som retningslinjerne giver mulighed for, har administrationen været i dialog med ansøger, om mulighederne for at realisere projektet. Det samlede projekt har en samlet værdi på 5-8 mio. kr., og der er planmæssige spørgsmål, der skal afklares, ligesom der før realisering af projektet vil skulle indgås aftale med kommunen om overtagelse af dele af nabomatriklerne. Det er på den baggrund aftalt med ansøgerne, at der ikke på nuværende tidspunkt søges om forlængelse af tilsagnet om anlægsstøtte og tilsagnet udløber derfor. I stedet arbejder ansøger videre med afklaring af de myndighedsmæssige forhold og afklare behovet for overtagelse af matrikler, hvorefter de ønsker at fremsende fornyet ansøgning om anlægsstøtte. Økonomi- og Erhvervsudvalget er blevet orienteret om sagen,
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 11)

Nye løsninger til håndtering af regnvand

Ved Viborgvej, mellem motorvejen og Nordre Højmarksvej skal der placeres en afløbsledning fra et regnvandsbassin, som skal have udløb i Skægkær bæk. Det er én af tre løsninger som sammen udgør et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15) 

 

Maj 2018

 

Plan for 16 nye boliger i Sinding

Grundejeren af et areal, som i dag er mark, ved Tandskovvej i den nordlige del af Sinding, søger om at bygge 16 boliger. 10 af dem planlægges at være rækkehuse, som placeres rundt om et fælles opholdsareal, og 6 af dem parcelhuse. Rundt om rækkehusene skal der være en intern ensrettet vej med udkørsel til Tandskovvej syd for boligerne. Alle boliger skal ifølge kommuneplanen etableres med sadeltag for at videreføre det arkitektoniske fællestræk for Sinding. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave en lokalplan for boligerne kan gå i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 12)

Penge til skoleorkesteret Skægkær Blæserne

150.000 kr. Det er, hvad der til sammen skal bruges på de tre skoleorkestre i kommunen. Udover Skægkær Blæserne er det Balle Brass Band og Sejs Blæserne. Pengene skal bruges i 2018 og 2019 til at understøtte skoleorkestrene. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at bruge nogle af de penge på, som de fik tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. april 2018. Nu skal der en dialog i gang med Børne- og Ungeudvalget om, hvordan skoleorkestrene fremadrettet videreføres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 5)

 

April 2018

 

Ønske om padeltennishal ved Øster Bordingvej 17

Ketchercenter Østerbordingvej 17 søger om tilskud på 1 mio. kr. ud af et budget på 2 mio. kr. til at bygge en padeltennishal med to baner i forbindelse med faciliteterne, ØBG Tennis har på Øster Bordingvej 17. Ketchercenter Østerbordingvej 17 er selvejende institution, som bliver oprettet, når projektet er finansieret. Padeltennis er en kombination mellem tennis og squash, og spilles på en bane på størrelse med en badmintonbane. Padeltennis er en stor sport i udlandet. Fx den næststørste i Spanien efter fodbold. I Danmark er der ikke mange baner, men efterspørgslen er rigtig stor. Ifølge ansøgeren er formålet at blive firstmover og regionalt samlingspunkt for både elite og bredde indenfor padeltennis og tennis. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at give tilskud og sender sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, som endeligt skal beslutte, om der skal gives tilskud.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 10)

 

Marts 2018

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6) 

 

Februar 2018

 

Endelig godkendelse på plads for biogasanlæg i Lemming

Nu har en landmand fået den endelig godkendelse til at bygge et biogasanlæg på Allingevej 13 ved Lemming. Byrådet har godkendt et tillæg til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplanen for biogasanlægget, som gør at byggeriet af anlægget kan gå i gang. Beslutningen betyder også, at Silkeborg Kommune finansierer forbedringer af veje til lastbilerne, der kommer med gylle til biogasanlægget. Byrådet har også givet VVM-tilladelse til biogasanlægget.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 6 og 7 

Biogasanlæg ved Lemming to skridt nærmere

En landmand ønsker at bygge et biogasanlæg på Allingevej 13 ved Lemming. Nu har Plan- og Vejudvalget sagt ja til et tillæg til kommuneplanen og ændringer i lokalplanen, og Klima- og Miljøudvalget har givet VVM-tilladelse til byggeriet. Nu skal byrådet tage den endelige beslutning, om byggeriet af biogasanlægget kan godkendes.
(Plan- og Vejudvalget 05.02.2018 og Klima- og Miljøudvalget 07.02.2018)

Sejling og Serup Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Forsamlingshuset i Sejling trænger til nyt gulv og loft på scenen, mens forsamlingshuset i Serup trænger til maling og behandling af gulve. Derfor har Sejling Forsamlingshus søgt om tilskud til at få lagt nyt gulv og tag og fået 18.297 kr. i tilskud til arbejdet. Serup Forsamlingshus får 25.000 kr. til maling af vægge, fodlister og døre og afslibning og lakering af gulve. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 16 og 17)

November 2017

 

Sti rundt om Gubsø

Vejdirektoratet skal i gang med erstatte den natur, der blev berørt af byggeriet af Silkeborgmotorvejen. I Gubsø-området bliver det nødvendigt at hæve vandstanden i Gubsø med ca. 75 cm – et projekt Silkeborg Kommune står for. Idet Gubsø-området er under byudvikling, er det planen at etablere et stiforløb omkring søen til rekreativ brug i samme omgang. Byrådet besluttede derfor at bevilge 600.000 kroner til at få undersøgt, hvor det er bedst at lægge stien og så derefter projektere stiforløbet.
(Byrådet 27.11.2017, punkt 5)

Trafikproblemer ved Viborgvej skal løses

Trafikproblemerne ved Viborgvej – Resdal Bakke skal løses, det har Vej- og Trafikudvalget besluttet efter dialog med beboere fra området. Efter motorvejen er kommet, er trafikken på Viborgvej steget, hvilket har givet en række problemer udtrykker borgerne. Vej- og Trafikudvalget har i alt 46 projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2017, hvor problemerne omkring Viborgvej – Resdal Bakke skal prioriteres længere frem i køen af projekter, det mener Vej- og Trafikudvalget efter at have kigget på sagen. Der er sat 3,5 millioner kroner af om året til at løse projekterne i Trafiksikkerhedsplanen, derfor forventer Vej- og Trafikudvalget at projektet omkring Viborgvej – Resdal Bakke er realiseret i 2020-2021.
(Vej- og Trafikudvalget 13.11.2017, punkt 4)

ØBG Tennis får afslag på lokaletilskud til leje af tennishal og klubhus

Tilbage i marts 2017 bevilligede Silkeborg Byråd 2,5 mio. kr. i anlægsstøtte til tennishallen på Øster Bordingvej 17. Ved samme møde gjorde borgmesteren det klart, at byrådet ikke ønsker, at byggeriet af hallen skal medføre ekstra lokaletilskud. Derfor afviser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget lokaletilskuddet til ØBG Tennis til leje af tennishal og klubhus. Afslaget er givet på baggrund af Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, punkt 4, hvor der står, at kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler eller nye lejemål, hvis de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2017, punkt 8)

Oktober 2017 

 

Stands planer om et biogasanlæg i Lemming

Leif Lund (løsgænger) ønskede, at byrådet behandlede et forslag om at standse planerne om at give tilladelse til et biogasanlæg nær Lemming. Byrådet sendte sagen tilbage til behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fordi ansøgeren om et biogasanlæg endnu ikke er blevet partshørt efter de indkomne høringssvar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 16)

Anlægsstøtte til minihal og ombygning af Lemming forsamlingshus bliver forlænget

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede tilbage i februar 2017 at give tilsagn om anlægsstøtte på 2 millioner kroner til halprojekt og ombygning af forsamlingshuset i Lemming. Foreningerne bag projektet har søgt om forlængelse af tilsagnet, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at forlænge tilsagnet frem til 30. april 2018.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 23.10.2017, punkt 5)

Trafikstøj i Skægkær skal drøftes

Efter henvendelse fra en borger i Skægkær har Vej- og Trafikudvalget besluttet at kigge nærmere på trafikstøjen i Skægkær. Udvalget vil drøfte støjen i forbindelse med en kommende trafiktælling i området for at finde ud af, om der fra politisk side skal gøres en indsats for at mindske støjen fra motorvejen.
(Vej- og trafikudvalget 09.10.2017, punkt 3)

Sorring

Juni 2018

 

Sorring/Voel valgt som en af syv eksempelbyer 

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6) 

 

Maj 2018

 

Vandløbsregulativ for Lyngbygård Å

Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at revidere kommunes vandløbsregulativer, og i den forbindelse har det revideret regulativ for Lyngbygård Å været i høring. Regulativet beskriver lodsejers og kommunens pligter og rettigheder i forhold til vandløbet. De modtagende høringssvar har betydet en ændring: at navnet på vandløbet anføres som Lyngbygård Å og ikke Lyngbygårds Å. En mindre del af Lyngbygård Å, ca. 5,5 km, ligger i Silkeborg Kommune, hvor vandløbet danner grænse til Skanderborg Kommune. Vandløbet øverste ca. 1,6 km er privat, og vandløbet bliver offentligt ved udløbet fra Sorring Skelbæk. Resten af vandløbet løber i Aarhus og Skanderborg Kommune. Når regulativet er vedtaget i alle 3 kommuner, bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klager, træder regulativ først i kraft, når klagerne er behandlet.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 11) 

 

April 2018

 

Sorring-Toustrup IF søger om tilskud til LAN-party

Foreningen søger om 5.000 kr. fra udviklingspuljen til diesel til en generator i forbindelse med afholdelsen af LAN-party i Sorringhallen. Arrangementet har til formål at samle børn og unge fra hele landet til LAN party i Sorring og dermed sætte Sorring på landkortet i forbindelse med afholdelse af turneringer i E-sport. Fritidsrådet har afslået at give tilskud, fordi ansøgningen ikke passer med udviklingspuljens formål om nye initiativer og udvikling.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 5)

 

Februar 2018

 

Sorring Borger- og Kulturhus får tilskud til renovering

Reparationer på tag og mure, afskærmning til loft og maling af døre og depotrum. Det har Sorring Borger- og Kulturhus søgt tilskud til, så de kan få renoveret Borger- og Kulturhuset. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud til renoveringen på 12.500 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 18)
 

Oktober 2017

 

Ny dør til Toustrup Forsamlingshus

Toustrup får tilskud til at udskifte hoveddøren og dørkarmen på forsamlingshuset. Træet i de gamle dørkarme og hoveddøren er råddent, hvorfor Toustrup har søgt tilskud fra kommunen til at kunne skifte døren og karmene ud. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse betyder, at kommunen kan yde tilskud på 50% af udgiften til hoveddøren og dørkarmen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 5)

Them, Salten og Knudhule

Juni 2018

 

Liga Syd får tilskud til at fremme nærdemokrati

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget udsatte beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skulle gives 20. marts, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger. Liga Syd har bedt Nærdemokratiudvalget om at genbehandle ansøgningen, da regnskaberne nu foreligger. Nærdemokratiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter til at fremme nærdemokrati, aktivt medborgerskab og udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 2)

Them valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Nyt boligområde i Salten til godkendelse

I forlængelse af Magnolievej i Salten er der lavet et lokalplanforsalg for et nyt boligområde med 14 parcelhuse og 44 rækkehuse. I dag er den 3,6 ha. grund brugt til landbrug. Forslaget indeholder også et fællesområde centralt placeret og mulighed for et regnvandsbassin her, en sti fra den nordlige boligvej til den sydlige, flere affaldsstationer etableres, området kobles til det eksisterende stisystem og facadehøjden må være 4,5 meter. For parcelhusgrundene er der i planen en bebyggelsesprocent på 30 og for rækkehusene en på 50. For rækkehusene skal bebyggelse opbrydes for hver anden bolig for at skabe variation. Der er desuden drikkevandsinteresser i en del af området, så vand fra veje og p-områder må ikke nedsive, og der må ikke bruges metal til tage og facader. Hækbeplantningen skal være bøg for at gøre det ensartet i området. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet til at godkende planforslaget og sende det i seks ugers høring. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Plan- og Vejudvalget. *Byrådet godkender planforslaget og sender det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 7, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 25, Byrådet, 18.06.2018, punkt 14)  

 

Maj 2018

 

Fodgængerovergang på Silkeborgvej i Them

Them-Salten lokalråd har fremsat ønske om to fodgængerovergange på Silkeborgvej i Them. Ønsket er at placere dem ved de to krydsningsheller midt i byen ved Them Centret og ved Område Syd Toftevang, hvor der er busstoppesteder. Lokalrådet begrunder ønsket med, at byen skal være sikker og børnevenlig, at færdes i. Ønsket om anlæg af fodgængerfelt på Silkeborgvej i Them har tre gange tidligere været fremsat. I 2007 og 2011 blev det i samråd med politiet besluttet ikke at imødekomme ønsket om etablering af fodgængerfelt i Them. I 2013 vurderede Teknik- og Miljøafdelingen med baggrund i en fodgængertælling, at kriterierne for et fodgængerfelt ikke var til stede, men politiet afviste denne gang ikke anlæg af fodgængerfelt. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at der etableret i fodgængoverfelt i Them.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 24)

Fodgængerovergang på Horsensvej i Salten

Them-Salten lokalråd har 14. februar 2018 fremsat ønske om, at der etableres et fodgængerfelt over Horsensvej i Salten. Ønsket begrundes med at Salten skal være sikker og børnevenlig at færdes i, og at der under valgkampen i november 2017 var politisk opbakning til en fodgængerovergang i Salten. Salten by har p.t. ca. 660 indbyggere. Byen afgrænses af bygrænseheller ved både den nordlige og den sydlige indkørsel til Salten. Derudover er der midt i Salten 2 krydsningsheller, som ligger med ca. 200 meters mellemrum. Plan- og Vejudvalget godkender, at der etableres fodgængerfelt på Horsensvej.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 23)

Venskabsbyforeningen Them-Gulbene får støtte til 25 års jubilæet 

Venskabsbyforeningen Them-Gulbene, som er en venskabsforening mellem Them og Gulbene i Letland, markerer deres 25 års venskabsforbindelse. I forbindelse med jubilæet får foreningen besøg af 4 repræsentanter fra Gulbene Byråd og den kommunale administration, som bl.a. bliver inviteret til kulturelle oplevelser under deres besøg. Gæsterne besøger Silkeborg Kommune i 4 dage og bliver indkvarteret hos to familier i Them. Foreningen søger om tilskud på 14.000 kr. til udgifter i forbindelse med besøget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget støtter markeringen af jubilæet ved at støtte den kulturelle del af besøget og giver tilskud til sejltur, entreer og rundvisning på 4.500 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 8)
 

April 2018

  

Askehuset i Them renoveres med nyt køkken

Køkkenet i Askehuset laver mad til ca. 100 børn, men er utidssvarende. Derfor skal køkkenet, som laver mad til både vuggestue- og børnehavebørn renoveres. Bedre udsugning, hæve-sænke-arbejdsborde, nye køleskabe, fryser og opbevaringsplads til råvarer er noget af det, renoveringen fører med sig. Det har tidligere været besluttet at give penge til renoveringen af Askehuset samtidig med et køkken i Skovbuen, som ligger i Gødvad. Men da renoveringen af Skovbuen blev dyrere, er der sat flere penge af til renoveringen af køkkenet i Askehuset. Byrådet har godkendt, at der bruges 1 mio. kr. til renoveringen.
(Byrådet, 30.04.2018, punkt 7)

Them Egnsarkiv og Them Museum ønsker at bruge det gamle Them Bibliotek

Egnsarkivet for tidligere Them Kommune og Them Museum ønsker at bruge Silkeborgvej 33 i Them som egnsarkiv og udstillingslokale. Bygningen blev tidligere brugt som Them Bibliotek. Egnsarkivet har i dag lokaler i Bryrup på Østervang 1. Egnsarkivet oplyser at lokalerne er forsømte og toiletforholdene dårlige. De har brug for mere plads til at arkivere, bedre arbejdsforhold for de frivillige og for de besøgende. Them Museum ligger i Them i en privat ejendom, som stilles gratis til rådighed. Museet har behov for mere plads til at udstille og bruger også lokalerne i Bryrup. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget siger nej til ansøgningen og ønsket fra egnsarkivet og museet, fordi udvalget så skal overtage driften af ejendommen, og det ønsker de ikke.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 13)  

 

Marts 2018

 

Them-Salten Lokalråd vil engagere de unge

Lokalrådet vil begynde et opsøgende arbejde for at fremme fællesskaber og koordinere samarbejde mellem borgerne i området. I den forbindelse ønsker lokalrådet at sætte et tiltag i gang, som skal få de unge inddraget og engageret i lokalområdet. Til det formål har Them-Salten Lokalråd søgt støtte af Nærdemokratiudvalget og fået 5.000 kr. Erfaringerne fra tiltaget skal de dele med de øvrige lokalråd.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 4) 

Liga Syd søger tilskud til kommunalpolitisk forum

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget har udsat beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skal gives, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger.
(Nærdemokratiudvalget 20.03.2018, punkt 11)

Starten er taget til et nyt boligområde i Salten 

I forlængelse af Magnolievej i Salten er der planer om at bygge 15 parcelhuse på grunde af mellem 720-850 m2 og 44 rækkehuse på grunde af mellem 280-425 m2. I dag er den 3,6 ha. grund brugt til landbrug. I det sydlige område er grunden, der vil grænse op til den eksisterende by, og længst mod vest er planen, at parcelhusene skal ligge, mens resten af området vil blive med rækkehuse. Der er også et ønske om, at der centralt i området skal være fællesområde med en sti fra den nordlige boligvej til den sydlige og mulighed for at lave et regnvandsbassin, ligesom der skal være flere affaldsstationer. Området skal også kobles til det eksisterende stisystem, der forbinder området med Salten, Them og Frisholm. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 5 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 8)

Toftevang Plejecenter i Them får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Toftevang Plejecenter i Them får Kasper Kragh Thomassen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15) 

 

Februar 2018

 

Kloakseparering i Salten Skov til gavn for vandmiljøet

Salten Skov er i dag fælleskloakeret, så spildevand og regnvand løber i den samme ledning.
Ved store mængder regn er der ikke plads til spildevandet i rørene, så noget af det ender i Salten Langsø. For at reducere spildevand i søen skal regn- og spildevand skilles ad, så det løber i hver sit rør. Det er forslaget fra Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune, som byrådet har godkendt og sendt i otte ugers høring.
(Byrådet, 26.02.2018, punkt 5)

Mere plads til Frisholm Skole

Huset på Tømmerbyvej 9 bliver i 2018 revet ned. Efter nedrivningen bliver grunde overtaget af Frisholm Skole som udendørsareal. Grunden blev oprindeligt købt af Silkeborg Kommune til en udvidelse af Frisholm Skole. Den har siden januar 2017 været til salg for 795.000 kr., men der har kun været et bud på ca. 400.000 kr. Ejendomsstaben vurderer, at det er bedre at rive bygningen ned end at sælge til så lav en pris. Samtidig får Frisholm Skole mere plads. Byrådet har godkendt, der bruges 5,474 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2018, hvor Tømmerbyvej 9 er en af dem.
(Byrådet 26.02.2018, punkt 17) 

Salten Borgerhus får tilskud til nye døre

Den udvendige dør i Salten Borgerhus er dårlig, og to indvendige døres karme er flækkede. Derfor har Salten Borgerhus søgt om støtte til udskiftningen af dørene. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud på 11.817 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 15)
 

December 2017

 

Nyt anlæg skal sikre, at der fortsat kan svømmes i Them Svømmehal

Den 1. juli 2017 trådte et nyt badevandsregulativ i kraft, som desværre har betydet at Them Svømmehal ikke opfylder kravene. Derfor vil Them Hallerne nu renovere vandbehandlingsanlægget, så Them Svømmehal igen kan opfylde kravene og fungere som svømmehal. Byrådet har bevilliget 7,0 mio. kr. til den omfattende renovering.
Them Hallerne har oplyst at svømmehallen lukker 1. maj 2018, og det nye vandbehandlingsanlæg kan stå klar 1. september 2018.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 21)

 

November 2017

 

 

Engetved Sø skal være renere

Teknik- og Miljøafdelingen har søgt om tilskud ved Miljøstyrelsen til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at restaurere Engetved Sø. Formålet er at forbedre vandkvaliteten. I Engetved Sø er den gal med fiskebestanden. Forundersøgelsen skal gøre det klart, om og hvordan en restaurering kan hjælpe til bedre vandkvalitet og god miljøstand i søen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er orienteret om sagen.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 27.11.2017, punkt 13)

 

Oktober 2017

 

Køkkenet i Askehuset i Them bliver renoveret

Daginstitutionen Askehuset i Them trænger til at få køkkenet renoveret. I køkkenet laves der mad til ca. 100 personer. Byrådet har bevilliget 1 mio. kroner i alt til at renovere køkkener for i Askehuset i Them og i Skovbuen i Gødvad.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 5)

Thorning, Vium og Hvam

Juni 2018

 

Thorning får 25.000 kr. til ny flagallé

Thorning Borgerforening har søgt om tilskud til ny flagallé i Thorning fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Borgerforeningen søges om et tilskud på 25.000 kr. Projektet har et samlet budget på 50.000 kr. Thorning Borgerforening ønsker at udskifte deres slidte flag og flagstænger til glæde for alle borgere i byen. Bag flagalléen står flagholdet, som er et bredt udvalg af byens borgere, der sætter en stor ære i at flagene bliver sat op, og at det ser ordentligt ud. Der er stor lokal opbakning til flagholdet, idet omkring 40 personer skiftes til at opsætte flagene til diverse festlige lejligheder i byen. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen og give tilsagn om tilskud på 25.000 kr. under forudsætningerne, at udbetaling af tilskuddet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads, at evt. myndighedsmæssige forhold er afklaret og Thorning Borgerforening efterfølgende sender regnskabet, hvor det fremgår, hvordan tilskuddet er brugt. Tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. december 2018.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 14)

Maj 2018

 

Fartdæmpning ved Smedebakken/Foghsvej 

Efter borgerhenvendelser om, at der bliver kørt for stærkt på særlige veje, har Silkeborg Kommune undersøgt, hvor det vil give mening at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. På baggrund af trafikmålinger, trafikmængde og hastighedsniveau er der blevet udvalgt to steder, hvor der skal etableres for eksempel vejbump. Det handler her om tryghed og følelsen af sikkerhed. Stederne er ikke uheldsramte. Smedebakken/Foghsvej er et af de steder. Her er forslaget at lave hævet flader. I forbindelse med projektet vil lokalråd og nærmeste naboer blive inddraget. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet og godkendt.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 22)
 

April 2018

 

Endelig vedtagelse af nyt boligområde

Den nu tidligere erhvervsgrund ved Mads Doss’ Vej i Thorning er blevet lavet om til et boligområde. Det er sket, fordi Plan- og Vejudvalget har endeligt godkendt en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Det er nu muligt at realisere planen om at opføre de otte boliger med integrerede carporte og et fællesopholdsareal mod syd. Boligerne opføres som en lang sammenhængende bebyggelse med en længde på 120 meter. Vejadgangen bliver via en privat fællesvej med en vejbredde på 5,5 meter med en mindre vendeplads på 8x8 meter.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 4)

Marts 2018

 

Bakkegården i Thorning får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Plejecenteret i Thorning får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Privat fællesvej på Aalborgvej lukket

Ejeren af ejendommen Aalborgvej 75 ønsker en privat fællesvej nedlagt. Det er en mindre grusvej mellem ejendommen og Aalborgvej 81. Vejen er ikke den eneste adgangsvej til ejendommene, og blandt andet derfor er den ikke vigtig. Efter otte ugers offentlig høring er der ikke kommet nogle kommentarer til ejerens ønske. Plan- og Vejudvalget har godkendt ejerens ønske om at nedlægge vejen som privat fællesvej.
(Plan- og Vejudvalget 05.03.2018, punkt 33)

 

Januar 2018

 

Støtteforening vil forbedre faciliteter i Stendal Skov

Støtteforeningen består af en gruppe dagplejere fra Hvam og Vium. De kommer tit ved bålpladsen i Stendal Skov, men forholdene begrænser dem i at bruge skoven, fordi de mindste børn ikke kan søge ly for regn og slud. Støtteforeningen vil forbedre faciliteterne, så de selv og alle andre interesserede i endnu større grad kan gøre brug af skoven. De søger derfor Silkeborg Kommune 200.301 kr. til forbedringerne ud af et samlet budget for forbedringerne på 438.600 kr. Byrådet har godkendt ansøgningen og støtter foreningen med det søgte beløb
(Byrådet 29.01.2018, punkt 19)

Erhvervsgrund skal laves til boligområde

Der er et ønske om at lave erhvervsgrunden ved Mads Doss’ Vej i Thorning om til boligformål. Der er tale om at opføre 8 boliger med integrerede carporte samt et fællesopholdsareal mod syd. Dele af området er allerede godkendt til bebyggelse i kommuneplanen, men et lille område i det nordvestlige hjørne skal godkendes i et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen. Byrådet sendte forslag om ændringerne i planerne i 4 ugers høring. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget.
(Byrådet 29.01.2018, punkt 4)

December 2017 

 

Rygdækning til Thorning Friluftsspil 2018

I 2017 fik Thorning Friluftsspil hævet sin underskudsgaranti til 55.000 kr. og friluftsspillet har søgt om at få den samme garanti i 2018. I en årrække har underskudsgarantien været 35.000 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har sagt ja til at forhøje garantien for 2018, når Thorning Friluftsspil opfører Grease. Det vil sige, hvis opsætningen af Grease mod forventninger giver underskud på op til 55.000 kr., så dækker kommunen beløbet. Thorning Friluftsspil fik ikke brug for den forhøjede garanti i 2017, da underskuddet var på 29.149 kr. I år er flere tiltag sat i værk for at øge billetsalget og blive selvfinansieret. Så der er ikke grund til at tro, underskuddet bliver større i år, tværtimod.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.12.2017, punkt 10)
 

November 2017 

 

Thorning løfter det faglige niveau i samarbejde med Skoleafdelingen

I samarbejde med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har Thorning Skole nedsat en styregruppe med skolens ledelse, områdeleder og projektleder for Videnscenter for udskoling. Fra august 2017 har styregruppen arbejdet for et fagligt løft til kommende 7., 8. og 9. årgang. Derudover igangsætter styregruppen et generelt vedvarende løft af Thorning Skole. På baggrund af et møde mellem skolebestyrelsen og skolechefen er der startet et samarbejde mellem Thorning Skole og Skoleafdelingen i kommunen. Skoleafdelingen afholder således alle ekstraudgifter forbundet med projektet, og der bliver afsat 1 mio. kr. om året i en treårig periode. Projektet er med til at give hele skolevæsnet i Silkeborg Kommune erfaring og viden.
(Børne- og Ungeudvalget 07.11.2017, punkt 4)

 

Oktober 2017

 

595.000 kroner til Viam-Hvam Kultur- og Multihus

Det blev dyrere for foreningerne bag Vium-Hvam Kultur- og Multihus (tidligere en kommunal sognegård) at renovere bygningerne end først antaget. Blandt andet fordi der skulle være en flugtvej gennem en betonvæg i kælderen, separeres kloakledninger – og fordi fonde ikke dækker udgifter til arkitekt og ingeniør. Byrådet bevilgede pengene til renoveringen.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 11)

Vinderslev

Juni 2018

 

Genhusning af elever fra Trekløverskolen

I forbindelse med ombygningen af Trekløverskolen i Kjellerup skal elever fra mellemtrinet i Kjellerup flyttes til Vinderslev. Det sker med virkning fra starten af skoleåret 2018/2019 og indtil skoleåret 2019/2020 er slut. Pengene til transporten af eleverne på 3,5 mio. kr. bliver overført fra skolerne anlægsbevilling til drift vedrørende udgifter til genhusningen. Det anbefaler Børne- og Ungeudvalget byrådet at godkende. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender bevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4) 

 

Maj 2018

 

Status på Malmhøj som profilplejecenter for ældre med sindslidelser

Efter høringer og lokalområdet har været inddraget blev der den 2.november 2017 besluttet, at Malmhøj skulle blive til plejeboliger for ældre borgere med sindslidelse. Siden beslutningen har der været en proces, hvor plejecentersektionen har arbejdet målrettet på afklaring af medarbejdernes kompetencer, de fysiske rammer og beskrivelse af samarbejdet med Socialafdelingen. Den nuværende lokalleder har valgt at gå på efterløn, og der skal ansættes en ny lokalleder. Stillingen forventes besat 1. juni 2018. Plejeboligenheden vil have en højere normering end en somatisk plejeboligenhed, da der vil være behov for to vågne nattevagter. Personalegruppen forventes tværfaglig sammensat og der vil blandt andet være behov for flere social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker svarende til normeringen på et demensafsnit. På den baggrund er der ansat en sygeplejerske pr. 1. marts 2018. I maj 2018 afholdes individuelle samtaler med alle nuværende medarbejdere på Malmhøj for at afdække, hvilke kompetencer, der er nødvendige at tilføre medarbejderne. Efterfølgende udarbejdes en kompetence- og uddannelsesplan. Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om status på etablering af Malmhøj som plejeboligenhed for ældre borgere med sindslidelse
(Sundheds- og Ældreudvalget, 09.05.2018, punkt 10)

Ændringer i kommuneplanrammerne

Der er to ændringer til kommuneplanen vedrørende Vinderslev. Rammen 22-R-90 reduceres så den nordlige mark (del af matrikel 1a, Mausing Vandmølle, Vinderslev) ikke længere indgår i rammen. Den anden ændring er, at rammen 23-T-03 reduceres, så den ikke går til Vinderslevvej, men stopper ved matrikel 17c. Det betyder, at området udlagt til forsyningsanlæg bliver mindre. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringerne her er nogle af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillæggene og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 3)
 

Marts 2018

 

Malmhøj Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Malmhøj Plejecenter i Vinderslev får Lene Fruelund som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Februar 2018

 

Hauge og Mausing Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Hauge Forsamlingshus trænger til at blive malet og dørene i Mausing Forsamlingshus er slidte og svære at lukke til. Derfor har forsamlingshusene søgt tilskud til at udbedre forholdene. Hauge Forsamlingshus får tilskud på 5.000 kr. til maling, så det både udvendigt og indvendigt kan fremstå mere præsentabelt. Mausing Forsamlingshus får tilskud på 11.532 kr. til 4 nye indvendige døre. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 9 og 12) 

 

December 2017 

 

Demensegnede plejeboliger

24 plejeboliger ved Malmhøj Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)
 

November 2017

 

Malmhøj er godkendt som profilplejeboligenhed

Ældre med sindslidelser eller psykiatriske lidelser kan se frem til at komme på Malmhøj plejecenter, som efter en høringsfase er blevet godkendt som profilplejeboligenhed. Det betyder, at ældre borgere med sindslidelse kan tilbydes et tilbud om behandling, hvor deres sygdom, psykisk såvel som somatisk, kan varetages af medarbejdere, der har kompetencer på begge områder. I høringsfasen var blandt andet Seniorrådet og Handicaprådet overvejende positive omkring at gøre Malmhøj til en profilplejeboligenhed for ældre med sindslidelser.
(Ældre- og Handicapudvalget 02.11.2017, punkt 4)

Virklund

Juni 2018

 

Liga Syd får tilskud til at fremme nærdemokrati

Foreningen Liga Syd søger på vegne af lokalrådene i Gjessø, Skovlandet, Them-Salten og Virklund om tilskud til et kommunalpolitiske forum, som vil formidle kommunalpolitiske aktiviteter, fremme samarbejdet omkring udfordringer på tværs af lokalrådene og fremme dialogen mellem byråd, lokalråd og borgerne i området. Til det har de søgt om tilskud på 12.500 kr. til annoncering, og opbygning af hjemmeside. Nærdemokratiudvalget udsatte beslutningen om, hvorvidt tilskuddet skulle gives 20. marts, fordi der mangler aktuelle regnskabsoplysninger. Liga Syd har bedt Nærdemokratiudvalget om at genbehandle ansøgningen, da regnskaberne nu foreligger. Nærdemokratiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter til at fremme nærdemokrati, aktivt medborgerskab og udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 2)

Følg med i genopretningen af Thorsø på ny hjemmeside

Teknik- og Miljøafdelingen har som et led i samarbejdet med borgerne i Virklund-område om at genskabe den gode vandkvalitet i Thorsø lavet et udkast til en hjemmeside om søen. Hovedformålet med hjemmesiden er at informere om, hvad der bliver gjort eller planlægges at gøre, så interesserede borgere og andre let får adgang til informationerne. Hjemmesiden er tilgængelig via dette link med brugernavn: se og password: den . En af de helt store indsatser er for at forbedre vandkvaliteten er kloakering af sommerhusområdet Vesterlund. Silkeborg Forsyning er allerede gang og forventer at blive færdige i sommeren 2019. Teknik- og Miljøafdelingen har igangsat arbejdet med en oplandsanalyse, som finde ud af, hvordan algerne, der skader vandkvaliteten i søen, ellers kommer fra. Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at søer og vandløb lever op til kravet om god økologisk tilstand, har fremrykket en omfattende undersøgelse. Oplandsanalysen og Miljøstyrelsens undersøgelser skal gerne gøre os meget klogere på, hvad der skal til for igen at få klart vand i Thorsø. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om hjemmesiden og sagen.
(Klima- og Miljøudvalget. 06.06.2018, punkt 13)

Nyt boligområde ved Hjortespringet

I forlængelse af og nord Hjortekæret og Hjortesigen ønsker en ejer at udstykke et område til parcelhuse. Området er cirka 11 ha og er i dag dyrket med juletræer. Mod nord grænser området op til Vesterskov og Hjortehoved, som er fredskov. Ejeren har sendt en bebyggelsesplan, hvor der er 35 grunde på min. 700 m2 til parcelhuse, 11 kompaktgrunde på under 700 m2 og tre grunde til dobbelthuse på grunde over 900 m2. Se en illustrationsplane over bebyggelsesplanen via linket her på side 43. Boligområdet vil blive vejbetjent fra fordelingsvejen Hjortespringet. I området er der to §3-søer, som der sikres afstand til og som er integreret i de grønne fællesarealer i området. Hele området ligger inden for skovbyggelinjen. Forvaltningen vil søge om ophævelse af skovbyggelinjen for at forenkle administrationen i området. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en lokalplan med udgangspunkt i projektforslaget og et tillæg til kommuneplanen, fordi ejerens bebyggelsesplaner ikke er i overensstemmelse med afgrænsningen af planrammen. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 12, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 18)

Helhedsplan for det østlige Virklund

Den østlige del af Virklund er i dag et blandet bolig- og erhvervsområde. Erhvervsområdet består i dag af flere tomme og nedslidte bygninger, eller virksomheder med ændret drift, så de ikke har den samme miljøklasse som tidligere, fx Virklund Sport, hvor driften i dag består af lager og administration. Området har et stort potentiale som boligområde. Derfor er Plan- og Vejudvalget blevet anmodet om at godkende en igangsætning af en helhedsplan for hele den østlige del af Virklund, som ligger øst for Horsensvej. Helhedsplanen skal sikre, at den østlige og vestlige del af Virklund bindes bedre sammen. Det skal bl.a. undersøges, om der skal laves en stiforbindelse mellem det østlige og vestlige Virklund. Helhedsplanen udstikker nogle retningslinjer for området anvendelse, typer af bebyggelse, infrastruktur, stier, opholdsarealer og adgang til naturen. I helhedsplanen indgår der en transformationsplan, som skal omdanne et område cirka fra Mørksøvej i nord til Tindbjergvej i syd fra erhverv til boliger. I maj godkendte Plan- og Vejudvalget en lokalplan for et boligområde ved Mørksøvej, som er første skridt i den langsigtede transformation. Helhedsplanen skal også undersøge mulige placeringer til en dagligvarebutik. Den samlede proces med fordebat, undersøgelser, interessentdialog og udarbejdelse af helhedsplan forventes at have et tidsperspektiv på ca. 2 år. Plan- og Vejudvalget godkender, at der igangsættes en langsigtet transformationsplan for hele den østlige del af Virklund og en undersøgelse af muligheden for at placere en dagligvarebutik i samme område, forventeligt på Mørksøvej 1 eller Nyhøjvej 8.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 14)
 

Maj 2018

 

Plan om gårdhavehuse og landsbylejligheder 

Ejeren af et område ved Mørksøvej har ansøgt om at bygge 24 gårdhavehuse i to etager med egen gårdhave og 68 landsbylejligheder fordelt på to landsbyer i to til tre etager plus tagterrasse. I hver bygning er der fire boliger i forskellige størrelse med enten store haverum eller private tagterrasse til hver lejlighed. Området er ca. 39.000 m2 og ligger i byzone. Arealerne nord og øst for består af parcelhuse, mens arealerne syd og vest for består af mere spredt erhvervsbebyggelse med store åbne arealer imellem. I dag er området udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen og lokalplanen. Derfor skal der laves en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave ny lokalplan og tillæg til kommuneplan går i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 11)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Virklund Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Virklund Skole. Elevtalsprognosen viser, at skolen på sigt bliver tresporet. De første årgange med det 3. spor kommer fra skoleåret 2027/28. Klassetallet er i årene 2017/18 til 2026/27 20 klasser. Fra skoleåret 2027/28 stiger det fra 22 klasser til 27 klasser i 2029/30. Skolen er bygget til 20 klasser. Skoleafdelingen følger elevtallet tæt i de kommende år og ser, om det fortsat udvikler sig til 3 spor.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)

Vesterlundvej 95b og 97 med i ramme 41-B-1

De to adresser bliver indlemmet i kommuneplanrammen 41-B-1, som er et boligområde. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringen her er et af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sendt det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 3)

Området til offentlige formål ved fritidscenteret bliver større

Foran Virklund Fritidscenter ligger adressen Virklundvej 35 (matrikel 9ab). Adressen inddrages i kommuneplanrammen 41-O-01, som er et område til offentlige formål. Adressen kan altså bruges til offentlige formål fremover i stedet for til bolig, som adressen i dag er beregnet til. Samtidig bliver den del af matrikel 27u, som er omfattet af ramme 41-E07 inddrages i stedet i ramme 41-R-02, så det går fra at være et erhvervsområde til rekreativt område. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringen her er et af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillægget og sendt det i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 3)
 

April 2018

 

Virklund Outdoor får tilskud til grejbank

Virklund Outdoor søger om tilskud at etablere en grejbank. En grejbank er et udlånssted, så det er nemt og billigt at få adgang til friluftsudstyr. Formålet med grejbanken er også at give alle adgang til natur, fællesskab og bevægelse. Virklund Outdoor vil sammen med Virklund Boldklub og Virklund Skole udbrede naturaktiviteterne i Virklund. Projektets budget er på 46.000 kr. og dækker over et stativ, der skal etableres ved Thorsøbadet med kanoer, padler og redningsveste. Virklund Outdoor har søgt og fået 15.000 kr. af Fritidsrådet til formålet.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 6)

Pasningsgarantien kan holdes trods flere børn

Selvom der i Virklund kommer flere børn i alderen 0-6 år, så er det forventet at pasningsgarantien kan holdes frem til 2021, hvor udbygningerne af daginstitutionerne står klar. I budgettet er der sat penge af til formålet. Det viser befolkningsprognosen for 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med særligt fokus på de 0-6-årige. Der er en markant stigning i antallet af børn i forhold til, hvad man for blot et år siden forventede. Der er i dag allerede 124 børn mellem 0-2 år flere end forventet i 2017 i hele kommunen. Virklund er et af fem lokalområder med særlige udfordringer på området.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Marts 2018

 

Virklund Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Virklund Plejecenter i Them får Kasper Kragh Thomassen som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)

Valg af repræsentant til Idé- og programudvalg for ny bygning ved Østre Søbad

De mange badegæster ved Østre Søbad får bedre forhold, når den nye bygning står færdigt. Der er afsat 4 mio. kr. til bygningen. Nu har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget valgt Johan Brødsgaard som politisk repræsentant i det Idé- og Programudvalg, som skal lave en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger og give et bud på prisen. Resten af Idé- og Programudvalget er ikke fundet endnu, da man først finder den politiske repræsentant. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.18, punkt 12)
 

November 2017

 

Sommerhusområdet i Vesterlund skal forblive sommerhusområde

Vesterlund Grundejerforening vil bevare Vesterlund som et sommerhusområde og værne om naturen i området. Der er dog i de senere år blevet bygget store sommerhuse i området ved Vesterlund, som har ændret terrænet og områdets karakter. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har nu besluttet at stramme fortolkningen af den oprindelige lokalplan, hvilket betyder, at arealet på sommerhusene i området ikke må overskride 150m2. Med den nye fortolkning indgår et eventuelt kælderareal i de maksimale byggemuligheder. Derudover kan der kun i særlige tilfælde gives dispensation til at regulere terrænet.
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13.11.2017, punkt 2)

Voel

Juni 2018

 

Voel Lokalråd søger om tilskud 

Voel Lokalråd søger om tilskud til fælles hjemmeside for klubber og foreninger, hjerte-starter kursus, dronefilm af Voel-Sminge til lokalrådets hjemmeside og projektor til brug ved borgermøder og lignende, som er indkøbt). Voel Lokalråd søger tilskud fra puljen til aktivitetsbestemt tilskud. Puljen kan søges af lokalråd til mindre beløb som tilskud til gennemførelse af ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske arbejde. Nærdemokratiudvalget bevilger et ekstraordinært tilskud til de to aktiviter Hjerte-starter kursus og Dronefilm af Voel-Sminge til lokalrådets hjemmeside til i alt 2.500 kr.
(Nærdemokratiudvalget, 19.06.2018, punkt 3)

Sorring/Voel valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Friskolen Klippen søger om tilskud til multibane

Friskolen Klippen har søgt om anlægstilskud på 165.000 kr. til etablering af en multibane på skolens arealer. Projektet har et samlet budget på 329.000 kr. Friskolen Klippen ønsker at etablere multibanen i forbindelse med, at skolen bygger nye lokaler og laver ny skolegård. Planen er, at banen skal være åben for alle, så byens børn kan få glæde af den og på den måde styrke fællesskabet i byen. Skolen oplyser, at myndighedsmæssige tilladelser er givet, og at skolen har den øvrige del af finansieringen på plads. Økonomi- og Erhvervsudvalget udsætter behandlingen af sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 13)
 

Maj 2018

 

Fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning

Silkeborg Varme søger om godkendelse til at ændre Resenbro og Voel fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Området indeholder omkring 1.230 ejendomme. Hovedparten af ejendommen opvarmes i dag med naturgas. En mindre del opvarmes med oliefyr, elvarme og andre varmekilder. Naturgassen distribueres af HMN. Klima- og Miljøudvalget godkender projektforslaget fra Silkeborg Varme, og det betyder, at de kan gå i gang med at etablere fjernvarmenet i området og ejendommene har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme. Ejendommene har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarmen. Nogle ubebyggede grunde, omfattet af projektet er dog pålagt tilslutningspligt via den lokalplan, de er omfattet af. Silkeborg Varme har lavet beregningseksempler for opvarmningsudgiften, og de viser, at forbrugerne vil få en lavere udgift til opvarmning ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. HMN er uenig. Silkeborg Varme har afholdt orienteringsmøder om projektet i Resenbro og Voel.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 15) 

 

April 2018

 

Rundkørsel i Voel godkendt til håndbold-kunst

Bente Aarøe fra Voel søger, med opbakning fra lokalrådet, om tilladelse til at opstille en kunsthåndbold på 5 meter i rundkørslen i Voel. Hun søger også om et bidrag til projektet på 40.000 kr. Ønsket er også, at kommunen tager sig af beplantningen omkring kunst-håndbolden og tager ejerskab for kunsten. Plan- og Vejudvalget giver tilladelse til at, der kan opstilles en kunst-håndbold i rundkørslen. Udvalget vil ikke medvirke til finansieringen, men påtager sig gerne opgaven og omkostningerne med vedligeholdelse. (Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 13)

Sidst opdateret