Byrådet har besluttet juni 2017

Mandag 26. juni var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du læse, hvad Byrådet har besluttet
Vis kort i fuld skærm

Høringer – hvad mener du?

Pølseproducent nær Thorning har brug for mere plads
Thorning: Byrådet sendte et forslag til en lokalplan for et erhvervsområde syd for Bommen i Thorning i 8 ugers høring. Baggrunden for planen er, at DK-Food er i akut pladsmangel og ønsker flere produktionsbygninger. Virksomheden producerer pepperoni, salami og chorizo fortrinsvist til det engelske marked. Lokalplanen omfatter 8,4 hektar og ligge ved siden at det erhvervsområde, der er i forvejen. Byrådet sendte desuden et forslag til tillæg til spildevandsplanen for området i høring.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 8 og 13

Muligt at indvinde rådstof nær Hjøllund 
Hjøllund: Et område nær Hjøllund er egentligt udlagt som område, hvor man kan indvinde råstoffer ifølge Region Midtjyllands råstofplan for Silkeborg Kommune. Men en del af området er omfattet af en lokalplan, der ikke giver plads til at indvinde råstof. Derfor sendte byrådet sendte et forslag om at ophæve den del af lokalplanen, hvor området ligger i 8 ugers høring. En del af området er i øjeblikket udlagt til storparceller.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 9

80 nye etageboliger i Lysbro

Lysbro: Byrådet sendte et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 80 boliger syd for Herningvej og vest for Lysbroparken i Lysbro i høring. Byggeriet omfatter 4 punkthus i 4-6 etager i op til 21 meters højde – lavest over mod Lysbroparken. Projektet har tidligere været i forhøring.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 10

Etagebyggeri på Borgergade 2-4 i Alderslyst
Silkeborg: Byrådet sendte et forslag til en lokalplan for området på hjørnet af Borgergade og Ansvej. Forslaget skaber plads til 4-7 etager plus kælder i op til 23 meters højde – højest ud mod hjørnet af Borgergade og Ansvej, så byggeriet sammen med det endnu ikke godkendte forslag til Søhaven på den anden side af Borgergade kommer til at virke som en byport til Alderslyst.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 11

Naturkvalitetsplan 2017-2028
Silkeborg Kommune: Byrådet sendte et forslag til en Naturkvalitetsplan i 8 ugers høring. Planen konkretiserer, hvordan Silkeborg Kommune vil arbejde for at forbedre naturområderne og formidle oplevelserne i dem. Det centrale i planen er, at alle beskyttede områder. Planen redegør også for, hvilke særlige arter kommunen vil fokusere på, når indsatsen for naturen skal prioriteres. Naturkvalitetsplanen gør det derfor mulig for kommunens borgere og andre kan se, hvor de største naturværdier findes - både i form af de mest værdifulde naturområder og de sjældne og særligt beskyttede arter.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 15

Regulativ for Lyngbygårds Å
Silkeborg Kommune: Byrådet sendte et forslag til et nyt regulativ for Lyngbygårds Å i 8 ugers høring. Regulativet ændrer ikke det store i forhold til de nuværende forhold. Åen er 26 km lang, men kun 5,5 km af den løber gennem Silkeborg Kommune. Resten løber gennem Skanderborg og Aarhus kommuner, så regulativet er udarbejdet sammen med de 2 øvrige kommuner.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 16

Byrådet har besluttet

Perronteater og vandrerhjem bliver shinet op
Lysbro og Silkeborg: Perronteatret i Lysbro trænger til at få vedligeholdt eller skiftet nogle vinduer, døre og radiatorer. Parkeringsforholdene ved Silkeborg Vandrerhjem trænger til at blive forbedret. Blandt andet med afmærkede pladser til biler samt cykelparkering. Byrådet bevilgede 500.000 kroner til at ordne de forskellige ting for.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 3

750.000 kroner til at få ønsker i Friluftsstrategien ført ud i livet
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune har for første gang udarbejdet en Friluftsstrategi. Byrådet bevilgede 750.000 kroner til at få noget af den etableret. Blandt andet hotspots forskellige steder samt forbedret adgang til stier og spor.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 4

Penge til byrum ved Campus Bindslevs Plads

Silkeborg: Byrådet bevilgede 9,8 mio. kroner til at anlægge byrummet ved Campus Bindslevs Plads. Projektet er dyrere end først beregnet, og det problem er løst ved at et vejprojekt i samme område bliver slået sammen med byrumsprojektet. Og ved at overføre 1 mio. kroner fra den kommende aktivitetspark ude på overdækningen af Silkeborgmotorvejen.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 5

Dybkærskolen får det nødvendige sat i stand og mere plads
Silkeborg: Om fem år skal en ny skole afløse Dybkærskolen. Men nogle dele af bygningen har behov for at blive sat i stand, hvis de skal holde så længe. Derfor bevilgede byrådet 5 mio. kroner til at få det nødvendige ordnet. Skolen har desuden pladsproblemer, og det bliver løst ved at opsætte pavilloner – i alt 215 kvadratmeter. Det var tidligere planen at renovere og udvide hele skolen fuldt ud, men undersøgelser har vist, at det er billigere at bygge en ny skole.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 6

Silkeborg Kommune har fået ny kommuneplan
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte Kommuneplan 2017- 2028. Planen har været i 8 ugers høring der har været holdt 26 borgermøder rundt om i kommunen. Kommuneplanen er en samlet plan for kommunes udvikling. Byrådet besluttede desuden at revidere planen lidt tidligere end hidtil næste. Planen bliver i øjeblikket taget op hvert 4. år – og det betyder, at det byråd, der vedtager planen, ikke kommer til at arbejde ud fra den.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 7

165 huse ved Eriksborg
Gødvad/Silkeborg: Byrådet vedtog en lokalplan for Eriksborg i Gødvad. Planen giver plads til 165 boliger i form af tæt/lavt byggeri og åben/lavt byggeri. Der er også gjort plads til grønne arealer og muligheder for at lave en legeplads. Der skal være1, 1½ eller 2 p-pladser til hver bolig – alt afhængende af, hvor huset ligger.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 12

Ingen gebyrer for telte, camping-, festival- og salgsområder
Silkeborg Kommune: Indtil nu har Brand- og Redning stået for at behandle ansøgninger om at få lov til at stille telte op- Nu er loven ændret og Silkeborg Kommune skal i fremtiden behandle ansøgningerne som var det byggesager. Brand og Redning har ikke taget gebyr for at gennemføre, men Silkeborg Kommune tager gebyr for at behandle byggesager. Byrådet vedtog – orientering til efterretning, at ansøgninger, der handler om at stille telte, camping-, festival- og salgsområder op stadig skal være gratis.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 14

Energnist skal tage imod affald fra alle de ’gamle’ kommuner
Silkeborg Kommune: Tidligere blev affald fra gl. Them Kommune og Gjern Kommune sendt til andre affaldsselskaber end affald fra gl. Kjellerup og gl. Silkeborg kommuner. Byrådet besluttede, at alt affald skal sendes til Energnist. Det er mere enkelt og økonomisk stabil i forhold til alternativet, som var at sende affaldet ud på det frie marked.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 17

Ny sti ved Hedevej i Fårvang
Fårvang: En ny sti ved Hedevej i Fårvang kan forbinde de øvrige stier bedre sammen og gøre det lettere at komme ned og opleve områdets sø. Stien kommer til at gå forbi Skovhuset, der har en sti op til Storegade i Fårvang. Byrådet bevilgede 300.000 kroner til at få anlagt en sti. Hvor den helt præcist skal ligge, skal Lokalrådet være med til at afgøre.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 18

Bedre faciliteter ved De små fisk
Sejs: Borgere i Sejs-Svejbæk med lokalrådet i spidsen har planer om at forbedre forholdene ved De små fisk. Fx med madpakkehus, nyt badeområde ved Brassø, naturlegeplads. Byrådet bevilgede 2,5 mio. kroner inkl. moms- max. halvdelen af projektets budget. Projektet passer godt ind i kommunens nye friluftsstrategi og også Silkeborg Kommune samt Naturstyrelsen er med i partnerskabet bag projektet.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 23

Bedre forhold ved Ludvigslyst
Sejs: Området omkring Ludvigslyst er populært blandt sejlere, bilister, andre naturelskere og skoler, og området mangler et offentligt toilet mm. Fx har restauranten Ludvigslyst ofte besøg af tissetrængende – ind imellem endda hele skoleklasser. Byrådet bevilgede 300.000 kroner til at få gjort noget ved forholdene ved Ludvigslyst. Området er fredet, og det er nu op til Fredningsnævnet at beslutte om det er i orden at bygge et toilet.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 19

Regnskab 2016 for Midtjysk Brand & Redning

Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte årsregnskabet for Midtjysk Brand & Redning. Midtjysk Brand & Redning er Silkeborg og Viborgs fælles beredskab.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 20

Budget 2017, 2018 og overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte budgettet for Midtjysk Brand & Redning. Midtjysk Brand & Redning er Silkeborg og Viborgs fælles beredskab.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 21

200.000 kroner til 'Genrejsning af Silkeborg Slot'
Silkeborg: En gruppe silkeborgensere har arbejdet på at få Silkeborg Slot genopført fra midten af juli til midten af august. I år er det 250 år siden den sidste sten fra det rigtige slot fjernet. Byrådet bevilgede et tilskud på 200.000 til projektet.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 22

Bedre forhold ved golfbanen i Resenbro

Resenbro: Byrådet bevilgede 945.345 kroner (halvdelen af udgifterne) til Silkeborg-Ry Golfklub. Pengene skal gå til at forbedre og vedligeholde forholdene ved golfbanen i Resenbro, der i 2018 lægger greens og huller til en international konkurrence: Made in Denmark. Pengene skal fx gå til nye stier, reparation af stier, 2 tee-steder og 3 øve-ranges.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 24

SFs byrådsgruppe ønsker at indføre borgerdrevne forslag
Silkeborg Kommune: Byrådet diskuterede en idé fra SF om, at hvis borgere med et forslag til nye tiltag samler 1000 underskrifter ind kan de få det behandlet politisk. Efter kort debat og et ændringsforslag fra V og S blev sagen sendt videre til Nærdemokratiudvalget.
Byrådsmødet mandag 26. juni sag 25

Nyt sagkyndigt medlem i Bevillingsnævnet
Silkeborg Kommune: Lovgivningen er ændret, så Bevillingsnævnet skal have et medlem, der har erfaring med virksomhedsøkonomi. Derfor udpegede byrådet regnskabschef Jakob Bonde Larsen fra Økonomi og IT-afdelingen som nyt sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet. Byrådsmødet mandag 26. juni sag 26


Sidst opdateret